Aihearkisto: Eksopolitiikka

Artikkeleja ulkoavaruuden politiikasta ja tietoisuuksista.

Four pillars

Vuoden 2024 kansalliseen NDAA-puolustuslakiin sisältyvän UAP:itä koskevan muutoksen vaikutukset

Presidentti Biden allekirjoitti 22. joulukuuta 2023 vuoden 2024 kansallisen puolustuksen valtuutuslain (”FY 2024 NDAA”). Uuden lain pykälät 1841-1843 käsittelevät tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (”UAP”).

Senaatti hyväksyi heinäkuussa 2024 varainhoitovuoden 2024 NDAA:n version, joka sisälsi vuoden 2023 lain tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden paljastamisesta (Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023), joka olisi velvoittanut liittovaltion hallituksen käyttämään pakkolunastustoimivaltaa yksityishenkilöiden tai -yhteisöjen hallussa olevaan UAP:hin liittyvään aineistoon. Kuten jäljempänä käsitellään yksityiskohtaisemmin, pakkolunastusta koskevaa valtuutusta ei sisällytetty kongressin molempien kamarien hyväksymään lopulliseen versioon NDAA:sta. Uudessa laissa edellytetään ainoastaan, että perustetaan hallituksen laajuinen UAP-asiakirjojen kokoelma, että hallituksen virastot siirtävät UAP-asiakirjat kokoelmaan ja että asiakirjojen luovuttamista (tai luovuttamatta jättämistä) tarkastellaan sellaisten kriteerien perusteella, joiden perusteella niiden julkistamista voidaan ”lykätä”. Näiden lopullisten UAP-säännösten sisältö ja kongressin uusi kiinnostus UAP:itä kohtaan voivat kuitenkin olla esimakua tulevista asioista hallituksen urakoitsijoille ja tutkimusyksiköille, erityisesti niille, jotka osallistuvat puolustus-, tiedustelu- ja muihin kansallisen turvallisuuden hankkeisiin. Seuraavassa käsitellään tarkemmin UAP-muutoksen taustaa, kehitystä ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia sekä sen mahdollisia vaikutuksia urakoitsijoihin ja muihin yksityisiin yksiköihin.

Heinäkuu 2023:  Alkuperäinen UAP-lakimuutos

Aiemmin tänä vuonna, kun senaatin asevoimien komitean (SASC) versiosta NDAA:sta keskusteltiin senaatissa, enemmistöjohtaja Chuck Schumer (D-NY) ja senaattori Mike Rounds (R-SD), SASC:n vanhempi jäsen, ehdottivat lakiehdotuksen muutokseksi vuoden 2023 lakiehdotusta Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Disclosure Act of 2023. Tarkistuksen lähtökohtana oli ajatus siitä, että ”lainsäädäntö on tarpeen, jotta kaikki liittovaltion hallituksen hankkima tieto tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä olisi täydellisesti ja ajoissa saatavilla, jotta voidaan edistää kattavaa avointa tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja kehitystä, joka on välttämätöntä mahdollisten teknologisten yllätysten välttämiseksi tai lieventämiseksi kiireellisten kansallisten turvallisuusongelmien ja yleisen edun edistämiseksi”. Muutokseen sisältyy kaksi keskeistä säännöstä, jotka ovat hyvin pitkälti vuoden 1962 presidentti John F. Kennedyn salamurhaa koskevien tietojen keräämistä koskevan lain mallina.

Ensinnäkin kyseisessä muutoksessa määrättiin, että liittovaltion hallituksen on pakkolunastettava kaikki yksityishenkilöiden tai -yhteisöjen hallussa olevat ”tuntematonta alkuperää olevat talteenotetut teknologiat ja biologiset todisteet muusta kuin ihmisälystä”. Tämä olisi velvoittanut kaupalliset tahot, mukaan lukien puolustusalan alihankkijat, akateemiset tutkimusyksiköt ja yksityiset kansalaiset, luovuttamaan hallitukselle hallussaan olevat UAP:hin liittyvät materiaalit ja tiedot.

Toiseksi lakimuutoksella olisi perustettu koko hallituksen kattava asiakirjojen tarkastuslautakunta, joka koostuisi pätevistä ja puolueettomista kansalaisista, jotka presidentti nimittää ja senaatti vahvistaa. Tarkastuslautakunnalla olisi ollut valtuudet tarkastella ja hyväksyä tai lykätä UAP-asiakirjojen julkistamista. UAP-asiakirjoja olisi oletettu julkistettavan, mikä tarkoittaa, että jos presidentti ei hyväksyisi tarkastuslautakunnan suositusta, jonka mukaan asiakirjat olisi pidettävä salassa, ne olisi julkistettava. Tarkistus hyväksyttiin lopulta ja sisällytettiin senaatin versioon varainhoitovuoden 2024 kansallisen puolustuslakisopimuksen (NDAA) senaatin versiosta.

Joulukuu 2023: Lopulliset säädökset UAP:istä

NDAA-konferenssissa tehtiin merkittäviä muutoksia senaatin säännöksiin ja poistettiin monet niiden kiistanalaisimmista piirteistä. Erityisesti pakkolunastusta ja arviointilautakuntaa koskevia säännöksiä, joilla olisi ollut merkittävin vaikutus yksityisen sektorin yksiköihin, ei sisällytetty lopulliseen lakiin.

Varainhoitovuoden 2024 NDAA:n jäljellä olevat, UAP:itä koskevat hyväntahtoisemmat säännökset ohjaavat National Archives and Records Administrationia (”NARA”) perustamaan ”UAP Records Collection” -rekisterikokoelman viimeistään 23. helmikuuta 2024. Arkistokokoelma koostuu ”kaikista hallituksen omistamista, hallituksen toimittamista tai rahoittamista arkistoista, jotka liittyvät tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, tuntemattoman alkuperän teknologioihin ja muuhun kuin ihmisperäiseen tiedusteluun[.]” Lisäksi viimeistään 23. lokakuuta 2024 valtion virastojen on tunnistettava ja tarkistettava hallussaan olevat UAP-tietueet ja, jos ne päättävät, että tietue olisi luovutettava yleisölle, toimitettava se NARA:lle, jossa se asetetaan yleisön nähtäväksi. Vaihtoehtoisesti valtion virasto voi myös päättää, että tietueen julkistamista olisi ”lykättävä”, jolloin tietue suojataan NARA:n kokoelman ”suojattuun, vielä julkistamattomaan tai salassa pidettävään” osaan. Lykkäämisen edellytyksenä on toteamus, jonka mukaan tietojen julkistaminen aiheuttaisi vakavan uhan sotilaalliselle puolustukselle, tiedusteluoperaatioille tai ulkosuhteiden hoitamiselle. Kongressille on ilmoitettava 15 päivän kuluessa päätöksestä lykätä UAP-tietueen julkistamista. Vaikka kaikkia lykkäyksen kohteena olevia asiakirjoja on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen turvaluokituksen poistamista ja julkistamista varten, tällaisten asiakirjojen julkistaminen on kuitenkin pakollista vasta 25 vuoden kuluttua siitä, kun asiakirja on ensimmäisen kerran luotu. Laissa säädetään, että muiden kuin liittovaltion henkilöiden tai yhteisöjen luomia UAP:hen liittyviä asiakirjoja ei voida lykätä.

UAP-säännösten vaikutukset 2024 NDAA:ssa

Vaikka varainhoitovuoden 2024 NDAA:n UAP-säännökset eivät enää sisällä monia Schumerin ja Roundsin lakimuutoksen osia, lain sallima ”hallituksen rahoittamien” UAP:hin liittyvien tietueiden julkistaminen voi vaikuttaa puolustusalan urakoitsijoihin ja tutkimusorganisaatioihin, jotka ovat työskennelleet valtion virastojen kanssa tai niille. Hallituksen tehtävänä on yksin päättää, mitä ”hallituksen rahoittamia” UAP-tietoja olisi julkistettava; laissa ei edellytetä, että hallitus jakaa julkistamisaikeensa yksityisen sektorin yksiköille, joita asia koskee, tai että niille annetaan tilaisuus kumota ehdotettu julkistaminen tai muokata tietueita. Jos yksityisen sektorin yksiköt ovat huolissaan sellaisten UAP-tietoihin liittyvien tietojen julkistamisesta, jotka ovat niiden hallussa valtion rahoittaman sopimuksen tai hankkeen puitteissa tehdyn työn vuoksi, niiden olisi otettava yhteyttä asianomaiseen valtion virastoon keskustellakseen säännösten vaikutuksista niiden työhön. Kun otetaan huomioon lakiin sisältyvä kansallista turvallisuutta koskeva poikkeus ja tietojen julkistamisen pitkä odotusaika, monilla toimeksisaajilla voi olla hyviä perusteita lykätä arkaluonteisiksi tai suojatuiksi katsomiensa tietojen julkistamista.

Lisäksi kongressin kiinnostus UAP:itä kohtaan on edelleen suurta. Lainsäätäjät ovat ilmaisseet aikovansa jatkaa painostusta pakkolunastusta ja tarkastuslautakuntaa koskevien säännösten sisällyttämiseksi tulevaan lainsäädäntöön. Senaattori Schumer totesi erityisesti, että vaikka varainhoitovuoden 2024 NDAA luo ”vahvan perustan tuleville lisätoimille”, hän ja muut senaatin tarkistuksen kannattajat aikovat jatkaa pyrkimyksiä ”luoda riippumaton, presidentin nimittämä tarkastuslautakunta, joka voi valvoa salaisia UAP-asiakirjoja ja luoda järjestelmän niiden luovuttamiseksi tarvittaessa yleisölle”.

Yhteenveto

Ottaen huomioon nopean kehityksen tällä uudella painopistealueella yksityisen sektorin yksiköiden, jotka osallistuvat valtion rahoittamiin hankkeisiin, erityisesti puolustukseen tai tiedustelutoimintaan liittyviin sopimuksiin tai tutkimushankkeisiin, olisi seurattava tiiviisti sekä varainhoitovuoden 2024 NDAA:n UAP-tietueisiin liittyvien säännösten täytäntöönpanoa että tulevaa UAP-lainsäädäntöä.

 

Artikkelin julkaissut insidegovernmentcontracts.com

Jenkkivirastojen pitää luovuttaa kaikki salaisetkin materiaalinsa UFO-paljastusta varten

Liittovaltion virastoilla on lokakuun 20. päivään asti aikaa toimittaa kaikki ufoja koskevat dokumentit, äänitteet ja videot Yhdysvaltain hallitukselle, jotta ne voidaan jakaa yleisölle.

Kansallinen arkisto- ja arkistohallinto (National Archives and Records Administration, NARA) antoi ohjeet tässä kuussa, ja ne panevat täytäntöön vuoden 2024 kansallisen puolustuslupalain (National Defense Authorization Act, NDAA) UFOjen paljastamista koskevan lakimuutoksen, joka allekirjoitettiin viime joulukuussa.

Ohjeet paljastavat viimeisimmän strategian, jonka tarkoituksena on pakottaa Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön haluttomat osat paljastamaan kaikki, mitä ne tietävät tunnistamattomista ilmailmiöistä (Unidentified Aerial Phenomena, UAP).

Tämä tapahtuu kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Pentagonin UFO-toimisto julkaisi kongressille kiistanalaisen raportin, jossa se väitti, ettei se ”löytänyt mitään todennettavissa olevia todisteita siitä, että Yhdysvaltain hallituksella tai yksityisellä teollisuudella olisi koskaan ollut pääsy maan ulkopuoliseen teknologiaan”.

Yllä ”Archives II”, Kansallisarkisto College Parkissa, Marylandissa, jossa on tutkijoiden ja yleisön saatavilla olevat hallituksen nykyaikaisimmat asiakirjat. Uudet UFO-asiakirjat ovat saatavilla täällä sekä verkossa digitaalisen tietokannan kautta.
Yllä ”Archives II”, Kansallisarkisto College Parkissa, Marylandissa, jossa on tutkijoiden ja yleisön saatavilla olevat hallituksen nykyaikaisimmat asiakirjat. Uudet UFO-asiakirjat ovat saatavilla täällä sekä verkossa digitaalisen tietokannan kautta.

NARA:n arkistonhoitajat ovat antaneet ohjeet, joiden mukaan kaikki UFO- tai UAP-asiakirjat on toimitettava sähköisessä muodossa yksityiskohtaisine metatietoineen, jotta ne voidaan sisällyttää uuteen haettavissa olevaan tietokantaan, joka asetetaan yleisön saataville.

Tietokanta sisältää turvaluokiteltua aineistoa, jota NARA säilyttää itsenäisesti ja säilyttää tiedot turvallisesti, kunnes niiden turvaluokitus voidaan purkaa yleisön saataville.

NARA:n ohjeissa tehdään selväksi, että kaikkien valtion virastojen on merkittävä arkistoihinsa kunkin tiedoston ”virallinen turvallisuustilanne” ja mahdolliset ”erityiset valvontatoimet”, mukaan luettuina ”erityistietosuojatut tiedot” (SCI, Special compartmented information) ja ”erityispääsyohjelmat” (SAP, Special access programs).

Kaikkien liittovaltion virastojen, myös Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön, kuten CIA:n, on myös selitettävä NARA:lle ja yleisölle, miksi tietyt UFO-asiakirjat ovat ”vapautettuja” uuden lain mukaisesta luovuttamisesta. ”Jos asiakirjoja luovutetaan osittain tai pidätetään kokonaan”, NARA:n ohjeellisessa neuvoa-antavassa postituksessa todettiin, ”on mainittava NDAA:n pykälässä 1843 esitetyt erityiset lykkäysperusteet.

Arkisto lisäsi, että näiden virastojen on noudatettava joko vuoden 2024 NDAA:n uuden UFO-tiedonantoa koskevan muutoksen säännöksiä tai ”toimeenpanomääräys 13526:n määräyksiä”.

Presidentti Barack Obaman vuonna 2009 antamassa määräyksessä todetaan, että kaikki yli 25 vuotta vanha salainen aineisto poistetaan automaattisesti luokituksesta.

Molempien kongressikamarien jäsenet ilmaisivat turhautuneisuutensa vuoden 2024 NDAA:n yhteydessä allekirjoitetun UFOjen paljastamista koskevan lakimuutoksen vesittyneestä luonteesta.

”Meidät huijattiin. Meitä huijattiin täysin. He poistivat kaikki osat”, sanoi edustaja Tim Burchett, yksi lain puuhamiehistä.

Koska Pentagonin viimeisin UFO-raportti ei vakuuttanut, kongressin edustajainhuoneen valvontakomitean jäsenet ovat hiljattain sanoneet valmistelevansa kahta uutta julkista kuulemistilaisuutta UFOista pitääkseen painetta yllä.

”Meillä ei ole vielä tosiasioita”, kuten republikaanien kongressiedustaja Glenn Grothman selitti Ask a Polin toimittajalle viime kuun lopulla.

Yksi näistä kuulemistilaisuuksista keskittyy Anna Paulina Lunan mukaan tuntemattomien alusten, niin sanottujen tuntemattomien vedenalaisten esineiden (Unidentified Submerged Objects, USO), vedenalaisiin tapauksiin.

”Aiomme tehdä jotain USO:n kanssa”, edustaja Luna sanoi toukokuussa, ”keskustelemme joidenkin ihmisten kanssa”.

 

Artikkelin julkaissut Daily Mail

Australian avaruusvirasto ja UFOt

kirjoittanut Keith Basterfield

Kaikista Australian hallituksen ministeriöistä ja virastoista, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita UAP:istä, tärkeimmät ovat mielestäni puolustusministeriö (DOD), Kansainyhteisön tieteellinen ja teollinen tutkimusorganisaatio (CSIRO) ja Australian avaruusvirasto (ASA).

Puolustusministeriö

In response to any queries about the subject of UAP, the DOD has for many years consistently stated:

”Puolustusvoimilla ei ole protokollaa, joka kattaisi ufohavaintojen kirjaamisen ja raportoinnin” (kesäkuu 2019).

”Puolustuksella ei ole protokollaa, joka kattaisi tunnistamattomien ilmailmiöiden kirjaamisen tai raportoinnin…” (kesäkuu 2019)

Ilmavoimien entinen päällikkö, ilmamarsalkka Mel Hupfield sanoi, että ”…hän ei ollut nähnyt yhtään raporttia tunnistamattomista ilmailmiöistä tai UAP:ista — Australian ilmatilassa” (Lokakuu 2021).

Senaatin arviointikomitean kuulemistilaisuuksissa käytetty sisäinen DOD:n tiedotusasiakirja sisälsi seuraavaa:

”…Yhdysvallat tai mikään muu valtio tai liittolainen ei ole pyytänyt tai tarjoutunut tekemään yhteistyötä UAP:n raportoinnissa tai tutkinnassa” (vuoden 2022 alussa).

CSIRO

CSIRO on Australian kansallinen tiedevirasto. CSIRO vastasi elokuussa 2022 tietovapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) mukaiseen pyyntöön vastaamalla UAP:itä koskeviin kyselyihin. Se oli päivätty kesäkuussa 2021 ja kuului osittain seuraavasti:

”Odotamme saavamme tiedotusvälineiden tiedusteluja siitä, onko CSIRO tutkinut UAP:itä…CSIRO ei tutki UAP:itä…CSIRO ei kommentoi raportin julkaisemista (KB-ODNI kesäkuun 2021 UAP-raportti).

ASA

Puolustusministeriöllä tai CSIRO:lla ei siis ole mitään virallista etua UAP:n raportoinnista, tallentamisesta tai tutkimisesta tai tutkimisesta. Entä ASA?

Kirjoitin 27. elokuuta 2022 artikkelin otsikolla ”Kaksi tiedonvapauspyyntöä ja Australian avaruusjärjestö”. Kyseisessä artikkelissa kerroin ASA:n vastauksesta kahteen FOIA-pyyntöön. Yhden nimeltä mainitsemattoman yksityishenkilön huhtikuussa 2019 ja toisen nimeltä mainitsemattoman yksityishenkilön syyskuussa 2021. Toimitin myös oman FOIA-pyyntöni ASA:lle elokuussa 2022, eikä siitä löytynyt yhtään asiaankuuluvaa asiakirjaa.

Toimitin 25. helmikuuta 2024 ASA:lle uuden FOIA-pyynnön luettuani Defence FOI 386/23/24 -pyynnön tulokset, jotka sisälsivät kopion 16. lokakuuta 2023 päivätystä sähköpostiviestistä, jonka puolustusalueen avaruusjohto oli lähettänyt Australian kuninkaallisten ilmavoimien ministeriön yhteystoimistolle ja jossa luki osittain:

”Etsin tietoja yksityiskohdista, jotka liittyvät tunnistamattomiin ilmailmiöihin, jotka ilmavoimat mainitsivat senaatin arviossa. En ole varma kuinka kauan sitten. Australian avaruusvirasto pyytää näitä tietoja tiedotetta varten.”

Koska en ollut koskaan nähnyt tai kuullut, että ASA:lla olisi ollut UAP:tä koskevaa tiedotusasiakirjaa, esitin toisen FOIA-pyyntöni, jossa pyysin kopiota kyseisestä tiedotteesta.

Sain 15. huhtikuuta 2024 ASA:lta vastauksen, joka sisälsi kaksi versiota ASA:n tiedotusasiakirjasta. Vastauksen allekirjoitti avaruusalan sääntelyviranomaisen toimiston pääjohtaja Christopher DeLuis, ja se oli päivätty 9. huhtikuuta 2024. FOIA-pyynnön numero LEX74644. Löydettiin kaksi yksittäistä asiakirjaa, joiden otsikot olivat ”Briefing EC23-002464-Unidentified Aerial Phenomena-23 October 2023” ja ”Briefing EC24-00131-Unidentified Aerial Phenomena-1 February 2024”.

Kommentteja

1. ”Avaruussääntelyvirasto vastaa Australian avaruus- ja suurrakettitoiminnan sääntelystä ja valvonnasta turvallisuuden, varmuuden ja kansallisten etujen vuoksi.”

2. Asiakirjojen nimissä oleva EY osoittaa, että molemmat asiakirjat on laadittu Australian parlamentin senaatin arviointikomiteaan osallistuville ASA:n jäsenille. Melbournessa asuvan tutkijan Grant Lavacin ansiosta meillä on jo kopiot samanlaisista tiedotusasiakirjoista, jotka on laadittu puolustusministeriön henkilöille, jotka osallistuvat senaatin arviointikomitean kuulemistilaisuuksiin.

Mitä ASAn briiffauspaperit kertovat?

Molemmat asiakirjat ovat hyvin samankaltaisia. Ensin EC23.

Enrico Palermo

 

”Johtaja Enrico Palermo, viraston päällikkö.

”Ministeriö on pannut merkille Yhdysvaltojen kongressin äskettäisen kyselyn tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä (UAP), jotka tunnetaan myös nimellä tunnistamattomat lentävät esineet (UFO). Ministeriöllä ei ole tästä tietoa, ja kaikki tiedustelut on osoitettava Yhdysvaltojen hallituksen edustajille.”

”Ministeriö totesi myös, että NASA julkaisi hiljattain loppuraportin riippumattomasta tutkimuksestaan, joka koski UAP-järjestelmiä. Ministeriö tai virasto ei osallistunut tutkimukseen. Mahdolliset tiedustelut olisi osoitettava NASA:lle.”

”Virasto ei valvo UAP:ita tai UFOja Australiassa eikä pyri ratkaisemaan näitä kysymyksiä.”

 ”Virastolla ei ole tietoja UAP:ista tai UFOista Australiassa, vaikka olemme saaneet niitä koskevia tiedusteluja ja FOI-pyyntöjä.”

”UAP:itä ja UFOja koskeva sotilasraportointi. Kysymykset, jotka liittyvät sotilaalliseen raportointiin UAP:ista ja UFO:ista, kuuluvat puolustusministeriön toimivaltaan.”

Sitten EC24.

”Australian avaruusjärjestö (jäljempänä ’avaruusjärjestö’) ei seuraa tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (UAP), jotka tunnetaan myös nimellä tunnistamattomat lentävät esineet (UFO), eikä pyri ratkaisemaan näitä kysymyksiä.”

”Virastolla ei ole rekisteriä UAP:ista tai UFO:ista Australiassa, eikä se tue UAP-tutkimusta.”

”Virastolla ei ole tietoja vuonna 2023 järjestettävistä Yhdysvaltain kongressin kuulemistilaisuuksista, jotka koskevat UAP:ita, eikä se osallistunut vuonna 2023 laadittavaan NASAn UAP:ita koskevaan raporttiin.”

Tässä ovat siis Australian puolustusministeriön, CSIRO:n ja ASA:n viralliset kannat.

Kommentteja

1. Vaikka joku ASA:n jäsenistä on sanonut, ettei heitä kiinnosta UAP:t, jonkun on täytynyt käyttää aikaa UAP:den tutkimiseen näitä tiedotteita valmistellessaan. Sama pätee myös puolustusministeriössä (avaruushallinto?).

2. Huhtikuuhun 2024 mennessä emme ole vieläkään löytäneet sitä Australian puolustusministeriön henkilöä, joka osallistui toukokuussa 2023 Five Eyesin UAP:tä koskevaan tiedotustilaisuuteen, jonka järjesti entinen johtaja, tohtori Sean Kirkpatrick, All-Domain Anomaly Resolution Office -yksiköstä, emmekä tiedä, mitä he tekivät kyseisessä tiedotustilaisuudessa saaduilla tiedoilla. Voisi kuvitella, että Australian puolustusministeriölle olisi raportoitu tiedotustilaisuuden sisällöstä. Australialaiset UAP-tutkijat eivät kuitenkaan tiedä asiasta mitään varmuutta, vaikka voidaankin olettaa, että kyseessä oli joku puolustusministeriön puolustusministeriön tiedusteluorganisaation (DIO) työntekijä. Valitettavasti DIO on yksi monista tiedusteluvirastoista, jotka on vapautettu Australian FOIA:n soveltamisalasta.

3. Jos jollakin lukijalla on ehdotus Australian hallituksen jostakin muusta alasta, jota UAP:n osalta pitäisi tutkia, olisin iloinen kuullessani teistä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

EU for UAP

Britannian parlamentti ja UFOt

kirjoittanut Keith Basterfield

Eri parlamenttiedustajien kiinnostus

Viime vuosina olemme nähneet, että yksittäisten parlamentin jäsenten kiinnostus UAP:itä kohtaan on lisääntynyt Yhdysvaltain kongressissa, Australian parlamentissa, Kanadan parlamentissa ja viimeisimpänä Euroopan parlamentissa. Ison-Britannian parlamentti näyttää olleen kaikkein pidättyväisin, kun yksittäinen jäsen on esittänyt kysymyksen UAP:stä. Twitter-käyttäjä @wow3693252525 ja John Priestland @UNHidencharity -järjestön jäsen John Priestlandin ansiosta tiedämme nyt kuitenkin, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa on ollut lyhyt vuorovaikutus, jossa UAP on mainittu.

Britannian House of Commons

Britannian parlamentin alahuoneen tiede-, innovaatio- ja teknologiavaliokunta kuuli 13. joulukuuta 2023 suullisia todisteita tarkastellessaan tähtitieteellisen tutkimuksen tilannetta Britanniassa.

Seuraavassa on ote UAP:n maininnasta keskustelun virallisesta pöytäkirjasta. Voit katsoa videopätkän istunnosta klikkaamalla tästä:

”Kysymys 76. Stephen Metcalfe: Olen hieman vastahakoinen esittämään näitä kysymyksiä, enkä voi edes syyttää niistä virkailijoita. Ne ovat täysin oma keksintöni. Kuten on mainittu, olemme käynnistämässä tutkimusta tähtitieteestä. Viime viikolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa yksi kysymyksistä kuului: ”Mikä on tähtitieteen tarkoitus?” Saimme joitakin erinomaisia vastauksia, mutta yksi niistä oli, että on etsittävä todisteita Maan ulkopuolisesta elämästä missä tahansa muodossa. Älkäämme uskotelko itsellemme, että etsimme pieniä vihreitä miehiä, mutta se muuttaisi perusteellisesti käsitystämme paikastamme maailmankaikkeudessa, jos löytäisimme todisteita elämän olemassaolosta Maapallon ulkopuolella. Ensinnäkin, rahoittaako hallitus nimenomaan Maan ulkopuolisen elämän etsimistä, vai tapahtuuko se vain yleisen tähtitieteen ohjelman kautta? Toiseksi, jos elämää löydettäisiin missä tahansa muodossa, onko hallituksella suunnitelma siitä, miten se jaettaisiin yleisölle? Onko se vain kuuden tunnin uutisissa vai onko se esimerkiksi riskirekisterissä?

Michelle Donelan: Tietääkseni se ei ole riskirekisterissä. Viestintäsuunnitelma riippuisi sen hypoteettisen tapauksen tarkoista yksityiskohdista, josta puhumme, ja siitä, miten se toteutuisi, ja se olisi myös hallituksenkattava hanke, johon osallistuisi erityisesti kabinettiministeriö.

Sarah Munby: Avaruusalan tiimissämme on pieni ryhmä, joka tutkii, miten käsittelisimme tällaista ilmoitusta. Todennäköisimmät skenaariot eivät muuten ole sellaisia, jotka sisältyisivät riskirekisteriin. Ne ovat löydöksiä, jotka koskevat todennäköisesti suhteellisen paikallista, suhteellisen kehittymätöntä mikrobiologista elämää. Se voisi itse asiassa olla todella tärkeä katalyyttinen hetki Britannian tiedeyhteisölle.

Kysymys 77 Stephen Metcalfe: Ymmärrätte varmaan, miksi en halua kysyä tätä kysymystä, koska voin kuulla naureskelua. Me etsimme sitä. Mietin vain, miten vakavasti se otetaan.

Michelle Donelan: Siihen suhtaudutaan asianmukaisesti vakavasti.

Kysymys 78 Stephen Metcalfe: Odotan naureskelua, mutta kun olimme Yhdysvalloissa tekemässä tekoälytutkimusta, siellä järjestettiin kuulemisia tunnistamattomista ilmailmiöistä. Onko hallituksella mitään näkemyksiä niistä vai katseliko se niitä hämmästyneenä? Onko heillä osastoja, jotka tutkivat myös näitä asioita? Aikooko se järjestää kuulemisia UFOista?

Michelle Donelan: Emme suunnittele tällä hetkellä mitään kuulemisia, mutta teemme tietysti hyvin tiivistä yhteistyötä liittolaistemme kanssa kaikissa näissä asioissa. Tavoitteenamme on olla yksi maailman innovatiivisimmista avaruusaloista, ja suhteemme Amerikkaan tässä asiassa on uskomattoman tärkeä.

Kysymys 79 Stephen Metcalfe: Yllätyittekö siitä, että kuulemistilaisuudet järjestettiin?

Michelle Donelan: En usko, että olin yllättynyt. Olin kiinnostunut.

Stephen Metcalfe: Kyllä, olimme kaikki kiinnostuneita. Puheenjohtaja: On mielenkiintoista tietää, että valmiutemme kannalta on olemassa valmius tiedonantoon, jos sellainen löydös tehdään. Tämä on kiehtovaa.”

Ketkä olivat puhumassa?

Stephen Metcalfe on alahuoneen jäsen. Koko istunnon puheenjohtajana toimi Greg Clark, joka on myös alahuoneen jäsen. Parlamentin jäsen Michelle Donelan on valtiosihteeri tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriössä. Sarah Munby on tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriön pysyvä sihteeri.

Stephen Metcalfe

 

Tarkistin vielä kaksi muuta Yhdistyneen kuningaskunnan tähtitiedettä käsittelevän valiokunnan tutkimuspöytäkirjaa, nimittäin 10. tammikuuta 2024 ja 13. maaliskuuta 2024 pidetyissä kokouksissa annettujen suullisten lausuntojen pöytäkirjat, mutta niissä ei enää mainittu UAP:tä.

Kiitokset: Kiitän walesilaista Jonathan Daviesia tutkimusavusta tässä artikkelissa.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

CIA-agentti kohtasi reptiliaanin

Vuonna 2021 John Ramirez, joka vietti 25 vuotta CIA:ssa, puhui äänekkäästi UAP:ista ja kertoi totuudenmukaisia näkemyksiä aiheesta, joita hän oli oppinut uransa aikana. Hän saavutti GS-15-palkkaluokan, mikä osoittaa, että hän työskenteli virastossa suhteellisen korkeassa asemassa. Hän uskoo, että tietoisuuden tutkiminen ja sen yhteys tunnistamattomia ilmailmiöitä koskevaan kysymykseen voi merkittävästi muokata ymmärrystämme ilmiöistä ja niiden vaikutuksista ihmiskuntaan.

Hänen äskettäisessä haastattelussaan podcastissa ”Into the Wyrde with Holly Wood” Ramirez keskusteli eri UFO-tapauksista ja ei-ihmisälyjen aiheesta, joka on ollut ympärillämme jo pitkään. Hän viittaa Roswellin tapahtumasta kertoviin kertomuksiin ja mainitsee, maahansyöksystä selvinneiden kanssa on raporttien mukaan harjoitettu telepaattista viestintää, mikä viittaa ilmiön tietoiseen puoleen.

Ramirez selitti, että CIA:lla oli erilliset osastot, jotka keskittyivät ilmailuun ja UFOjen aerodynamiikkaan sekä biotieteisiin, joihin kuuluivat ilmiöön liittyvä fysiologia ja psykologia. Tämä osoittaa CIA:n kiinnostuksen tietoisuuden tutkimiseen, mikä ilmeni myöhemmin kaukokatseluohjelmassa, joka on eräänlaista mielen heijastamista toiseen paikkaan.

Hän mainitsee myös termejä kuten ”psykoenergetiikka”, ”telepatia” ja ”telekinesia” viitaten CIA:n osallistumiseen korkean tason ohjelmiin, joissa on tutkittu tietoisuutta. Hän korostaa, että tietoisuus on ilmiön ratkaiseva osa-alue, sillä ilman sitä tunnistamattomat havainnot olisivat vain merkityksettömiä esineitä taivaalla tuntemattomasta alkuperästä. Haastattelussa Ramirez puhuu lisäksi uskomuksistaan, jotka koskevat ei-inhimillisiä voimia ja niiden vaikutusta ihmiskuntaan kautta historian.

Hän sanoo, että nämä voimat on kuvailtu antiikin kirjallisuudessa ja taiteessa demonisina hahmoina, mutta väittää, että nykyinen ja historiallinen yhteys vierailijoihin, jotka usein leimataan demonisiksi, ei välttämättä ole sitä. Hän esittää, että kanssamme saattaa elää maan voimia, jotka ovat olleet yhteydessä ihmisiin ja jotka jotkut ihmiset ovat kokeneet haitallisiksi ja epäystävällisiksi.

Ramirez viittaa kirjaan ”Skinwalkers at the Pentagon”, jossa tutkitaan näitä kontakteja ja ilmiötä, joka tunnetaan nimellä liftaajailmiö. Hän toteaa, että puolustusministeriön tiedustelupalvelu hyväksyi kirjan salaiseksi, mikä osoittaa, että kirjassa käsitelty ohjelma ja tutkimus todella toteutettiin. Hän mainitsee lukeneensa kirjan hiljattain loppuun ja pitää mielenkiintoisena, että se on noussut keskusteluun.

Kun Ramirezilta kysyttiin ei-ihmisälyn roolista ihmiskunnan teknologisessa kehityksessä viimeisten 50 vuoden aikana, hän ehdotti, että katsottaisiin takaisin muinaisiin myytteihin ja legendoihin, jotka ovat kadonnutta ihmiskunnan historiaa. Hän uskoo, että muinaiset kertomukset dokumentoivat yhteydenottoja ei-inhimilliseen älykkyyteen, jonka hän rinnastaa jumalallisiin olentoihin tai jumalalliseen älykkyyteen. Ramirez sanoo, että nämä olennot olivat täällä auttaakseen ihmiskuntaa, mutta niiden väliset ristiriidat ovat saattaneet johtaa erilaisiin agendoihin. Hän mainitsee esimerkkejä, kuten Prometheuksen, joka toi ihmisille tulta vastoin muiden jumalien tahtoa, ja vetää yhtäläisyyksiä Maan uskontoihin ja niiden jumalallisten olentojen osallistumiseen.

“Jos tarkastellaan sumerilaisten tekstejä, he tiesivät maailmasta paljon enemmän kuin me annamme heille tunnustusta, koska tarkastelemme historiaa niin lineaarisesti. Ajattelemme, että me olemme tiedon huippu ja että ennen meitä heillä ei ollut sellaista tietoa kuin meillä on nyt. Mutta luulen, että heillä oli tietoa. Kuitenkin muut ihmiset, joilla oli tavoitteita, menettivät tai tukahduttivat tuon tiedon. Ja nyt olemme löytämässä tuon tiedon uudelleen tieteen avulla. Mutta tuon tieteen kautta aiomme löytää uudelleen yhteytemme jumaluuteen ja näihin ei-ihmisälyihin, jotka ovat olleet täällä ja jotka haluavat auttaa meitä, eivät tuhota” Ramirez sanoo.

Ramirez kertoo kokemuksistaan ja osallisuudestaan UFOihin ja kontaktikokemuksiin. Hän selventää, että hän ei liittynyt CIA:han nimenomaan UFOjen tutkimiseksi, vaan koska hän oli kiinnostunut tämäntyyppisestä työstä ja halusi hyödyntää koulutustaan korkeammalla tasolla. CIA:ssa ollessaan hän alkoi kuitenkin kokea usein kontakteja ja yhteydenpitoa olentojen kanssa, joiden kasvoja hän ei nähnyt, mutta jotka näyttivät verhoutuneilta.

Ramirez mainitsee, että hänellä oli negatiivinen kokemus, jossa hän näki olennon, jota monet kuvailivat ”reptiliaaniksi”. Hän taisteli sen kanssa ja sai ihoonsa kynnenjälkiä. Hän myöntää, että skeptikot ja debunkkaajat saattavat pitää hänen kokemuksiaan itse aiheutettuina haavoina, mutta hän vakuuttaa, että kyseessä oli aito kohtaaminen. Hän kuvailee myös nähneensä makuuhuoneessaan vihreän, kimaltelevan käärinliinan, joka sai hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi ja suojelluksi, ja häntä kehotettiin menemään takaisin nukkumaan.

Tämän jälkeen haastattelussa siirrytään Ramirezin potilastietoihin. Hän mainitsee, että hänellä on ollut verenvuotoa oikeasta sieraimesta, minkä vuoksi hän meni CIA:n lääkäreiden tutkimuksiin. He löysivät kirurgisen viillon hänen oikeasta sieraimestaan, vaikka hänelle ei ollut koskaan tehty leikkausta. Hänen terveystietonsa, mukaan lukien tiedot CIA:n operaatioista ja ulkomailla vaadituista rokotuksista, ovat nyt CIA:n omaisuutta. Hän yritti pyytää tietojaan, mutta niitä ei annettu hänelle. Hän mainitsee ottaneensa yhteyttä tiedustelupalvelun lääkäriin, jolla saattaa olla lupa tutustua hänen terveystietoihinsa.

Haastattelija ilmaisee myötätuntonsa Ramirezin kokemuksia kohtaan ja mainitsee siirtyvänsä toiseen aiheeseen. He kysyvät Ramirezin käyttämästä termistä ”aikataulutettu levittäminen” viitaten UFO-paljastukseen. Ramirez selittää, että hänen ollessaan CIA:ssa ei ollut mitään sysäystä tai motivaatiota paljastaa tietoja UFOista. Hän mainitsee menneen ohjelman, joka oli ollut olemassa 1940-luvulta lähtien, ja kertoo merkittävästä tapahtumasta vuonna 1952, jolloin Washingtonin yllä nähtiin UFOja. Tapahtuma johti CIA:n ja muiden valtion virastojen sponsoroimiin kokouksiin, joissa tilannetta käsiteltiin.

Ramirez paljastaa, että upseeri nimeltä Edward Tauss oli vastuussa ohjelmasta, jonka tarkoituksena oli kertoa yleisölle UFOista vuodesta 1952 alkaen. Elokuvat alkoivat tuolloin kuvata pelottavia avaruusolentoja ja ajatusta siitä, että ne valtaavat Maapallon ja suorittavat mielenhallintaa. Ramirez mainitsee elokuvan nimeltä ”Lentävä lautanen” vuodelta 1950, joka oli ensimmäinen Hollywoodin tekemä UFO-elokuva, ja mainitsee viranomaisten auttaneen elokuvan tekemisessä, ja sen juoni päättyi siihen, että lautanen oli käänteisesti suunniteltu.

https://www.youtube.com/watch?v=0NhaoiUs7W0

Hän viittaa myös klassikkoelokuvaan ”The Day the Earth Stood Still” vuodelta 1951, jossa eräässä puheessa annetaan ymmärtää, että avaruusolennot vierailevat Maassa, koska ihmiskunta tuhoaa itsensä.

Reptiliaaneista

Ramirez käsittelee reptiliaaneihin ja heidän väitettyä osallistumistaan yhteiskunnan ja hallituksen rakenteisiin. Ramirez selventää, että kun hän puhuu reptiliaaneista, hän ei tarkoita todellisia liskoja vaan pikemminkin yksilöitä, joilla on reptiliaanien sukujuuret ja jotka saattavat näyttää ihmisiltä. Hän esittää, että on saattanut olla olemassa erilaisia ei-ihmisrotuja, jotka ovat auttaneet ihmiskunnan evoluutiossa luonnollisen evoluution ulkopuolella.

Ramirez mainitsee dian, jonka hän esitteli Project Unityn Jay Andersonin haastattelussa ja jossa hän sanoi, että ihmiset ovat saattaneet saada edistystä ja vaikutteita muilta olennoilta, myös reptiliaaniolennoilta. Ramirez kertoi näkemyksensä NRO:n (National Reconnaissance Office) logoista ja reptiliaanien kuvista/symboleista:

“On kuitenkin mielenkiintoista, että kun katson joitakin NRO:n, joka on Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön salainen avaruusohjelma, virallisia logoja, he laukaisevat salaisia avaruusaluksia kiertoradalle, ja sen voin sanoa, että he käyttävät näitä liskoja logoissaan, ja se on minusta hyvin outoa. Ja ne ovat liskoja, jotka ryömivät ympäri Maapalloa.”

Ramirez myöntää, että jotkut pitävät näitä ajatuksia salaliittoteorioina, mutta kehottaa kiinnittämään huomiota Joseph Farrellin ja John W. Warner IV:n kaltaisten kirjoittajien hyvin tutkittuihin kirjoihin. Hän mainitsee Farrellin teokset Etelämantereesta ja Warnerin kirjat varhaisten ohjelmien historiasta ja niiden yhteydestä saksalaisten Atlantiksen etsintöihin. Ramirez uskoo, että kulissien takana on varjohallituksia ja syvän valtion yksiköitä, jotka vetävät naruista, vaikka hän ei nimenomaisesti erittele ketään henkilöä.

Aiemmin Ramirez totesi Project Unityn haastattelussa, että ihmiset ovat hybridejä. Hänen mukaansa Elizondo ei kykene käyttämään sanaa ”hybridisaatio”, mutta Pentagonin työntekijät luottavat siihen, että hän tekee sen lopulta. Elizondo keskustelee Theories of Everything -podcastissa mahdollisuudesta, että ei-inhimillinen älykkyys on ollut yhteydessä ihmisiin jo hyvin pitkään. Tämä tarkoittaisi, että me kaikki olemme unohtaneet oman menneisyytemme, mikä peittäisi sen mahdollisuuden, että olemme ihmisten ja avaruusolentojen hybridejä.

Lisäksi Ramirez väitti, että hallitus on tietoinen lähestyvästä tapahtumasta vuonna 2027, joka paljastaa jotain merkittävää, joten ihmiset ovat valmistautuneet. Hän on väittänyt, että maapallolla on läsnäoloja (joita hän kutsuu demonisiksi), jotka vain projisoivat omia uskomusjärjestelmiään saadakseen meidät epäuskoon siitä, mihin uskomme.

 

Artikkelin julkaissut howandwhys.com

Norio Hayakawa: UFO-ilmiön mysteeri

Dulcen myyttiin syventyneen Norio Hayakawan kaksiosainen videosarja UFOista.

KATSO  OSA 1 ALTA :

 • nuoruus Yokohamassa, Japanissa
 • Isän UFO-havainto 1947
 • Utsuro-bunen “onton aluksen” havainto Japanissa
 • Lonnie Zamoran UFO-havainto vuonna 1964 Socorrossa, New Mexicossa
 • Saapuminen Albuquerqueen, New Mexicoon vuonna 1965
 • Äidin UFO-havainto vuonna 1975
 • Bob Lazar & Area 51 vuonna 1989
 • Vierailu Dulceen, New Mexicoon vuonna 1990

KATSO OSA 2  ALTA:

 • Pentagon ja UAP:t
 • Parafyysinen tunkeutuminen omaan fyysiseen ulottuvuuteemme
 • Kosminen salaliitto, joka tapahtui universumissamme ikuisuuksia sitten
 • Jacques Vallee ja John A. Keel
 • Kosmiset voimat nykyisen pimeyden yläpuolella
 • Luciferin kosminen kapina ja langenneet enkelit
 • Farmingtonin UFO-tapaus New Mexicossa 1950
 • Vuoden 1994 UFO-tapaus Zimbabwessa, Afrikassa
 • Huikea UFO-tapaus Portugalin Fatimassa lokakuun 13. päivänä 1917
 • Valtio ei ole paljastanut mitään UFOista
 • Globaali yhtäaikainen “olentojen” itsensä suorittama UFO-paljastus tulevaisuudessa

 

Artikkelin julkaissut noriohayakawa.wordpress.com

Eksopoliittinen näkökulma Irakin sotaan

Eksopoliittinen näkökulma Irakin sotaan (2003)

Tutkielma #2

helmikuun 3. 2003, www.exopolitics.org

kirjoittanut Dr Michael E. Salla

 

Tiivistelmä

Ellei kaikki niin useimmat kritiikit Bushin hallinnon motivaatioita kohtaan laukaista ennakoiva sota Irakia vastaan keskittyvät yhdistelmään Washingtonissa vallassa olevien konservatiivipoliitikkojen imperiaalista maailmankuvaa sekä Bushin hallintoa eteenpäin ajavia korporaatiointressejä. Tämä tutkielma tarjoaa radikaalisti erilaisen poliittisen analyysin Bushin hallinnon motivaatioista lähteä sotaan, sekä hänen kriitikkojen esittämistä selityksistä. Tämä tutkielma tarjoaa eksopoliittisen analyysin Irakissa esiintyvän historiallisen avaruusolentojen läsnäolon poliittisista ulottuvuuksista sekä amerikkalaisten suorittamasta ennakoivasta hyökkäyksestä. Tässä esitetään, että kilpailevat salaiset hallituksen organisaatiot kamppailevat proxy-sodassa ottaakseen haltuun Irakissa sijaitsevan muinaisen avaruusolentojen teknologian, jotta he voisivat valmistella sarjaa tapahtumia, jotka liittyvät kehittyneen avaruusolentojen rodun ’ennustettuun paluuseen’. Columbia-avaruussukkula on hyvin saattanut olla korkean profiilin uhri tällaisessa proxy-sodassa, jonka tarkoitus on lähettää viesti amerikkalaisille salajärjestöille ennakoivasta sodasta Irakia vastaan.

Tätä analyysia tehdessä tutkielma tarkastelee saatavilla olevia todisteita Irakissa esiintyvästä avaruusolentojen historiallisesta läsnäolosta ja soveltaa tätä näyttöä ymmärtämään paremmin nykyistä Irakin poliittista tilannetta. Tutkielma analysoi poliittisten päätoimijoiden motivaatioita Amerikan ennakoivassa sodassa Irakia vastaan. Tutkielma päättää analyysin suosittelemalla politiikkatoimia sille, miten vastata avaruusolentojen historialliseen läsnäoloon Irakissa, sekä sen nykyajan poliittiselle relevanssille.


Johdanto*

Vuoden 2003 State of the Union -puheessaan presidentti George W. Bush julisti, että ”Amerikkaa ja maailmaa kohtaava vakavin uhka on laittomat regiimit, jotka tavoittelevat ja joilla on hallussaan ydin-, kemiallisia ja biologisia aseita.” (1) Puheessaan Bush ilmaisi suurimmaksi motivaatiokseen hyökätä Irakiin ennenaikaisesti ”kauhun, jollaista kukaan ei ole koskaan tuntenut” estämisen. Bushin ennenaikaisen hyökkäyksen politiikkaa kritisoineet, joihin kuuluu mm. politiikan kommentaattori Robert Frisk, esittivät, että tuleva Amerikan sota Irakia vastaan ”ei liity kemiallisiin aseisiin tai ihmisoikeuksiin; se liittyy öljyyn.” (2) Toisen nimekkään politiikan kommentaattorin, Michael Lindin, mukaan motivaatio liittyi ennenaikaisen sodankäynnin doktriiniin, jota on ajanut ’neokonservatiivit’ kuten varapuolustusministeri Paul Wolfowitz, jonka politiikka pääsi parrasvaloihin syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. (3)

Ellei kaikki niin useimmat kritiikit Bushin hallinnon motivaatioita kohtaan laukaista ennakoiva sota Irakia vastaan keskittyvät yhdistelmään Washingtonissa vallassa olevien konservatiivipoliitikkojen imperiaalista maailmankuvaa sekä Bushin hallintoa eteenpäin ajavia korporaatiointressejä. Tämä tutkielma tarjoaa radikaalisti erilaisen poliittisen analyysin Bushin hallinnon motivaatioista lähteä sotaan sekä kriitikoiden esittämistä selityksistä. Tässä tutkielmassa esitetään, että keskittyminen kumpaankaan tekijään, jotka tukevat ennenaikaista hyökkäystä massatuhoaseita käsittelevää Irakia vastaan, tai Amerikan imperialismia ja korporaatiointressejä vastaan esitettyihin kritiikkeihin, ei ole niinkään väärin, vaan yksinkertaisesti ne heijastelevat rajoittunutta poliittista paradigmaa ymmärtää Amerikan ulkomaanpolitiikan taustalla olevia motivaatioita.

Tässä tutkielmassa käytetty polittiinen paradigma perustuu ’eksopolitiikkaan’. (4) Paradigma lähtee oletuksesta, että Maapallolla on olemassa avaruusolentojen läsnäolo, josta salaiset valtion organisaatiot ovat pantanneet tietoa kansalta sekä vaaleilla valituilta edustajilta. Sen sijaan, että sitä pidettäisiin perustelemattomana ’salaliittoteoriana’, joka ei liity nykypäivän politiikan ongelmiin, kuten Amerikan ennakoivaan sotaan Irakia vastaan, mitenkään, tässä esitetään, että eksopoliittinen analyysi voi tarjota kattavamman ymmärryksen siitä mikä motivoi Bushin hallinnon ennenaikaista hyökkäystä Irakia vastaan.

Eksopolitiikka nousevana julkishallinnon alana perustuu pääosin eri lähteiden tarjoamiin todisteisiin, jotka tukevat ideaa avaruusolentojen läsnäolosta, josta kertovat tiedot salaiset valtion organisaatiot ovat piilottaneet kansalta ja vaaleilla valituilta edustajilta. (5) Kaikkein tärkein näyttö tulee entisiltä armeijan ja valtion viranomaisilta, jotka ovat tulleet julkisuuteen antamaan ’ilmiantajatodistuksen’ useissa erilaisissa valtioon liittymättömissä aloitteissa edistääkseen avaruusolentojen läsnäolon paljastamista. (6) Vaikka monet ovat eri mieltä saatavilla olevien todisteiden uskottavuudesta ja ottavat toisen kannan joko puolesta tai vastaan avaruusolentojen läsnäoloon ja valtion hiljaisuuteen tästä läsnäolosta, eksopolitiikka perustuu oletukseen siitä, että debatin ei tulisi sulkea pois keskustelua sellaisen läsnäolon vaikutuksista poliittisiin päättäjiin tai kansaan yleensä. Siispä, kun tarkastellaan nykypäivän kansainvälisiä ongelmia, kuten Amerikan ennakoivaa sotaa Irakia vastaan, voidaan tutkia eksopoliittista analyysia käyttävien näkökulmia sekä näiden ja muiden kattavampien ulkopolitiikan näkökantojen uskottavuutta, huolimatta käynnissä olevasta debatista saatavilla olevan näytön vakuuttavuudesta. Tämä on tarpeen, sillä aktiivisesti paljastuksen estämisessä mukana olevat käyttävät disinformaatiota, pelottelua ja muita strategioita joilla häiritä silminnäkijöitä, vääristellä todisteita ja suunnata kansan huomio pois avaruusolentojen läsnäolosta ja siitä miten se liittyy useisiin nykyajan poliittisiin ongelmiin. Viimeisenä, salainen kampanja UFO-paljastuksen estämiseksi tulee käsitellä eksopoliittisen analyysin termein todennäköisyytenä tällaiselle vaikuttamiselle ja/tai käytettävissä olevan empiirisen todistusaineiston vaarantamiselle, joka muuten vahvistaisi avaruusolentojen läsnäolon. Siksi eksopoliittisella analyysilla on joitain keskeisiä eroja perinteisempiin poliittisen analyysin näkökulmiin verrattuna, jotka perustuvat perinteiseen yhteiskuntatieteen arvovapaaseen, objektiivisen analyysin metodiin, jossa käsitellään saatavilla olevia prosesseja, instituutioita ja toimijoita julkishallinnon alalla.

Alla on esitetty Irakin avaruusolentojen historiallisen läsnäolon sekä Amerikan suorittaman Saddam Husseinin hallinnon vastaisen ennakoivan hyökkäyksen eksopoliittinen analyysi. Tässä analyysissa käsittelen saatavilla olevaa todistusaineistoa koskien avaruusolentojen historiallista läsnäoloa Irakissa; sitten sovellan tätä todistusaineistoa Irakin nykyisen poliittisen tilanteen ymmärtämiseksi; sitten analysoin poliittisten päätoimijoiden motivaatioita Amerikan ennakoivaan Irakia vastaan tehtyyn hyökkäykseen; ja lopuksi esitän joitain politiikkasuosituksia.

Mitä näyttöä löytyy avaruusolentojen historiallisesta läsnäolosta Irakissa?

Vahvin saatavilla oleva todistusaineisto avaruusolentojen historiallisesta läsnäolosta Irakissa on peräisin nuolenpääkirjoitustauluista, jotka suoraan ovat kirjanneet muinaisten sumerialaisten uskomukset ja aktiviteetit, joiden sivilisaatio sai alkunsa melkein yhdessä yössä 3800 e.Kr. Useimmat näistä nuolenpääkirjoitustauluista kertovat tarinoita sumerialaisten kanssakäymisistä ’jumalien’ kanssa. Useimmat arkeologit alunperin hyväksyivät, että nämä olivat pelkkiä myyttejä eivätkä he kiinnittäneet niihin enempää huomiota, kuin pelkästään oivalluksina sumerialaisten uskonnollismyyttisistä uskomuksista. Tuo näkökäanta haastettiin vuonnta 1976, kun sumeriatutkija Zecharia Sitchin julkaisi ensimmäiset kirjansa Sumerian taulujen käännöksistä. (7) Sen sijaan, että hän olisi käsitellyt tarinoita jumalista myytteinä, jotka eivät empiirisesti liittyneet juuri mihinkään, Sitchin tulkitsi taulujen tekstit kirjaimellisina kuvauksina tapahtumista siten kuin ne tapahtuivat menneinä aikoina.

Sitchinin käännökset Sumerian nuolenpääkirjoitustauluista paljastivat tarkkaa informaatiota useista eri aiheista, jotka hänen mukaansa eivät olisi olleet mahdollisia sivilisaatiolle, joka oli kehityksensä alkuvaiheessa ilman minkäännäköistä edeltäjää, jolta lainata vaikutteita. Sitchinin mukaan sumerialaisilla oli yksityiskohtaista tietoa kaikista aurinkokuntamme planeetoista, he ymmärsivät päiväntasauksen prekession ja lisäksi heillä oli ymmärrystä monimutkaisista lääketieteellisistä proseduureista. (8) Kysymykseen mistä he tämän tiedon olivat saaneet Sitchinin käännösten mukaan sumerialaisilla oli selvä vastaus alkulähteestä. He paljastivat kivitauluissaan, että kaikki hiedän tietonsa ovat peräisin Maan ulkopuolisilta vierailijoilta nimeltään ’Anunnaki’ (’ne jotka tulivat taivaasta Maahan’), jotka olivat sekä sumerialaisten opettajia että roolissa koko ihmisrotua luotaessa. Tämän avaruusolentojen rodun alkuperä on planeetalla nimeltä Nibiru, joka kiertää Aurinkoa elliptisellä radalla ja joka palaa aurinkokuntaamme aina 3600 vuoden välein. (9)

Kun Sitchinin innovatiivinen työ julkaistiin, se herätti suurta äläkkää ja intensiivistä debattia niiden keskuudessa, jotka kannattivat ja vastustivat hänen pääteesiään historiallisesta avaruusolentojen läsnäolosta Sumeriassa, joka oli vastuussa koko Sumerian sivilisaation aloittamista. Myönteisesti Sitchinin teesiin suhtautuneiden joukossa oli kuuluisia kirjailijoita, mm. Erik Von Däniken, joka itse oli kirjoittanut vuonna 1969 julkaistun kirjan Chariots of the Gods, joka ehdotti historiallista avaruusolentojen läsnäoloa eri puolille planeettaa. (10) Toinen suosittu kirjailija David Hatcher Childress kuvaa yksityiskohtaisesti avaruusolentojen teknologiaa muinaisten sivilisaatioiden käytössä hänen eri kirjoissa. (11) Vähemmän tunnetuista kirjoittajista sellainen nimi kuin William Henry on julkaissut kirjoja samanlaisista ajatuksista kuin Sitchinin teesi. (12)

Sitchinin teesin tueksi monet kirjoittajat usein siteeraavat raamattua, joka viittaa Maapallolla asuneisiin ’jumaliin’. Raamatun tekstit, joihin useimmiten viitataan ovat Eenokin apokryfikirjassa. (13) Vaikka Eenokin kirja on useimmista raamatun versioista jätetty pois, se on kuitenkin osa muinaista heprealaista tutkimusta ja on mukana etiopialaisissa ja slaavilaisissa Vanhan Testamentin versioissa.  Eenokin kirja kuvaa enkelien kapinallisjoukkoa nimeltä ’Nephilim’, joita oli lukumäärältään 200, jotka asettuivat asumaan Maapallolle ja lisääntyivät ihmispopulaation kanssa ennen kuin heidän yläpuoliset olennot, ’Elohim’, karkoittivat heidät ja rankaisivat heitä. (14) Eenokin kirja tarjoaa kontekstia mystisille ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdille, joissa kuvataan aikaa jolloin ’jumalten pojat’, Nephilim/Anunnaki, lisääntyivät ihmisten kanssa ja loivat jättiläisten rodun, joka hallitsi muuta ihmiskuntaa: ”Sijhen aican olit myös Sangarit maan päällä: sillä sijttecuin Jumalan pojat macaisit ihmisten tytärten cansa, ja sijtit lapsia, että nijstä tulit woimaliset miehet, jotca muinan olit sangen cuuluisat.” (15) Sitchinin teesin tukijat sanovat, että tämä kuuluu raamatulliseen näyttöön siitä, että kehittynyt avaruusolentojen rotu oli kuin olikin olemassa Maapallolla, oli pitkään ollut tekemisissä ihmisten kanssa ja jopa ollut roolissa ihmisrodun luomisessa.

Kirjailijoiden, riippumattomien arkeologien ja raamatun kommentaattoreiden kasvavan lukumäärän lisäksi Sitchinin teesiä tukee suuri määrä henkilöitä, jotka väittävät olevansa telepaattisessa yhteydessä avaruusolentoihin, jotka paljastavat informaatiota avaruusolentojen historiallisesta läsnäolosta Sumeriassa. Eräs näistä avaruusolentoja kanavoivista on Jelaila Starr, joka väittää olevansa yhteydessä olentoihin suoraa Nibirulla, ja hän julkaisee informaatiota tasaiseen tahtiin Anunnakeista verkkosivuillaan. (16) Toinen on Sheldan Nidle, joka ’kanavoi’ avaruusolentojen rotua Siriuksen tähtijärjestelmästä. Hän antaa paljon informaatiota Anunnakin historiallisesta läsnäolosta ja vaikutuksesta kirjoissaan ja verkkosivuillaan. (17)

On hyvin kiistanalaista, missä määrin näin hajanainen kokoelma todistusaineistoa voi perustella Sitchinin teesiä ET:n historiallisesta läsnäolosta Sumeriassa. Huolimatta sellaisten lähteiden aikaansaamasta kiistasta, ne tarjoavat laajalti informaatiota, joka ansaitsee lähemmän tarkastelun julkishallinnon politiikkaan liittyen. Kun otetaan huomioon, että eksopolitiikka perustuu oletukseen avaruusolentojen läsnäolosta, jota salaiset valtion organisaatiot eivät halua paljastaa, on mahdollista esittää eksopoliittinen näkökulma Sitchinin teesiin huolimatta käynnissä olevasta debatista koskien saatavilla olevan todistusaineiston johdonmukaisuutta ja tarkkuutta.

Miten avaruusolentojen historiallinen läsnäolo liittyy Amerikan Irak-politiikkaan?

Eräs riippumaton arkeologi, joka käsittelee Sumerian (eteläinen Irak) avaruusolentojen läsnäolon suoraa yhteyttä nykyiseen amerikkalaiseen vimmaan keskittyä Saddam Husseiniin, on nimeltään William Henry. Henryn pääteesi on, että Sumerian ajoista lähtien on ollut olemassa teknologinen laite, jota hän kutsuu ’Tähtiportiksi’, jota Anunnaki/Nephilim käyttivät matkustamaan edestakaisin kotimaailmansa ja Maapallon  välillä. He myös matkustivat sillä ympäri galaksia. (18) Henry keskittyy alla kuvattuun kohtaan Sitchinin nuolenpääkirjoitusten tulkinnassa taulusta, joka kuvaa Urukin rituaalitekstiä:

On löydetty kuvauksia, joissa näytetään jumalallisia olentoja kärkkymässä temppelin sisäänkäynnillä ja pitelivät salkoja, joihin oli kiinnitetty rengasmaisia esineitä. Tämän tilanteen taivaallinen luonne käy ilmi Auringon ja Kuun symbolien mukaanotosta… joissa kuvataan Enlil ja Enki sisäänkäynnin luona, josta Anu tekee suuren sisääntulon. (19)

Sen sijaan, että kyse olisi yksinkertaisesta tapahtumasta, johon liittyy Anunnakien johtaja, Anu ja hänen kaksi poikaansa Enlil ja Enki, Henry ehdottaa, että yllä esitetty tilanne kuvaa siirtolaitetta, jota Anu ja muut Anunnaki-eliitit käyttivät. Jos näin, silloin sellainen laite sijaitsee todennäköisimmin Sumerian Uruk-kaupungissa, joka oli Sumerian sivilisaation ensimmäinen kaupunki ja Gilgameshin, kuuluisa Gilgameshin eepoksen kuningas, koti. (20)

Sitchin ja kirjoittajat kuten David Childress, joka käsittelee avaruusolentojen käyttämää teknologiaa ja muinaisia sivilisaatioita, ovat sivuuttaneet Tähtiportin merkityksen ja avaruusolentojen kuljetusvälineiden tutkimisen heidän omissa yllä esitettyjen tekstien käännöksissään. Molemmat elivät perinteisessä paradigmassa, jossa kuljetus tapahtuu rakettikäyttöisillä aluksilla. (21) Sitchin keskittyy rakettimoottorialuksiin hänen kuvauksessaan Anunnakeista ja heidän eri matkoistaan Maapallolle. Esimerkiksi kuvatessaan Anunnakien kulkupelejä, joita he käyttivät Maan ja avaruuden välillä liikkumiseen, Sitchin kirjoitti: ”Tekstit paljastavat, että kolmesataa heistä, ”Taivaan Anunnakit”, eli Igig, olivat todellisia astronautteja, jotka pysyivät avaruusaluksessa laskeutumatta Maapallolle. He kiersivät Maapalloa aluksissa, joista laukaistiin sukkuloita Maapallolle ja takaisin.” (22)

Täten on todettava, että Anunnakit käyttivät kahdenlaista kuljetusmuotoa. Yksi oli meille tuttu rakettiteknologian muoto, jota Maapallolla asuvat Anunnakit käyttivät, joita Sitchin kuvasi ”rivi-Anunnakeiksi”. He hallinnoivat Maapalloa ja ihmiskuntaa avaruudessa elävien maanmiestensä tahdon mukaisesti. (23) Toinen kuljetusteknologia oli Tähtiportti, jota oletettavasti käyttivät vain Anunnakien kaikkein korkein luokka. He antoivat avaruudessa eläville Anunnakeille tehtäväksi kerätä Maapallon resurssit. Tulkitsemalla Babylonian luomismyyttiä saadaan idea siitä miten tehtävät jaettiin ja miten ’ylijumala’ Mardukin tahdon mukaan toimiva Anunnaki-hierarkia jakeli tehtäviä Mardukin alaiselle Anulle, Anunnakien johtajalle:

Anulle annettiin tehtäväksi seurata ohjeita. Kolmesataa taivaassa hän asetti vartioon; Maapallon tavat erottivat heidät Taivaasta; ja Maapallolle kuusisataa hän asetti asumaan. Kun hän oli määrännyt kaikki heidän ohjeensa, hän jakoi Taivaan ja Maan Anunnakille heidän tehtävänsä.  (24)

Näin Anunnakit pyörittivät toimintaa sekä Maapallolla että avaruudessa ja pitivät planeetan hallussaan. Kun otetaan huomioon Sitchinin kuvailema tiukka hierarkia hänen yksityiskohtaisessa analyysissaan Anunnakeista ja heidän interaktioistaan keskenään ja ihmiskunnan kanssa, on todennäköistä, että Tähtiportti olisi ollut ihmiskunnan ja planeetalla asuvan Anunnaki-porukan pelätty ja kunnioittama asia, ainakin heidän keskuudessaan jotka sen toimintaa kykenivät omin silmin näkemään, mutta eivät saaneet sitä itse käyttää. Sellaisenaan Tähtiportteja olisi ollut vain rajattu määrä ympäri planeettaa, ja Sumerian Tähtiportti sijaitsi kaikkein tärkeimmässä Sumerian muinaisessa kaupungissa — todennäköisimmin se oli Urukin muinainen pääkaupunki, muinaiskuninkaiden koti, joka sijaitsee Etelä-Irakissa. 12 vuoden tauon jälkeen kaivauksissa, saksalainen tutkijatiimi vuonna 2002 jatkoi kaivauksia Urukin hautautuneessa kaupungissa. Käyttämällä magnetometriä, joka kykenee havaitsemaan ihmistekoiset esineeet maan alla, ja tehokasta tietokonejärjestelmää Saksassa, saksalaiset geofyysikot kykenivät kartoittamaan hautautuneita rakenteita muinaisesta pääkaupungista 5.5 neliökilometrin alueelta, jossa Sumerian muinainen sivilisaatio oli saanut alkunsa. (25)

Sumerialaisten kuvauksissa Anunnakeista tärkeä tapahtuma oli Anunnakien viimeinen poistuminen planeetalta sarjassa tuhoisia katastrofeja, jotka kulminoituivat vuosiin 1800-1700 e.Kr. (26) Perinteiset arkeologit tukevat näkemystä siitä, että alueella sattui tuolloin katastrofaalinen tapahtuma. (27) Jos kuljetusmuotoja olikin kaksi Anunnakien käytössä, kun alemmat Anunnakit poistuivat raketeilla, Anunnaki-eliitti poistui todennäköisimmin Tähtiportilla ja sulki sen. Ennustettavasti, kun otetaan huomioon kunnioitus Tähtiporttia kohtaan, sitä ei olisi jätetty vartioimatta heidän poistumisen ja Anunnakien ennustettuun paluuseen liittyvän Tähtiportin uudelleenaktivoinnin välisenä aikana.

Useat lähteet kuvaavat nykyaikaa ’jumalten/Anunnakien ennustettuna paluuna’. ’Ennustetun paluun’ käsite Anunnakien läsnäolon kontekstissa vaihtelee tarkoitukseltaan riippuen kolmesta eri perspektiivistä. Ensimmäinen näkökanta perustuu yksinkertaisesti ideaan jumalista tai Anunnakista fyysisesti palaamassa ottamaan arvokkaan roolin ihmisten asioihin vaikuttamisessa ja valvomaan planeetan resurssienkäyttöä. (28) Sellaisessa skenaariossa Anunnakien ensimmäinen aalto saapuisi luomaan suotuisat olosuhteet odotetulle Anunnaki-eliitin paluulle. Tähän kuuluisi alempiarvoisten Anunnakien saapuminen ensin ja Sumerian Tähtiportin aktivoiminen, jota vaadittaisiin heidän johtajien paluuseen. Oletettavasti tätä pidettäisiin pyhänä tapahtumana, jota koko ihmiskunnan tulisi juhlistaa. Kirjoittajat Clive Prince ja Lyn Picknett esittävät, että ihmiskuntaa ovat valmistelleet sellaista paluuta varten keskeisten poliittisten ja uskonnollisten toimijoiden aikaansaama tunnistettava globaalien tapahtumien ketju. (29)

Toinen perspektiivi ”jumalten/Anunnakien paluuseen” on heidän kotimaailmansa Nibiru-planeetan paluu. Erilaiset Anunnakien kotiplaneetta Nibirun paluusta kertovat verkkosivut ja kirjat ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Monet kirjoittajat siteeraavat astronomista näyttöä, joka tukee ideaa kymmenennestä planeetasta, jonka on pitkään spekuloitu vaikuttavan Uranuksen ja Neptunuksen kiertoratoihin aina siitä lähtien, kun havaittiin, että Pluto (joka löydettiin vuonna 1930) ei voisi selittää näitä häiriötekijöitä. 1970-luvun lopulla kaksi astronomia Yhdysvaltain laivaston observatoriosta Tom van Flandern ja Richard Harrington, alkoivat julkaista tutkielmia, joissa kannatettiin ideaa kymmenennen planeetan olemassaolosta. (30)

Laajimmin siteerattu viittaus, joka tukee teesiä kymmenennestä planeetasta, joka tunnetaan, mutta jota ei ole julkistettu suurelle yleisölle, on sarja lehdistötiedotteita, jotka ovat peräisin tähtitieteelliseltä ryhmältä, joka tutki taivaan osaa, joka van Flandernin ja Harringtonin laskelmien mukaan olisi kymmenennen planeetan sijaintipaikka. Joulukuussa 1983 Jet Propulsion Laboratoryn astronomisen infrapunasatelliitin (IRAS) vastuuastronomi tohtori Gerry Neugebauer ilmoitti mahdollisesta sellaisen planeetan olemassaolon vahvistuksesta. Washington Postin toimittaja tiivisti ilmoituksen kirjoittaen: ”taivaankappale, mahdollisesti yhtä suuri kuin… Jupiter ja mahdollisesti…. osa tätä aurinkokuntaa on löydetty Orionin tähtikuvion suunnasta Maata kiertävällä teleskoopilla…” (31) Yhteensä kuuden sanomalehden kirjoittaessa jotain ilmoituksesta, ilmoitus vedettiin takaisin ja astronomit hiljenivät julkisesti kymmenennen planeetan olemassaolosta. Huhuja alkoi liikkua salaisten valtion organisaatioiden aktiivisesta häirintäkampanjasta.  (32) Esimerkiksi eräs Yhdysvaltain laivaston observatorion astronomi, tri. Richard Harrington, puhui julkisesti ja kirjoitti artikkeleita hypoteettisesta Planeetta X:stä ja on spekuloitu, että tämä on suoraan vaikuttanut hänen ennenaikaiseen kuolemaansa ’luonnollisistä syistä’ vuonna 1992. (33)

Kolmas perspektiivi ’jumalten/Anunnakien ennustettuun paluuseen’ löytyy kirjoittajilta, jotka keskittyvät Maya-intiaanien 5200-vuotisen syklin päättymisen tapahtumiin. John Major Jenkinsin mukaan Mayat olivat tietoisia tavasta, jolla Aurinko linjautuu muiden galaktisten tasojen kanssa periodisesti. Tämä mahdollistaa intensiivisempien kosmisten energioiden saapumisen Maapallolle galaksimme ytimestä. Sitten ihmistietoisuus nousee vastaavasti, eli osat aivoista joko kytkeytyvät päälle tai pois näiden syklien käydessä läpi vaiheitaan. Jenkinsin mukaan vuosi 2012 vastaa nykyisen Maya-syklin loppua ja johtaa nopeaan globaalin tietoisuuden transformaatioon. (34) Useat kirjoittajat viittaavat tähän Uutena Aikana, jolloin globaali ajattelu on valistuneempaa ja ihmispotentiaali lisäänttyy. (35) ’Jumalten ennustettu paluu’ voi siis merkitä nopeaa ihmistietoisuuden muutosta aivojen käyttämättömien osien aktivoituessa Auringon linjautuessa galaksin kanssa asemiin. Tässä selityksessä ihmiskunta itse kehittäisi ’jumalankaltaisia’ voimia, jotka spontaanisti tulisivat saataville suurille määrille ihmisiä. Useat kirjoittajat ovat esimerkiksi kuvanneet useiden lasten uskomattomia kykyjä ja psyykkisiä voimia ympäri maailmaa. (36)

Tiivistettynä, saatavilla oleva informaatio ’jumalten ennustetusta paluusta’ voidaan ymmärtää merkitsevän tärkeää merkkipaalua ihmissivilisaation kasvussa. ’Ennustettu paluu’ voidaan tulkita joko kirjaimellisesti tai metaforallisesti tarkoittamaan joko ’jumalten/Anunnakien’ fyysistä paluuta, mystisen kymmenennen aurinkokuntamme planeetan paluuta tai nopeaa kasvua ihmiskunnan tietoisuudessa Auringon linjautuessa galaktisen tason kanssa. Huolimatta kiistasta koskien mitä tämä ’ennustettu paluu’ tarkkanottaen tarkoittaa, tekijät sellaisessa paluussa, jotka liittyvät Irakin tämänhetkiseen poliittiseen tilanteeseen ja Amerikan ennakoivaan aseelliseen interventioon, voidaan identifioida. Ensimmäinen tekijä on, että avaruusolentojen kuljetuslaite, Tähtiportti, tai jokin muu tärkeä avaruusolentojen artifakti, saattaa sijaita haudattuna Etelä-Irakin autiomaahan, joka oletettavasti näyttelee osaa ’jumalten ennustetussa paluussa’. Toiseksi, on mahdollista, että kymmenes planeetta tulee palaamaan, joka on kriittisessä roolissa Anunnakien paluussa ja/tai joka merkittävästi vaikuttaa globaaliin ympäristöön. Viimeisenä, on potentiaalia ihmistietoisuuden nopealle kehitykselle Maya-kalenterin päättymisen aikaan (toim. huom. kalenteri päättyi 2012).

Amerikan Irak-politiikan eksopoliittinen analyysi

Jos Etelä-Irakissa on Tähtiportti, joka on roolissa tällaisessa ’jumalten ennustetussa paluussa’, silloin on todennäköistä, että salaiset valtion organisaatiot, jotka suuresti vaikuttavat tai kontrolloivat Bushin hallintoa, ovat tietoisia tämän Tähtiportin olemassaolosta ja roolista. Irakin presidentti Hussein todennäköisesti myös tietää sellaisen Tähtiportin olemassaolosta, kuten saattaa olla pääteltävissä hänen arkkitehtonisista projekteistaan, joiden tarkoitus on herättää vanhan Mesopotamian sivilisaation suuruuden henkeä ja sementoida hänen asemansa Irakin menneen kunnian palauttajana. (37) Vielä merkittävämmällä tavalla hänen luvatessaan saksalaisen arkeologitiimin jatkaa kaivauksia Urukin sumerialaiskaupungissa maanalaisten kartoitusten jälkeen viittaa siihen, että tämä saattaisi olla Sumerian Tähtiportin sijainti. Tämä tieto haudatusta Tähtiportista voi olla myös yksi syy sille miksi Saksan valtio on julkisesti vastustanut Amerikan ennakoivaa hyökkäystä Irakiin. Jos Husseinin hallinto ja Bushin hallinto uskovat, että Etelä-Irakin hiekassa lepää haudattuna Tähtiportti, silloin siellä kaikkein todennäköisimmin on olemassa rotu, joka siihen on pääsy ja joka sitä hallinnoi. William Henryn teesi on, että tämä on Irakin jatkuvan sotilaskonfliktin taustalla oleva poliittinen tekijä. (38)

Bushin hallinnon perspektiivistä Sumerian Tähtiportin kontrollointi mahdollistaisi valtion salaisille organisaatioille jatkaa heidän globaalia UFO-paljastuksen vastaista kampanjaansa. (39) Tämä on vahvasti luettavissa rivien välistä Bushin hallinnon salailumieltymyksessä ja monien FOIA-aloitteiden kieltämisessä aiemmalta Clintonin hallinnolta. Tähtiportin kontrollointi kaikkien muiden Tähtiporttien lisäksi, joita muiden sivilisaatioiden pääkaupungeissa on saattanut olla, esim. Egypti, Inka, Atsteekit; oletettavasti antaisi salaisille valtion organisaatioille suuremman vipuvarren avaruusolentojen roduista, jotka tällä hetkellä planeettamme kanssa ovat tekemisissä, tai joiden ennustetaan saapuvan näyttämölle jonkin tapahtuman siivittäminä, jotka liittyvät ’jumalten ennustettuun paluuseen’. Vähintäänkin Sumerian Tähtiportin kontrollointi sallisi salaisten valtion organisaatioiden sanella globaalin transformaation tahdon, jonka avaruusolentojen rodut ovat luvanneet tuoda Maapallolle heidän kehittyneellä teknologiallaan, ylivertaisella tiedollaan ja korostuneilla psyykkisillä kyvyillään.

Husseinin regiimin osalta Tähtiportin hallinta mahdollistaisi hänen aktivoida sen ja täyttää profetia auttamalla kehittyneen avaruusolentojen rodun, Anunnaki-eliitin, saapumista. Presidentti Hussein mahdollisesti kuvittelee, että palkkiona hänen lojaaliudestaan Anunnaki-eliitille hänet palkittaisiin korkealla asemalla suuressa globaalissa hierarkiassa. Ehkäpä hän näkee itsensä jopa jonkinlaisena ihmiskunnan pelastajana, joka auttaa jumalten saapumista takaisin, jotka ratkaisisivat kaikki ihmiskunnan ongelmat ja lopettaisivat salaisten valtion organisaatioiden, jotka jatkavat avaruusolentojen läsnäolon salailua, vallan. Merkittävällä tavalla Euroopan valtiot kuten Saksa ja ehkäpä jopa Ranska ja Venäjä saattavat saada suurempaa vipuvartta tulevaisuudessa Tähtiportin kontrollointiin tarjoamalla diplomaattista suojaa Husseinin regiimille quid pro quona sallimalla arkeologiset kaivaukset Urukissa. Nämä valtiot ja niihin liittyvät salaiset organisaatiot pääsevät käsiksi tietoon avaruusolentojen läsnäolosta, ja todennäköisimmin niitä epäilyttää jakaa tietoa Amerikalle Sumerian Tähtiportin kontrollista tai tulevaisuudesta tai mistään muustakaan Irakista löydetystä teknologiasta.

Sitchinin teesi muinaisen avaruusolentojen rodun läsnäolosta Sumeriassa yhdistettynä eri avaruusolentojen kuljetuslaitteisiin, joita muut kirjoittajat ovat kuvanneet muinaisten sivilisaatioiden tutkimuksissaan, sekä arkeologisten kaivausten jatkuminen Sumerian ensimmäisessä pääkaupungissa vuonna 2002 antavat tukea William Henryn teesille Tähtiportista, joka lepää hiekan alla eteläisessä Irakissa. Tämä tarjoaa tärkeää kontekstia, joka auttaa ymmärtämään Bushin hallinnon todellisia motivaatioita hyökätä ennakoivasti Irakiin.

Voidaan esittää väite, että Bushin hallinto ja Husseinin regiimi molemmat kilpailevat aikaa vastaan pääsystä hallitsemaan ja käyttämään Tähtiportin jäänteitä Urukin raunioiden keskellä tai muuallapäin Irakia ennen ennustettua Anunnakien paluuta. Tällä hetkellä kyseessä on pattitilanne. Hussein kontrolloi maata Etelä-Irakissa ja sallii saksalaisten tehdä kaivauksia Urukissa, kun taas Amerikan johtama koalitio kontrolloi ilmatilaa ja tarkkailee tilannetta. Bushin hallinto haluaa kontrolloida Irakin aluetta ja ottaa haltuunsa Urukin kaivaukset löytääkseen haudatun Tähtiportin ja tarkkailla ja hallita sitä. Sitä vastoin Hussein haluaa löytää ja aktivoida tähtiportin ihmiskunnan hyödyksi ja hänen maineen ja kunnian palauttamiseksi.

Pääasiallinen todistenäyttö yllä esitetylle on myönnettävästi aika hatara perinteisen politiikan asiantuntijoille ja se saattaisi paremmin sopia fiktionaaliseen trilleriin kuin vakavaan poliittiseen keskusteluun. Perinteisestä näkökulmasta riippumattomien arkeologien, radikaalien eksegetiikan tutkijoiden, avaruusolentojen tietoa ’kanavoineiden’ ja spekulatiivisten astronomien sekalainen sakki tuskin tarjoaa uskottavaa näyttöä ymmärtää Amerikan ulkopolitiikan motivaatioita. Bushin hallinnon antamat selitykset liittyvät joko massatuhoaseiden hävittämiseen ja/tai öljyintresseihin ja imperialistisiin tavoitteisiin, ja ne todennäköisesti voittavat niiden mielipiteen, jotka eivät ole asiasta vakuuttuneita.

Henryn teesille löytyy kuitenkin tärkeitä aihetodisteita, jotka antavat uskottavuutta teorialle Tähtiportista todellisena Bushin hallinnon tai sen taustalla olevien ryhmien tavoitteena. Ensimmäinen todiste ovat tietovuotajien todistusten hämmentävä lukumäärä, jotka vahvistavat salaisten valtion organisaatioiden olevan vastuussa avaruusolentojen läsnäoloa koskevan julkisen tiedon pimittämisestä. Organisaatiot kontrolloivat kaikkea virallista kanssakäymistä avaruusolentojen kanssa. (40) Eksopoliittisesta perspektiivistä avaruusolentojen nykyhetken läsnäolon salailu tukee johtopäätelmää siitä, että käynnissä on myös aktiivinen muinaisten avaruusolentojen läsnäolon peittely, millä on myös merkittäviä julkishallinnollisia vaikutuksia.

Toinen aihetodiste on Saksan ja Ranskan Husseinin hallinnolle antama voimakas diplomaattinen tuki. Tämä tuki on ollut niin voimakasta, että Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld, että halventavasti viittasi heihin ”Vanhana Eurooppana” vastineessaan toimittajille tammikuun 22. päivä 2003:

”Ajattelette Eurooppaa Saksana ja Ranskana. Minä en. Mielestäni se on ’vanhaa Eurooppaa’. Jos katsot koko Euroopan NATOa tällä hetkellä, painopiste on siirtymässä itään. Ja siellä on paljon uusia jäseniä. Ja jos otat listan kaikista NATO-jäsenistä ja niistä, jotka ovat saaneet viimeaikoina kutsun — paljonko niitä nyt on, 26, jotan sellaista? [Mutta] Olet oikeassa. Saksa on ollut ongelma, ja Ranska on ollut ongelma.” (41)

Sen sijaan, että he olisivat perääntyneet diplomaattisesta pommista, Bushin hallinto meni erittäin pitkälle eristääkseen Saksan ja Ranskan aseman Irakissa. Esimerkkinä, hallinto rohkaisi Espanjan, Portugalin, Italian, Britannian, Unkarin, Puolan, Tanskan ja Tsekin johtajia kirjoittamaan kirje Wall Street Journaliin tammikuun 30. päivä, jossa lukee ”Irakin regiimi ja sen massatuhoaseet edustavat selvää uhkaa maailman turvallisuudelle.” (42) Irakin politiikan eri kannoista keskustelevan intensiivisen diplomaattisen debatin sijaan käytettiin hyökkäävää kieltä ja kantoja, ja tämä kertoo syvemmästä konfliktista, jotka on pyyhitty pois yleisön silmiltä. On todennäköistä, että eri faktiot käyvät kamppailua salaisten valtion organisaatioiden avulla, jotka on perustettu käsittelemään avaruusolentojen läsnäoloa USA:ssa, ja joille on perustettu kilpailevia organisaatioita Saksaan, Ranskaan ja myös Venäjälle.

Kolmas aihetodiste on saksalaisten arkeologien kaivausten jatkaminen Urukissa, Sumeriassa vuonna 2002. Kun otetaan huomioon Urukin maine ja todennäköisyys sille, että alueella sijaitsee sumerialaisten Tähtiportti, silloin kaivausten jatkaminen herättää kysymyksiä siitä miksi niitä jatketaan tänä aikana ja mitä sieltä etsitään. Kun otetaan huomioon, että poliittiset jännitteet Irakissa eivät ole merkittävästi laantuneet vuonna 2002 alueen joutuessa todennäköisesti tulevaisuudessa konfliktiin Amerikan kanssa, voidaan esittää, että pinnan alla on voimakkaita piilomotiiveja, jotka päällipuolisesti vaikuttavat tieteelliseltä kaivaukselta muinaisessa Sumerian pääkaupungissa.

Neljäs aihetodiste on avaruussukkula Columbian tuhoutuminen sen laskeutumisessa helmikuun 1. päivänä 2003 arviolta 38 mailin etäisyydellä maanpinnasta, joka liikkui 18-kertaisella äänennopeudella. Ykksi astronauteista oli ensimmäinen israelilainen avaruudessa, eversti Ilan Ramon Israelin ilmavoimista. Eversti Ramon oli ilmeisesti roolissa Israelin hyökkäyksessä Irakin ydinvoimalaitokseen Osirakissa kesäkuussa 1981, ja on myös spekuloitu, että hänen tehtäväänsä on liittynyt tiedustelutietojen keruu Irakista sukkulan kiertäessä. Columbian tuho sattui 16 minuuttia ennen laskeutumista, kun sen bensatankit olivat käytännössä tyhjät. Todennäköinen sukkulan tuhoutumisen syy, kun otetaan huomioon Columbian nopeus ja korkeus olisi voinut olla jonkinlaisen terroristiryhmiä paremmin sotavarustellun valtion organisaation hyökkäys. Todennäköinen tuhoutumisen syy on ollut salainen valtion organisaatio, joka on halunnut lähettää tärkeän viestin amerikkalaiselle kilpailijalle heidän suunnitelmastaan hyökätä ennakoivasti Irakiin.

Kun kaikki todisteet esitetään yhdessä, syntyy erittäin uskottava tapaus, joka tukee Henryn teesiä valtakamppailusta, joka menee syvälle avaruusolentojen läsnäoloon ja salaisten valtion organisaatioiden jatkuvaan avaruusolentojen läsnäoloon liittyvien tietojen piilotteluun ja sen kaikkiin seuraamuksiin. Bushin hallinnon motivaatioiden tulkinnat hyökätä ennakoivasti Irakiin puhuttaessa Bushin vuoden 2003 State of the Union -puheesta tai hänen kriitikoidensa (kuten Robert Frisk ja Michael Lind) esittämät kritiikit koskien imperialistisia ja korporaatiointressejä voidaan kaikki kuvata osana Bushin hallintoa ajavien motivaatioiden pintakerrosta. Syvemmällä tasolla on todennäköistä, että salaiset valtion organisaatiot ovat ahdistuneita siitä mitä tapahtuisi jos Hussein Saksan tai muun Euroopan valtion tuella saisi pääsyn Sumerian Tähtiporttiin tai muuhun Urukiin haudattuun avaruusolentojen teknologiaan tai jos Tähtiportti jollain tavalla aktivoituisi uudelleen ilman salaisten valtion organisaatioiden henkilöstöä paikalla tarkkailemassa ja kontrolloimassa sitä. Bushin puhe linjasi tarvetta ennenaikaiselle hyökkäykselle Irakiin, mikä todennäköisimmin piilottaa salaisen agendan saada pääsyn Tähtiporttiin ja muuhun avaruusolentojen teknologiaan Urukissa ja muualla Irakissa. Sellainen pääsy oletettavasti pitkittäisi salaisten valtion organisaatioiden kontrollia globaaleista luonnonvaroista ja informaatiosta aikana, jolloin avaruusolentojen aktiviteetti ja vaikutusvalta lisääntyy.

Loppusanat: Poliittiset vaikutukset ja suositukset

Jos eksopoliittinen näkökulma on tarkempi kuvaus Bushin hallinnon motivaatioista ajaa ennakoivaa sotaa Irakia vastaan, silloin voidaan esittää seuraavat politiikkasuositukset. (43) Ensinnäkin, avaruusolentojen historiallisen läsnäolon ja valtion salaisten ryhmien peittelyn todistavan näytön laatu on uskottava ja vakuuttava. Se tukee uudenlaisen julkishallinnon alan, eksopolitiikan, luomista, jossa tutkittaisiin avaruusolentojen historiallista läsnäoloa ja sen vaikutuksia nykyiseen julkiseen politiikkaan.

Toisena, on tarpeen edistää valtion virallista paljastusta avaruusolentojen historiallisesta läsnäolosta ja/tai näiden avaruusolentojen lähestyvästä paluusta ja luoda edustavampia poliittisen päätöksenteon prosesseja, jotka on kehitetty valtion vastineeksi sellaiseen informaatioon.

Kolmantena, näyttö puhuu sen puolesta, että Irakia vastaan valmistellaan sotaa, joka ei liity mitenkään massatuhoaseisiin, vaan se on suunniteltu pitkittämään Yhdysvaltain salaista valtionkontrollia informaatiosta koskien avaruusolentojen historiallista ja nykyistä läsnäoloa. Sellainen ennakoiva sota täten tulisi pysäyttää ja tulisi rohkaista ratkaisua Yhdysvaltain, Irakin ja Euroopan valtioiden välillä.

Neljäntenä, näyttö kertoo siitä, että Irakin konflikti ja Columbia-avaruussukkulan tuho peittävät alleen syvän eri faktioiden välisen kamppailun eri kansallisvaltioiden salaisten organisaatioiden välillä, jotka on alunperin perustettu avaruusolentojen läsnäolon käsittelemiseksi. On suositeltavaa, että nämä organisaatiot ja niiden toimet tarkkailla ja vastata avaruusolentojen läsnäoloon paljastetaan, ja että nämä organisaatiot saatetaan tilivelvollisiksi vaaleilla valituille edustajille.

Viimeinen politiikkasuositus on, että tarvitaan enemmän työtä määrittämään se laajuus, jolla kongressin ja valvontaviranomaisten tulisi valvoa organisaatioita, jotka on luotu eri maissa vastaamaan kaikkiin avaruusolentojen läsnäolon aspekteihin, sekä menneinä aikoina että nykyään, sekä ihmisrodun luomisessa mukana olleen  avaruusolentojen rodun ennustetun paluun implikaatioihin.

Tämä tutkielma ehdottaa, että paras mekanismi vastata muinaisen avaruusolentojen teknologian olemassaoloon muinaisen Sumerian pääkaupungissa Urukissa ja/tai muualla on maailman valtioiden ja niihin liittyvien salaisten organisaatioiden halukkuus jakaa informaatiota ja kontrollia avaruusolentojen omaisuudesta. Ennakoiva sota, joka toteutetaan suurelta osin Urukissa sijaitsevan ’Tähtiportin’ kontrolloimiseksi, asettaa Yhdysvallat ja sen liittolaiset Irakia vastaan, jota keskeiset Euroopan valtiot hiljaisesti tukevat, ja tämä voisi olla tuhoisaa jos todellakin oikeasti esiintyisi fyysinen tapahtuma, johon liittyy muinainen ihmisrodun luomisessa ja ihmissivilisaation perustamisessa mukana ollut avaruusolentojen rotu. Kilpailevat salaiset valtion organisaatiot, jotka kamppailevat proxysodassa muinaisten avaruusolentojen teknologian kontrolloimisesta valmistellakseen näitä ’jumalten ennustetun paluun’ tapahtumia varten tuskin antaisivat parasta esimerkkiä kypsästä ihmiskunnasta, joka on tarpeeksi vastuullinen jatkamaan omaa suvereeniuttaan Maapallon resursseista. Columbia-avaruussukkula on hyvin saattanut olla tällaisen proxysodan uhri, jonka tarkoituksena on ollut lähettää viesti amerikkalaisille salaisille järjestöille ennakoivasta sodasta Irakia vastaan. Ihmisten suvereenius voi täten olla vaakalaudalla aikana, jolloin on olemassa mahdollisuus nopealle eteenpäin vievälle kehitykselle ihmistietoisuuden evoluutiossa. On koko ihmiskunnan asia päättää miten vastaamme Irakin historiallisista resursseista kamppailevien salaisten valtion organisaatioiden haasteeseen edistää heidän omia agendojaan.


Alaviitteet

Haluaisin kiittää hyvää ystävääni Yazdi Kaleghia hänen oivalluksistaan koskien Columbian avaruussukkulatragediaa ja tätä tutkielmaa.

1. Vuoden 2003 tammikuun 28. päivän State of the Union -puheen koko teksti löytyy osoitteesta https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html

2. Robert Fisk, ”This looming war isn’t about chemical warheads or human rights: it’s about oil,” The Independent 18.1.2003. https://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-this-looming-war-isn-t-about-chemical-warheads-or-human-rights-it-s-about-oil-124738.html

3. Kts. Michael Lind, Made In Texas: George W. Bush and the Southern Takeover of American Politics (Basic Books, 2002)

4. Eksopolitiikan johdantoteksti, kts. Michael Salla, ”Tarve eksopolitiikalle: Avaruusolentosalaliittoteorioiden vaikutukset politiikkaan ja globaaliin rauhaan”, https://eksopolitiikka.fi/eksopolitiikka/tarve-eksopolitiikalle-avaruusolentosalaliittoteorioiden-vaikutukset-politiikkaan-ja-globaaliin-rauhaan/ .

5. Lisää keskustelua eksopolitiikasta, kts. Michael Salla, ”Tarve eksopolitiikalle”, eksopolitiikka.fi

6. 100 näistä viranomaisista ovat jo antaneet todistuksen, ja 300 heistä odottaa sellaisen antamista.  Kts. Steven Greer, Executive Summary of the Disclosure Project (Crozet, VA.: Disclosure Project, April 2001). Verkkosivu: www.disclosureproject.com

7. Zecharia Sitchin, The Earth Chronicles, kirjat 1-6 (New York: Avon Books)

8. Kts. luku ”The Sudden Civilization,” The 12th Planet: Book 1 of the Earth Chronicles (Avon Books, 1976) 12-51.

9. Sitchin käsittelee planeettaa kirjassaan The 12th Planet: Book 1of the Earth Chronicles (Avon, 1976).

10. Erich von Däniken, Chariots of the Gods (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1969).

11. David Hatcher Childress, Technology of the Gods: The Incredible Sciences of the Ancients, (Adventures Unlimited Press, 2000).

12. William Henry, One Foot in Atlantis. (Earthpulse Press, 1998).

13. Verkkoversio Eenokin kirjasta löytyy osoitteesta http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm & suomeksi https://www.academia.edu/14465887/1_Eenokin_kirja_suomenkielinen_käännös_työpöydällä_valmis_luvut_1_16_

14. Sitchin kuvaa tämän tapahtuman sumerialaista versiota luvussa ”Mutiny of the Anunnaki,” The 12th Planet, 312-335.

15. Coco Pyhä Raamattu 1642 Vanha Testamentti, 1. Mooseksen kirja, luku 6, säe 4.

16. Jelaila Starr, We Are the Nibiruans: Return of the 12th Planet (New Leaf Distributing Co., 1999). Verkkosivu: http://www.nibiruancouncil.com/

17. Sheldan Nidle, First Contact (Vancouver: Blue Lodge Press, 2000). Verkkosivu: www.paoweb.com

18. Henry puhuu tästä artikkelissaan ”Saddam Hussein, The Stairway to Heaven and the Return of Planet X”. Se perustuu hänen kirjaansa Ark of the Christos: The Mythology, Symbolism and Prophecy of the Return of Planet X and the Age of Terror. Verkkosivu: www.williamhenry.net

19. Sitchin, When Time Began: Book V of the Earth Chronicles (Avon, 1993) 113-14.

20. Sitä vastoin Henry uskoo, että Tähtiportin on haudannut salaiseen paikkaan Babylonian kuningas Nebuchadnezzar sen jälkeen, kun hän oli vienyt sen Jerusalemista. ”Saddam Hussein, The Stairway to Heaven and the Return of Planet X”.

21. Sitchin kuvaa Nefilim/Anunnakien kuljetuslaitetta luvussa ”The Nefilim: People of the Fiery Rockets”, The 12th Planet, 128-72. KAtso myös Childressin luku  ”Ancient Flight and Aerial Warfare,” Extraterrestrial Archeology, 147-210.

22. Sitchin, The 12th Planet, 327

23. Sitchin, The 12th Planet, 327

24. Sitchin, The 12th Planet, 327

25. Kuvaus arkeologisten kaivausten jatkamisesta Irakissa, kts. Charles Recknagel, ”Iraq: Archaeological Expedition Mapping Ancient City Of Uruk,” Radio Free Europe, 3.5.2002 https://www.rferl.org/a/1099592.html

26. Sitchin kuvaa näitä tapahtumia kolmannessa Earth Chronicles -kirjassaan The Wars of Gods and Men (Avon, 1999)

27. Viittaus tähän alueelliseen katastrofiin, kts. artikkeli Chicagon yliopiston pääarkeologilta Prof. McGuire Gibsonilta, ”Nippur – Sacred City of Enlil Supreme God of Sumer and Akkad.” Julkaistu alunperin Al-Rafidanissa, Vol. XIV (1993 )  ja tehty saataville verkkoon osoitteeseen http://asmar.uchicago.edu/OI/PROJ/NIP/PUB93/NSC/NSC.html

28. Sellaisen näkökulman on esittänyt usea kanava, mm. Sheldan Nidle, First Contact; ja Jelaila Star, We are the Niburuans. Heidän verkkosivunsa ovat  www.paoweb.net & www.niburuancouncil.net

29. Lynn Picknett & Clive Prince, The Stargate Conspiracy: The Truth About Extraterrestrial Life and the Mysteries of Ancient Egypt (Berkley Books, 1999)

30. Planeetta X:n astronomisen etsinnän historiasta kts. William Graves Hoyt: Planet X and Pluto, (The University of Arizona Press 1980), Mark Littman: Planets Beyond – discovering the outer solar system, (John Wiley 1988); ja Tom van Flandern, Dark Matter, Missing Planets & New Comets. Paradoxes resolved, origins illuminated (North Atlantic Books 1993).

31. Thomas O’Toole, ”Mystery Heavenly Body Discovered: Possibly as Large as Jupiter,” Washington Post (December 31, 1983).

32. Kts. Mark Hazlewood, Blindsided: Planet X Passes in 2003, (Firstpublish LLC, 2001). Hazlewood ylläpitää verkkosivua, jossa on lainauksia salaisten valtion organisaatioiden totuuden hiljentämisestä koskien saapuvaa Planeetta X:ää, http://www.planetx2003.com/index.html

33. Kts. Hazlewood, Blindsided: Planet X Passes in 2003. Verkkosivu: http://www.planetx2003.com/index.html

34. Jenkins on kirjoittanut  Maya Cosmogenesis 2012 (Santa Fe: Bear and Co., 1998); sekä Galactic Alignment: The Transformation of Consciousness According to Mayan, Egyptian, and Vedic Traditions (Inner Traditions International, 2002).

35. Ensimmäisten joukossa tämän tulevan siirtymän identifioinnissa olivat Jose Arguelles & Brian Swimme, The Mayan Factor: Path Beyond Technology (Bear and Co., 1987)

36. Kts. Lee Carroll & Jan Tober, The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Hay House, 1999); ja Drunvalo Melchizidek, The Ancient Secret of the Flower of Life (Light Technology Publications, 2000) Vol 2, 443-54.

37. Henry puhuu näistä projekteista kirjassa Ark of the Christos.

38. Henry kuvaa tämän artikkelissaan ”Saddam Hussein, The Stairway to Heaven and the Return of Planet X”.

39. Lisää keskustelua paljastuksen viivyttelystä, kts. M. Salla, ”Tarve eksopolitiikalle”.

40. Kts. Salla, ”Tarve eksopolitiikalle”.

41. Keskustelua Rumsfeldin kommenteista ja Ranskan/Saksan vastauksesta, kts. Mark Baker, ”Rumsfeld’s ’Old’ And ’New’ Europe Touches On Uneasy Divide,” Radio Free Europe, 24.1.2003. Verkkosivu: http://www.rferl.org/nca/features/2003/01/24012003172118.asp

42. Wall Street Journal. 30.1.2003.

43. Kts. Salla, ”Tarve eksopolitiikalle”.

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.net

Nallekarkit eivät mene tasan UFO-paljastuksen läpinäkyvyydessä

kirjoittanut Jack Brewer

Pitkään ufologian alalla toiminut Hal Puthoff ilmoitti, että kun häneltä kysyttiin löydetyistä aluksista ja ruumiista, hän ei kuulemma voinut keskustella niistä. Väistelevä huomautus annettiin ilmeisesti vastauksena kysymykseen, joka esitettiin hiljattain järjestetyssä UAP-tutkimusten tieteellisen koalition (SCU) sponsoroimassa konferenssissa.

Rohkeita väitteitä esittäville miehille ja naisille on myönnetty ikonin asema lajityypissä vuosikymmenien ajan. Tämä siitä huolimatta, että he eivät ole koskaan esittäneet konkreettisia, todennettavissa olevia todisteita tukeakseen kroonisia väitteitään poikkeuksellisista olosuhteista.

Robert Bigelow
Robert Bigelow

Jokainen, joka on vähänkin perehtynyt UFO-historiaan, on tietoinen Bob Lazarin, George Knappin, Bob Bigelow’n ja minkä tahansa hänen miehistönsä kaltaisista henkilöistä, jotka ovat suoraan väittäneet päässeensä käsiksi paradigmaa muuttaviin todisteisiin. Syistä, jotka luultavasti ovat järkeviä vain hyväuskoisille, UFOjen paljastamisen kannattajat eivät ainoastaan jätä etsimättä vahvistusta tällaisille väitetyille todisteille, vaan tukevat niiden estämistä. Samalla he onnistuvat esittämään näiden UFO-roolipelien osallistujat sankarillisina.

Miksi ne, jotka väittävät kannattavansa UFOjen paljastamista ja avoimuutta, eivät sovella samoja standardeja muihin ufoilijoihin kuin setä Samuliin? Kuten eräs henkilö totesi, ”Ufologit pyörtyvät Puthoffin oletetulle hyveelle, että hän tietää enemmän kuin uskaltaa sanoa, ja tuomitsevat saman käyttäytymisen valtion leivissä.”

Pelkästään tässä blogissa olemme tutkineet tilanteita, joissa Jacques Vallee, Garry Nolan, Diana Walsh Pasulka, Leslie Kean ja niin edelleen, ovat hakeneet vapautusta avoimuudesta, vaikka he ovat väittäneet, että heidän tapahtumansa ovat merkittäviä, ellei jopa poikkeuksellisia. Useimmissa tapauksissa esteet toteutettiin samalla, kun vuorotellen ehdotettiin, että avoimuutta olisi sovellettava muihin, varmasti myös liittovaltion virastoihin.

UFO Classified -juontaja Erica Lukesin kanssa käydyssä keskustelussa vieraana ollut Mark O’Connell selitti tulkintojaan Luis Elizondon UAP-konferenssissa pari vuotta sitten pitämästä esitelmästä (viitattu lausunto on noin 68 minuutin kohdalla). Epäilen, että kyseessä oli SCU:n konferenssi, koska O’Connell mainitsi, että se pidettiin Huntsvillessä, jossa SCU järjestää joitakin tapahtumia.

”Se oli manipuloivin operaatio, jota olen koskaan nähnyt”, O’Connell totesi.

Luis Elizondo
Luis Elizondo

Hän kuvaili, kuinka Elizondo kertoi yleisölle innostuneesti jännittävistä asioista, joita hän näytti heille, ja jännittävistä löydöistä, joita oli tehty, ja teki sitten ”täyskäännöksen 180 astetta”, kun kysymyksiä esitettiin, ja kehotti osallistujia pysymään rauhallisina ja kärsivällisinä. Nyt vuosia myöhemmin ihmiset odottavat yhä innokkaasti Elizondon esittävän todennettavissa olevia tietoja jännittävistä olosuhteista.

Kuten on esitetty, UFO-uskovaiset eivät jostain syystä ole kiinnostuneita kohdistamaan vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevia vaatimuksiaan ihmisiin, jotka todella väittävät tietävänsä asioita ja joilla on todisteita. Sitä vastoin tosielämässä valtion virastojen palveluksessa olevat henkilöt, jotka joutuvat työelämässä puun ja eettisesti kovan kuoren väliin, hakevat pätevää oikeudellista neuvontaa ja tarvittaessa avustuksia ilmiantajille. Tuore esimerkki on Rebekah Jones, joka sai ilmiantajan aseman Floridan hallituksen jäsenen Ron DeSantisin kanssa käymässään kiistassa, joka koskee avoimuutta COVID-19-tapausten tarkan julkisen raportoinnin osalta. Huomattakoon, että hän ei hakenut apua George Knappilta ja Jeremy Corbellilta.

Lisäksi on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että jotkut UFO-piireissä uskovat, että tarkoitus pyhittää keinot. Kun sotaan liittyviä analogioita käytetään säännöllisesti, osa UFO-uskovaisista vaikuttaa rohkaistulta, ellei jopa organisoidulta ja ohjatulta, vastustamaan rationaalisuutta ja niitä, jotka sitä tukevat. Tämä saattaa olla huolestuttavaa, kun otetaan huomioon laajalle levinnyt hyväuskoisuus ja verkossa esiintyvä ääriajattelu, jotka johtivat tammikuun 6. päivän tapahtumiin.

Sen jälkeen, kun UFO-myönteinen Twitter-ryhmäkeskustelu paljastui, jossa keskusteltiin taktiikoista joita käytettiin niin sanotussa sodassa jonkun seuraajista, huomasin erään Twitter-käyttäjän ja UFO-harrastajan julistavan #ufotwitterin voimaa. Niille, jotka eivät ole tietoisia, #ufotwitter tai ne, jotka twiittaavat UFOista, pitävät itseään vaikutusvaltaisena ohjaamaan virallista politiikkaa UAP-aiheen käsittelyssä. Korkeamman profiilin aktivistit rohkaisevat heitä usein uskomaan, että näin on. UFO-harrastaja lisäsi twiitissään: ”Mekin olemme osallistuneet operaatioon salaisuuden pitäjiä vastaan”.

Päätin vastata väitteeseen ja kysyä, kuka on ”me”. Lisäksi tiedustelin, keitä ovat ”salaisuuden vartijat” ja millaisia toimia heitä vastaan toteutetaan. Haluaisin todellakin tietää enemmän siitä, kuka suunnittelee ja ohjaa näitä väitettyjä ”operaatioita”.

Lyhyen keskustelun jälkeen henkilö ehdotti, että hän ottaisi yhteyttä minuun seuraavana päivänä. Kun hän ei vastannut, tiedustelin asiaa uudelleen. Sen jälkeen hän ”esti” minut, mikä rajoitti pääsyäni hänen twiitteihinsä ja käytännössä sitä, missä määrin voisin jatkaa vaateiden esittämistä.

Nallekarkit eivät mene tasan UFO-paljastuksen läpinäkyvyydessä.

 

Artikkelin julkaissut ufotrail.blogspot.com

Wright-Pattersonin tukikohdan salaisuudet

Oletko koskaan miettinyt, mitä salaisia toimia sotilastukikohtien suljettujen ovien takana tapahtuu? Ajatus saattaa kuulostaa suoraan tieteisromaanilta, mutta Wright-Pattersonin lentotukikohtaan liittyvät teoriat saattavat olla lähempänä todellisuutta kuin uskommekaan.

Arvoituksellinen Wright-Pattersonin tukikohta

Ohiossa sijaitseva Wright-Pattersonin lentotukikohta on ollut vuosikymmenien ajan lukuisten tunnistamattomia lentäviä esineitä (UFO) ja muukalaisteknologiaa koskevien väitteiden keskipisteenä. Spekulaatioiden mukaan Roswellissa New Mexicossa vuonna 1947 ja Kecksburgissa Pennsylvaniassa vuonna 1965 tapahtuneiden väitettyjen UFO-onnettomuuksien jälkeen talteen otetut esineet kuljetettiin Wright-Pattersoniin lisäanalyysejä ja mahdollista käänteistä suunnittelua varten.

Takaisinmallinnus on prosessi, jossa esine puretaan ja analysoidaan yksityiskohtaisesti sen rakenteen ymmärtämiseksi tai sen jäljentämiseksi. Se on ollut sotilasoperaatioiden vakiokäytäntö toisen maailmansodan jälkeen, ja sitä on käytetty vihollisen lentokoneiden tutkimiseen ja kotimaisen teknologian parantamiseen.

Roswell ja sen yli: Avaruusolentojen alusten salamyhkäinen tarina

Roswellin legenda tunnetaan hyvin. Vuonna 1947 tuntematon alus syöksyi maahan New Mexicossa. Romu ja mahdolliset matkustajat vietiin tiettävästi Wright-Pattersoniin, silloiseen ulkomaisen teknologian osastoon. Tässä tarina muuttuu vieläkin mielenkiintoisemmaksi.

Tutkijoiden mukaan tämä osasto ei käsitellyt ainoastaan vieraita, ihmisten tekemiä esineitä, vaan siellä väitettiin tutkittavan myös esineitä muista maailmoista. Jos nämä teoriat pitävät paikkansa, Wright-Patterson olisi ollut 1900-luvun puolivälissä avaruusolentojen teknologian takaisinmallintamisen keskus.

Yksi kiehtovista tarinoista tältä ajalta on niin sanottu ”muistimetalli”, jota on tiettävästi löydetty Roswellin onnettomuuspaikalta. Tämän poikkeuksellisen materiaalin väitettiin pystyvän palaamaan alkuperäiseen muotoonsa riippumatta siitä, kuinka paljon se oli muuttunut. Se oli näennäisesti tuhoutumatonta, leikkaamatonta, naarmuttamatonta ja palamatonta. Muistimetallia alettiin tutkia vuoden 1948 tienoilla, pian Roswellin tapauksen jälkeen.

Vuonna 1962 hallitus teki sopimuksen metallurgisen Battelle-yrityksen kanssa ja ilmoitti läpimurrosta. He toivat markkinoille uuden Nitinol-nimisen metalliseoksen, jolla oli samanlaiset muistiominaisuudet. Sitä käytetään nykyään monissa eri sovelluksissa, kuten lääketieteellisissä laitteissa, kuten sydänläpissä, ja avaruusohjelmissa.

Muistimetallin tarina on esimerkki teknologisista harppauksista, joita UFO-tutkijat pitävät avaruusolentojen teknologian takaisinmallintamisena. Esimerkiksi SR-71 Blackbird -hämäyslentokone ilmestyi pian toisen maailmansodan jälkeen, mikä sai jotkut ehdottamaan, että sen vallankumouksellinen teknologia saattoi olla peräisin avaruusolentojen innovaatiosta.

Vaikutukset nykyhetkeen

Spekulaatiot avaruusolentojen teknologian jatkuvasta tutkimuksesta ja takaisinmallintamisesta ovat nykyään yhtä yleisiä kuin vuosikymmeniä sitten. Vaikka tällaisten ohjelmien sijainti on saattanut muuttua Wright-Pattersonissa tehtyjen vuotojen vuoksi, ei voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tällainen tutkimus jatkuu.

Emme voi vakuuttavasti väittää, että nykyisin käyttämämme teknologia transistoreista lasereihin ja häiveilma-aluksiin juontaa juurensa avaruusolentojen teknologiaan. Silti raportoitujen UFO-havaintojen, väitetyn materiaalin talteenoton ja äkillisen teknologisen kehityksen väliset yhteydet tekevät siitä tutkimisen arvoisen aiheen.

Vaikka Wright-Pattersonin lentotukikohtaa ja sen mahdollisia yhteyksiä avaruusolentojen teknologiaan ympäröivää arvoitusta ei ehkä koskaan saada täysin selville, on kiistatonta, että aihe herättää edelleen kiinnostusta ja kiehtovaa keskustelua.

Project Blue Bookin tieteellisen neuvonantajan J. Allen Hynekin sanoin: ”Meidän on vakavasti kysyttävä, mikä fysiikan laki estää toisen taivaankappaleen asukkaita rakentamasta lentäviä koneita.”

Olivatpa nämä tarinat sitten totta tai fiktiota, ne ovat edelleen kiehtova osa kulttuurihistoriaamme ja jatkuvaa kiehtovuutta tuntematonta kohtaan.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Niger: länsimaiden, Venäjän ja avaruusolentojen himoitsema maa

kirjoittanut Samson Mawulolo Ahlijah

Jokainen Nigerissä vieraileva on aluksi järkyttynyt jatkuvasta kontrastista. Niger-joki virtaa sen pituussuunnassa, ja se on yksi niistä Afrikan maista, jotka tarjoavat oudon näyttämön, jossa nykyaika ja perinne näyttävät sekoittuvan, vetävän puoleensa ja hylkivän toisiaan samanaikaisesti. Niger jättää kävijöilleen varmasti unohtumattomia muistoja kamelien läsnäolosta liikenteen keskellä ja aasisaattueiden aiheuttamista ruuhkista pääkaupungissa Niameyssa.

Myös maan ilmasto on mainitsemisen arvoinen. Lämpömittari nousee helposti 50 asteeseen helmikuusta alkaen, mutta joulukuussa ja harmattanin aikana se voi laskea 10 asteeseen. Tämä maa, jossa eli aikoinaan dinosauruksia, joiden rekonstruoidut luurangot ovat nähtävillä Niameyn museossa, on nykyään suurelta osin Saharan aavikon peitossa, ja lämpötila vaihtelee suuresti.

Monissa talousraporteissa Niger esitetään yhtenä maailman köyhimmistä maista, ellei jopa köyhimpänä. Silti Agadezissa, Tahouassa, Niameyssa sekä Maradin ja Zinderin kaduilla liikkuu kymmenien tuhansien eurojen hintaisia luksusautoja. Vaikka tämä vastakkainasettelu herättääkin kysymyksen Afrikkaa koskevien tilastojen ja tietojen arvosta, se ei ole tämän artikkelin aihe.

Ranska, Nigerin entinen siirtomaavalta

Vaikka Niger on lukujen perusteella köyhä maa, sen maaperä on uskomattoman rikas, ja se herättää maailman suurvaltojen ja ehkä myös aurinkojärjestelmien himoa. Niger on entinen Ranskan siirtomaa, ja se aloitti uraanin viennin entiseen suurkaupunkiin pian itsenäistymisen jälkeen. Samalla kun Nigerin uraani valaisi ranskalaisia koteja ja tuotti riittävästi energiaa Ranskan teollisuuden kasvattamiseen, Nigerin alueet vajosivat pimeyteen. Vielä nykyäänkin Nigerin sähköistämisaste on yksi maailman alhaisimmista. Tiedoista riippuen osuus on 18-25 prosenttia.

Tämä tilanne, jota pidetään Ranskan kuristusotteena maan varallisuudesta, on herättänyt paljon mielipahaa. Monipuoluejärjestelmän puolesta 1990-luvulla järjestettyjen mielenosoitusten aikana useat nigeriläiset poliitikot eivät epäröineet hyökätä entistä siirtomaavaltaa vastaan ja saivat näin osan väestöstä tukemaan itseään. Vaikka tämä ei lopettanut Ranskan läsnäoloa maassa, kauna ei ole vähentynyt.

Helmikuussa 2021 Ranskan ja länsimaiden liittolainen Mohamed Bazoum voitti presidentinvaalit vaikeissa olosuhteissa. Vaaleja varjostivat väkivaltaisuudet, ja useiden raporttien mukaan äänten ostamisesta ja omantunnon väärinkäytöksistä on kerrottu. Heti tulosten julkistamisen jälkeen pääkaupunki Niamey ja useat muut kaupungit syttyivät tuleen. Vaalien jälkeen useita vastustajia pidätettiin. Kansainvälinen yhteisö, joka halusi suojella etujaan, päätti tunnustaa vaalituloksen. Mohamed Bazoum vannoi virkavalansa huhtikuussa 2021.

Mohamed Bazoum
Mohamed Bazoum

Hän lupaa taistella korruptiota vastaan ja toteuttaa useita yhteiskunnallisia muutoshankkeita. Bazoum valitsi kyseenalaisen lähestymistavan al-Qaidaan ja islamilaiseen valtioon liitettyjen terroristiryhmien torjumiseksi Suur-Saharassa (EIGS). Hän kieltäytyi yhteistyöstä Burkina Fason ja Malin junttien kanssa ja päätti suuren väestönosan vastustuksesta huolimatta toivottaa ranskalaiset sotilasjoukot tervetulleiksi alueelleen. Samalla hän neuvotteli tilapäisiä ja paikallisia tulitaukosopimuksia jihadistiryhmien kanssa.

Heinäkuun 26. päivän 2023 aamuyön tunteina Mohamed Bazoum otettiin vangiksi presidentin kaartin jäsenten toimesta kenraali Tianin käskystä. Sitä seurannut sekasorto päättyi myöhään samana iltana vallankaappauksen julistamiseen. Muutamaa päivää myöhemmin kenraali Tiani otti virallisesti vallan ja päätti katkaista sotilaallisen ja diplomaattisen yhteistyön Ranskan kanssa. Väännön jälkeen Ranskan armeija poistui maasta ja suurlähettiläs karkotettiin.

Entä uraani? Pitkän keskeytyksen jälkeen Orano Mining (entinen Areva) on aloittanut uudelleen kaivostoiminnan Agadezin alueella. Tämä osoittaa, että liiketoiminta ja kaupalliset suhteet ovat aina etusijalla.

Amerikkalaisten läsnäolo

Pohjois- ja Länsi-Afrikan keskellä sijaitseva Niger on kauttakulkupaikka siirtolaisille, jotka etsivät parempaa elämää Välimeren toiselta puolelta. Nigerin kautta kulkee myös laittomia tavaroita, kuten huumeita, myytäväksi Libyassa. Nämä erilaiset rikolliset toimet (ihmiskauppa ja huumekauppa) ruokkivat terroristiryhmiä, jotka ovat toimineet maassa Muammar Gaddafin kaatumisen jälkeen. Juuri näiden ryhmien torjumiseksi, jotka uhkaavat Yhdysvaltojen sisäistä turvallisuutta, Pentagon on päättänyt vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Nigerissä.

Aluksi Washington lähetti Nigeriin useita erikoisjoukkoja ja sotilaskouluttajia. Auttaakseen Nigerin asevoimia torjumaan jihadistisia kapinallisia Yhdysvallat lahjoitti Nigerin yleisesikunnalle useita uusimman sukupolven sotatarvikkeita. Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa vahvistettiin pian. Agadezin kaupunkiin rakennettiin lentotukikohta 100 miljoonalla eurolla. Useiden turvallisuuslähteiden mukaan Yhdysvalloilla on myös salainen tukikohta, joka on suoraan CIA:n valvonnassa Dirkoun kaupungissa maan pohjoisosassa. Tästä tukikohdasta lähetetään aseistettuja lennokkeja Libyassa toimivien jihadistiryhmien kimppuun.

Heinäkuun 26. päivänä 2023 tapahtuneen vallankaappauksen aattona Yhdysvalloilla oli Nigerin alueella 1 100 sotilasta. Washington, joka oli presidentti Bazoumin liittolainen ja joka oli muuten juuri normalisoimassa Nigerin suhteita Israeliin, halusi pelata tasapainoilua. Vaikka Yhdysvallat vaati syrjäytetyn presidentin vapauttamista ja paluuta demokratiaan, se kävi vahvaa vuoropuhelua vallankaappaajien kanssa.

Tämä idyllinen suhde päättyi äkillisesti 16. maaliskuuta 2024, kun vallassa oleva armeija päätti irtisanoa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn turvallisuusyhteistyösopimuksen. Yhdysvallat, joka oli liian tottunut käyttäytymään kuten maailmanmestari, ei ollut vaivautunut allekirjoittamaan kunnollista sotilaallista yhteistyösopimusta Nigerin kanssa ennen joukkojensa sijoittamista maahan ja sotilastukikohdan rakentamista sinne. Ne olisivat vain antaneet viranomaisille suullisen varoituksen. Tämä ilmoitus tuli monille analyytikoille yllätyksenä, sillä Nigerissä ei ollut koskaan aiemmin ilmennyt kaunaa setä Samulin maata kohtaan.

Syyt varkauteen kahden entisen kumppanin välillä ovat monimutkaisia. Muutama päivä ennen kuin Niamey ilmoitti irtautumispäätöksestään, korkea-arvoinen amerikkalainen valtuuskunta vieraili Nigerissä varoittaakseen sotilasviranomaisia lämmittämästä suhteita Iraniin ja Venäjään. Nigerin uusille herroille Yhdysvallat on osoittanut alentuvaa ja holhoavaa suhtautumista.

Vaikka Niameyn kanta on järkyttävä, se on ymmärrettävä. Yhdysvallat ei ole koskaan rahoittanut sähköverkkohanketta maassa. UsAid on jo vuosia rajoittunut avustushankkeisiin, jotka eivät kykene katkaisemaan alikehityksen kierrettä. Kun Teheran tarjoaa tehokkaita generaattoreita energiavajeen korjaamiseksi, on vaikea kieltäytyä, vaikka vastineeksi saataisiinkin todennäköisesti muutama kilo uraania. Lisäksi amerikkalaiset joukot ovat viime vuosina tehneet vain vähän tai tuskin lainkaan yhteistyötä Nigerin armeijan kanssa taistelukentillä. Joidenkin nigeriläisten pääesikunnan jäsenten mielestä venäläinen kumppanuus, joka on jo osoittanut arvonsa Malissa ja Burkina Fasossa, antaa heille lisää vaikutusvaltaa kapinallisia vastaan. Yhdysvallat, joka aluksi epäröi, suostui lopulta vetämään joukkonsa Nigeristä. Osapuolet ovat keskustelleet 23. huhtikuuta 2024 lähtien vetäytymisen aikataulun määrittämiseksi.

Venäjän voimannäyttö Nigerissä

Syrjäytettyään Ranskan ja Yhdysvallat Niger näyttää löytäneen Venäjästä liittolaisen, jota se uskoo tarvitsevansa Sahelin alueen turvallisuuden palauttamiseksi. Noin sata venäläistä sotilaskouluttajaa saapui 10. huhtikuuta 2024 Niameyyn sotilastarvikkeiden kanssa. He kuuluvat Afrikan joukkoihin, ja heidän on määrä toimittaa Nigeriin ilmatorjunnan valvontajärjestelmä. Vaikka länsimaalaiset kritisoivat voimakkaasti tätä kumppanuutta ja osoittavat säännöllisesti sormella entisen venäläisen Wagner-militian joukkojen väitettyjä väärinkäytöksiä Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa, suuri osa Nigerin väestöstä tukee sitä. Venäjä on toki imperialistinen suurvalta siinä missä muutkin, mutta sen etuna on se, että se ei ole liannut käsiään liikaa Afrikassa, toisin kuin Ranska tai Yhdysvallat.

Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto toki auttoi kommunistimyönteisiä johtajia pääsemään valtaan, mutta se ei koskaan suunnitellut tai järjestänyt sellaisen johtajan salamurhaa, joka ei ollut sen kannalla. Toisin kuin Ranska, jonka osallisuus muun muassa Sylvanus Olympion, Thomas Sankaran ja Ruben Um Nyobén salamurhiin on hyvin tunnettu, Venäjä on usein osoittanut maltillisuutta mantereella. Yhdysvallat ei epäröinyt eliminoida Patrice Emery Lumumbaa tai tukea vallankaappausta Kwame Nkrumahia, poliittisen panafrikkalaisuuden isää, vastaan.

Halusimme tai emme, Venäjällä on tietty moraalinen uskottavuus Afrikassa ja afrikkalaisten keskuudessa, toisin kuin Yhdysvalloilla, Ranskalla ja muilla länsimailla. Tätä moraalista uskottavuutta Venäjän nykyinen presidentti Vladimir Putin hyödyntää voittaakseen suuren osan Afrikan nuorisosta. Lopettaako sotilaallinen yhteistyö Venäjän kanssa Nigerin ja Sahelin alueen jihadistisen uhan? Vain aika näyttää.

Entä avaruusolennot?

Lähteestä riippuen 97-99 prosenttia Nigerin väestöstä on muslimeja. Nigerissä harjoitettava islam on edelleen hyvin konservatiivinen. Jos ei ole tiukka, Niger on nöyristelevä maa. Monia asioita suvaitaan niin kauan kuin ne pysyvät piilossa. Päivänvalossa koko väestöä kannustetaan käyttäytymään kunnon muslimien tavoin.

 

Uskonnon painoarvolla muslimiyhteiskunnassa on ollut kaksi merkittävää seurausta. Ensimmäinen on alhainen koulunkäyntiaste. Toiseksi Niger on edelleen maa, jossa kriittistä ajattelua ei oikein hyväksytä. Keskiverto nigeriläiselle selittämättömät ilmailmiöt (UAP) tai UFOt ovat outo aihe. Ne harvat, jotka ovat kuulleet näistä ilmiöistä tai nähneet niitä maan aavikkoalueilla, ovat vakuuttuneita siitä, että ne ovat dzinnien ilmentymiä tai Sheitanin eli paholaisen tekosia.

Eräiden islamilaisten perinteiden mukaan Djinn, tuliolento, asuu aavikkoalueilla. Kuitenkin juuri Agadezin aavikkoalueella Nigerissä on raportoitu UFO-havaintoja. Lisäksi juuri tällä alueella sijaitsee suurin osa maan uraanikaivoksista, ja UFOja on havaittu useaan otteeseen näiden kaivosalueiden yllä. Tämäntyyppisiä todistuksia on runsaasti Agadezin alueella. Paikalliset eivät kuitenkaan näytä olevan tietoisia siitä, että nämä heidän näkemänsä oudot esineet tulevat todennäköisesti muista maailmoista, joko planeetoilta tai muista ulottuvuuksista. Avaruusolento on täysin vieras, tabu tai asiaa vain ei pohdita.

Mitä avaruusolennot siis haluavat Nigerissä? Vastausta tähän kysymykseen on vaikea antaa. Avaruusalusten asukkaat eivät ole koskaan ilmaisseet aikomuksiaan selvästi. Useita hypoteeseja voidaan kuitenkin esittää.

Ensimmäinen on se, että UFOt (avaruusolennot) valvovat alueita, joilla uraania louhitaan, estääkseen sen karkaamisen käsistä. Nämä olennot olisivat tietoisia tämän energian manipuloinnin vaaroista ja olisivat valmiita puuttumaan asiaan estääkseen ihmisiä tekemästä mitään typerää.

Toinen hypoteesi on, että tuntemattoman teknologian ansiosta UFOt pystyvät tankkaamaan lentämällä uraanikaivosten yli ja sieppaamalla malmin lähettämää säteilyä.

Mitään näistä hypoteeseista ei ole vielä mahdollista vahvistaa tai kumota. Siihen voi olla muitakin syitä. UFOt ovat aina osoittaneet todellista kiinnostusta mantereen uraanikaivosten sijaintipaikkoja kohtaan. Esimerkiksi 29. maaliskuuta 1952 havaittiin kaksi tunnistamatonta kiekonmuotoista lentokonetta nykyisen Lubumbashin kaupungin yllä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Alueella, jolla kaupunki sijaitsee, on uraanikaivoksia. Koneet vaihtoivat jatkuvasti sijaintia ja lensivät hurjaa vauhtia.

Vuonna 2021 Stéphane Royer ja Didier Gomez julkaisivat kirjan ”Ovnis et nucléaire – Sommes-nous sous surveillance ?”, jossa he huomauttavat, että missä tahansa ydinvoimaloita maailmassa onkaan, niihin liittyy tuntemattomia valoilmiöitä, jotka häiritsevät merkittävästi laitteistoja, häiritsevät tutkajärjestelmiä tai poistavat selittämättömästi ydinpanoksia käytöstä.

 

31. joulukuuta 2019 ja 1. tammikuuta 2020 välisenä yönä, kun ihmiskunta oli keskellä taistelua koronavirusta vastaan, tuntematon lentokone syöksyi maahan Tanoutin (Zinderin alue) ja Agadezin alueella sijaitsevan Aderbissinatin kaupungin välillä. Maahansyöksy tapahtui noin kello 22.00, ja esiintyi raportteja äänestä, jota seurasi kirkas valo. Seuraavana päivänä paimentolaisheimot ilmoittivat löytäneensä tunnistamattoman metalliesineen, joka oli pudonnut lähelle heidän leiriään. Nigeriläiset sotilaat menivät paikalle. Tutkinnan tuloksia ei ole julkaistu.

Nigerin osalta totean, että vaikka amerikkalaiset ja ranskalaiset lentokoneet eivät enää saa lentää maan yli, ulkomaalaiset lentävät varmasti edelleen. Toistaiseksi uudet sotilasviranomaiset eivät ole kieltäneet heidän läsnäoloaan…

 

Artikkelin julkaissut UAP Afrique

 

Samsonin kirja UFOista Afrikassa (ranskaksi):