Auttavatko ’selestiaalit’ ihmiskuntaa Maan ulkopuolisen elämän suhteissa?

Vol 3:1 (January 2009). ISSN 1938-1719

Are ‘Celestials’ assisting Humanity in Relations with Extraterrestrial Life?

Michael E. Salla, M.A., Ph.D.

Tiivistelmä

Useiden henkilöiden todistukset ja fyysisistä kontaktitapahtumista kertovat historialliset tiedot viittaavat korkeasti kehittyneisiin, eettisiin olentoihin, joita on usein havaittu avaruusolentojen yhteydessä. Toisin kuin avaruusolennot, nämä olennot eivät vaikuta olevan riippuvaisia teknologiasta viestinnässä tai matkustamisessa. Käytän termiä ‘selestiaali’ viittaamaan mihin tahansa elämänmuotoon, joka on saavuttanut korkean tietoisuuden tilan, jossa ne esittelevät useita uskomattomia kykyjä ilman teknologista apua. Kuvaan ‘selestiaalien’ historiallista roolia ihmisten ja avaruusolentojen välisiin suhteisiin puuttumisessa. Näytän miten lisääntynyt tietoisuus selestiaalien läsnäolosta voi auttaa ihmiskuntaa siirtymään kypsempään galaktiseen kulttuuriin, jossa avoin kontakti avaruusolentojen sivilisaatioiden välillä voi tapahtua. Tärkeitä poliittisia päätöksiä pitää tehdä siitä minkä avaruusolentojen ryhmittymien kanssa on luotettavaa työskennellä ja mitkä kehittyneet teknologiat ottaa ihmisten yhteiskuntaan käyttöön. Selestiaalit voivat auttaa minimoimaan turhaa stressiä ja konfliktia tässä siirtymässä ja varmistaa että ihmiskunnan evoluutio galaktiseen kulttuuriin on harmoninen ja rauhanomainen.

Johdanto

Useat yksittäiset todistukset ja historialliset tiedot, jotka kuvaavat fyysistä kontaktia Maan ulkopuolisen elämän kanssa, viittaavat erittäin kehittyneisiin eettisiin olentoihin, joita on usein havaittu avaruusolentojen yhteydessä. Toisin kuin avaruusolennot, nämä olennot eivät vaikuta olevan riippuvaisia teknologiasta kommunikaatiossa tai matkustamisessa. Nämä erittäin kehittyneet eettiset olennot on kuvattu enkeleiksi, ylösnousseiksi mestareiksi, Elohim tai samankaltaisilla termeillä, joita käytetään kuvaamaan erittäin kehittyneitä tietoisuuden tiloja taikka ‘henkistä tietoisuutta’. Käytän termiä ‘selestiaali’ (englannin celestial, suomeksi taivaallinen suom. huom.) viittaamaan mihin tahansa elämänmuotoon, joka on saavuttanut korkean tietoisuuden tilan, jossa he kykenevät monenlaisiin uskomattomiin tekoihin ilman teknologian apua.

Selestiaalit kykenevät matkaamaan läpi koko universumin pelkästään tahdonvoimallaan eikä niitä rajoita mikään fyysinen sijainti. Tämä erittäin kehittynyt kyky erottaa ne avaruusolennoista, jotka ovat riippuvaisia kehittyneestä avaruusmatkailuteknologiasta, kuten käy ilmi kaikkialla tehdyistä ‘lentävien lautasten’ ja muiden Maan ulkopuolisten alusten (extraterrestrial vehicles, ETVs) havainnoista. Tämä kyky matkata avaruusaikaa erottaa selestiaalit paranormaaleista olennoista tai ‘interdimensionaaleista’ joita John Keel ja muut ovat kuvanneet kummituksiksi, keijukaisiksi, haltijoiksi jne. jotka ovat rajautuneet spatiaalis-temporaalisesti Maapallolle mutta voivat liikkua ulottuvuudesta toiseen. [1]

 

Selestiaalit ovat myös saavuttaneet kehittyneitä tietoisuuden tiloja, joissa ne ovat saavuttaneet ykseystietoisuuden tai ‘kosmisen tietoisuuden’ universumin kanssa, eivätkä ne identifioidu yksinomaan oman tähtikuvionsa, sivilisaationsa, ajan tai paikan ulottuvuuden kanssa. Tämä kyky toisella tavalla erottaa ne avaruusolennoista, jotka yksinomaan identifioituvat tiettyn tähtikuvion, sivilisaation, ajan tai ulottuvuuden kanssa. Kolmanneksi, selestiaaleja ei rajoita mikään tietty fyysinen muoto, ja ne voivat muuttaa muotoaan niin halutessaan sopimaan mihintahansa olosuhteisiin. Tämä kyky jälleen erottaa ne avaruusolennoista, jotka ovat tietyn muotoisia tai joilla on tietyt geneettiset ominaisuudet, ja jotka vaativat teknologiaa muuttamaan fyysistä muotoaan tai sitä miltä he muille näyttävät.

Selestiaaleja on kuvattu useissa uskonnollis-historiallisissa lähteissä, ja tuoreemmalti kontaktikokemuksissa. Selestiaalit kuvataan näissä lähteissä olennoiksi, jotka palvelevat korkeampaa universaalia tahtoa, joka pysyy piilossa tavallisilta ihmisiltä. Selestiaalit on kuvattu usein tekemässä interventiota ihmiskunnan evoluution avustamiseksi, erityisesti konfliktiaikoina, joissa on mukana avaruusolentojen sivilisaatioita ja kehittyneitä teknologioita. Selestiaaleja on havaittu yhdessä avaruusolentojen kanssa, jotka pitävät selestiaaleja opettajina, “Viisauden mestareina” tai universaaleina viestintuojina, joiden neuvot kuullaan kunnioituksella, vaikkei niitä aina noudatettaisikaan.

Nykykirjallisuudessa avaruusolentojen on kasvavassa määrin tunnustettu olleen johtavassa roolissa ihmisrodun siementämisessä ja teknologisesti kehittyneiden sivilisaatioiden perustamisessa.[2] Vähemmän tunnettua on se rooli, joka selestiaaleilla on suhteessa avaruusolentoihin niiden monimutkaisessa interaktiossa ihmisten evoluutiossa. Tämä on valitettavaa, sillä evidenssi viittaa siihen, että selestiaalit ovat olleet merkittävässä roolissa historiallisesti ihmiskunnan evoluutiossa, varmistamassa että kehittyneitä teknologioita käytetään viisaasti ja tulemassa ihmisten ja avaruusolentojen välisten konfliktien väliin.

Selestiaalien historiallisen roolin ymmärtäminen on muuttunut erityisen tärkeäksi modernina aikana, jolloin kontakti avaruusolentojen sivilisaatioiden ja ihmiskunnan välillä on lisääntynyt. Avaruusolennot ovat olleet tekemisissä suoraan Yhdysvaltain hallituksen kanssa ja joissain tapauksissa ovat allekirjoittaneet sopimuksia. [3] Tämä on johtanut kehittyneiden Maan ulkopuolisten teknologioiden kehitykseen ja käyttöönottoon sotilaskorporaatiosektorilla, joiden on muutamassa harvassa tapauksessa annettu suodattua valtavirran yhteiskuntaan. [4]

Useissa muissa avaruusolentokontaktitapauksissa avaruusolennot ovat suoraan olleet tekemisissä yksityishenkilöiden kanssa, jotka ovat kuvanneet kokemuksien vaihtelevan inspiroituneesta transformaatiosta tungetteleviin rikkomuksiin. Tämä viittaa siihen, että avaruusolentoja on eri tyyppisiä, jotka ovat tekemisissä ihmiskunnan kanssa eri tavoin ja motivaatioin. [5] Näyttö viittaa ihmisten ja avaruusolentojen välisen kontaktin lisääntymiseen, mikä kulminoituu avoimeen kontaktiin, jossa Maapallosta tulee planeettainvälinen yhteisö. Tämä johtaa tärkeisiin poliittisiin valintoihin, jotka on tehtävä mikäli ihmiskunta jatkaa eri avaruusolentojen ryhmittymien kanssa toimimista ja niiden tarjoaman teknologian käyttöönottamista.

Tässä tutkimuksessa kuvaan selestiaalien historiallisen roolin niiden väliintulossa ihmisten ja avaruusolentojen asioihin. Näytän miten lisääntynyt tietoisuus selestiaalien läsnäolosta voi auttaa ihmikuntaa siirtymässä kypsäksi galaktiseksi kulttuuriksi, jossa tapahtuu avointa kontaktia avaruusolentojen sivilisaatioiden kanssa. Tärkeitä poliittisia valintoja tarvitsee tehdä siitä mitkä avaruusolentojen ryhmittymät ovat luotettavia kumppaneita joiden kanssa työskennellä, ja siitä mitkä kehittyneet teknologiat tulisi ottaa käyttöön ihmisten yhteiskunnassa. Selestiaalit voivat auttaa minimoimaan tarpeetonta stressiä ja konfliktia tässä siirtymässä, ja varmistamaan että ihmiskunnan evoluutio galaktiseksi kulttuuriksi on harmoninen ja rauhanomainen.

Selestiaalit ja Eenokin kirja

Selestiaaleja on kuvattu uskonnollis-historiallisissa teksteissä transsendenttisiksi olennoiksi, jotka ovat puuttuneet ihmissivilisaation toimintaan suojelijoina ja vartijoina. Selestiaalit ovat olleet johtavassa asemassa auttamassa ihmiskuntaa käsittelemään avaruusolentoja tai muita elämänmuotoja, joilla on merkittävää valtaa puuttua ihmisten asioihin. Ne vaikuttavat olevan kriittisessä roolissa auttamassa ihmiskuntaa ratkaisemaan kehittyneiden teknologioiden käytöstä aiheutuneita konflikteja. Joissain tapauksissa selestiaalit ovat suoraan puuttuneet avaruusolentojen toimintaan niiden rikkoessa universaaleja normeja kuten koskemattomuus ja kehittyneiden teknologioiden levittäminen valmistautumattomille populaatioille. Tässä ja seuraavassa osiossa tutkin juutalaiskristillisiä ja veedisiä uskonnollis-histroriallisia traditioita, jotka kuvaavat selestiaalien toimintaa avaruusolentojen ja ihmisten kanssa.

Apokryfinen Eenokin kirja elävästi kuvaa monimutkaista suhdetta selestiaalien, avaruusolentojen ja ihmiskunnan välillä. Eenokin kirjassa 200 avaruusolennon ryhmä nimeltään ‘Nephilim’, tai ‘langenneet enkelit’, tulevat Maapallolle ja joiden väitetään tuntevan vetoa ihmisnaisiin. Nephilim sen jälkeen alkaa toimia ihmisten keskuudessa lajien välisen parittelun parissa:

Ja tapahtui, kun ihmisten lapset olivat moninkertaistuneet, että niinä päivinä heille syntyi kauniita ja viehättäviä tyttäriä. Ja enkelit, taivaan lapset, näkivät ja himoitsivat heitä, ja sanoivat toisilleen: ”Tulkaa, valitkaamme vaimoja ihmisten lasten keskuudesta ja tehdään lapsia.”  Ja Semjaza, joka oli heidän johtajansa, sanoi heille: ”Minä pelkään, ettette suostu tähän, ja minun täytyy yksin maksaa suuren synnin rangaistus.” Ja he kaikki vastasivat hänelle ja sanoivat: ”Vannokaamme vala, ja sitokaamme kaikki itsemme keskinäisillä kirouksilla, ettemme hylkää tätä suunnitelmaa, vaan teemme tämän asian.” Sitten he kaikki vannoivat yhdessä ja sitoivat itsensä keskinäisillä kirouksilla siihen. Ja heitä oli kaikkiaan 200, jotka laskeutuivat Jaredin päivinä Hermonin vuoren huipulle, ja he kutsuivat sitä Hermonin vuoreksi, koska he olivat vannoneet ja sitoneet itsensä keskinäisillä kirouksilla sen yllä. [6]

Ylläoleva lainaus viittaa avaruusolentojen ja ihmisten väliseen paritteluun, joka nähdään syntina tai universaalin lain rikkomuksena. Oletettavasti tämä on peräisin sellaisten liittojen jälkeläisten geneettisestä edusta, joka lopulta johtaisi siihen, että heistä tulisi johtajia tai että heillä olisi merkittävän suurta vaikutusta lukumäärään verrattuna. Lisäksi sellaiselle jälkikasvulle todennäköisesti jaettaisiin avaruusolentojen teknologiaa auttamaan heitä heidän ihmiskunnan johtamisessa.

On tärkeää huomauttaa, että Eenokin kirjan kirjoittajat olivat ammentaneet monista varhaisemmista sumerilaisten Anunnaki-tekstien elementeistä. Anunnakit olivat ryhmä avaruusolentoja, jotka tulivat Maapallolle ja joiden väitetään geneettisesti muuntelemalla luoneen ihmisrodun työläisiksi. Siinä prosessissa Anunnakit ovat auttaneet Sumerian sivilisaation perustamisessa kunnes sarja katastrofaalisia tapahtumia tuhosi sen kehittyneillä aseilla. [7] Ilmeisesti Anunnakit ottivat ihmiskunnan mukaan heidän veljeskiistoihinsa, joka johti useam Mesopotamian kaupungin tuhoon ja siitä syntyneeseen maanpakoon. Abraham oli pakolainen Ur-kaupungista, joka toi mukanaan riittävästi tietoa, vaurautta ja perheenjäseniä ja jopa teknologiaa, jolla perustaa juutalaisvaltion Palestiinaan. [8] Sumerilaisten nuolenpääkirjoituksissa kuvatut Anunnakit tunnetaan myös nimellä Nephilim Eenokin kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja muissa juutalaisissa teksteissä.

 

Ihmiskunnan ja Semjazan johtamien avaruusolentojen välinen suhde ei ole täysin negatiivinen, sillä jälkimmäinen opetti ihmisille monia teknologioita ja esoteerista tietoa, joita vaadittiin kehittyneen sivilisaation perustamiseen. Tämä kerrotaan nuolenpääteksteissä, kuinka Anunnakit auttoivat Sumerian sivilisaation perustamisessa Mesopotamiaan arviolta 3800 eKr. [9] Nephilimeilta peräisin oleva tieto ulottui metalliaseista kosmetiikkaan, koruihin, ennustamiseen, astronomiaan, sään tarkkailuun, maanviljelyyn ja herbologiaan:

Ja Azazel opetti ihmisiä tekemään miekkoja ja veitsiä, ja kilpiä ja rintakilpiä, ja teki heille tunnetuiksi maan metallit ja niiden työstämisen taidon, ja rannerenkaat ja koristeet, antimonien käytön, silmien kaunistamisen, ja kaikki arvokkaat kivet, ja kaikki väriaineet. Ja nousi paljon jumalattomuutta, ja he tekivät haureutta, ja heidät johdettiin harhaan, ja he turmelivat kaikki tiensä. Semjaza opetti lumouksia ja juurileikkauksia, Armaros lumouksia, Baraqijal tähtitiedettä, Kokabel tähtikuvioita, Ezeqeel tietoa pilvistä, Araqiel maan merkkejä, Shamsiel auringon merkkejä, ja Sariel kuun kiertoa. Ja kun ihmiset menehtyivät, he huusivat, ja heidän huutonsa nousi ylös taivaaseen… [10]

Siinä missä avaruusolennot kuvataan kehittyneen teknologian ja sivilisaatioiden opettajiksi, selestiaalit kuvataan universaalin tahdon välikappaleiksi. Ihmiskunnalle kehittyneiden teknologioiden opettamisen prosessissa avaruusolennot ovat lietsoneet paljon tuhoisaa sotaa ja kärsimystä, joka on saanut ihmiskunnan kerjäämään taivaasta helpotusta. Eenokin kirja kuvaa Nephilimin ja ‘oikeamielisten’ enkeliolentojen tai ‘selestiaalien’ välistä konfliktia:

Ja sitten Mikael, Uriel, Rafael ja Gabriel katsoivat alas taivaasta ja näkivät paljon verenvuodatusta maan päällä, ja kaikki laittomuus lisääntyi maassa. Ja he sanoivat toisilleen: ”Maa joka on tehty ilman asukkaita huutaa heidän huutojaan ylös taivaan porteille.” Ja nyt teille, taivaan pyhät, ihmisten sielut sanovat: ”Tuokaa syymme Korkeimman eteen.” Ja he sanoivat aikojen Herralle: ”Herrojen Herra, Jumalien Jumala, Kuninkaiden Kuningas, ja aikojen Jumala, Kunniasi valtaistuin pysyköön kaikille aikojen sukupolville, ja nimesi pyhä ja kunnioitettu ja siunattu kaikille ajoille! Sinä olet tehnyt kaiken, ja Sinulla on valta yli kaiken: ja kaikki asiat ovat paljastettuja ja avoimia edessäsi, näet kaiken eikä mikään voi piiloutua Sinulta. Sinä näet mitä Azazel on tehnyt, kuka on opettanut kaiken, mikä ei ole oikeaa, maan päällä, ja on paljastanut ikuiset salaisuudet jotka olivat taivaassa, joita ihmiset kovasti halusivat oppia: ja Semjaza, jolle olet antanut määräysvallan. Ja he ovat menneet maan päälle ihmisten tyttärille, ja ovat maanneet naisten kanssa, ja ovat saastuttaneet itsensä, ja paljastaneet heille kaikenlaiset synnit. Ja naiset ovat synnyttäneet jättiläisiä, ja siksi koko maa on täytetty verellä ja sillä, mikä ei ole oikeaa. Ja nyt, katso, niiden sielut, jotka ovat kuolleet, huutavat ja asettuvat taivaan porteille, ja heidän valituksensa ovat nousseet: eivätkä voi tauota laittomien tekojen tähden, joita maassa tehdään. Ja Sinä tiedät kaiken, ennen kuin ne tapahtuvat, ja Sinä näet nämä asiat ja sinä laitat heidät kärsimään ja sanot, mitä meidän tulee tehdä näille asioille.” [11]

Ilmeisesti selestiaalit olivat huolissaan siitä tavasta millä kehittyneitä teknologioita on levitetty varomattomalle ihmiskunnalle, ja siitä miten ihmisten itsevaltius on Nephilim-jälkeläisten käsissä uhattuna. Erityinen valitus oli, että avaruusolennot olivat “paljastaneet ikuisia salaisuuksia, jotka olivat (säilössä) taivaassa, mitä ihmiset halusivat oppia.” Tämä kertoo samanlaisesta konfliktista, jota kuvataan Sumerian arkistotiedoissa, siitä miten ihmiskunnalle annettiin kehittynyttä tietoa ja teknologiaa. Selestiaalit kuvataan universaalin tahdon toteuttajiksi siinä kun ne puuttuvat Nephilimien vallan lopettamiseen (joita kuvataan myös nimellä ‘Katselijat’), jotka ovat saaneet aikaan epävakaan tilan planeetalla kehittyneillä teknologioilla ja vaikutuksella ihmistietoisuuteen.

Jokainen selestiaaleista tai arkkienkeleistä saa toteutettavakseet tietyt ohjeet miten toimia Nephilim/Katselijoiden kanssa transsendentaaliselta “Kaikkein Korkeimmalta”, mikä kuvataan Eenokin kirjassa. Arkkienkeli Rafael saa tehtäväkseen sitoa ja vangita eräs johtava Nephilim, jota kuvataan myös langenneeksi enkeliksi, ja parantaa maa. [12] Näissä ohjeissa selestiaalit ohjeistetaan tuhoamaan Nephilim lietsomalla sotaa niiden keskuuteen.

Ja Gabrielille Herra sanoi: ”Toimi kaikkia epäpyhiä ja haureuden lapsia vastaan: ja tuhoa Vartijoiden lapset ihmisten joukosta, lähetä heidät toisiaan vastaan niin että he tuhoavat toisensa taistelussa: sillä päivien pituutta he eivät saa. Ja heidän isänsä toivovat elävänsä ikuisesti, mutta jokainen heistä elää 500 vuotta.” [13]

 

Yllämainitussa lainauksessa selestiaaleilla on valta manipuloida avaruusolentoja tuhoamaan itsensä, paljon samalla tavoin kuin avaruusolennot tai Nephilim ovat lietsoneet sotaa ja eripuraa ihmiskunnan keskuuteen. Tutkijat Zecharia Sitchin ja Joseph Farrell kuvaavat muinaiset sodat, joita avaruusolentojen keskuudessa sodittiin, joissa käytettiin kehittyneitä aseita, jotka tuhosivat heidän kaupunkinsa. [14] Arkkienkeli Mikael saa tehtäväkseen siepata langenneiden enkelien johtajan, Semjazan, ja hänen kohorttinsa, ja vangita heidät salaisiin paikkoihin ympäri Maapalloa:

Ja Herra sanoi Mikaelille: ”Mene, sido Semjaza ja hänen toverinsa, jotka ovat yhtyneet naisiin ja saastuttaneet itsensä kaikella epäpuhtaudella. Ja kun heidän poikansa ovat tappaneet toisensa, ja he ovat nähneet rakkaidensa tuhon, sido heidät lujasti 70 sukupolveksi maan laaksoihin, heidän tuomionsa päivään saakka, kunnes ikuinen ja lopullinen tuomio on julistettu. Niinä päivinä heidät johdatetaan tulen syvyyksiin: ja kidutukseen ja vankeuteen josta he eivät vapaudu koskaan. Ja jokainen joka tuomitaan ja tuhotaan tästä lähtien, hänet tullaan sitomaan heidän mukaansa sukupolvien loppuun saakka. Ja tuhoa kaikki saastaiset henget ja Vartijoiden lasten henget, koska he ovat vääristäneet ihmisen. Tuhoa kaikki väärä maan pinnalta ja anna kaiken pahan työn kohdata loppunsa: ja anna oikeuden ja totuuden kasvin ilmestyä: ja se saa antaa siunauksen; oikeuden ja totuuden työt istutetaan totuudessa ja ilossa ikuisiksi ajoiksi. [15]

Ylläolevassa lainauksessa arkkienkeli Mikaelin johtamat selestiaalit kuvataan ihmiskunnan suojelijoiksi, jotka lopettavat epäoikeudenmukaisen ja väkivaltaisen sivilisaation, joita Nephilim ja heidän jälkeläisensä johtavat. Ilmeisesti avaruusolentojen suurin vika on ollut ihmiskunnan vokottelu kehittyneellä teknologialla ja tiedolla, kun ihmiskunta ei ollut valmis vastuullisesti integroimaan näitä. Tämä johti epätasapainoon ihmiskunnan tietoisen sofistikaation ja korkeampien tietoisuuden tilojen välillä. Selestiaalit siten näyttäytyvät Eenokin kirjassa ihmiskunnan äärimmäisinä suojelijoina. Ihmiskunta helposti eksyy harhaan avaruusolentojen manipulaatiosta, jotka käyttävät hyväksi ihmiskunnan kaipuuta kehittyneelle teknologialle ja tiedolle. Kehittyneen teknologian ja korkeampien tietoisuuden tilojen välinen epätasapainon korjaaminen tuntuu olevan selestiaalien päätavoite. Samanlainen dynamiikka esiintyy veedisissä kuvauksissa selestiaaleista, jotka ovat tekemisissä ihmiskunnan ja avaruusolentojen kanssa.

Veedinen sivilisaatio ja selestiaalit

Useat veediset tekstit viittaavat lentäviin lautasiin eli ‘vimanoihin’, jotka matkaavat Maapallon taivailla. Joissain tapauksissa nämä lentävät lautaset olivat niin suuria, että ne olisivat voineet olla kaupunkeja joissa asuu tuhansia. Näiden lentävien lautasten asukkaat, kaupungit, jne. saavat monenmoisia nimityksiä veedisten tekstien kirjoittajilta, esim. Asurat, Devat, Gandharvat, jne. Jotkut vaikuttavat olevat alunperin Maasta, sillä ne kontrolloivat tiettyä kaupunkia tai aluetta, kun taas toiset olivat vierailijoita muista maailmoista tai ulottuvuuksista, nimeltään ‘loka’. Jos veediset lähteet ovat luotettavia, silloin muinainen Intia oli avoin galaktinen yhteisö, jossa monenmoiset erilaiset olennot eri maailmoista tai ‘lokasta’ olivat tekemisissä ihmissivilisaation kehityksen kanssa. Sikäli kuin nämä olennot tarvitsivat kehittyneitä teknologioita liikkumaan ajan ja avaruuden läpi, heitä voidaan pitää avaruusolentoina. Tapauksissa jolloin nämä olennot liikkuivat maailmoista toisiin ilman teknologiaa, heitä voidaan pitää selestiaaleina.

Veediset tekstit kuvaavat konfliktia Asurojen ja Deevojen välillä, joita kuvataan pääosapuoliksi taistelussa Maapallon kaupunkien ja muiden planeettojen kontrollista. Asurat vaikuttivat haluavan suoraan kontrolloida ihmisten kaupunkeja ja sivilisaatioita, ja ne vaikuttavat olevan analogisia Nephilim-kuvauksen kanssa Eenokin kirjassa. Asurat käyttivät kehittyneitä teknologioita valloittamaan eri planeettoja ja saamaan ne suoraan kontrolliinsa kehittyneiden teknologioiden käyttöönotolla ja astuttamalla. Heidän arkkivihollisensa Deevat, kuitenkin, aikoivat ottaa käyttöön niinkutsutun Sanatana Dharman (ikuinen laki), jossa oikeamieliset ihmisjohtajat hallitsivat Maapallon eri kuningaskunnissa ja sivilisaatioissa. Deevat eivät vaikuttaneet olevan kiinnostuneita suoraan hallitsemaan Maapallolla, ja he olivat tyytyneet hallitsemaan heidän omaa maailmaansa nimeltä Devaloka. Aikoina jolloin Asurat olivat hyökänneet Maapallolle ja Devalokalle, Deevat pyysivät apua selestiaaleilta. Selestiaalit olivat tyypillisesti fyysinen ilmentymä tai inkarnaatio kolmesta hindujumalasta, Shiva, Vishnu tai Brahma, tai feminiinisistä olennoista nimeltään Devi. Puranat pitävät sisällään useita kertomuksia siitä miten selestiaalit kulttuurillisen taantumuksen aikaan puuttuivat asiaan ja palauttivat Sanatana Dharman ja auttoivat Deevoja heidän jatkuvassa konfliktissaan Asuroiden kanssa.

 

Yksi esimerkki, joka alleviivaa jatkuvaa konfliktia näiden kahden avaruusolentojen ryhmän välillä (Asurat ja Deevat), joissa heidän suunnitelmansa Maapalloa varten eroavat toisistaan, liittyvät selestiaaliin nimeltä ‘Krishna’. Aivan kuten Eenokin kirja kuvaa arkkienkeli Mikaelin ja Gabrielin kohentavan liekkiä avaruusolentojen lapsien välisessä konfliktissa puhdistaakseen maailman taantuneista sivilisaatioista, niin myös Krishna oli samanlaisessa asemassa Bhagavad Puranan mukaan:

Kun Vishnu inkarnoitui Krishnana… hän puhdisti Maapallon pahuuden painolastista, joka esiintyi miljoonina väkivaltaisiksi kshatrioiksi [sotilaat] maailmaan syntyneinä demoneina [Asurat]. Hän liekitti suurinta sotaa hyvän ja pahan voimien välillä, jossa Yuddishtiran Pandava-joukot tuhosivat Kauravat ja heidän massiivisen isäntänsä. [16]

Tässä on viittaus Mahabharataan, jossa suuri sota kehittyneitä teknologioita käyttäen johti Asurojen tuhoutumiseen, jotka hallitsivat muinaisen Intian kuningaskuntia. Useat viitteet Mahabharatassa viittaavat käytettyjen kehittyneiden aseiden tuhovoimaan, joista jotkut vaikuttivat ydinaseilta, kuten käy ilmi seuraavasta lainauksesta:

Gurkha ampui hänen nopealla ja tehokkaalla Vimanallaan kolmea Vrishien ja Andhakojen kaupunkia kohti yksittäisen ammuksen, joka oli ladattu kaikella Universumin voimalla. Hehkuva savupatsas ja liekit tuhannen auringon kirkkaudella nousivat kaikessa komeudessaan… kohtisuora räjähdys vyörytti savupilviä… savupilvi nousi ensimmäisestä räjähdyksestä, se muodosti laajenevan pyöreitä ympyröitä, kuin jättiläismäiset aurinkovarjot aukeaisivat… Se oli tuntematon ase, Rautainen Ukkosenjyrähdys, jättiläismäinen kuoleman viestintuoja, joka muutti tuhkaksi kokonaisen Vrishien ja Andhakojen rodun… Ruumiit paloivat tunnistamattomiksi. Hiukset ja kynnet irtosivat; vaasit hajosivat säpäleiksi, linnut muuttuivat valkoisiksi. Muutaman tunnin päästä kaikki ruokatarvikkeet olivat saastuneet… tästä tulesta pakoon pääsemiseksi sotilaat heittäytyivät jokiin pestäkseen itsensä ja varusteensa. [17]

Ylläoleva lainaus melkein varmasti kuvaa muinaista ydinsotaa, ja se kertoo siitä että kehittyneitä teknologioita käytettiin rutiininomaisesti Veedojan aikojen Intiassa tuhotarkoituksiin. Vaikuttaa siltä, että selestiaalit kuten Krishna tulivat väliin ja tuhosivat sivilisaatiot, jotka eivät olleet löytäneet oikeaa tasapainoa kehittyneiden teknologioiden ja korkeampien tietoisuuden tilojen välillä.

Kontaktihenkilöiden raportit

George Adamski oli ensimmäinen nimekäs kontaktihenkilö, joka tuli julkisuuteen kuuluisan Desert Landing -tapauksen takia marraskuussa 1952, jossa kuusi silminnäkijää näki Adamskin tapaavan avaruusolentoa nimeltä Orthon, joka tuli ulos lentävästä lautasesta. [18] Hän myöhemmin väitti, että hänet vietiin avaruusolentojen emoalukselle helmikuussa 1953. Hän kuvasi tapaamista Orthonin ja usean muun avaruusolennon kanssa oman aurinkokuntamme planeetoilta, mm. Venus, Mars ja Saturnus. Adamski kuvasi avaruusolennot ihmisiltä näyttäviksi, joilla oli kehittynyttä teknologiaa. Usein oli kuva tai muistutus kehittyneestä olennosta tai ‘mestarista’, jota avaruusolennot kunnioittivat universaalin viisauden ruumiillistumana. Adamski kuvasi istuneensa pöydässä avaruusolentojen aluksessa, jossa hän ensimmäistä kertaa tapasi erään heidän ‘viisauden mestareistaan’:

Meidän istuessamme pöydän ääressä, kaikki silmät olivat kääntyneet vanhempaan avaruusmieheen, joka alkoi puhua. Vaikka vasta myöhemmin hänen asemansa kaikilla planeetoilla selitettiin nimiulle, oli mahdotonta olla tajuamatta miten erittäin kehittynyt olento oli läsnä, ja kaikkien läsnäolleiden asenteesta kävi selväksi, miten sekä he että minä tunsimme itsemme nöyriksi hänen edessään. Sain tietää, että hänen ikänsä, hänen nykyisessä kehossaan, oli lähes tuhat vuotta. [19]
Adamski tapaamassa Orthonia

 

Adamski selvästi oli sitä mieltä, että olennolla oli erittäin korkea tajunnan taso, suurta viisautta. Adamski kuvasi kuvasi muita kontaktikokemuksiaan ‘viisauden mestareiden’ kanssa, joita muut avaruusolennot aluksella ja heidän kotimaailmoissaan kunnioittivat. Hänen kokemuksensa auttavat verifioimaan selestiaalien olemassaolon, jotka joissain tapauksissa tekevät yhteistyötä toteuttaen korkeampaa henkistä tehtävää avaruusolentojen kanssa.

Toinen kontaktihenkilö, Enrique Castillo Rincon, väittää olleensa suorassa fyysisessä kontaktissa Plejadeilta tulleiden avaruusolentojen kanssa. Hän kuvasi kolme kertaa, jolloin hänet vietiin heidän alukselleen ja lennätettiin eri paikkoihin ja annettiin paljon tietoa avaruusolentojen toiminnasta ja heidän ihmiskuntaa koskevasta agendastaan. Eräässä tapauksessa hän kuvaa sen miten avaruusolennot veivät hänet tapaamaan toista 24 kontaktihenkilön ryhmää kaukaisessa paikassa Andeilla. Rincon kuvaa miten hän ja muut saivat erikoisen ‘suurlähettilään’ koulutuksen valmistella ihmiskuntaa totuuteen Maan ulkopuolisesta elämästä. Hänen koulutuksensa loputtua hän kuvaa miten kontaktihenkilöiden ryhmä ja useat avaruusolennot vietiin tapaamaan “Viisauden Mestaria.” Rincon kuvasi Viisauden Mestarin ulkonäköä, joka astui ulos Andien huipulle rakennetusta tunnelista:

Kouluttaja [avaruusolento] lähestyi tunnelin sisäänkäyntiä, joka oli kaiverrettu elävään kiveen, ja taputti käsiään kahdesti. Hän siirtyi sivuun, ja mitä uskomattomin Olento tuli esiin. Me hämmästyimme sanoinkuvaamattomasti. Olento näytti aivan kuin Jeesukselta, se Mestari. Luulin välittömästi, että plejadilaiset olivat tuoneet meidät tänne tavataksemme Jeesus Kristuksen, joka jälleen kerran oli täyttämässä profetioita… [20]

“Viisauden Mestari” sitten hälvensi Rinconin uskon siitä että tämä olisi ollut Jeesus Kristus:

“En ole se jonka uskotte minun olevan. Nimeni on tuhat nimeä, anna minulle jokin, ja Se Minä Olen. Olen muinainen teihin verrattuna, en iältäni, vaan tiedoltani… Nimeni on Ikä, sillä minä olen Aika ja Aikakaudet. Minä olen Viisaus, ja minun nimeni on Viisaus. Minulla on on 35% kaikesta universaalista viisaudesta.” [21]

Viisauden Mestarin puhe viittaisi siihen, että hän oli selestiaali, joka oli saavuttanut uskomattoman korkean kosmisen tietoisuuden. Tämä oli antanut hänelle kyvyn nousta yli ajan ja avaruuden, ja tehnyt hänestä kunnioitettavan hahmon avaruusolentojen keskuudessa. Rincon snaoi, että “hänen kasvojnsa ilmaisivat älyä ja rakkautta, joka kuvasti mitä uskomattominta ja ihaninta rauhaa jota olin koskaan tuntenut.” [22] Rinconille jäi useita vastaamattomia kysymyksiä avaruusolennoille kohtaamisesta selestiaalin kanssa:

Mikä on tämän epätavallisen persoonan rooli, jonka me tapasimme Vortexissa? Miksi hänen sanansa olivat niin samanlaisia kuin Jeesus Kristuksen, ja kuitenkin hän oli joku toinen? Mikä on hänen suhteensa avaruusolentoihin? [23]

Vaikka avaruusolennot eivät vastanneet hänen kysymyksiinsä, Rincon tuli omaan johtopäätelmäänsä:

Kokemus avaruusolentojen, kouluttajan ja tuhatnimisen persoonan kanssa jättivät minut kvasi-mystiseen tilaan, josta tuskin meinasin päästä yli… Ei ole epäilystäkään siitä, mitä minuun tulee: Andien Korkea Olento oli Se sama, jota kutsuin, ja aivan oikeutetusti, “Viisauden Mestariksi.” [24]

Rinconin kohtaaminen Viisauden Mestarin kanssa näytti kvalitatiiviset erot selestiaalien ja avaruusolentojen kokemuksen luonteessa. Vaikka jälkimmäiset voivat johtaa erittäin positiivisiin ja inspiroiviin kohtaamisiin, kohtaamiset selestiaalien kanssa ovat elämää muuttavia. Tämä laadullinen ero näyttää olevan myös avaruusolentojen tunnusta, jotka antavat selestiaaleille paljon kunnioitusta ja arvostusta. Seuraava tapaus liittyy selestiaaliin, jonka väitetään elävän Venäjällä.

Anastasia on siperialainen erakko, jonka uskomattomat kyvyt ja opetukset takaisin-luontoon -elämäntyylistä ovat voimakkaasti vaikuttamassa Venäjällä ja muualla. Paljastukset hänen uskomattomasta elämästään Siperian ‘taigalla’, jossa hän kykenee elämään mitä karuimmissa olosuhteissa ilman mitään moderneja mukavuuksia, ovat johtamassa erääseen ruohonjuuritason pienviljelyä ja henkisyyttä ajavaan liikkeeseen, joka haluaa takaisin luontoon ja yhteyden maahan. Miljoonat Venäjällä ja muualla ovat pitäneet konferensseja ja kerhoja, joissa hänen opetuksiaan ja käytäntöjään tutkitaan. Hänen venäläisen keskustelukumppaninsa Vladimir Megren mukaan hänellä on voimakkaita telekineettisiä kykyjä, hän voi telepaattisesti kommunikoida eläimille ja ihmisille ja hän osaa vaikuttaa ihmisiin etäältä. Ehkäpä kaikkein kaikkein yllättävimpänä hän kykenee välittömästi teleporttaamaan minne tahansa. Hänen yllättävät kyvyt, mikäli Megren kertomukset pitävät paikkansa, viittaavat siihen että hän on selestiaali, sillä hän kykenee matkaamaan minne tahansa avaruusajassa ilman teknologista apua.

Megren kirjat kuvaavat useita tapauksia, joissa hän on tekemisissä avaruusolentojen ja heidän kehittyneiden teknologioiden kanssa. Anastasia on erityisen huolissaan mahdollisuudesta, että avaruusolentojen teknologiaa saatettaisiin käyttää Troijan hevosena, jolla voitetaan ihmiskunnan luottamus, ja näin se johtaisi ihmiskunnan suvereniteetin menetykseen. Hänen aikeenaan on näyttää Megrelle keskittyneen mielen voima, jolla voi vaikuttaa ympäristöön, joka voittaa avaruusolentojen teknologian.

Megren kuvaamassa eloisassa kuvauksessa Anastasia matkasi fyysisesti toiseen maailmaan käännyttämään avaruusolentoja siitä, että Maapalloa ei kannata valloittaa. Tämä tapaus sai alkunsa kaukokatselusessiosta, jossa sekä Anastasia että Vladimir näkivät avaruusolentojen suunnittelevan salaa ottavan Maapallon haltuunsa aluksi antamalla heille kehittyneitä teknologioita.

Anastasian mukaan,

[avaruusolento] vierailijat tarjosivat teknologiaansa, joilla jokaiselle maan kansalaiselle annettaisiin ravinnesekoitusta ja nopeasti rakennettaisiin asuntoja kaikille… Teille tarjotuissa asunnoissa kaikki teidän tarvitsemanne toimii äänikomennoilla, joita äänen eri sävyt ohjaavat… [T]ietokone asunnoissanne skannaa silmänne, hengitystänne ja muita parametreja ja määrittää fyysisen terveydentilanne ja määrää sitä vastaavan ruokayhdistelmän. [25]

Vastauksena Megren uskomukseen siitä, että sellainen teknologia olisi ihmiskunnalle siunaus, Anastasia sanoi:

Kaikki Maapallon ihmiset pakotetaan palvelemaan päivittäin niitä koneita, jotka heitä ulkoisesti palvelevat. Koko ihmiskunta tulee lankeamaan ansaan, luovuttaa pois omat vapautensa ja lastensa vapaudet keinotekoiselle teknologiselle täydellisyydelle. [26]

Vakuuteltuaan Megren kehittyneen teknologian vaaroista, joita avaruusolennot antaisivat heille, Anastasia vastaa Megren pyyntöön fyysisesti matkata planeetalle, jolla panna heidän suunnitelmilleen stoppi. Sitten hän kirjoittaa:

Ja jälleen kerran edessäni näin Anastasian omassa kehossaan… Hän seisoi lattialla jalat paljaina ja sitten yhtäkkiä hän alkoi kävellä verkkaisesti avaruusolentojen luo… He näkivät hänet… Yhtäkkiä, kuin käskystä, he kaikki nousivat ja tarttuivat medaljonkeihin heidän kauloillaan. Kaikki medaljongit välähtivät valosta, kaikki suunnattuina lähestyvää Anastasiaa kohti. Hän pysähtyi, menetti tasapainonsa hetkeksi, otti askeleen taaksepäin, sitten pysähtyi jälleen. Polkien jalkaansa hän hitaasti ja itsevarmasti lähti jälleen liikkeelle. Avaruusolentojen medaljongeista lähteneet säteet kirkastuivat ja kirkastuivat niiden liittyessä toisiinsa, keskittyen Anastasiaan. Se näytti siltä kuin heillä kestäisi vain hetken muuttaa hänen vaatteensa tuhkaksi. Yhtäkkiä hän ulotti kätensä eteensä. Jotkut säteistä heijastuivat hänen käsistään ja sammuivat. Sitten loputkin alkoivat sammua. [27]

Tehtyään heidän medaljongit toimintakyvyttömiksi, Megre kuvaa miten Anastasia vakuutteli avaruusolennoille, että hänen kykynsä ovat tehneet Maapallosta liian vaikean paikan valloittaa.

Megren kuvaus Anastasiasta on yhdenmukainen aiempien kuvausten kanssa siitä miten selestiaalit ovat huolissaan avaruusolentojen kehittyneiden teknologioiden käytöstä, joilla saatettaisiin alistaa ihmiskunta. Anastasian tapauksessa vaikuttaa siltä, että selestiaalit voivat joskus tehdä ehkäiseviä toimia estääkseen valloitusaikeet avaruusolentojen manipuloidessa ihmiskunnan haluamaan työmäärää vähentäviä laitteita.

Kuvaus Venuksen aurinkogeneraattorista

 

Viimeinen yksittäinen kontaktihenkilö, jonka haluan esitellä, on bolivialainen arkkitehti Luis Fernando Mostajo, jonka tapasin Earth Transformation -konferenssissa Hawaiilla toukokuussa 2008. Fernando väittää kokeneensa fyysisen kontaktin Venukselta Ganymedelta (Jupiterin kuu) tulleiden avaruusolentojen kanssa. Hän sanoo, että hänet vietiin fyysisesti Venukselle ja Ganymedeelle, jossa hän kohtasi kehittyneen, Maailmojen Liittoon kuuluvan, avaruusolentojen perustaman sivilisaation. Eräässä hänen kohtaamisistaan Ganymeden avaruusolennon kanssa nimeltään Xenon, hänet esiteltiin olennolle, jota kuvattiin ‘Ylösnousseiden Mestareiden’ Vanhimmaksi järjestössä nimeltä ‘Suuri Valkoinen Veljeskunta’. Luis Fernando kirjoittaa siitä miten Xenon-avaruusolento tutustutti tämän Vanhempaan:

Nyt tärkeää on alkaa soveltaa minun sinulle antamia opetuksia, jotta voisit ottaa jokaisen kehosi tietoiseen kontrolliin. Tämä mahdollistaa uudenlaiset kokemukset, jotka alkavat tänään Maapallon mestarin läsnäollessa Valkoisesta Veljeskunnasta. Hän on Soromez ja hän liittyy seuraamme piakkoin…. [28]

Tämän jälkeen Fernando kertoi lisää Suuren Valkoisen Veljeskunnan mestarien historiasta suhteessa heidän korkeampien tietoisuuden tiloihinsa tai jumalalliseen lakiin:

[V]anhimmat olivat odottaneet teitä aikojen alusta lähtien, koska he ovat aina olleet, ja tulevat aina olemaan… Tämä johtuu siitä, että vanhimmat ovat yhtä Syvyyden kanssa ja Syvyys on yhtä heidän kanssaan. Kun tämä planeetta syntyi, he syntyivät sen mukana, koska he ovat siellä missä kaikkialla läsnäolevan luojan työ on, pohtimassa Hänen luovaa direktiiviään… He suojelevat ihmisyyttänne valon kiihkolla heidän omassa työssään, antautuessaan halullae palvella, ja tiedolla elämän toiminnasta… He edustavat tässä maailmassa aktiivista Valkoista Veljeskuntaa, koska he ajavat kaikkia positiivisia muutoksia, joiden tarkoitus on ihmisrodun kehittäminen. [29]

Xenonin mukaan Valkoinen Veljeskunta “sijaitsee täysin eristäytyneissä paikoissa eri maailmanne maanosissa. Nämä paikat ovat kaukana urbaaneista keskuksista ja täysin saavuttamattomissa, ellei ole saanut kutsua sinne.” [30] Xenon lisäksi paljasti, että Valkoinen Veljeskunta pitää salaisia retriittejä, jotka on siirretty Tiibetistä Andien vuorille Peruun ja Boliviaan kiinalaisten takia. Hänen kirjassaan Luis Fernando kuvaa myöhemmin kuinka hänet vietiin Tiahuanaco-vanhimpien vedenalaiseen retriittiin Titicaca-järvelle.

Fernando on pitänyt useita seminaareja hänen rakentamallaan retriitillä Titicaca-järven rannalla, joista yhteen minä osallistuin lokakuussa 2008. [31] Seminaarin aikana meidät vietiin veneellä asumattomalle saarelle, jonka hän väittää olevan läheisin fyysinen piste sekä Titicaca-järven Valkoisen Veljeskunnan retriitistä että viereisestä Planeettojen Liiton tukikohdasta. Kokemukset hänen seminaarissaan antavat varmuutta hänen elämää muuttavalle viestilleen kontaktista sekä avaruusolentojen että selestiaalien kanssa Titicaca-järvellä.

Loppusanat

Historialliset tekstit ja fyysisen kontaktin kokeneiden antamat todistukset viittaavat selestiaalien olemassaoloon, jotka joissain tapauksissa työskentelevät suoraan avaruusolentojen kanssa. Selestiaalien työ ja filosofia vaikuttaa olevan keskittynyt ihmiskunnan auttamiseen suuntautumaan korkeamman universaalin tahdon mukaiseksi ja välttämään kehittyneiden teknologioiden tai avaruusolentojen ja heidän jälkeläistensä ylivallan aiheuttamat vaarat. Erittäin kehittynyt tietoisuus erottaa heidät avaruusolennoista, jotka joissain yllä tarkastelluissa tapauksissa alistuvat selestiaalien alaisuuteen, joita he nimittävät “Viisauden Mestareiksi”, “Vanhimmiksi” tai “Ylösnousseiksi Mestareiksi.” Joissain tapauksissa selestiaalien ja avaruusolentojen välillä on suora konflikti.

Selestiaalit ovat mitä ilmeisimmin erittäin sitoutuneita varmistamaan, että ihmiskunnan teknologinen kehitys ei ylitä sen eettistä kehitystä. Historiallisissa tapauksissa, joissa tämä on tapahtunut joidenkin avaruusolentojen tuella, selestiaalit ovat suoraaan puuttuneet sellaisen tilanteen lopettamiseksi. Usein tulokset ovat olleet kataklysmisiä ja kokonaisia sivilisaatioita on tuhoutunut. Tyypillisemmin vaikuttaa siltä että selestiaalit auttavat ihmiskunnan evoluutiossa verkkaisemmalla ei-interventionistisella tavalla. Sellaisissa tapauksissa he työskentelevät suoraan henkilöiden kanssa, joiden kiinnostus kehittää korkeampia tietoisuuden tiloja tekevät heistä soveliaita sellaiselle kontaktille, ja he levittävät selestiaalien heille antamaa informaatiota.

Tällä hetkellä ihmiskunta on suurten muutosten partaalla johtuen yli 60 vuoden takaisista salaisista sopimuksista avaruusolentojen kanssa, jotka ovat halunneet vaihtaa teknologiaa Maapallon resursseihin. [32] Joissain tapauksissa hybridisaatio-ohjelmat ovat nostaneet avaruusolentojen jälkeläiset valtaan, ja he ovat saaneet kohtuutonta valtaa ihmisyhteiskunnassa. [33] Kaikki nämä teknologianvaihdanta ja risteytysohjelmat ovat johtaneet erittäin salaiseen kansallisen turvallisuuden järjestelmään Amerikassa ja muissa maissa. On kehitetty edistynyttä teknologiaa, joka on paljon ihmiskunnan etiikan ja kollektiivisen tietoisuuden edellä.

Historiallisesti tämä on johtanut suoraan selestiaalien väliintuloon, jotka ovat yrittäneet korjata sellaisen epätasapainon pirstomalla kiusalliset liitot eliittiryhmien välillä, jotka ovat keskittyneet hankkimaan teknologiaa. Nykyinen planeetan tilanne on myös erittäin epätasapainoinen, jossa henkinen/eettinen tietoisuus on prioriteettilistassa matalalla verrattuna politiikkana, joka painottaa teknologista kehitystä kaiken muun hinnalla. Sellainen planetaarinen tilanne on historiallisesti osoitettu kestämättömäksi. Selestiaalit työskentelevät suoraan yhä useamman henkilön kanssa korjatakseen tilanteen nostattamalla niiden tietoisuutta, jotka ovat valmiina avustamaan Maapalloa sen evoluutiossa tasapainottamalla teknologisen kehityksen henkisellä kehityksellä.

On syytä olla optimistinen siitä, että selestiaalien väliintulo myötämielisten avaruusolentojen ja ihmisten kanssa auttaa korjaamaan yli 60 vuotta sitten salaisilla teknologisilla ohjelmilla aikaansaadun epätasapainon. Niille avaruusolennoille ja valtion virastoille, jotka ovat suoraan kontribuoineet kasvavaan epätasapainoon teknologan ja ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden välillä, on tullut aika paljastaa sellaiset salaisuudet. 8. elokuuta 2008 globaali aloite, joka keskittyy sellaisten sopimusten paljastamiseen ja lakkauttamiseen, perustettiin. [34] Ajan mittaan voidaan odottaa, että sellaiset sopimukset tullaan paljastamaan ja asioista paremmin perillä oleva ihmiskunta arvioi paremmin hankittujen teknogioiden sopivuutta. Sillä aikaa ne, jotka ovat valinneet työskennellä selestiaalien kanssa, voivat olla rakentavassa roolissa sellaisten vaarojen välttelyssä, joita uhkaa syntyä edistyneiden teknologioiden varomattomasta käyttöönotosta kansallisen turvallisuuden virastoissa ja ylikansallisissa korporaatioissa.


Viitteet

[1] John Keel käytti termiä ”ultraterrestriaali” viittaamaan Maasta tulleisiin paranormaaleihin olentoihin, jotka kykenivät liikkumaan kahden ulottuvuuden välillä, mutta ei matkaamaan toisille planeetoille. Katso Keel, The Mothman Prophecies (Tor Books, 2002). Samalla tavoin Jacques Vallee kirjoitti paranormaaleista olennoista suhteessa UFO/avaruusolennoista tehtyihin havaintoihin kirjassa Passport to Magonia: On UFOs, Folklore, and Parallel Worlds (McGRaw-Hill, 1993). Tiivistelmä Keelin kannasta, kts. Ken Korczak, “Fairies and UFOs?” http://www.conspiracyarchive.com/UFOs/ufofairies.htm

[2] Kts. Zecharia Sitchin, The 12th Planet: Book I of the Earth Chronicles (Avon Books, 1976).

[3] Kts. Michael Salla, “Eisenhower’s 1954 Meeting With Extraterrestrials: The Fiftieth Anniversary of First Contact?” Exopolitics.Org (February 12, 2004) saatavilla verkossa: http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

[4] Kts. Philip Corso, The Day After Roswell (Simon and Schuster, 1997).

[5] Kts. Michael Salla, “A Report on the Motivations and Activities of Extraterrestrial Races,” Exopolitics.Org (January 1, 2005) saatavilla verkossa: http://eksopolitiikka.fi/eksopolitiikka/raportti-maan-ulkopuolisten-rotujen-motivaatioista-ja-aktiviteeteista/

[6] Eenokin kirja, jakeet 6:1-7, saatavilla verkossa: http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

[7] Kts. Zecharia Sitchin, The Wars of Gods and Men: Book III of the Earth Chronicles (Avon Books, 1985).

[8] Tästä käydään akateemista debattia tuliko Abraham muinaisesta Sumerian Ur-kaupungista, joka sijaitsee nykyisen Etelä-Irakin alueella, vaiko Kaldean kaupungista, joka sijaitsee nykyisellä Kaakkois-Turkin alueella. Lisätietoja keskustelusta, katso Wikipediasta “Ur Kasdim”, http://en.wikipedia.org/wiki/Ur_Kasdim

[9] Kts. Zecharia Sitchin The 12th Planet & Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History, 3rd ed. (University of Pennsylvania Press, 1988).

[10] Eenokin kirja, jakeet 8:1-3 saatavilla verkossa: http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

[11] Eenokin kirja, kappale 9 saatavilla verkossa: http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

[12] Eenokin kirja, jakeet 10:4-7 saatavilla verkossa: http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

[13] Eenokin kirja, jakeet 10:9-11 saatavilla verkossa: http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm

[14] Kts. Sitchin, The Wars of Gods and Men & Farrell, The Cosmic War: Interplanetary Warfare, Modern Physics and Ancient Texts (Adventures Unlimited Press, 2007).

[15] Eenokin kirja, jakeet 10:11-16 saatavilla verkossa: http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

[16] Ramesh Menon, ed., Bhagavad Purana (Rupa and Co., 2007) 709.

[17] Lainattu tekstistä “Ancient Technology: Nuclear Warfare in Pre-History,” http://www.geocities.com/age_of_giants/ancient_technology/nuclear.html

[18] Adamskin aavikolla tapahtuneen laskeutumisen on kuvattu kirjassa Desmond Leslie ja George Adamski, Flying Saucers have Landed (The British Book Center, 1954).

[19] George Adamski, Inside the Space Ships (Warner Paper backs [1955] 1974) 63.

[20] Enrique Castillo Rincon, UFOs: A Great New Dawn for Humanity (Blue Dolphin Publishing, 1997) 184.

[21] Enrique Castillo Rincon, UFOs: A Great New Dawn for Humanity, 185.

[22] Enrique Castillo Rincon, UFOs: A Great New Dawn for Humanity, 186.

[23] Enrique Castillo Rincon, UFOs: A Great New Dawn for Humanity, 186.

[24] Enrique Castillo Rincon, UFOs: A Great New Dawn for Humanity, 187.

[25] Vladimir Megre, Co-Creation: Book Four (Ringing Cedars Press, 2006) 129

[26] Vladimir Megre, Co-Creation: Book Four, 130.

[27] Vladimir Megre, Co-Creation: Book Four, 132-33.

[28] Luis Fernando Mostajo Maertens, Runa Antilis: The Magical Base of Los Andes, (Impresion Digital, N.D.) 52.

[29] Luis Fernando, Runa Antilis: The Magical Base of Los Andes, 51-52.

[30] Luis Fernando, Runa Antilis: The Magical Base of Los Andes, 53.

[31] Lisätietoa retriiteistä, kts. http://retreats.earthtransformation.com/ ja http://www.winaymarka.org/

[32] Michael Salla, “‘Tall White’ Extraterrestrials, Technology Transfer and Resource Extraction from Earth – An Analysis of Correspondence with Charles Hall,” Exopolitics.Org (Dec 16, 2004). Saatavilla verkossa: http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-25.htm

[33] Kuvaus nykyajan risteytysohjelmasta ihmisten ja avaruusolentojen välillä, kts. David Jacobs, The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda (Simon and Schuster, 1999).

[34] Kts. Galactic Freedom Day: www.GalacticFreedomDay.com

 

  Artikkelin julkaissut Exopolitics Journal

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.