EU for UAP

Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta UFO-lainsäädännöstä jätetty europarlamentille

Portugalin europarlamentaarikko Francisco Guerreiro jätti nyt virallisesti päätöslauselmaesityksen UAP-havaintojen siviilimuotoisesta raportoinnista, keräämisestä ja arvioinnista.

Vihreiden europarlamentaarikko Francisco Guerreiro vaati koordinoitua raportointimenettelyä ja tutkimuksia ilmatilassa havaituista tunnistamattomista poikkeavista esineistä (UAP / entiset UFOt) kaikkialla Euroopassa, ja nyt poliitikko on jättänyt virallisesti päätöslauselmaesityksen UAP-havaintojen siviilikäyttöön tarkoitetusta raportoinnista, keräämisestä ja arvioinnista.

Portugalin edustaja on johdonmukaisesti ajanut uutta, yhtä vakavaa ja tieteellistä lähestymistapaa tunnistamattomiin lentäviin esineisiin lentoturvallisuuden ja näitä ilmiöitä koskevan tieteellisen kiinnostuksen yhteydessä parlamentaarisen sitoutumisen kautta. Viimeksi Guerreiro vaati 5. helmikuuta 2024 täysistunnossa pitämässään puheessa sitä, mitä hän on nyt virallisesti esittänyt.

Euroopan parlamentin asiakirjanumerolla ”B9-0194/2024” Guerreiron 11. maaliskuuta esittämä päätöslauselma kuuluu seuraavasti:

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS siviili-ilmailun poikkeamien ilmoittamista, analysointia ja seurantaa koskevan EU:n asetuksen päivittämisestä siten, että siihen sisällytetään UAP-raportointi

11.3.2024

Francisco Guerreiro

B9-0194/2024

Euroopan parlamentti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että tunnistamattomat poikkeavat ilmiöt ovat edelleen leimattu aihe, mikä usein estää tiedeyhteisöä keräämästä ja analysoimasta järjestelmällisesti tietoja;

B. ottaa huomioon, että huomattava määrä UAP-ilmiöitä, mukaan lukien monet lentäjien ja heidän miehistönsä omakohtaiset havainnot, jäävät selittämättä tai ilmoittamatta;

C. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) 376/2014[1] mukaan ilmailualan ammattilaiset voivat raportoida vain turvallisuuteen liittyvistä asioista;

D. ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa kaksipuolueiset lainsäätäjät ovat ehdottaneet uutta lainsäädäntöä (lakiehdotus HR6967, Safe Airspace for Americans Act) suojellakseen siviililentäjiä ja ilmailuhenkilöstöä, jotka ilmoittavat UAP-havainnoista;

1. katsoo, että EU:n olisi ehdotettava suuntaviivoja UAP-havaintojen ilmoittamista ja analysointia koskevaksi yhteiseksi menetelmäksi, joka voisi johtaa yhdenmukaistettuun EU:n tietokantaan ja tietovarastoon ja siten mahdollistaa teknisen tietojenvaihdon jäsenvaltioiden välillä;

2. kehottaa komissiota ehdottamaan nykyisen lainsäädännön eli asetuksen (EU) N:o 376/2014 päivittämistä siten, että siihen sisällytetään mekanismi EU:n ilmatilassa esiintyviä UAP-havaintoja koskevaa johdonmukaista, avointa ja leimautumatonta raportointia ja tietojen analysointia varten, myös silloin, kun tällaiset havainnot eivät aiheuta ilmeistä ja välitöntä turvallisuusriskiä kyseiselle ilma-alukselle.

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, siviili-ilmailun poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY ja komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18).

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin ja onko asiasta odotettavissa keskustelua tai edes äänestystä.

EU-MEP Francisco Guerreiro
EU-MEP Francisco Guerreiro

 

Taustaa: UFOjen ja UAP:n käsittely Euroopassa — Lyhyt yhteenveto

– Belgian ilmavoimat tekivät yhteistyötä Belgian siviilipuolen UFO-tutkimusorganisaation SOBEPS:n (nykyisin COBEPS) kanssa sen jälkeen, kun Belgiassa havaittiin syksystä 1989 toukokuuhun 1990 lähinnä kolmionmuotoisia tunnistamattomia lentäviä esineitä (UFO), minkä ilmavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Wilfried De Brouwer tunnusti julkisesti ja tuki tätä tutkimusta. Tapahtumien perusteellisten tutkimusten jälkeen todettiin, että joitakin raportoituja ja osittain dokumentoituja tapahtumia ei voitu selittää järkevästi. Tutkimuksen tulokset julkaistiin sitten 700-sivuisena loppuraporttina kirjan muodossa. ”Vague d’OVNI sur la Belgique” on sittemmin pidetty tieteellisen UFO-tutkimuksen sekä siviili- ja sotilastutkijoiden välisen yhteistyön standarditeoksena. COBEPS tutkii yhä tänäkin päivänä Belgiassa sattuneita UFOtapauksia, joskus viranomaisten ja armeijan tuella. verkkosivu.

– Tanskassa ilmavoimat julkisti vuonna 2009 300 sivua aiemmin salassa pidettyjä UFO-tiedostoja vuosilta 1978-2002 ja ilmoitti, että tulevat raportit käsiteltäisiin yhdessä Tanskan siviilipuolen UFO-tutkimusjärjestön SUFOI:n kanssa. Tanskan armeijalla (Forsvaret) on verkossa sivulla “UFO-Arkiv”.

– Vaikka Saksassa ei koskaan ollutkaan virallista UFO-tutkimusvirastoa, useita Saksan ministeriöiden, osastojen ja viranomaisten virallisia asiakirjoja julkaistiin Saksan kansallisarkistossa (Bundesarchiv). Kirja ”Deutschlands UFO-Akten” kokoaa 450 sivulle kaikki tähän mennessä tunnetut ja saatavilla olevat saksalaiset UFO-asiakirjat. Lisäksi ”Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages” (WD, Saksan parlamentin tieteelliset palvelut) on koonnut kaksi esseetä UFOjen ja SETI:n poliittisesta käsittelystä ja muista kysymyksistä Saksassa ja EU:ssa.

– Myös SUOMESSA armeija julkaisi vuonna 2009 300 UFO-tiedostoa vuosilta 1933-1979. Tiedostojen käsittely sen jälkeen on (ainakin tälle kirjoittajalle) epäselvää.

– RANSKASSA on vielä nykyäänkin pääosin valtion omistama UFO-tutkimuslaitos, jota johtaa sotilaallis-siviiliavaruusvirasto CNES. Vuodesta 2007 lähtien ”Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés (GEIPAN)” on julkaissut, tutkinut ja arvioinut yli 2 500 UFO-havaintoa Ranskassa. Ranskan UFO-viranomainen toteaa, että 3,3 prosenttia havainnoista ei ole tunnistettavissa. verkkosivut

– Jopa BRITANNIASSA oli vuoteen 2009 asti puolustusministeriön (MoD) virallinen ”UFO-toimisto”. Kun toimisto suljettiin joulukuussa 2009, puolustusministeriön tiedottaja totesi, ettei se enää nähnyt mitään hyötyä UFO-raporttien tutkimisesta. Virallisten tietojen mukaan UFO-toimistoa käytettiin ensisijaisesti tutkimaan tunnistamattomien lentävien esineiden (UFO) mahdollisesti aiheuttamia uhkia Britannian alueille eikä tutkimaan niiden väitettyä maan ulkopuolista alkuperää. Julkaistut brittiläiset UFO-tiedostot löytyvät verkosta.

– IRLANTI: Irlannin armeija tutki 37 vuoden ajan salaa UFO-ilmiöitä saarivaltion yllä vuodesta 1947 lähtien ja dokumentoi jokaisen tapauksen yksityiskohtaisesti. Asiakirjat tulivat tietoon vuonna 2007 ”Freedom of Information Act” -lain ansiosta, koska aiemmin salassa pidetyt hallituksen asiakirjat julkaistiin.

– ITALIASSA vuodesta 1978 lähtien Italian ilmavoimien ”yleinen turvallisuusosasto” on vastannut UFO-havaintojen dokumentoinnista ja tutkimisesta. sivut verkossa

– RUOTSI: Jo vuonna 1987 Ruotsin armeija julkisti UFO-tutkimuksensa ja siirsi aiemmin salaiseksi julistamattoman osan tiedostoistaan siviiliorganisaatio UFO-Svenskan arkistoon. Siitä lähtien Ruotsin armeija on jatkuvasti syöttänyt uusia UFO-havaintoja tietokantaan. Keväällä 2016 armeijan kanssa yhteistyötä tekevät ruotsalaiset UFO-tutkijat julkaisivat Clas Svahnin johdolla tuhansia aiemmin julkaisemattomia tiedostoja Ruotsin puolustustutkimuslaitoksen (FOI) Ruotsin armeijan arkistosta ns. ”kummitusraketeista”.

– ESPANJASSA julkaistiin vuosina 1992-1999 yli 80 tiedostoa, joissa oli yli 1000 sivua siviili- ja sotilashavainnoista, ja ne ovat olleet saatavilla ja ladattavissa Espanjan puolustusministeriön verkkosivuilta siitä lähtien.

 

Artikkelin julkaissut uapcheck.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.