Metafyysisistä käsitteistä, toinen osuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli metafysiikkaa. Tämä on kanavoinnin toinen osuus.


Sallikaa meidän puhua metafysiikan ideasta neljännen tiheyden todellisuuden läpi tarkasteltuna, jota olette luomassa yhteiskuntaanne tänä aikana.

Kaikki ideat, joista me olemme puhuneet ja eri tasot, joiden läpi näitä symboleja kanavoidaan persoonan kautta fyysiseen todellisuuteen alkavat muuttua paljon henkilökohtaisemmiksi. Kuten me olemme sanoneet, kaikki kanavoivat, omalla tavallaan. Siksi tämä idea tulee käyttämään hyväksi korkeamman itsen tietoista tunnustamista ja suoraa kommunikaatiota tuon tietoisuuden osan kanssa.

Tulette huomaamaan, että henkilöt planeetallanne voivat alkaa nähdä itsensä näinä symboleina, joita he aiemmin ovat pitäneet itsensä ulkopuolisina, jotka edustavat kykyjä joita he ilmaisevat. Tämä ei tarkoita sitä, että teistä tulee korttipakkoja, teekuppeja täynnä lehtiä, ei. Mutta tulette ymmärtämään. Identifioidutte täydellisesti arkketyyppisen heijastuksen kanssa, jota symboli edustaa, ja näin tekemällä teistä tulee yhtä energian kanssa, jota käytitte alitajunnastanne / massatietoisuuden tasolta muodostamaan tuon symbolin itsellenne.

Toisin sanoen, näette tasan tarkkaan miten valitsitte tämän tietyn symbolin, mitä se kuvastaa, miksi valitsitte sen, ja näin suoraan aistimalla voitte sallia itsenne poistaa itseltänne tarpeen jollekin erityiselle työkalulle ja yksinkertaisesti toimia jatkuvassa tietämisen tilassa, joka voi aina olla yhteydessä omiin syihinsä, sen omiin ajatuksien jatkeisiin, sen omiin tuntemisen jatkeisiin ja sen yhteisiin uskomuksiin kokonaismassatietoisuudessa, kun se transformoituu.

Tulette huomaamaan, että metafysiikalla tulee olemaan kyky muuttua fysiikaksi, tietyssä mielessä. Niinkuin me olemme jo kuvanneet, fyysikot alkavat havaita planeetallanne, että tietoisuus on tekijä. He alkavat, ja ovat jo alkaneet, ottaa tietoisuuden mukaan yhtälöihinsä. Ja yhtäläisyydet nyt olemassaolevien metafysiikan muotojen kanssa alkavat kasvaa fysiikan kanssa, niinkuin te sen ymmärrätte, kunnes nämä molemmat muuttuvat yhdeksi ideaksi.

Tämä voi olla joillekin fyysikoille ja metafyysikoille planeetallanne kauhistus; mutta tämä johtuu vain tuomitsemisesta, jota heillä on toisiaan kohtaan. Voitte yksinkertaisesti tunnustaa, että se on saman asian tutkimista polarisoidusta näkökulmasta; fysiikasta tulee metafysiikkaa, metafysiikasta fysiikkaa.

Fyysikoista tulee metafyysikoita sallimalla itsensä tunnustaa sen aktiivisen roolin, joka tietoisuudella, aineettomalla substanssilla, on fyysisessä maailmassa.

Metafyysikoista tulee fyysikoita sallimalla itsensä tunnustaa, että se mitä he ovat aiemmin pitäneet pyhänä, pelkän fyysisen tuolla puolen, on itse asiassa sulautumassa ekstaattiseksi fyysisyyden laajentumaksi, joka tunnustaa, että fyysisellä olomuodolla on myös henki. Se ei ole aineetonta olomuotoa vähäisempi, ja järkeily siitä on yhtä validia ja yhtä elettävää kuin mikä tahansa muukin idea, joka pyrkii piilottamaan ymmärryksen omalta tietoisuudeltanne, niinkuin sen termin käyttö, jota olette metafysiikasta monasti käyttäneet, vihjaa, eli okkultismin, joka tarkoittaa piilotettua.

Molemmat ideat ovat yhteensulautumassa, koska ne sallivat toinen toisensa omiin kokemusmaailmoihinsa. Molemmat tunnustavat, että kokemus itse on määräävä tekijä, ja että kaikki todisteiden ideat fysiikan puolelta ja todistamattomuudet, okkultismin väistämättömyys, metafysiikan puolelta ovat näkökulmien ääripäitä, jotka ovat syntyneet vain toisen pään tuomitsemisesta.

Fysiikka on harmoniassa kokemuksellisen itsen kanssa; jopa ei-fyysinen kokemuksellinen itse ja metafysiikka ovat harmoniassa sekä ei-fyysisen että fyysisen itsen kanssa, ja voidaan ymmärtää, että näiden kahden välillä ei todellakaan ole minkäänlaista eroa, ei-fyysisen ja fyysisen todellisuuden, muutoin kuin se ero minkä olette itse luoneet.

Lopullinen perspektiivi, vaikkakaan ei viimeinen, vaan ainoastaan tämän tietyn kahtiajaon tietyn tutkailun mielessä tässä tietyssä elämän sekvenssissä, on ymmärtää fyysisesti ja metafyysisesti, että kaikki maailmassanne ovat ideoita: yksinkertaisesti ideoita, perspektiivejä, näkökantoja.

Siitä voidaan ekstrapoloida, että niinkuin me olemme jo fysiikan ja metafysiikan näkökulmasta ymmärtäneet, avaruus/aika on tietoisuuden, havaintojen jatke ja näin monin tavoin illuusio, paitsi silloin kun haluatte sitä soveltaa, voitte nyt ymmärtää, että kaikki asiat ovat täten samanaikaisia, ja että kaikki avaruus on läsnä tässä ja nyt.

Kun te tulette tietoisiksi siitä, että sekä fysiikka että metafysiikka yksinkertaisesti ovat ideoiden luomista, voitte silloin nähdä, että seuraava askel on tunnustaa oma itse ideana ja tällä tavoin jokainen yksilö tulee toimimaan omana fyysikkonaan ja metafyysikkonaan samanaikaisesti, tunnustaen ei-fyysisen ja fyysisen maailman validiteetin, ei-fyysisen ja fyysisen maailman samanarvoisuuden ja näin he kykenevät elämään molemmissa tietoisesti, samanaikaisesti. He voivat olla samaan aikaan molemmissa eikä kummassakaan.

Sallikaa minun valaista, että tämä on yksi niistä syistä miksi teidän länsimaisessa kulttuurissanne, kun se kohtasi Amerikan intiaanikulttuureita, ette löytäneet yhteistä perustaa ymmärtää toinen toistanne.

Tunnustakaa, että Amerikan intiaanikulttuuri oli olemassa tietoisesti, sekä fyysessä että ei-fyysisessä todellisuudessa, kun taas länsimainen kulttuuri, joksi te sitä nimitätte, oli olettanut vain fyysisen todellisuuden olevan totta, ja kaikki muu oli vain mielikuvitusta, eikä se kiinnittänyt paljoakaan huomiota ei-fyysisen mahdollisiin vaikutuksiin elämässänne. Tämä on ollut ja edelleen on näiden kahden kulttuurin välisen kahtiajaon idea.

Syy sille, miksi he kohtasivat silloin kun kohtasivat, ja ajoitus jonka he olivat luoneet, oli aloittaa yhteensulautuminen, jota te nyt alatte tutkia itse, kahden todellisuuden yhteensulauttaminen, fyysisen ja ei-fyysisen, ulkoisen tietoisuuden ja unitietoisuuden, linkin ja sillan avulla jota me nimitämme mielikuvitukseksi, niin että maailmanne voi muuttua oman vakaumuksenne tuotteeksi, omaksi suunnaksenne, omaksi voimaantumiseksenne, omaksi valinnanvapaudeksenne. Nämä ovat aina olemassa huolimatta siitä mitä kuka tahansa fyysikko tai metafyysikko haluaa teille sanoa omaa egoa paisuttaakseen. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa tehdä yhtään mitään; ei ole olemassa yhtä ainoaa polkua. Jos olisi, olisi olemassa vain yksi henkilö.

Tunnustakaa, että on niin monta eri polkua kuin on henkilöitäkin. Itse asiassa jokainen henkilö on oma polkunsa, ja tulette tietämään, että tietynlaisen fysiikan ja tietynlaisen metafysiikan tarpeen ideat tulevat sekoittumaan yksinkertaisesti oman itsen kokemisen prosessiin. Kokemukseen itsessään, Kaiken Sen Mikä On kokemiseen, jota jokainen teistä itse yksilönä ja kollektiivisesti on.

Kysymys: Haluaisin kysyä kysymyksen kahdesta psykologisesta termistä, joita käytämme kuvaamaan energiaa ja joita kutsutaan energian siirroksi ja energian vastasiirroksi. Miten energian siirtyminen tapahtuu kanavassa teidän näkökulmastanne ja mikä on tuon energian vastasiirto, kun se vaikuttaa kanavaan?

Vastaus: Kiitos. Perusmerkityksessä vastaus molempiin kysymyksiisi on sama, ja se on jotain mitä yhteiskunnassanne edelleen ymmärretään vähän, mutta se on jotain minkä voit tunnustaa olevan mukanasi aina, ja yksi sana joka määrittää ja kuvaa mekanismia joka synnyttää sekä siirron että vastasiirron on mielikuvitus.

Mielikuvitus on dimensio itsessään, ja siinä ulottuvuudessa se on hyperavaruus, Kaikki Se Mikä On, keskipiste jonka läpi tapahtuu monia yhteensulautumisia, luomistapahtumia, siirtoja, vaihdantaa, muokkauksia.

Minä sulaudun mielikuvituksen dimensiossa fyysisen kanavan fyysiseen tietoisuuteen ja muodostan kolmannen persoonan, jonka te havaitsette, joka on yhdistelmä mielikuvituksen tietoisuudesta ja kanavan omasta. Ja tällaisella kahteen suuntaan tapahtuvalla liikkeellä fyysisen kanavan tietoisuus menee omaan mielikuvituksen ulottuvuuteensa; samalla tavalla minun menee omaani. Se on näin jatkuvassa virtauksessa, liikkuu edestakaisin, syy ja seuraus samassa tapahtumassa. Mitään erillisyyttä ei ole. Se on yksi ja sama asia. Aina on automaattisesti polariteetti, vaikka koettekin liikettä. Se on yksinkertaisesti sulautuminen ja mielikuvituksen ulottuvuudeksi itsessään muuttuminen, jossa havainnon muutokset voivat tapahtua. Selventääkö tämä ideaa?

Kysymys: Kyllä. Holografisessa mallissa, kun me lähdemme liikkeelle säteestä tai siemenestä, ja irtaudumme mielikuvitukseen, olisiko referenssisäde mielikuvitus?

Vastaus: Tavallaan. Korkeamman tietoisuutesi alkuperäissäteen aikaansaama interferenssikuvio, sekä fyysisen persoonasi referenssisäde, niiden interferenssi, itse asiassa on ulottuvuus, joka yhdistää nuo kaksi, joka linkittää nuo kaksi. Siksi me olemme sanoneet, että mielikuvitus on linkki korkeamman tietoisuutenne, tai uni-itsenne, ja fyysisen tietoisuuden, fyysisen todellisuuden välillä. Alkuperäisen säteen ja referenssisäteen tuottama interferenssikuvio on kahden säteen välinen vuorovaikutus, mutta kuten sanottua, te ette ole kumpikaan, alkuperäinen säde eikä referenssisäde, vaan kahden polariteetin välinen interaktio.

Näin te olette oikeasti mielikuvitus ja mielikuvituksen ulottuvuus. Kaikki siirrot ja vastasiirrot ovat yksinkertaisesti kaikkien mukana olevien henkilöiden sulautumista, vuorovaikutuksessa mukana olevien tietoisuuksien sulautumista, jotka muuttuvat itse vuorovaikutukseksi. Se mistä minä tulen, ja minne fyysisen kanavan tietoisuus menee, on vuorovaikutuksen itsensä keskipiste.

Me olemme monesti määritelleet sen analogiana, kuin kanavan fyysinen tietoisuus katoaisi päiväuneen. Tämä on mielikuvituksessa olemisen fyysinen analogia. Se mitä tapahtuu on molempien tietoisuuksien polariteettien ilmaisu vuorovaikutuksena itsenään, joka muuttuu ulottuvuustodellisuudeksi, joka on kaiken keskellä. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä. Kiitos. Onko fyysisessä olennossa jossain kohtaa paikka, jonka voimme visuaalisesti nähdä, josta mielikuvitus löytyy?

Vastaus: Voitte ymmärtää sen kolmiyhteyden keskipisteeksi, kolmiomuodon kantapisteet ovat käpylisäkkeen kohdalla sekä siinä kohtaa, missä selkäranka yhdistyy fyysisiin aivoihin. Vaikka tämä ei geometrisesti kuvaakaan kolmiota, energeettisesti se on sitä. Keskipisteessä on eräänlainen musta aukko, portti, sekä musta että valkoinen aukko, siirtymäpiste, aivojen kahden puoliskon välisessä keskipisteessä.

Aivojen keskipisteessä on pieni joukko soluja, jotka koskettavat molempaa aivopuoliskoa, joka säätelee mustan/valkoisen aukon energiaa fyysisiin aivoihin, ja näistä kahdesta ydinsiemenestä kasvavat aivot. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Tapahtuuko osa tästä vastasiirrosta aivojen keskipisteen kautta?

Vastaus: Kaikki.

Kysymys: Kaikki siirto myös?

Vastaus: Kaikki. Voitte havaita, että jokaisen kehon solun keskipisteessä on myös mustia ja valkoisia aukkoja, ja se voi näyttää vaikutukselta, joka tulee kaikkialta eikä juuri mistään; mutta siten kuin määrittelette fyysisten aivojen idean mentaalisuuden, joka on tietoisuutenne projektio fyysisyyteen, kontrolliverkkona, voitte yksinkertaisesti tunnustaa pääasiallisen aivojenne keskuksessa olevan mustan/valkoisen aukon, josta kaikki siirrot ja vastasiirrot luodaan.

Kysymys: Voiko siirto ja vastasiirto olla millään tavalla negatiivinen?

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Miten?

Vastaus: Yksinkertaisesti, kun se luodaan, koska olette fyysisiä olentoja, se edelleen prosessoidaan keinotekoisen persoonakonstruktin prisman läpi, niiden uskomusten läpi joita persoonalla on, joka voi suodattaa näitä ideoita, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Siirron alkupiste ei ole kumpaakaan polariteettia, mutta on mahdollista muodostaa takaisinkytkentä, resonanssi; positiivinen tai negatiivinen harmoninen resonanssi, heijastamalla prisman läpi, jossa uskomukset, emootiot ja ajatukset kytkeytyvät toisiinsa siirrossa. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä. Jotta voisi olla positiivinen siirto ja vastasiirto…

Vastaus: Persoonan pitää olla salliva.

Kysymys: Kanavan tai olennon suhteen, joka on…

Vastaus: Sallimus ja luottamus. Tämä on persoonaprisman selkeyttämisen alku, mikä mahdollistaa positiivisen harmonian fyysisen persoonan ja siirron alkupisteen, korkeamman tietoisuuden, välillä. Yhteensulautuminen.

Kysymys: Joten ei ole mahdollista, että energiajärjestelmä voisi ohittaa meedion persoonakonstruktia?

Vastaus: Voi esiintyä eri määriä ohittamista, mutta alkuperäisen tietoisuuden osia on pakko olla läsnä, paitsi silloin kun tapahtuu täydellinen ruumiinvaihdos, walk-in. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä, ja sitten se ei enää olisi kanavointia. Se olisi…

Vastaus: Vaihdantaa…

Kysymys: Energianvaihdantaa.

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Onko jotain mitä voisit ehdottaa niille meedioille, jotka integroivat persoonakonstruktiaan niin, etteivät he suodattaisi informaatiota niin paljoa, ja että he voisivat saada aikaan enemmän positiivista siirtoa ja vastasiirtoa?

Vastaus: Ensinnäkin, että he tarjoavat kanavointiaan palveluksena, ehdottomasta rakkaudesta, että heillä ei ole tarvetta viedä keneltäkään valtaa pois, ei ole tarvetta saada aikaan tai pakottaa mitään, vaan sallia muille vapaa tahtonsa, ja näin luottaa omaan korkeampaan tietoisuuteen, sallien minkä tahansa mitä sieltä sitten läpi tuleekin olla osa prosessia, huolimatta siitä mitä fyysinen persoona ajattelee siitä, pitääkö se siitä tai ei. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä. Kiitos.

Vastaus: Me kiitämme jälleen kerran jokaista teistä halukkuudestanne jakaa omastanne. Me toivotamme teille hyvää iltaa, ensi viikkoon.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.