Metafyysisistä käsitteistä

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli metafysiikkaa. Tämä on kanavoinnin ensimmäinen osuus.


Nyt me tulemme teidän metafysiikkana tuntemaan ideaan. Kolmannesta neljänteen tiheyteen siirtyessä alatte nyt ymmärtää miten monet näistä ideoista, joita olette aiemmin pitäneet metafyysisinä, voidaan myös jossain määrin ottaa mukaan neljännen tiheyden kiihtyneen fyysisen todellisuuden käsitteeseen.

Alatte tajuta, että kaikki nämä ideat, joita olette pitäneet metafyysisinä, loksahtavat paikoilleen enemmän tai vähemmän symbolisina, omien kykyjenne, omien yhteyksienne ideoina, jotka mahdollistavat teidän käyttää näitä kykyjä enemmän tai vähemmän hyväksyttävästi niiden tapojen mukaan, jotka olivat valloillaan yhteiskunnassanne niinä aikoina kun näitä kykyjä käytitte julkisesti. Olette luoneet monia symbolisia ideoita, jotka olette laittaneet yhden metafysiikaksi nimetyn otsakkeen alaisuuteen, määrittelemään ja kuvaamaan kykyjä, joita teillä on aina ollut ja jotka teillä tulee aina olemaan. Mutta valitsitte luoda nämä yhteydet näille kyvyille luomalla symboleja fyysiseen todellisuuteen, jotka kuvaisivat näitä voimia joita havaitsitte itsellänne olevan, ilman että tarvitsee osoitella sormella kehenkään siitä että he olisivat tehneet jotain mikä ei tuohon aikaan yhteiskunnassa ollut sallittua.

Tajuatte, että näiden ideoiden alkuvaiheessa, kun alussa loitte idean erillisyydestä itsenne ja Kaiken Sen Mikä On välillä, että nämä kyvyt olivat silloin ominaisuuksia, jotka liitettiin jumaliin, joko yhteen tai moniin eri jumaluuksiin, joihin te uskoitte ja jotka te olitte luoneet itsenne ulkopuolelle.

Pystyitte aina osoittamaan sormella jotain joka olisi toisten saavuttamattomissa. Sitä ei voitu ilmaista noin, sillä odotuksena oli että jumalat ilmaisivat itseään tuntemattomin tavoin. Metafysiikan ensi-ideaa laajennettiin näiden kykyjen liittämisestä jollekin oletetusti teitä korkeammalle voimalle, kun aloitte määritellä näitä korkeampia voimia rajoittuneesta perspektiivistä, aloitte antaa jumaluuksille aspekteja, jotka selittäisivät joitain näistä voimista tavoilla, joiden avulla te voisitte tulkita joitain näistä voimista sellaisten esineiden kautta, jotka olivat teille jokapäiväisessä elämässä tuttuja.

Näin intuitionne, mielikuvituksenne mahdollisti teidän luoda symbolisia yhteyksiä tiettyjen esineiden ja tiettyjen ominaisuuksien välille, jotka olitte antaneet näille jumaluuksille. Kun olitte näin projisoineet osion itsestänne itsenne ulkopuolelle ja luoneet idean näistä jumaluuksista, annoitte itsenne sitten tuntea, että nämä esineet jotka symbolisesti esittivät näiden jumaluuksien aspekteja, kykenivät myös itsessään sisältämään joitain samoja voimia, ja että näitä voimia voisi käyttää, niitä voitaisiin kerätä näistä esineistä niin, että voisitte olla kommunikaatiossa tietoisesti näiden jumaluuksien kanssa, jotka olitte itse luoneet, mutta joista ette tienneet että te olitte itse ne luoneet.

Tällä tavoin aluksi käytettiin luonnon esineitä, symboleina. Kasveja, oksia, kiviä, eläimiä, kiteitä, vuosien mittaan niistä tuli modernimpia versioita, oksat muuttuivat taikasauvoiksi, kiteet muuttuivat kristallipalloiksi, ja merkit muuttuivat kirjoitukseksi, riimuiksi, korteiksi ja niin edelleen. Kykenitte antamaan näille esineille näitä kykyjä ja pysymään yhteydessä näiden luomienne jumaluuksien aspektien kanssa, vaikka sivilisaatiostanne tuli aina vain modernimpi.

Iso osa yhteiskuntaanne uskoo edelleen, että nämä esineet itsessään sisältävät voimaa. Te alatte nyt tajuta, että jokaisella itse asiassa on voima, kyky aistia etäältä, tietää, tuntea ennalta, luoda tulevaisuuden muisto, tuntea itsenne, luoda menneisyyden muisto, tajuta. Tällä tavoin alatte luoda idean siitä, että metafysiikan työkalut ovat yksinkertaisesti tätä, ainoastaan työkaluja, ja että ne symbolisesti edustavat kykyjä ja voimia, joita teillä itsellänne on.

Monet niistä, jotka harjoittavat jotain metafysiikkana pidettyä asiaa, oli se sitten kädestä povaamista, tarot-korttien lukua, parantamista, meediona toimimista tai mitä tahansa, monet näistä henkilöistä joilla on näitä kykyjä edelleen jonkin verran tekevät eron itsensä ja näiden kykyjen lähteen välillä, ja pitävät näiden kykyjen lähdettä suurempana voimana kuin minä he itsensä näkevät.

Me emme sano, että ei olisi luojaa, joka tuntee itsensä yksittäisenä olentona. Luoja on olemassa. Mutta on myös luoja, joka tuntee itsensä kaikkien olentojen yhteenliittymänä, joista se koostuu, ja erittäin holografisella tavalla, se tunnustaa että jokainen olento jonka se on luonut heijastelee koko luojan totaalisuutta, ja näin itsessään on koko luoja, sillä luojalle se minkä luoja kykenee ajattelemaan on todellisuus. Näin käsitteestä tulee kokemuksen dimensio, ja jokainen olento jolla on näitä ominaisuuksia huomaa, että se on itse oma lähteensä näille kyvyille.

Jokainen yksilö on luoja, ja teidän yhteiskunnassanne, koska edelleen valitsette luoda eron elämänne ja oman itsenne välille, sen sijaan että näkisitte elämänne itsenänne, silloin monta kertaa — vaikka tunnustaisittekin että teillä on itsellänne näitä kykyjä — monesti silti valitsette luoda symbolisen työkalun, jolla voitte kytkeä näitä kykyjä itsessänne päälle, luoda tulevaisuuden muiston näistä kyvyistä ja keskittää niitä mekanismilla, jota kutsutaan kanavoinniksi.

Monesti metafyysisessa jargonissa kanavoinnin idea, tai mediumismi, esitetään teille jonain erityisenä. Kanava tai meedio sallii hengen tulla fyysiseen muotoonsa ja puhua lävitseen, tai aistia viestintää ei-fyysiseltä tietoisuudelta ja puhua sille. Vaikka tämä on tavallaan mahdollisuus, idea perustasolla on, että kanavointi on mikä tahansa luomisfunktio korkeammalta itseltä fyysiselle itselle. Näin musiikki on kanavointia, maalaus on kanavointia, kaikenlainen luova toiminta on kanavointia.

Tunnustakaa, että ensinnäkin metafysiikan käsitteistössä siten kuin se planeetallanne on tällä hetkellä olemassa esiintyy monta kertaa, että tietoiset harjoittajat seuraavat jotain tiettyä koulukuntaa, ja edelleen, että vaikka he ovat itse tietoisia harjoittajia, he tekevät eron siinä mitä he itse tekevät ja mitä joku muu tekee. Ei ole unifikaatiota, on vain yhtä monia teorioita siitä miksi harjoittajat tekevät niinkuin he tekevät kuin on harjoittajiakin.

Jokainen harjoittaja on kanavoija, jopa tiedostamattomat. Te kanavoitte aina, kanavoitte korkeamman tietoisuuden energiaa fyysiseen todellisuuteenne mihin tahansa tarkoitukseen, jota sitten haluattekin ilmaista sillä. Symbolit, joita olette metafysiikassa luoneet, sallivat teidän tulla tietoisiksi omista kanavointikyvyistänne; tietoiseksi siitä, että te luotte oman todellisuutenne, ja se on yhteinen side kaikkien harjoittajien välillä, tietoisten ja tiedostamattomien, että te luotte oman todellisuutenne.

Monet aistimisen suunnat kuvaavat sitä minkä te sisäisesti jo tiedätte, mutta huomaatte että kykenette liittämään sen vain johonkin tiettyyn menetelmään. Ja näin olette luoneet eri taitoja, joilla antaa kaikkien eri fyysiseen todellisuuteen luomienne aspektien antaa teille tämä idea fyysisen todellisuuden illuusiosta.

— Teillä on astrologian idea, jolla määrittää eri kohtalon aspektit ja valinnanvapaus.

— Teillä on kädestä povaamisen idea, jolla kuvataan näiden valintojen fyysisiä representaatioita.

— Teillä on korteista povaamisen idea, jolla kuvataan sekä fyysisiä että emotionaalisia kaavoja, jotka olette luoneet elämäänne.

— Teillä on psyykkisen aistimisen idea, jolla voitte ennustaa uskomuksia ja emotionaalisia ja fyysisiä struktuureja.

Olette luoneet monenmoisia työkaluja, joilla voitte toimia minkä tahansa aspektin tai ymmärryksen tason parissa. Muistakaa yksinkertaisesti, että te olette luoneet itsenne tällaisiksi. Kaikki nämä ideat ovat yksinkertaisesti työkaluja. Näitä työkaluja käyttävät ovat niitä, jotka aistivat näitä voimia.

Astrologia on jossain määrin poikkeus, siinä mielessä että se on sekä subjektiivinen työkalu että edustaa massatietoisuuden värähtelykuvioita niistä sopimuksista, joita olette solmineet. Se kuvaa massatiedostamatonta ja massa-alitajuntaa, ja te tuotte tämän astrologian työkalun avulla pinnalle suhteenne, ei niinkään ideasta tähtiin tai planeettoihin vaan itseenne, oman tietoisuutenne toisiin aspekteihin, jotka symbolisesti esitetään tähtien ja planeettojen avulla, niiden esittämien värähtelyjen avulla, joka on korkeamman tietoisuutenne värähtelyjen tasalla, symbolisesti ja arkketyyppisesti.

Tulette huomaamaan, että ideat kädestä povaamiesta, teenlehdistä ennustamisesta, korteista povaamisesta, kristallipalloon katselemisesta, suorasta psyykkisestä aistimisesta, psykometriasta ja niin edelleen ovat yksinkertaisesti samantyyppisen aistimisen jatke, samantyyppisen tietämisen hyväksikäyttöä, ja tällä tavoin te luotte tietynlaisia triggereitä, jotka johtuen tekemistänne valinnoista itsessään heijastelevat tiettyjä osia ideoista, joita näitä voimia tutkivat itsestään omassa fyysisessä elämässään.

Näin joku voi helposti lukea lukijaa näkemällä minkä tulokulman he ovat ottaneet ja tarkalleen sen miten paljon heidän itsensä kokonaisidea käy ilmi tietystä valitusta menetelmästä, jonka tuo henkilö on oman itsensä ilmaisuun valinnut.

Kristallipalloon katselun idea on toisenlaista aistimista siinä mielessä, että kyseinen työkalu, kristallipallo, edustaa symbolia massatietoisuudessa, ja se kuvastaa energian järjestäytynyttä matriisia, joka tietoisuudella on sen ylläpitäessä fyysisen todellisuuden olomuotoa. Näin siitä tulee korkean värähtelyn työkalu, erittäin paljas kuvajainen mentaliteetista, jonka tietoisuus itse on järjestäytyneesti komentanut olemaan. Kristallipallon viehätys kertoo suuresta yhteensopivuudesta mentaalisuuden ja ei-fyysisen tietoisuuden välillä.

Astrologian viehätys kertoo suuresta yhteensopivuudesta mentaalisuuden ja emotionaalisen tietoisuuden värähtelytason välillä.

Muunlaiset työkaluilla aistimisen ideat: teenlehdistä lukeminen, kädestä povaaminen, korteista povaaminen, riimujen tulkitseminen, kaikki missä tulkitaan viivoja, kuvioita tai muotoja, kertovat suuresta yhteensopivuudesta mentaalisuuden itsensä kanssa, ne ovat heijastusta itse mentaalisuuden järjestelmällisyydestä, translaation ideasta, sekä suorasta linkistä mielikuvituksen mekanismiin.

Täten huomaatte, että nämä ideat edustavat:

— Muotoa tai kuviota, mentaalista ajatusprosessia, fyysisyyttä ja mielikuvitusta,

— Astrologisen tyyppistä aistimista, tai värähtelykuvion aistimista, yhteyttä persoonallisuuden emotionaaliseen kaavaan, ymmärrystä värähtelystä ja liikkeestä, energiasta liikkeessä,

— Ja kristallipallon tapauksessa suoraa tietämystä aistimalla.

— Ja kanavoinnissa erityisesti, joka kuvaa viehätyksen ideaa ja joka edustaa symbolisesti persoonallisuuden uskomusjärjestelmiä; ajatus, emootio ja uskomusrakenne ovat persoonallisuusprisman, keinotekoisen konstruktin, kolme puolta, ja näin nämä kategoriat esittävät yhtenäismetodologiaa siitä olennosta, joka tutkii itseään tässä fyysisessä elämässä.

Huomaatte, kun alatte ymmärtää näitä ideoita, että kaikki nämä metafyysiset ideat, kun ne nyt alkavat sulautua yhteen tietoisuuteenne itsestänne siirryttäessä kolmannesta tiheydestä neljänteen, ne saavat eri aspekteja. Tämän kappaleen toisessa osuudessa puhumme tämän yhteensulautumisen vaikutuksista.

Ensimmäinen osuus päättyy tähän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.