Polariteetti

”Kaikki on Kaksinaista; kaikella on napansa; kaikella on vastakkaiset ääripäänsä; sama ja eri ovat samaa; vastakohdat ovat identtisiä luonnossa, mutta erilaisia määriltään, ääripäät kohtaavat; kaikki totuudet ovat puolitotuuksia; kaikki paradoksit voidaan ratkaista.” — Kybalion.

Neljäs Suuri Hermeettinen Periaate — Polariteetin Periaate — pitää sisällään totuuden siitä, että kaikilla ilmenevillä asioilla on ”kaksi puolta”; ”kaksi aspektia”; ”kaksi ääripäätä”; ”vastakkaiset navat”; joiden välillä on monenlaisia aste-eroja. Vanhat paradoksit, jotka ovat hämmentäneet ihmisten mieltä, selitetään ymmärtämällä tätä Periaatetta. Ihminen on aina tunnistanut jotain tämän Periaatteen kaltaista, ja on aina pyrkinyt ilmaisemaan sitä sellaisilla sanonnoilla, maksiimeilla ja aforismeilla kuten: ”Kaikki on ja ei ole, samaan aikaan”; ”kaikki totuudet ovat puolitotuuksia”; ”kaikilla asioilla on kaksi puolta”; ”kolikolla on kääntöpuolensa”, jne. jne.

Hermeettinen Opetus sanoo, että erot asioissa, jotka näyttävät olevan täysin vastakkaisia toisilleen, ovat pelkästään aste-eroja. Opetus sanoo, että ”vastakohdat voivat kohdata”, ja että ”teesi ja antiteesi ovat luonteeltaan identtisiä, mutta määriltään erilaisia”; ja että ”vastakohtien universaali sovittelu” saadaan aikaan tunnustamalla tämä Polariteetin Periaate. Opettajat väittävät, että tämän Periaatteen kuvaus on mahdollista löytää kaikesta, sekä kaikkien asioiden todellisen luonteen tarkastelusta. He aloittavat opetuksensa näyttämällä, että Henki ja Aine ovat saman asian kaksi eri puolta, joiden välitasot ovat pelkästään värähtelyn eri asteita. He näyttävät, että KAIKKEUS ja Monet asiat ovat samaa, ero on pelkästään Mentaalisen Ilmentymän asteessa. Näin LAKI ja Lait ovat saman asian vastakkaiset puolet. Samalla tavalla PERIAATE ja Periaatteet ovat. Ääretön Mieli ja äärelliset mielet.

Fyysiselle Tasolle mentäessä he esittävät Periaatteen näyttämällä, että Lämpö ja Kylmä ovat luonteeltaan identtisiä, erot ovat pelkästään värähtelyn asteissa. Lämpömittari näyttää lämpöasteiden määrän, matalin pääty on nimeltään ”kylmä” ja korkein ”kuuma”. Näiden kahden ääripään välillä on monta eri ”lämpimän” tai ”kylmän” astetta, joita voi nimittää kummaksi tahansa ja on yhtä oikeassa. Korkeampi kahdesta lämpötilasta on aina ”lämpimämpi”, ja matalampi on aina ”kylmempi”. Ei ole mitään absoluuttista standardia — kaikki riippuu määrästä. Lämpöasteikolla ei ole mitään paikkaa, jossa kylmä loppuu ja lämmin alkaa. Kyse on aina korkeammasta ja matalammasta värähtelystä. Termit ”korkea” ja ”matala” itsessään, joita me olemme pakotetut käyttämään, ovat saman asian eri puoliskoja — termit ovat suhteellisia. Näin on myös Idän ja Lännen kanssa — jos matkaa maailmaa itään päin, ja päätyy pisteeseen jota kutsutaan länneksi oman lähtöpaikan suhteen. Jos matkaa tarpeeksi kauas Pohjoiseen, ja huomaa matkaavansa Etelään, tai päinvastoin.

Valo ja Pimeys ovat saman asian eri puolia, ja niiden välissä on monia eri asteita. Niin myös nuottiasteikolla — joka alkaa ”C”:stä, sitten kuljetaan ylöspäin kunnes päästään seuraavaan ”C”:hen ja niin edelleen, erot kahden ääripään välillä ovat pelkästään asteikolla. Värien asteikko samoin — korkeampi ja matalampi värähtely ovat pelkästään korkean violetin ja matalan punaisen välissä olevia eri värejä. Suuri ja Pieni ovat suhteellisia. Niin ovat myös Melu ja Hiljaisuus; Kova ja Pehmeä. Samoin Terävä ja Tylsä. Positiivinen ja Negatiivinen ovat saman asian kaksi eri puolta, ja niiden välissä on lukemattomia asteita.

Hyvä ja Paha eivät ole absoluuttisia — me kutsumme asteikon yhtä päätä Hyväksi ja toista Pahaksi. Asia on ”vähemmän hyvä” kuin korkeampi asteikolla oleva asia; mutta se ”vähemmän hyvä” asia on taas ”enemmän hyvä” kuin seuraava sen alapuolella — ja niin edelleen, ”enemmän tai vähemmän” määräytyy siitä missä kohtaa asteikkoa on.

Ja näin on myös Mentaalisella Tasolla. ”Rakkaus ja Viha” ovat yleisesti asioita joita pidetään toistensa vastakohtina; täysin erilaisina; sovittamattomina. Mutta me sovellamme Polariteetin Periaatetta; käy ilmi, että ei ole sellaista kuin Absoluuttinen Rakkaus tai Absoluuttinen viha, joita voitaisiin erottaa toisistaan. Nämä kaksi ovat termejä, joita sovelletaan saman asian eri puoliin. Lähtien aivan mistä tahansa kohtaa asteikolta, me löydämme ”enemmän rakkautta” tai ”vähemmän vihaa” noustessamme asteikkoa ylöspäin — tämä on totta huolimatta siitä missä kohtaa ollaan, miten korkealta tai matalalta lähdemme. Rakkauden ja vihan välissä on eri asteita, ja keskikohdassa ”tykkäämisen” eri asteet muuttuvat niin himmeiksi, että niitä on vaikeaa erottaa toisistaan. Rohkeus ja Pelko noudattavat samaa sääntöä. Vastakohdat ovat olemassa kaikkialla. Mistä löytää yhden asian, sieltä löytää sen vastakohdan — kaksi napaa.

Ja tämä fakta mahdollistaa Hermeetikon muuttaa yhden mielentilan toiseksi, Polarisaation avulla. Asiat, jotka kuuluvat eri luokkiin eivät ole muutettavissa toisikseen, vain saman luokan asiat voidaan, eli niiden napaisuutta voi muuttaa. Näin Rakkaus ei muutu Idäksi tai Länneksi, Punaiseksi tai Violetiksi, mutta se voidaan muuttaa Vihaksi ja samoin Viha voidaan muuttaa Rakkaudeksi muuttamalla sen napaisuutta. Pelko voidaan muuttaa Rohkeudeksi, ja toisinpäin. Kovat asiat muuttaa Pehmeiksi. Tylsät asiat voivat muuttua Teräviksi. Kuumat asiat voivat muuttua Kylmiksi. Ja niin edelleen, transmutaatio aina tapahtuu saman asian eri asteiden välillä. Tarkastellaan Pelokasta ihmistä. Nostamalla hänen mentaalisia värähtelyjään Pelko-Rohkeuden asteikolla, hän voi täyttyä suurimmasta määrästä Rohkeutta ja Pelottomuutta. Ja samoin Laiska ihminen voi muuttua Aktiiviseksi, Energiseksi ihmiseksi, yksinkertaisesti polarisoitumalla haluttua ominaisuutta kohden.

Oppilas, joka tuntee prosessit, joilla eri Mentaalisen Tieteen koulukunnat ja muut tuottavat muutoksia mentaalisiin tiloihin näitä opetuksia seuraamalla, ei välttämättä ymmärrä monien muutosten taustalla olevaa periaatetta. Kuitenkin kun Polariteetin Periaate viimein ymmärretään, ja tajutaan että mentaaliset muutokset johtuvat polariteetin muutoksesta — samalla asteikolla siirtymisestä — asia tulee tutummaksi. Muutos ei tarkoita jonkin asian luonteen transmutoimista täysin erilaiseksi, vaan pelkkää saman määrän muutosta, joka on erittäin tärkeä ero muistaa. Esimerkiksi, lainaten Fyysisen Tason analogiaa, on mahdotonta muuttaa Lämpöä Terävyydeksi, Kovuudeksi, Korkeudeksi jne., mutta Lämpö voidaan muuttaa Kylmäksi, yksinkertaisesti madaltamalla sen värähtelyjä. Samalla tavalla kuin Viha ja Rakkaus ovat toisikseen muutettavia; niin ovat myös Pelko ja Rohkeus. Mutta Pelkoa ei voida muuttaa Rakkaudeksi, eikä Rohkeutta voida muuttaa Vihaksi. Mentaalisilla tiloilla, jotka kuuluvat lukemattomiin luokkiin, jokaisella on vastanapansa, jonka suuntaan transmutaatio on mahdollista.

Oppilas tunnustaa, että mentaalisilla tiloilla, sekä Fyysisen Tason ilmiöillä, nämä kaksi napaa voidaan luokitella Positiiviseksi ja Negatiiviseksi, tässä järjestyksessä. Näin Rakkaus on Positiivista Vihan suhteen; Rohkeus Pelon suhteen; Aktiivisuus Epäaktiivisuuden suhteen; jne. jne. Ja se tulee myös pantaman merkille, jopa niiden mielissä jotka Värähtelyn Periaatetta eivät tunne, Positiivinen napa tuntuu olevan Negatiivista napaa suurempi, ja selvästi hallitsee sitä. Luonnon taipumus on Positiivisen navan dominanttia aktiivisuutta kohti.

Sen lisäksi, että oman mentaalisen tilan napoja voidaan muuttaa Polarisaation taidon operaatioilla, Mentaalisen Vaikutusvallan ilmiö sen monissa vaiheissaan näyttää meille, että periaate voidaan laajentaa käsittämään yhden mielen vaikutusvallan ilmiöitä muista mielistä, josta niin paljon on kirjoitettu ja jota on opetettu kovasti viime vuosina. Kun ymmärretään, että Mentaalinen Induktio on mahdollinen, eli että mentaalisia tiloja voidaan tuottaa ”indusoimalla” muista, silloin me voimme helposti nähdä miten tietyt värähtelyn tilat, tai jonkin mentaalisen tilan polarisaatio, voidaan kommunikoida toiselle ihmiselle, ja hänen polariteettinsa näissä mentaalisten tilojen luokissa voidaan näin muuttaa. Tätä periaatetta käyttämällä saadaan aikaan monet ”mentaaliset hoidot”. Esimerkiksi, henkilö on ”sinertää”, hän on täynnä pelkoa ja melankoliaa. Mentaalinen tieteilijä tuo oman mielensä halutulle värähtelytasolle hänen harjoitetulla tahdonvoimallaan, ja näin hän saa aikaan halutun polarisaation itsessään, ja sitten tuottaa samanlaisen mentaalisen tilan toiselle henkilölle induktiolla, jonka seuraus on, että värähtelyt nousevat ja henkilö polarisoituu kohti asteikon Positiivista päätyä Negatiivisen sijaan, ja hänen Pelkonsa ja muut negatiiviset tunteensa transmutoituvat Rohkeudeksi ja samanlaisiksi positiivisiksi mentaalisiksi tiloiksi. Pikku tutkimus näyttää helposti, että nämä mentaaliset muutokset tapahtuvat lähes aina Polarisaation asteikolla, jossa muutos tapahtuu määrässä eikä laadussa.

Tieto tämän suuren Hermeettisen Periaatteen olemassaolosta mahdollistaa oppilaan ymmärtää paremmin hänen omia sekä muiden ihmisten mentaalisia tiloja. Hän näkee, että nämä mentaaliset tilat ovat kaikki määrän funktio, ja näin hän näkee, että hän kykenee nostamaan tai madaltamaan värähtelyä omalla tahdollaan — muuttamaan hänen omia mentaalisia napojaan, ja näin hän on omien mielentilojensa Mestari, sen sijaan että hän olisi palvelija ja orja. Ja tällä tiedolla hän kykenee auttamaan kanssaihmisiään älykkäästi, ja asianmukaisilla metodeilla hän voi muuttaa napaisuutta silloin kun sitä kaivataan. Me ohjeistamme kaikkia oppilaita tutustumaan Polariteetin Periaatteeseen, sillä oikea ymmärrys tästä valaisee monia muita vaikeita aiheita.

 

Artikkelin julkaissut kybalion.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.