Vastaavuuden Tasot

”Niin ylhäällä, kuin alhaalla; niin alhaalla, kuin ylhäällä.” — Kybalion.

Toinen Suuri Hermeettinen Periaate pitää sisällään totuuden siitä, että useiden Manifestaation, Elämän ja Olemuksen tasojen välillä on harmoninen yksimielisyys, vastaavuus. Tämä totuus on totuus, koska kaikki Universumiin kuuluva emanoituu samasta lähteestä, ja samat lait, periaatteet ja ominaisuudet pätevät jokaiseen yksikköön, tai yksikköjen yhdistelmään, kun jokainen ilmentää omaa ilmiötään omalla tasollaan.

Hermeettinen Filosofia pitää Universumia jakautuneena kolmeen ilmiöluokkaan, jotka tunnetaan Kolmena Suurena Tasona, eli:

I. Suuri Fyysinen Taso.
II. Suuri Mentaalinen Taso.
III. Suuri Henkinen Taso.

Nämä jaottelut ovat enemmän tai vähemmän keinotekoisia ja mielivaltaisia, sillä totuus on, että kaikki kolme jakoa ovat vain kasvavia määriä Elämän asteikolla, jossa alin piste on puhdas Aine, ja korkein piste on puhdas Henki. Ja lisäksi eri Tasot värittävät toisiaan nin, että minkäänlaista tarkkaa rajaa on vaikea vetää korkeamman Fyysisen ja matalamman Mentaalisen tason välille; tai korkeamman Mentaalisen ja matalamman Henkisen tason välille.

Kolme Suurta Tasoa voidaan nähdä kolmena Elämän Ilmentymisen asteiden ryhmänä. Vaikka tämän pienen tekstin tarkoitukset eivät salli meidän käydä syvempään keskusteluun tai selitykseen siitä, näiden eri tasojen aiheesta, silti meidän mielestämme tästä on hyvä antaa yleinen kuvaus.

Alussa voimme hyvin tarkastella kokelaan esittämää kysymystä, joka haluaa saada tietoa koskien sanan ”Taso” merkityksestä, joka on ollut varsin vapaassa käytössä, ja erittäin huonosti selitetty, monissa tuoreemmissa okkultismin aihepiiriä käsittelevässä teoksessa. Kysymys yleisesti esitetään näin: ”Onko Taso paikka, jolla on ulottuvuutensa, vai onko se pelkkä olosuhde tai tila?” Me vastaamme: ”Ei, ei ole paikka, eikä se ole tavanomainen avaruuden ulottuvuus; ja kuitenkin se on enemmän kuin tila tai olosuhde. Sitä voidaan pitää tilana tai olosuhteena, ja kuitenkin tilalla tai olosuhteella on ulottuvuus, mitattavalla asteikolla.” Jotenkin paradoksaalista, eikö? Mutta tarkastelkaamme asiaa. ”Ulottuvuus”, tiedätkös, on ”mitattava suure suoralla viivalla, mittaan liittyvä” jne. Normaalit avaruuden dimensiot ovat pituus, leveys ja korkeus, tai mahdollisesti pituus, leveys, korkeus, paksuus tai ympärysmitta. Mutta on myös toisenlainen ”luotujen asioiden” ulottuvuus, tai ”suoran viivan mitta”, jonka okkultistit tuntevat, ja tieteentekijät myös, vaikkakaan jälkimmäisten emme ole vielä kuulleet soveltavan termiä ”dimensio” siihen — ja tämä uusi dimensio, joka muuten on paljon spekuloitu ”Neljäs Ulottuvuus”, on se standardi jota käytetään määrittämään ”tasot”.

Neljäs Ulottuvuus voisi myös olla ”Värähtelyn Ulottuvuus”. Se on fakta, jonka moderni tiede tietää, ja myös Hermeetikot jotka ovat kuvanneet tämän totuuden heidän ”Kolmannessa Hermeettisessä Periaatteessaan”, eli että ”kaikki on liikkeessä; kaikki väärhtelee; mikään ei ole levossa”. Korkeimmasta ilmentymästä matalimpaan kaikki universumissa Värähtelee. Se värähtelee sekä eri värähtelynopeuksilla että eri suunnissa ja eri tavoin. ”Nopeuden” määrät värähtelylle muodostavat mitattavien suureiden määrät Värähtelyjen Asteikolla — toisin sanoen Neljännen Ulottuvuuden määrät. Ja nämä värähtelevät muodossa mistä okkultistit käyttävät nimeä ”Taso”. Mitä suurempi värähtelynopeus on, sitä korkeammalla tasolla, ja sitä korkeampi on Elämän ilmentymä tuolla tasolla. Joten vaikka taso ei ole ”paikka”, eikä se ole ”tila tai olosuhde”, kuitenkin sillä on molemmille yhteisiä ominaisuuksia. Me puhumme tästä lisää kun puhumme Värähtelyjen asteikosta tulevissa oppitunneissa, kun puhumme Värähtelyn Hermeettisestä Periaatteesta.

Muistat kuitenkin että Kolme Suurta Tasoa eivät ole varsinaisia tämän Universumin ilmiön jakoja, vaan mielivaltaisia termejä, joita Hermeetikot käyttävät auttamaan eri universaalin elämän määrien ja muotojen tutkimuksessa ja ajattelussa. Aineen atomi, voiman yksikkö, ihmisen mieli ja arkkienkelin olemus ovat kaikki yhden asteikon asteita, ja kaikki perustavanlaatuisesti samaa, erot ovat ainoastaan asteissa ja värähtelynopeudessa — kaikki ovat KAIKKEUDEN luomuksia, ja kaikilla on olemassaolonsa yksinomaan KAIKKEUDEN Äärettömässä Mielessä.

Hermeetikot edelleen jakavat jokaisen Kolmen Suuren Tason Seitsemään Alitasoon, ja jokainen näistä on myös edelleen jaettu seitsemään alitasoon, jokainen jako on enemmän tai vähemmän mielivaltainen, jokainen värittää toista, ja ne on otettu käyttöön lähinnä tieteellistä tutkimusta ja ajattelua varten.

Suuri Fyysinen Taso, ja sen Seitsemän Alitaasoa, on se Universumin ilmiöiden jako johon kuuluu kaikki mikä liittyy fysiikkaan tai aineellisiin asioihin, voimiin ja manifestaatioihin. Siihen kuuluu kaikki sen muodot mitä me nimitämme Aineeksi, ja kaikki muodot mitä me nimitämme Energiaksi tai Voimiksi. Mutta tulee muistaa, että Hermeettinen Filosofia ei tunnusta Ainetta ”asiana itsessään”, jolla olisi erillinen olomuoto edes KAIKKEUDEN Mielessä. Opetus sanoo, että Aine on Energian muoto — eli että se on Energiaa, joka värähtelee matalalla nopeudella. Ja samoin Hermeetikot luokittelevat Aineen Energian alle ja antavat sille Seitsemän Alitasoa Suurelta Fyysiseltä Tasolta.

Fyysisen Tason Seitsemän Alitasoa ovat:

I. Aineen Taso (A)
II. Aineen Taso (B).
III. Aineen Taso (C).
IV. Eetteriaineen Taso.
V. Energian Taso (A).
VI. Energian Taso (B).
VII. Energian Taso (C).

Aineen Taso (A) koostuu Aineesta kiinteän, nesteen ja kaasun muodosta, niinkuin yleisesti fysiikan kirjoissa kerrotaan. Aineen Taso (B) koostuu eräistä korkeammista ja hienovaraisemmista Aineen muodoista, joita moderni tiede vasta nyt on alkanut tunnustaa, Säteilevän Aineen ilmiö, radioaktiivisina aineina jne., jotka kuuluvat tähän Alitasoon. Aineen Taso (C) koostuu Aineen muodoista, jotka ovat kaikkein hienovaraisimpia, joita useimmat tieteentekijät eivät tunnista. Eetteriaineen Taso koostuu siitä mistä tiede puhuu ”Eetterinä”, äärimmäisen elastisena aineena, joka täyttää kaiken Universumin Tilan, ja joka toimii energia-aaltojen väliaineena, kuten valo, lämpö, sähkö jne. Tämä Eetteriaine muodostaa (eräänlaisen) kytköksen Aineen ja Energian välille, ja se ottaa osaa kummankin toimintaan. Hermeettinen Opetus, kuitenkin, ohjeistaa tästä tasosta, että sillä on omat seitsemän alitasoaan (niinkuin kaikilla), ja että on olemassa itse asiassa seitsemän eetteriä, eikä vain yksi.

Seuraavaksi Eetteritason yläpuolella on Energian Taso (A), joka koostuu Energian muodoista, jotka tiede tuntee, sen seitsemän alitasoa ovat, tässä järjestyksessä, Lämpö; Valo; Magnetismi; Sähkö ja Vetovoima (Gravitaatio, Koheesio, Kemiallinen, Affiininen jne.) ja useat muut energian muodot, joita tieteelliset kokeet ovat löytäneet mutta joille ei ole annettu nimeä. Energian Taso (B) koostuu seitsemästä korkeamman energian alitasosta, joita tiede ei vielä tunne, mutta joita on kutsuttu ”Luonnon Hienommiksi Voimiksi” ja joita kutsutaan toimintaan tiettyjen mentaalisten ilmiöiden ilmentyessä, ja joiden avulla sellaiset ilmiöt muuttuvat mahdollisiksi. Energian Taso (C) koostuu seitsemästä energian alitasosta, jotka ovat niin korkealla tavalla järjestäytyneet, että niillä on monia ”elämän” piirteitä, mutta joita ihmisten mielissä ei tunnusteta, jotka ovat saatavilla Henkisen Tason olennoille yksinään — sellainen energia on tavalliselle ihmiselle täysin mahdotonta ajatella, ja sitä voidaan pitää lähes ”jumalallisena voimana”. Näitä voimia käyttävät ovat ”jumalia” verrattuna kaikkein korkeimman tyyppisiinkin ihmisiin.

Suuri Mentaalinen Taso koostuu näistä ”elävien asioiden” muodoista, jotka me tiedämme tavallisessa elämässä, sekä tietyistä muista muodoista, jotka eivät ole niin tunnettuja, paitsi okkultisteille. Seitsemän Mentaalisen Alitason luokittelu on enemmän tai vähemmän mielivaltainen (ellei niille anneta asianmukaisia selityksiä, jotka ovat tämän tekstin tarkoituksen ulkopuolella), mutta me voimme kuitenkin mainita ne. Ne ovat seuraavat:

I. Mineraalimielen Taso.
II. Elementaalimielen Taso (A).
III. Kasvien Mielen Taso.
IV. Elementaalimielen Taso (B).
V. Eläinten Mielen Taso.
VI. Elementaalimielen Taso (C).
VII. Ihmismielen Taso.

Mineraalimielen Taso koostuu yksiköiden, olentojen tai ryhmien ja niiden yhdistelmien ”tiloista tai olosuhteista”, jotka antavat elämän ”mineraaleille, kemikaaleille jne.”. Näitä olentoja ei tule sekoittaa molekyyleihin, atomeihin tai alkeishiukkasiin, sillä jälkimmäiset ovate pelkkiä materiaalisia kehoja ja muotoja näille olennoille, aivan kuten ihmisen keho on hänen materiaalinen muotonsa eikä ”hän itse”. Näitä olentoja voidaan kutsua tietyssä mielessä ”sieluiksi”, ja ne ovat matalan kehitystason eläviä olentoja, elämää, ja mieli — vähän enemmän kuin ”elävän energian” yksiköt, joista koostuu korkeimman Fyysisen Tason korkeimmat alitasot. Keskivertomieli ei yleisesti anna mieltä, sielua tai elämää Mineraalivaltakunnalle, mutta okkultistit tunnustavat sen olemassaolon, ja moderni tiede on nopeasti siirtymässä kohti Hermeettistä näkökantaa tässä asiassa. Molekyyleillä, atomeilla ja alkeishiukkasilla on omat ”rakkautensa ja vihansa”; mistä ne pitävät ja eivät pidä; ”veto- ja hylkimisvoimansa”; ”affiniteetit ja epäaffiniteetit” jne., ja jotkut uskaliaammat tiedemielet ovat ilmaisseet mielipiteensä, että eri atomien halu, tahto, emootiot ja tunteet eroavat ihmisten vastaavista ainoastaan määrässä. Meillä ei ole aikaa tai tilaa käsitellä tätä asiaa tässä enempää. Kaikki okkultistit tietävät tämän faktan, ja muille annetaan viitteiksi tuoreemmat tieteen tutkimukset joista varmistaa asia. Tällä tasolla on yleensä seitsemän alitasoa.

Elementaalimielen Taso (A) koostuu tilasta tai olosuhteesta, ja mentaalisen sekä elinvoiman kehitysasteesta, luokalle olentoja joita keskivertoihminen ei tunne, mutta joiden olemassaolon okkultistit tunnustavat. Ne ovat näkymättömiä ihmisen tavallisille aisteille, mutta siitä huolimatta ne ovat olemassa ja näyttelevät osaansa Universumin Draamassa. Niiden älykkyyden taso on yhtäältä mineraali- ja kemikaaliolentojen ja toisaalta kasvikunnan olentojen välissä. Tällä tasolla on myös seitsemän alitasoa.

Kasvimielen Taso, sen seitsemän alitasoa, koostuvat tiloista ja olosuhteista olennoille, joista Kasvikunta koostuu, jonka elämänilmiöt ja mentaaliset tapahtumat keskiverto älykäsä ihminen ymmärtää varsin hyvin. Monia uusia ja kiinnostavia tieteellisiä teoksia koskein ”Kasvien mieltä ja elämää” on julkaistu. Kasveilla on elämä, mieli ja ”sielu”, niinkuin eläimillä, ihmisillä ja yli-ihmisilläkin.

Elementaalimieli (B) ja sen alitasot koostuvat korkeamman ”elementaalimuodon” eli näkymättömien olentojen tiloista ja olosuhteista, jotka näyttelevät osaansa Universumin työssä, joiden mieli ja elämä on asteikolla Kasvimielen ja Eläimen Mielen välissä, jotka kuuluvat molempien luonteisiin.

Eläinten Mielen Taso ja sen seitsemän alitasoa koostuu olentojen tai sielujen tiloista ja olosuhteista, jotka antavat elämän eläinmuodolle, joka meille kaikille on tunnettu. Ei ole tarpeen mennä tämän kunnan tai elämän tason yksityiskohtiin, sillä eläinmaailma on meille tunnettu sellaisenaan.

Elementaalimielen Taso (C) ja sen seitsemän alitasoa koostuvat niistä olennoista, jotka ovat näkymättömiä kuten kaikki elementaalimuodot, jotka ottavat osaa sekä ihmis- että eläinelämään tietyssä määrin ja joissain yhdistelmissä. Kaikkein korkeimmat muodot ovat puoli-ihmisälyjä.

Ihmismielen Taso, sen seitsemässä alitasossa, koostuu ihmiselle tunnetun elämän ja mentaliteetin ilmentymistä, sen eri määrissä ja asteissa. Tässä yhteydessä me haluamme huomauttaa sen seikan, että nykypäivän keskivertoihminen on Ihmismielen neljännellä alitasolla, ja ainoastaan kaikkein älykkäimmät ovat ylittäneet Viidennen Alitason rajan. On kestänyt miljoonia vuosia päästä tälle tasolle, ja kestää vielä useita vuosia päästä kuudennelle ja seitsemännelle alitasolle ja siitä ylöspäin. Mutta muistakaa, että meitä ennen on ollut rotuja, jotka nämä asteet ovat läpäisseet, siitä korkeammille tasoille. Oma rotumme on viides (mukana neljännen jäämiä) jotka ovat tälle Polulle lähteneet. Ja sitten on muutamia kehittyneitä sieluja omasta rodustamme, jotka ovat ylittäneet massat, ja jotka ovat siirtyneet kuudennelle ja seitsemännelle alitasolle, ja jotkut ovat vielä siitäkin pidemmällä. Kuudennen Alitason ihminen on ”Super-ihminen”, Seitsemännen tason on ”Yli-ihminen”.

Seitsemän Mentaalisen Alitason tarkastelussamme me olemme pelkästään viitanneet kolmeen Elementaalitasoon yleisellä tavalla. Me emme halua mennä yksityiskohtiin tässä tekstissä, sillä se ei kuulu tähän yleiseen filosofiaan ja opetukseen. Mutta me voimme sanoa tämän verran, jotta antaisimme teille selkeämmän idean näiden tasojen suhteista tunnetumpiin — Elementaalitasoilla on sama suhde Mineraali-, Kasvi-, Eläin- ja Ihmismentaalisuuteen ja -Elämään kuin pianon mustilla koskettimilla on valkoisiin koskettimiin. Valkoiset koskettimet riittävät musiikin tuottamiseen, mutta on joitain skaaloja, melodioita ja harmonioita, joissa mustat koskettimet ovat omassa roolissaan, ja joissa niiden läsnäolo on tarpeen. Ne ovat myös tarpeen sielun olosuhteiden; olentojen tilojen jne. ”kytköksinä” useiden muiden tasojen välillä, joiden avulla saavutetaan tiettyjä kehitystasoja — viimeisin seikka antaa ”rivien välistä” osaavalle lukijalle vihjeen, uutta valoa Evoluution prosessihin, ja uuden avaimen salaiseen oveen, joka johtaa kuningaskunnasta toiseen ”elämän loikkina”. Elementaalien suuret kuningaskunnat tunnustetaan kaikkien okkultistien keskuudessa, ja esoteerisissa teksteissä on niistä mainintaa. Bulwerin ”Zanonin” ja samanlaisten tarustojen lukijat tunnustavat näillä elämän tasoilla asustavat olennot.

Suurelta Mentaalitasolta siirryttäessä Suurelle Henkiselle Tasolle, mitä tästä sanommekaan? Miten me voisimme selittää näiden korkeamman Olemisen, Elämän ja Mielen tasojen tilat mielille, jotka eivät kykene edes ymmärtämään korkeampia Ihmismielen Tasojen Alitasoja? Tehtävä on mahdoton. Me voimme puhua vain yleisluontoisimmin. Miten Valo voidaan kuvata sokeana syntyneelle — miten kuvata sokeri ihmiselle, joka ei ole koskaan maistanut mitään makeaa — miten kuvata harmonia kuurona syntyneelle?

Kaikki mitä voimme sanoa on, että Suuren Henkisen Tason Seitsemän Alitasoa (jokaisella Alitasolla on omat alitasonsa) koostuvat Olennoista jolla on Elämä, Mieli ja Muoto, joka on paljon nykyihmistä korkeampi, siten kuin ihminen on kastematoa, mineraalia tai tiettyjä Energian tai Aineen muotoja korkeammalla. Näiden Olentojen Elämä ylittää omamme niin paljon, että me emme kykene mitenkään yksityiskohtaisesti pohtimaan sitä. Niille me tuskin näytämme edes ”ajattelevan” ja mentaaliset prosessimme vaikuttavat lähes materiaalisilta prosesseilta; niiden Aineen muodot koostuvat Aineen Tason korkeimmista tasoista, joidenkin sanotaan olevan ”puettu Puhtaaseen Energiaan”. Mitä me voimme sellaisista Olennoista sanoa?

Suuren Henkisen Tason Seitsemällä Alitasoilla on olemassa Olentoja, joista me voimme puhua Enkeleinä; Arkkienkeleinä; Puolijumalina. Alemmilla Alitasoilla asuu suuria sieluja, joita me nimitämme Mestareiksi tai Adepteiksi. Niiden yläpuolella tulevat Suuret Enkelihierarkiat, joita ihminen voi edes kuvitella; ja niiden yläpuolella tulee ne mitä voimme hyvin nimittää ”Jumaliksi”, ne ovat niin korkeita Olemisen asteikolla, niiden olemus, äly ja voima on sellainen mitä ihmiset ovat antaneet Jumaluudelle. Nämä Olennot ovat kaikkein korkeimman ihmismielikuvituksen tuolla puolen, sana ”Jumalallinen” kuvaa ainoastaan niitä. Monet näistä Olennoista, sekä Enkelijoukoista, ovat mukana Universumin toiminnoissa tärkeässä roolissa. Nämä Näkymättömät Jumaluudet ja Enkeliauttajat ulottavat vaikutusvaltansa vapaasti ja voimallisesti Evoluution prosessiin ja Kosmiseen Edistykseen. Niiden puuttuminen ja apu silloin tällöin ihmisten asioihin on johtanut moniin legendoihin, uskomuksiin, uskontoihin ja traditioihin menneiden ja tulevien rotujen keskuudessa. Ne ovat antaneet tietojaan ja voimaansa maailmalle, kerta toisensa jälkeen, kaikki KAIKKEUDEN Lain mukaisesti, tottakai.

Mutta jopa kaikkein korkein näistä kehittyneistä Olennoista on olemassa pelkkänä luomuksena KAIKKEUDEN Mielessä, ja se noudattaa myös Kosmisia Prosesseja ja Universaaleja Lakeja. Ne ovat silti Kuolevaisia. Me voimme kutsua niitä ”jumaliksi” jos niin haluamme, mutta silti ne ovt vain Rodun Vanhimpia — kehittyneitä sieluja jotka ovat edistyneet muita pidemmälle, ja jotka ovat käyneet läpi KAIKKEUTEEN Absorboitumisen ekstaasin, auttaakseen rotuaan eteenpäin ylöspäin vievällä Polulla. Mutta ne kuuluvat Universumiin, ovat sen olosuhteiden alaisia — kuolevaisia — ja niiden taso on Absoluuttisen Hengen alapuolella.

Ainoastaan kaikkein edistyneimmät Hermeetikot kykenevät käsittämään Sisäiset Opetukset niiden olemassaolon tilasta, ja Henkisille Tasoille ilmentyneistä voimista. Ilmiö on niin paljon korkeammalla Mentaalisia Tasoja, että ideoista olisi sekaannusta varmasti sen seurauksena jos niitä yritettäisiin kuvata. Ainoastaan ne mielet, jotka ovat saaneet Hermeettisen Filosofian huolellista opetusta vuosia — kyllä, ne jotka ovat tuoneet mukanaan toisista inkarnaatioista aiemmin hankittua tietoa — voivat ymmärtää sen mitä Opetus sanoo näistä Henkisistä Tasoista. Ja suurelta osin nämä Sisäiset Opetukset ovat Hermeetikkojen mielestä liian pyhiä, tärkeitä ja jopa vaarallisia yleisesti levitettäväksi. Älykäs oppilas voi tunnistaa mitä tarkoitetaan sillä kun me sanomme, että ”Hengen” merkitys siten kuin Hermeetikot sitä käyttävät on ”Elävä Voima”; ”Liikkuva Voima”; ”Sisäinen Olemus”; ”Elämän Olemus” jne., mitä merkitystä ei tule sekoittaa siihen, jota yleensä tässä yhteydessä käytetään, eli. ”uskonnollinen; papillinen; spirituelli; aineeton; pyhä jne. jne.”

Okkultisteille sana ”Henki” on käytössä merkityksessä ”Liikkeellepaneva Periaate”, joka kantaa mukanaan ideaa Voimasta, Elävästä Energiasta, Mystisestä Voimasta jne. Ja okkultistit tietävät, että se mikä on heille ”Henkisenä Voimana” tunnettu, voi olla käytössä myös niin pahantahtoisiin kuin hyväntahtoisiinkin tarkoituksiin (Polariteetin Periaatteen mukaisesti), fakta joka on tunnustettu useimmissa uskonnoissa niiden saatanan, belsebuubin, paholaisen, Luciferin, langenneiden enkeleiden ja muiden vastaavien käsitteissä. Ja niin tieto näistä Tasoista on pidetty Kaikkein Pyhimmässä kaikissa Esoteerisissa Veljeskunnissa ja Okkulttisissa Järjestöissä — Temppelin Salaisessa Kammiossa. Mutta sanottakoon tämä tässä, että ne jotka ovat saaneet korkeat henkiset voimat ja käyttäneet niitä väärin, heitä odottaa kauhea kohtalo, ja Rytmin heilurin heilahdus väistämättä heilahtaa toiseen Materiaalisen olemuksen laitaan, josta heidän on etsittävä tiensä kohti Henkeä, Polun raskaiden kierrosten mukaan, mutta aina heidän kanssaan kulkee kiduttava muisto heidän korkeuksistaan joista he pahoilla teoillaan lankesivat. Langenneiden Enkelien legendoilla on perustansa oikeissa faktoissa, niinkuin kaikki varttuneet okkultistit tietävät. Itsekkään vallan tavoittelu Henkisillä Tasoilla välttämättä johtaa itsekkään sielun henkisen tasapainon menettämiseen ja taaksepäin lankeamiseen, sinne mistä se oli noussut aiemmin. Mutta jopa sellaiselle sielulle annetaan mahdollisuus paluuseen — ja sellainen sielu voi tehdä paluun, maksaen kauhean hinnan Lain mukaisesti.

Tiivistelmänä muistuttaisimme edelleen, että Vastaavuuden Periaatteen mukaisesti, joka sanoo: ”Niin Alhaalla kuin Ylhäällä; niin Ylhäällä kuin Alhaalla”, kaikki Seitsemän Hermeettistä Periaatetta ovat täysin käytössä kaikilla monista tasoista, Fyysisellä, Mentaalisella ja Henkisellä. Mentaalisen Substanssin Periaate tottakai pätee kaikkiin tasoihin, sillä kaikki ovat KAIKKEUDEN Mielessä. Vastaavuuden Periaate ilmenee kaikkialla, sillä useiden tasojen välillä on vastaavuus, harmonia ja yksimielisyys. Värähtelyn Periaate ilmenee kaikilla tasoilla, itse asiassa juuri niissä eroissa jotka saavat ”tasot” syntymään Värähtelystä, niinkuin olemme selittäneet. Polariteetin Periaate ilmenee jokaisella tasolla, Ääripäiden ollessa ilmeisen vastakkaiset ja ristiriitaiset. Rytmin Periaate ilmenee jokaisella Tasolla, ilmiöiden liikkeellä on aaltonsa, nousunsa ja laskunsa, sisään- ja ulosliikkeensä. Syyn ja Seurauksen Periaate ilmenee jokaisella Tasolla, jokaisella Seurauksella on Syynsä ja jokaisella Syyllä on Seurauksensa. Sukupuolen periaate ilmenee jokaisella Tasolla, Luova Energia ilmenee aina ja toimii sen Maskuliinisen ja Feminiinisen Aspektin kautta.

”Niin Alhaalla kuin Ylhäällä; niin Ylhäällä kuin Alhaalla”. Tämä satoja vuosia vanha Hermeettinen aksiooma pitää sisällään erään suuren Universaalin Ilmiön Periaatteen. Meidän edistyessämme tarkasteluissamme loppujen Periaatteiden kanssa, me näemme vieläkin selvemmin tämän suuren Vastaavuuden Periaatteen universaalin luonteen totuuden.

 

Artikkelin julkaissut Kybalion

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.