Kanada haluaa USA:lta tietoja UFOista ja droneista

Kirjoittanut Keith Basterfield

”Five Eyes”

”Five Eyes” on nimi, joka on annettu moniportaiselle sopimukselle signaalitiedustelutiedon jakamisesta. ”Five Eyes”-maat ovat Australia, Uusi Seelanti, Kanada, Britannia ja Yhdysvallat. Allianssi on perua toisen maailmansodan ajoilta. Se alkoi Britannian ja Yhdysvaltain välisenä tiedonvaihtona vuonna 1941; Kanada liittyi mukaan vuonna 1948; ja Australia sekä Uusi Seelanti vuonna 1956.

Yhdysvaltain rahoituskauden 2022 Defense Authorization Act sisältää budjettivarat perustaa virasto Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuuteen tutkimaan tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP). Tätä varten perustettiin Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) (toim. huom. uudelleennimetty AAROksi).

Uuden viraston eräs mandaatti on:

”Asianmukaisella tavalla koordinoida Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppaneiden toimintaa, jotta ymmärrettäisiin paremmin tunnistamattomien ilmailmiöiden luonnetta ja laajuutta.”

Kanada

Tuoreessa blogipostauksessani Kanadasta ja UAP:sta käsiteltiin UAP-briiffausta, joka annettiin Kanadan puolustusministerille, sekä sen parlamentin konservatiiviedustaja Larry Maguiren sitä kohtaan osoittamaa kiinnostusta. Pohdin olisiko AOIMSG ottanut yhteyttä Kanadan hallintoon?

Maaliskuun 2. päivänä 2022 National Resources Canada (NRC) oli parlamenttiedustajien luonnonvarakomitean kuultavana luonnonvara-arvioista. Edustaja Larry Maguire kysyi kysymyksen drone- ja UAP-tapausten raportoinnista Kanadan ydinteknisten laitosten lähellä.

NRC vastasi 14. maaliskuuta 2022 luonnonvarakomitealle. Vastauksen oli allekirjoittanut turvallisuudesta vastaavan osaston johtaja. Vastine sanoi, että Kanadan ydinturvakomissio (CNSC), joka on Kanadan riippumaton ydinvoiman valvoja, oli ilmoittanut, että ”…mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu.”

Jatkoa kirjeenvaihdolle

Kaksi kirjettä päivämäärillä 6. kesäkuuta 2022 liittyvät tähän asiaan. Ne ovat:

1. John Hannafordin, Kanadan apulaisluonnonvaraministerin, kirje edustaja Maguirelle.

”Kirjoitan jatkoa toukokuun 18. päivän esiintymiselleni parlamentin luonnonvarakomitean kuulemisen edessä, jossa te otitte esiin turvallisuuskysymykset koskien Kanadan valtion kantaa droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) Pohjois-Amerikan ydinvoimaloiden läheisyydessä.

Tämä on tärkeä asia, jonka minä ja kollegani luonnonvarakomiteassa otamme erittäin vakavasti. Haluaisin kertoa tässä joitain toimia, joita olemme tehneet viime aikoina.

Tavanomaisen yhteistyön lisäksi viime viikkoina ministeriö on tehnyt yhteistyötä Kanadan ydinturvakomission (CNSC), Kanadan liikenneministeriön ja Kanadan väestönsuojelun kanssa tässä asiassa. Kanadan luonnonvaraministeriö ja CNSC työskentelevät liikenneministeriön tukena kehittämässä strategiaa droneturvallisuuskysymyksiin.

Tähän päivään mennessä mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu. On kuitenkin esitetty pyyntö lentää dronea ydinvoimalan yllä vuoden 2021 alkupuoliskolla, jonka CSNC epäsi.

Kun otetaan huomioon yhteinen huoli ydinvoimaturvallisuudesta, sekä kasvava kiinnostus UAP:ta kohtaan sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, CNSC sitoutuu ottamaan asian esiin Yhdysvaltain sisarorganisaationsa kanssa ja jakaa asiaan liittyvää informaatiota tulevaisuudessa.

Me olemme tavoitelleet sisarorganisaatiotamme Yhdysvaltain energiaministeriössä koskien kansallisen tiedustelun johtajan toimiston alustavaa UAP-raporttia saadaksemme tietää enemmän heidän perspektiivistään, jotta voisimme tehdä informoituja analyyseja ja toimia Kanadassa.

Kanadan luonnonvaraministeriöllä on pitkät suhteet energiasektoriin, ja jamme valtion ja energiasektorin kriittisen infrastruktuurin toimijoiden kesken tietoja uhkista. Me jatkamme tätä tiedustelutiedon keräämiseksi kehittyvistä uhista, mm. droneista ja UAP:sta.

Kathleen Heppell-Masys, CSNC:n johtaja, vastaa kirjeessä kuuteen kysymäänne kysymykseen, jotka esititte toukokuun tilaisuudessa.

Kiitos kiinnostuksestanne tätä tärkeää turvallisuusasiaa kohtaan.

2. Tri Kathleen Heppell-Masys, turvallisuusjohtaja, Kanadan ydinturvakomissiosta Larry Maguirelle.

 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/RNNR/WebDoc/WD11637088/11637088/LetterDeputyMinisterJohnF.G.Hannaford-e.pdf

 

”Oli ilo tavata teidät toukokuun 17. 2022. Maaliskuun 4. päivän kirjeessänne antamanne tiedot auttoivat meitä ymmärtämään paremmin kiinnostuksienne, huolienne ja kysymyksienne kontekstia ja luonnetta koskien droneja ja tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP) ja ymmärsin, että otitte esille useita siihen liittyviä ongelmia seuraanava päivänä esiintymisessänne parlamentin luonnonvarakomitean (RNNR) edessä.

Ennen kuin vastaan kysymyksiinne, haluaisin selventää, että CNSC on Kanadan riippumaton ydinvoiman sääntelyviranomainen. CSNC on näennäisoikeudellinen hallintotuomioistuin, joka raportoi parlamentille luonnonvaraministerin kautta, ei ministerille. Sellaisenaan me kykenemme ottamaan kantaa huoliinne ja kysymyksiinne laajemmin tulevaisuudessa jos otatte meihin yhteyttä suoraan. Avoimena ja läpinäkyvänä sääntelyviranomaisena me mieluusti otamme vastaan mahdollisuuden työskennellä parlamenttiedustajien kanssa varmistaaksemme, että heidän informaationtarpeensa on tyydytetty.

Niinkuin puhuimme toukokuun 17. päivä, CSNC:n ydinturvallisuusvaatimukset, mm. raportointivaatimukset, kattavat kaikki ydinturvauhat, joihin liittyy yritetty tai toteutunut turvallisuusrikkomus, tai yritetty tai toteutunut sabotaasi, mm. ydinvoimalaa kohtaan esitetyt uskottavat uhkaukset. Näihin kuuluu myös droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) liittyvät tapahtumat. Nuclear Safety and Control Act, ydinturvasäännökset, sekä aiheeseen liittyvät säädösdokumentit ja lupavaatimukset vaativat luvanhaltijalta valmiutta lieventää, estää ja vastata ydintekniikan laitoksia uhkaaviin uskottaviin uhkiin.

CNSC tiedustelee luvanhaltijoilta kaikista mahdollisista raportoiduista droneista ja UAP-havainnoista ja varmistaa, että ydinturvallisuus ei näitten havaintojen johdosta vaarannu. Tähän liittyy myös kirje, jonka olen lähettänyt luvan saaneille huipputurvallisten ydintekniikan laitoksille.

Me olemme myös lähestyneet kollegojamme Yhdysvaltain ydinvoiman valvontakomissiossa (US NRC) koskien heidän ydinturvavaatimustensa luonnetta droneille ja UAP:lle sekä koskien potentiaalisesti tulevia sääntöjä. Me keskustelemme heidän näkökulmastaan enemmän tilanteen kehittyessä. Nyt, olemassaolevat ydinturvavaatimukset molemmissa maissa ovat hyvin linjassa.

Teillä oli kolme erityiskysymystä toukokuun 17. päivän kokoukseen liittyen:

1. CNSC:n valvomien eri laitosten kirjon tuntemus;

2. Kuinka pitkään Kanadan ydintekniikan laitosten turvallisuustietoja, mm. turvakamerakuvaa, säilytetään:

3. Varmistaa CNSC:ltä luvan saaneilta, että mitään drone- tai UAP-tapauksia ei ole esiintynyt ydinteknisten laitosten yllä maaliskuun 2. päivän RNNR-kokouksen jälkeen.

Ensimmäisestä kysymyksestä. Kanadalla on maailman monimuotoisimpia ydinvoimasektoreita maailmassa. Säänneltyihin laitoksiin kuuluu uraanikaivostoimintaa, uraanin rikastusta, ydinpolttoaineen prosessointia, ydinpolttoaineen tuotantoa, ydinvoimaa tuottavia ja ydinteknisiä tutkimusreaktoreita sekä ydinpolttoaineen jälkikäsittelyä.

Toisesta kysymyksestä, toimiluvan saaneet huipputurvalliset laitokset on velvoitettu säilyttämään kaikki relevantit turvallisuustallenteet toimiluvan voimassaolon ajan. Ellei esiinny jotain selkkausta, luvanhaltijat voivat poistaa datan joka ei liity tiettyihin tapahtumiin heidän turvallisuus- ja johtamisohjelmiensa mukaisesti.

Kolmanteen kysymykseen, CNSC ei ole tietoinen mistään raportoiduista drone- tai UAP-tapauksista Kanadan ydintekniikan laitoksien lähellä. Ydinturvallisuutta erityisesti silmällä pitäen, me olemme tehneet toimia varmistaaksemme luvanhaltijoilta, että sellaisia tapahtumia ei esiinny.

Kysyitte kuusi asiaan liittyvää kysymystä NRCanin apulaisministeri Hannafordilta toukokuun 18. päivän RNNR-kokouksessa. Haluaisin vastata viiteen näistä kuudesta kysymyksestä. Kuudes kysymys liittyy CNSC:n saamaan maaliskuun 4. päivän kirjeeseenne, josta voin vahvistaa saaneemme sen ja olemme keskustelleet näistä asioista NRCanin kanssa.

1. Puuttuuko luvanhaltijoilta standardoidut raportointivaatimukset UAP- ja dronetapausten raportointiin, eikä mitään virallisia ohjeistuksia ole annettu niiden alkuperän ja/tai aikeiden tutkimiseksi tai ymmärtämiseksi; ja

2. Pyysitte ohjata ydinlaitosten luvanhaltijoita pyytämään työntekijöitä ja turvahenkilöstöä varmistamaan, että kaikista drone- ja UAP-tapauksista ilmoitetaan asianmukaisesti.

Kuten puhuimme toukokuun 17. päivä, sääntöviitekehyksemme on suurimmaksi osaksi suoritusperustainen eikä se määritä sitä miten luvanhaltijoiden tulee täyttää turvallisuustavoitteet ja -vaatimukset. Luvanhaltijoita velvoitetaan raportoimaan uskottavista uhista. Kuten mainittua, olen lähettänyt kirjeen huipputurvallisten ydintekniikan laitosten luvanhaltijoille ja pyytänyt heiltä relevanttia informaatiota. Mielelläni palaan asiaan kun olen saanut jotain uutta relevanttia informaatiota.

Luvanhaltijoita velvoitetaan valmistautumaan ja vastaamaan kaikkiin uskottaviin heidän laitoksiaan uhkaaviin uhkiin. Ydinturvallisuushäiriön tapauksessa tutkinta tyypillisesti olisi poliisiviranomaisen hoidossa, ja CNSC avustaa tutkimuksia.

3. Tukeeko NRCan tieteellisen pääneuvonantajan työtä, jos valtio määrää, että hän joutuisi standardoimaan tunnistamattomista ilmailmiöistä tai droneista tehtyjen havaintoraporttien keruun ja analysoinnin koko valtionhallinnon laajuisesti.

Vaikka tämä kysymys oli osoitettu NRCanille, CSNC teknisenä ja tieteellisenä organisaationa tarjoaa täyden tukensa neuvonantajalle, jos hän saa määräyksen ryhtyä sellaiseen työhön.

4. Onko CNSC halukas avaamaan keskustelukanavan US NRC:n kanssa tunnistamattomista droneista ja UAP:sta.

Kuten mainittua, olen tavoitellut US NRC:a ja olemme todenneet, että molempien tahoilla ydinturvallisuuden raportointivaatimukset ovat linjassa. Kuten mainittua, me puhumme heidän näkökulmastaan lisää sen kehittyessä.

5. Onko CNSC:n viranomaiset tietoisia UAP-havainnoista Kanadan ydintekniikan laitosten läheisyydessä.

CNSC ei ole saanut mitään raportteja droneista tai UAP-havainnoista minkään ydintekniikan laitoksen läheisyydessä. Keskustelumme jälkeen me olemme myös varmistaneet, että ei dronet eikä UAP:t ole aiheuttaneet ydinturvallisuuden turvallisuusrikkeitä, eivätkä ne ole yrittäneet sabotoida tai sabotoineet ydintekniikan laitosten turvallisuutta.

Mielelläni toimitan teille tulokset luvanhaltijoillemme esittämästämme tietopyynnöstä. Olkaa yhteydessä CNSC:n suoraan tulevaisuudessa ydinturvakysymyksissä, älkääkä epäröikä ottaa minuun yhteyttä mikäli teillä on kysyttävää.”

AOIMSG-yhteistyö?

Edustaja Maguiren toiminta on tuonut kysymyksiä keskustelun aiheeksi Kanadan ja Yhdysvaltain välillä, eli dronejen ja UAP:den potentiaaliset ja aktuaaliset tunkeutumiset ydintekniikan laitosten alueille.

Ei ole viitteitä siitä, että AOIMSG:n viranomaiset olisivat olleet yhteydessä Kanadan valtioon yhteistyön tiimoilta ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”.

Mieleeni juolahti yksi kysymys. Onko Yhdysvaltain hallitus lähestynyt Australian valtiota yhteistyön nimissä ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”? Australian puolustusministeriölle tullaan jättämään FOIA-tietopyyntö tästä kysymyksestä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.