Mentaalinen Sukupuoli

Psykologian opiskelijat, jotka ovat seuranneet ajattelun modernia trendiä mentaalisten ilmiöiden suhteen, hätkähtävät mielen kahtiajaon idean pysyvyydestä, joka ilmenee niin vahvasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikaisessa tutkimuksessa, ja joka on synnyttänyt useita uskottavia teorioita koskien näiden ”kahden mielen” luonnetta ja koostumusta. Edesmennyt Thomson J. Hudson saavutti paljon suosiota vuonna 1893 omalla hyvintunnetulla ”objektiivisen ja subjektiivisen mielen” teoriallaan, joka hänen mielestään oli olemassa jokaisessa henkilössä. Toiset kirjoittajat ovat houkutelleet lähes yhtä paljon huomiota teorioillaan koskien ”tietoista ja alitajuista mieltä”; ”voluntaarista ja involuntaarista mieltä”; ”aktiivista ja passiivista mieltä” jne. Eri kirjoittajien teoriat eroavat toinen toisistaan, mutta ”mielen kahtiajaon” periaate pysyy näissä kaikissa taustalla.

Hermeettisen Filosofian oppilas voi olla houkuttunut hymyilemään kun hän lukee ja kuulee näistä monista ”uusista teorioista” koskien mielen kahtiajakoa, jossa jokainen koulukunta pitää jääräpäisesti kiinni omista teorioistaan, ja jokainen väittää ”löytäneensä totuuden”. Oppilas palaa takaisin okkulttisen historian pariin, aina aivan okkulttisten opetusten alkujuurille, josta hän löytää viittauksia muinaiseen Hermeettiseen doktriiniin Sukupuolen Periaatteesta Mentaalisilla Tasoilla — Mentaalisen Sukupuolen ilmentymisestä. Ja edelleen asiaa tarkastelemalla hän saa selville, että muinainen filosofia tajusi ”kahden mielen” ilmiön ja kuvasi sitä Mentaalisen Sukupuolen teorialla. Tämä Mentaalisen Sukupuolen idea voidaan selittää muutamalla sanalla oppilaalle, joka tuntee moderneja teorioita, joihin juuri viittasimme. Mielen Maskuliininen Periaate vastaa niinkutsuttua Objektiivista Mieltä; Tietoista Mieltä; Voluntaarista Mieltä; Aktiivista Mieltä jne. Ja Feminiininen Periaate vastaa niinkutsuttua Subjektiivista Mieltä; Alitajuista Mieltä; Involuntaarista Mieltä; Passiivista Mieltä jne. Toki Hermeettiset Periaatteet eivät ole samaa mieltä monienkaan modernien teorioiden kanssa koskien mielen kahden vaiheen luonnetta, eivätkä ne myönnä mitään niistä väitteistä, joita on esitetty kahdesta aspektista — jotkut näistä teorioista ja väitteistä ovat kaukaahaettuja eikä niitä voida osoittaa todeksi kokeilla. Me huomautamme näistä samankaltaisuuksista lähinnä oppilaan auttamiseksi sovittamaan Hermeettiset Opetukset hänen aiemmin hankkimiinsa tietoihin. Hudsonia opiskelevat huomaavat hänen toisen kappaleen, ”Psyykkisten Ilmiöiden Laki”, alussa esitetyn lausunnon: ”Hermeettisten filosofien mystinen jargon paljastaa saman yleisen idean” — eli mielen dualiteetin. Jos tri. Hudson olisi antanut aikaa ja vaivaa ”Hermeettisen Filosofian mystisen jargonin” tulkinnalle, hän olisi saattanut saada paljon valaistusta ”kaksinaisen mielen” aiheesta — mutta silloin, ehkäpä, hänen kaikkein mielenkiintoisin työnsä ei olisi välttämättä tullut kirjoitetuksi. Tarkastelkaamme nyt Hermeettistä Opetusta koskien Mentaalista Sukupuolta.

Hermeettiset Opettajat antavat opetuksensa koskien tätä aihetta pyytämällä heidän oppilaitaan tarkastelemaan sitä mitä heidän tietoisuutensa kertoo heistä Itsestään. Oppilaita pyydetään kääntämään huomionsa sisäänpäin Itseensä. Jokaista oppilasta johdatellaan näkemään, että hänen tietoisuutensa antaa hänelle ensin tiedon oman Itsensä olemassaolosta — tieto on ”Minä Olen”. Aluksi tämä vaikuttaa olevan tietoisuuden ainoat sanat, mutta pienellä lisätutkiskelulla paljastuu, että tämä ”Minä Olen” voidaan erottaa kahdeksi erilliseksi osaksi, tai aspektiksi, jotka työskentelevät yhdessä, ja kuitenkin ne ovat tietoisuudessa toisistaan erillään.

Vaikka aluksi vaikuttaa olevan olemassa pelkästään ”Minä”, huolellisempi ja läheisempi tarkastelu paljastaa, että on olemassa ”Minä” ja ”Minun”. Nämä mentaaliset kaksoset eroavat toisistaan luonteenlaadultaan, ja niiden luonteen sekä niistä syntyvien ilmiöiden tarkastelu valaisee paljon monia mentaalisen vaikutuksen ongelmia.

Aloittakaamme tarkastelemalla ”Minun”, jonka oppilas usein sekoittaa ”Minä”:n, kunnes hän puskee tarkastelua yhä edemmäs tietoisuuden perukoille. Ihminen ajattelee Itsensä (hänen ”Minun” aspektissaan) koostuvan tietyistä tunteista, mauista, tavoista, luonteenpiirteistä, mieltymyksistä, siteistä jne., jotka kaikki koostavat hänen persoonansa, tai ”Itsen” jonka hän ja muut tuntevat. Hän tietää, että nämä emootiot ja tunteet muuttuvat, ne syntyvät ja katoavat, ne noudattavat Rytmin Periaatetta, ja Polariteetin Periaatetta, mitkä vievät häntä yhdestä tunteen ääripäästä toiseen. Hän myös pitää ”Minun” olevan tietyt hänen mieleensä keräämät ja koostamat tiedot, jotka näin muodostavat osan hänestä. Tämä on ihmisen ”Minun”.

Mutta me olemme nyt edistyneet liian hätäisesti. Monien ihmisten ”Minun” voidaan sanoa koostuvan suurelta osin heidän kehotietoisuudestaan, fyysisistä mieltymyksistä jne. Heidän tietoisuutensa on suurelta osin sidottu heidän keholliseen luontoonsa, he käytännössä ”elävät siinä”. Jotkut ihmiset menevät jopa niin pitkälle, että he pitävät koriste-esineitä ”Minun” osana, ja aidosti ajattelevat niiden olevan osa häntä. Kirjoittaja humoristisesti sanoi, että ”ihmiset koostuvat kolmesta osasta — sielusta, kehosta ja vaatteista”. Nämä ”vaatetietoiset” ihmiset menettivät persoonallisuutensa mikäli he ottivat vaatteet pois päältään, tai jos villi-ihmiset repivät ne heidän päältään haaksirikon tapahtuessa. Mutta jopa monet, jotka eivät ole niin läheisesti kiinni ulkoisen habituksen ideassa pitävät silti kehotietoisuuttaan ”Minun” aspektina. He eivät kykene käsittämään Itseään riippumatta kehosta. Heidän mielensä vaikuttaa olevan heille käytännössä ”jotain mikä kuuluu” kehoon — niinkuin monesti näin onkin.

Mutta ihmisen noustessa tietoisuuden asteikolla hän kykenee irroittamaan ”Minun” kehonsa ideasta, ja hän kykenee ajattelemaan kehoaan jonain joka ”kuuluu” hänen mentaaliselle osalleen. Mutta silloinkin hän on varsin taipuvainen identifioimaan ”Minun” mentaalisiin tiloihin, tunteisiin jne., joita hän tuntee itsellään olevansa. Hän on taipuvainen tarkastelemaan näitä sisäisiä tiloja ja pitämään niitä itsensä kanssa identtisinä, sen sijaan että ne olisivat yksinertaisesti ”asioita” joita jokin hänen mentaalisuutensa aspekti on tuottanut, ja jotka ovat olemassa hänen sisässään — mutta jotka eivät silti ole ”hän”. Hän katsoo, että hän voi muuttaa näitä sisäisiä tunnetiloja omalla tahdollaan, ja että hän voi tuottaa täysin vastakkaisen tunteen tai tilan samalla tavalla, ja kuitenkin ”Minun” on olemassa. Ja jonkin ajan päästä hän kykenee asettamaan sivuun nämä eri mentaaliset tilat, emootiot, tunteet, tavat, ominaisuudet, luonteenpiirteet ja muut mentaaliset asiat — hän kykenee siirtämään ne kuriositeettien ja oikkujen ”ei-minä”-kokoelmaan, yhtä hyvin kuin arvoesineet. Tämä vaatii paljon mentaalista keskittymiskykyä sekä mentaalisen analyysin voimaa oppilaalta. Mutta silti tämä on mahdollista edistyneelle oppilaalle, ja jopa ei niin pitkälle päässeillekin, nähdä mielikuvituksessaan miten prosessi voitaisiin toteuttaa.

Kun tämä syrjään sysäämisen prosessi on suoritettu, oppilas huomaa, että hänellä on tietoisesti hallussaan ”Itse”, jota voidaan pitää sen ”Minä” ja ”Minun” duaaliaspektina. ”Minun” tunnetaan jonain mentaalisena, jossa ajatukset, ideat, emootiot, tunteet ja muut mentaaliset tilat voidaan tuottaa. Sitä voidaan pitää ”mentaalisena kohtuna”, niinkuin muinaiset tämän ilmaisivat — joka kykenee tuottamaan mentaalisia jälkeläisiä. Se kertoo tietoisuudelle olevansa ”Minun”, jolla on kaikensorttisten mentaalisten jälkeläisten latentteja luomiskykyjä. Sen luomisenergian voimat tunnetaan valtavina. Mutta silti se vaikuttaa olevan tietoinen siitä, että sen on saatava jonkinlaista energiaa sen joko ”Minä”-kumppanilta, tai joltain muunlaiselta ”Minä”:ltä, jotta se voisi tuomaan esiin sen mentaalisia luomuksia. Tämä tietoisuus saa aikaan realisaation valtavista mentaalisen työn ja luovien kykyjen kyvykkyyksistä.

Mutta oppilas pian huomaa, että tämä ei ole kaikki mitä hän löytää sisäisestä tietoisuduestaan. Hän huomaa, että on olemassa mentaalinen Jokin, joka kykenee Tahtomaan että ”Minun” toimii tiettyjen luovien tapojen mukaisesti, ja joak kykenee myös astumaan sivuun ja todistamaan mentaalista luomista. Tätä osaa hänestä hänet opetetaan kutsumaan nimellä ”Minä”. Hän kykenee lepäämään sen tietoisuudessa niin tahtoessaan. Hän huomaa, että siellä ei ole tietoisuutta, joka aktiivisesti loisi ja tuottaisi, mentaalisten operaatioiden prosesseihin osallistumisen merkityksessä, vaan sen sijaan aistimus ja tietoisuus kyvystä projisoida energiaa ”Minä”:stä ”Minun”:lle — ”tahtomisen” prosessi siitä, että mentaalinen luominen alkaisi ja edistyisi. Hän myös huomaa, että ”Minä” kykenee astumaan sivuun ja tarkkailemaan ”Minun” mentaalisen luomisen ja tuottamisen operaatioita. Jokaisella ihmisellä on mielessään tämä duaaliaspekti. ”Minä” edustaa Mentaalisen Sukupuolen Maskuliinista Periaatetta — ”Minun” edustaa Feminiinistä Periaatetta. ”Minä” edustaa Olemisen Aspektia; ”Minun” edustaa Joksikin Tulemisen Aspektia. Huomaat, että Vastaavuuden Periaate toimii tällä tasolla aivan kuten se toimii sillä suurella tasolla, jolla Universumien luominen tapahtuu. Nämä kaksi ovat samanlaisia, vaikkakin määrältään huomattavasti eroavaisia. ”Niin alhaalla, kuin ylhäällä; niin ylhäällä, kuin alhaalla”.

Nämä mielen aspektit — Maskuliininen ja Feminiininen Periaate — ”Minä” ja ”Minun” — joita tarkastellaan yhdessä hyvin tunnettujen mentaalisten ja psyykkisten ilmiöiden kanssa, antavat mestariavaimen näille vähän tunnetuille mentaalisen operoinnin ja ilmentämisen alueille. Mentaalisen Sukupuolen periaate antaa totuuden, joka on kaikkien mentaalisen vaikuttamisen ilmiöiden taustalla.

Feminiinisen Periaatteen taipumus on aina mielikuvien vastaanottamisen suuntaan, kun taas Maskuliinisen Periaatteen taipumus on aina ilmaisemisen tai antamisen suuntaan. Feminiini Periaate operoi paljon moninaisemmin eri aloilla kuin Maskuliininen Periaate. Feminiininen Periaate tekee työn luotaessa uusia ajatuksia, konsepteja, ideoita, mm. mielikuvituksen työn. Maskuliininen Periaate pysyttelee ”Tahtomisen” työn piirissä, sen eri vaiheissa. Ja kuitenkin ilman Maskuliinisen Periaatteen Tahdon aktiivista apua, Feminiininen Periaate tuppaa tyytymään siihen, että se tuottaa mentaalisia kuvia, jotka ovat seurausta ulkopuolelta saaduista mielikuvista, sen sijaan että se tuottaisi itselleen alkuperäisiä mentaalisia luomuksia.

Henkilöt, jotka ajattelevat jotain aihetta, aktiivisesti hyödyntävät molempia Mentaalisia Periaatteita — Feminiiniä mentaalisen tuottamisen työssä, ja Maskuliinin Tahtoa mielen luovan osion stimulointiin ja energisointiin. Suurin osa henkilöistä käyttää Maskuliinista Periaatetta varsin vähän, ja he ovat tyytyväisiä elämään sisäiselle ”Minun”:lle annettujen ajatusten ja ideoiden kanssa, jotka ovat peräisin muiden ihmisten ”Minä”:ltä. Mutta tarkoituksemme ei ole jäädä pyörimään tähän aiheeseen, jota voi tutkia mistä tahansa psykologian oppikirjasta, nyt kun olemme antaneet teille Mentaalisen Sukupuolen avaimen.

Psyykkisten Ilmiöiden opiskelijat ovat tietoisia Telepatian; Ajatuksensiirron; Mentaalisen Vaikuttamisen; Suggestion; Hypnotismin jne. nimikkeiden alle sijoitetuista ilmiöistä. Monet ovat etsineet selitystä näille eri ilmiöille eri ”kaksoismielen” teorioilla. Ja jossain määrin he ovat oikeassa, sillä mentaalisella aktiviteetilla on selvästikin ilmentymänsä kahdessa erillisessä vaiheessa. Mutta jos tällaiset opiskelijat tarkastelisivat näitä ”kaksoismieliä” Hermeettisen Opetuksen valossa koskien Värähtelyjä ja Mentaalista Sukupuolta, he näkisivät että pitkään heidän tavoittelemansa avain on heidän käsissään.

Telepatian ilmiöissä nähdään miten Maskuliinisen Periaatteen Värähtelyenergia projisoidaan kohti toisen henkilön Feminiiniä Periaatetta, ja jälkimmäinen ottaa siemenajatuksen ja sallii sen kypsyä. Samalla tavoin Suggestio ja Hypnotismi toimivat. Suggestioita antavan henkilön Maskuliininen Periaate suuntaa Värähtelyenergian tai Tahdonvoiman virtauksen kohti toisen henkilön Feminiiniä Periaatetta, ja jälkimmäinen hyväksyy sen ja tekee siitä omansa ja käyttäytyy sen mukaisesti. Näin toisen henkilön mielessä syntynyt idea kasvaa ja kehittyy, ja ajan mittaan sitä pidetään henkilön omana mentaalisena jälkeläisenä, vaikka todellisuudessa se oli varpusten pesään asetettu käen muna. Normaali menetelmä Maskuliiniselle ja Feminiiniselle Periaatteelle tehdä yhteistyötä henkilön mielessä ja toimia harmonisesti keskenään. Mutta valitettavasti keskivertoihmisen Maskuliininen Periaate on liian laiska toimimaan — Tahdonvoiman esittäminen on liian heikkoa — ja tästä seuraa, että sellaiset henkilöt ovat lähes täysin toisten henkilöiden mielien vallassa, joiden he antavat ajatella ja tahtoa heidän puolestaan. Miten vähän alkuperäistä ajattelua tai toimintaa keskivertoihminen suorittaa? Eivätkö suurin osa ihmisistä olekin pelkkiä vahvempimielisten ja -tahtoisten ihmisten varjoja ja kaikuja? Ongelma on, että keskivertoihminen elää lähes täysin hänen ”Minun”-tietoisuudessaan, eikä hän tajua että on sellainenkin kuin ”Minä”. Hän on polarisoitunut Mielensä Feminiinisen Periaatteen suuntaan, ja Maskuliininen Periaate, jossa hänen Tahtonsa lepää, on epäaktiivinen eikä hän käytä sitä.

Maailman vahvat miehet ja naiset ilmentävät Tahdon Maskuliinista Periaatettaan, ja heidän materiaalinen vahvuutensa riippuu tästä faktasta. Sen sijaan, että he eläisivät omissa mielikuvissaan, jotka muut ovat heidän mieliinsä sujauttaneet, he dominoivat omaa mieltään omalla Tahdollaan, saavat aikaan haluamiaan mentaalisia kuvia, ja lisäksi dominoivat myös muiden mieliä samalla tavalla. Katsokaa vahvoja ihmisiä miten he onnistuvat istuttamaan siemenajatuksensa massojen mieliin, ja näin he saavat massat ajattelemaan vahvojen henkilöiden halun ja tahdon mukaisesti. Tämän takia massat ovat niin lampaiden kaltaisia olentoja, heiltä ei irtoa omia alkuperäisiä ajatuksia, eivätkä he käytä omaa mentaalisen aktiivisuuden voimaansa.

Mentaalisen Sukupuolen ilmentäminen havaitaan kaikkialla ympärillämme jokapäiväisessä elämässä. Magneettiset persoonat ovat niitä, jotka kykenevät käyttämään Maskuliinista Periaatettaan tavalla, jolla he voivat välittää ideoitaan muille. Näyttelijä, joka saa muut ihmiset itkemään tahtonsa mukaan, käyttää tätä periaatetta. Ja niin tekee myös menestyksekäs valtiomies, saarnamies, kirjailija tai joku muu, joka haluaa kansan huomion. Joidenkin vaikutusvalta on peräisin Mentaalisen Sukupuolen ilmentämisestä, yllä kuvattujen Värähtelyjen mukaisesti. Tässä periaatteessa on persoonan magnetismin, henkilökohtaisen vaikutusvallan, viehätyksen jne. salaisuus, sekä myös ilmiöiden jotka ylesesti on ryhmitelty Hypnotismin nimikkeen alaisuuteen.

Opiskelija, joka on tutustunut ”psyykkisiin” ilmiöihin, on huomannut miten näissä ilmiöissä tärkeässä roolissa on voima, jota tiede nimittää ”Suggestioksi”, jolla tarkoitetaan prosessia tai menetelmää jossa idea siirretään toisen mieleen, mikä saa toisen käyttäytymään tämän mukaisesti. Korrekti ymmärrys Suggestiosta on tarpeen, jotta voisimme älykkäästi ymmärtää niitä eri fyysisiä ilmiöitä, joiden taustalla Suggestio on. Mutta Värähtelyn ja Mentaalisen Sukupuolen aiheesta on Suggestion opiskelijan tarpeen tietää enemmän. Sillä koko Suggestion toimintaperiaate riippuu Mentaalisen Sukupuolen ja Värähtelyn periaatteista.

Suggestiosta kirjoittavien ja sitä opettavien on tavanmukaista selittää sen olevan ”objektiivinen tai voluntaarinen” mieli, joka esittää mentaalisen mielikuvan tai suggestion ”subjektiiviselle tai involuntaariselle” mielelle. Mutta he eivät kuvaa prosessia mitenkään tai anna mitään analogiaa luonnosta, jonka avulla me voisimme paremmin ymmärtää ideaa. Mutta jos mietit asiaa Hermeettisen Opetuksen valossa, kykenet näkemään, että Feminiinisen Periaatteen energisointi Maskuliinisen Periaatteen Värähtelyenergialla on universaalien luonnonlakien mukaista, ja että luonnonmaailmassa on lukemattomia analogioita, joiden avulla tämä periaate voidaan ymmärtää. Hermeettise Opetukset itse asiassa näyttävät, että Universumin luominen noudattaa samaa lakia, ja että kaikissa luovissa manifestaatioissa henkiselle, mentaaliselle ja fyysiselle tasolle näkyy Sukupuolen periaate — tämä Maskuliinisen ja Feminiinisen Periaatteen ilmentyminen. ”Niin alhaalla, kuin ylhäällä; niin ylhäällä, kuin alhaalla”. Ja vielä tätäkin enemmän, kun Mentaalisen Sukupuolen periaate tajutaan ja ymmärretään, psykologian moninaiset ilmiöt muuttuvat kerralla älykkäästi luokiteltaviksi ja tutkittaviksi, sen sijaan että ne pysyisivät pimennossa. Periaate ”toimii” käytännössä, koska se perustuu elämän muuttumattomiin universaaleihin lakeihin.

Me emme tässä käy syvällisesti käsittelemään, tai kuvaamaan, mentaalisen vaikuttamisen tai psyykkisen aktiviteetin moninaisia ilmiöitä. On olemassa monia kirjoja, joista monet ovat varsin hyviä, joita aiheesta on viime aikoina kirjoitettu ja julkaistu. Näissä kirjoissa esitetyt pääfaktat ovat oikein, vaikkakin useat kirjoittajat ovat yrittäneet selittää ilmiöt omilla lemmikkiteorioillaan. Opiskelija voi tutustua näihin asioihin, ja käyttämällä Mentaalisen Sukupuolen teoriaa hän kykenee tuomaan järjestystä ristiriitaisten opetusten ja teorioiden kaaokseen, ja lisäksi hän kykenee tekemään itsestään aiheen mestarin, jos hän niin haluaa. Tämän työn tarkoituksena ei ole antaa laajaa kuvausta psyykkisistä ilmiöistä, vaan antaa oppilaalle mestariavain, jolla hän voi avata monia ovia Tiedon Temppeliin. Meidän mielestämme tämä Kybalionin Opetuksien tarkastelu voi tarjota selityksen, joka selkiyttää monia vaikeuksia — avaimen joka avaa monia ovia.

Mitä hyötyä on mennä yksityiskohtiin kaikkia psyykkisten ilmiöiden ja mentaalitieteen sisältöjä koskien, olettaen että me annamme oppilaan käsiin keinot joilla hän voi tutustua asian kaikkiin häntä kiinnostaviin puoliin. Kybalionin avulla on mahdollista käydä läpi okkulttista kirjallisuutta uudestaan, jossa vanha Egyptin Valo valaisee monia pimeitä sivuja, monia hämärän peittoon jääneitä aiheita. Se on tämän kirjan tarkoitus. Me emme tuo uutta filosofiaa, vaan puhdistamme suuren maailman vanhan opetuksen laitamia, mikä tulee selkiyttämään muiden opetuksia — ja tämä palvelee toisistaan eroavien teorioiden ja monien toisiaan ristiin menevien doktriinien Suurena Sovitteluna.

 

Artikkelin julkaissut kybalion.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.