Haaste: Virusväittelyn päättäminen

johdannon virushaasteeseen kirjoittanut Jussi Siitarinen

Mitään väitettyä sairaaksi tekevää virusta kuten esimerkiksi SARS CoV-2, apinarokkovirus, HIV, ebolavirus, tuhkarokkovirus, influenssavirus jne ei ole koskaan eristetty suoraan ihmisestä, eläimestä, kasvista tai niiden nesteistä kuten viranomaisten vastaukset tietopyyntöihin osoittavat.

Kaikkien väitettyjen sairaaksi tekevien virusten genomit ovat keinotekoisesti kyhätty lyhyistä sekvensseistä jotka ovat peräisin SOLUVILJELMISTÄ monista eri geneettisistä lähteistä. Ne lyhyet sekvenssit on tietokoneella kyhätty kuvitteellisen viruksen teoreettiseen genomiin jollaista ei todellisuudessa ole olemassa.

Virologia on jo kumottu kontrollikokeilla

Virusten olemassaoloväitteet on kumottu jo ainakin kahdesti:

John Enders joka kehitti virologiassa käytettävän soluviljelymenettelyn teki tuhkarokkovirustutkimuksen soluviljelmistä kontrollikokeen jonka tuloksesta verrattuna alkuperäiseen kokeeseen hän sanoi: ”Tuloksia oli mahdoton erottaa toisistaan.”

Molekyylibiologi tri Stefan Lanka on tehnyt soluviljelmistä kontrollikokeen 21.4.2021. Soluviljelmät hajoavat virologien menettelystä (solujen näännyttämisestä ja myrkyttämisestä) johtuen eivätkä mistään oletetusta viruksesta. Lisäksi hän osoitti että hajonneen kontrollisoluviljelmän lyhyistä geenifragmenteista voidaan keinotekoisesti kyhätä minkä tahansa väitetyn viruksen in silico -genomi.

Elektronimikrokuvat joissa virologit väittävät näkyvän viruksia on otettu näännytetyistä ja myrkytetyistä soluviljelmistä ja näyttävät solujen hajoamistuotteita ja menettelyn tuottamia artefakteja eivätkä mitään viruksia.

Haaste virusväittelyn päättämiseksi

Haaste virusväittelyn päättämiseksi on tri Tom Cowanin, tri Mark Baileyn ja tri Kevin Corbettin luoma ja sen tarkoitus on laittaa virologian pseudotieteelliset menetelmät testiin. He haluavat virologien osoittavan virologian omilla menetelmillä että he kykenevät aidosti ja itsenäisesti – toisistaan riippumatta ja sokkona toistamaan ja monistamaan täsmälleen samat tulokset näytteistä joilla he työskentelevät.

Tri Michael Yeadon kommentoi haastetta ja allekirjoitustaan:
”Olen tietoinen että tämä kaksisivuinen taustatieto ja kokeiluehdotus tähtää osoittamaan onko viruksia olemassa vai ei ja keskittyy SARS-CoV-2:een. Olen allekirjoittajana koska ajateltuani paljon uskon nyt että se on jälleen yksi valhe jonka kohteena olemme olleet. Tutkijat, jopa ne jotka ovat keksimässä kaupallisia lääkkeitä, ovat pitäneet tosiasiana että viruksia on olemassa vaikka he eivät ole koskaan käyneet läpi alkuperäisiä tutkimuspapereita.”

Julkilausuman virusväittelyn päättämiseksi voi ladata tästä.

 

Artikkelin julkaissut Olennaisia Faktoja


14. heinäkuuta 2022

HAASTE: VIRUSVÄITTELYN PÄÄTTÄMINEN

“Pieni parasiitti, joka koostuu nukleiinihapoista (RNA tai DNA), jotka on koteloitu proteiinipinnoitteeseen, joka voi kopioida itseään ainoastaan isäntäsolun sisällä.” (viruksen määritelmä lainattu: Harvey Lodish, et al., Molecular Cell Biology, 4th ed, Freeman & Co., New York, NY, 2000: https://doi.org/10.1016/S1470-8175(01)00023-6)

Yli kaksi vuotta on kulunut siitä, kun “koronakriisi” sai alkunsa, mikä muutti maailmamme tulevaisuudensuuntaa. Tämän kriisin perusajatus on, että uusi ja kuolettava “virus”, SARS-CoV-2, on levinnyt ympäri maailman ja se vaikuttaa suureen osaan ihmiskuntaa negatiivisesti. Keskeistä tälle ajatukselle on perinteinen viisaus siitä, että virukset, jotka on määritelty itseään kopioivaksi proteiinipinnoitteiseksi geeneettiseksi materiaaliksi, joka on joko RNA:ta tai DNA:ta, elävät itsenäisinä olentoina reaalimaailmassa, ja että ne kykenevät toimimaan taudinaiheuttajina. Eli siis uskotaan, että proteiinipinnoitteesta ja geneettisestä sisustasta koostuva niinkutsuttu partikkeli voisi infektoida elävää kudosta ja eläviä soluja, replikoitua näissä elävissä kudoksissa, vahingoittaa kudosta viruksen siellä eläessä ja niin tehdessään uskotaan myös, että se aiheuttaa isännän sairauden ja joskus kuoleman — niinkutsuttu sairauden aiheutumisen kausaalinen virusteoria. Väitetyt viruspartikkelit sitten teorian mukaan kykenevät siirtymään muihin isäntiin ja aiheuttamaan myös näissä sairautta.

Vuosisadan ajan tehtyjen kokeiden ja tutkimusten ja lukemattomien ”virusten vastaiseen sotaan” upotettujen dollareiden jälkeen meidän tulee kysyä itseltämme olisiko aika pohtia uusiksi tätä teoriaa. Usean vuosikymmenen ajan monet lääkärit ja tieteentekijät ovat esittäneet, että tämä teoria siitä, että virukset aiheuttavat sairauksia, perustuu muutamaan perustavanlaatuiseen väärinkäsitykseen. Pohjimmiltaan, sen sijaan että “virukset” nähtäisiin riippumattomina, eksogeenisinä patogeeneina, nämä lääkärit ja tieteentekijät ovat ehdottaneet niiden olevan yksinkertaisesti tavallisia stressaantuneiden ja/tai kuolleiden ja kuolevien kudosten hajoamistuotteita. Siten ne eivät ole patogeeneja, ne eivät ole muille eläville olennoille haitallisia, eikä ole olemassa tieteellistä rationaalia pakottaa suojelemaan itseä tai muita niiltä. Väärinkäsitykset “viruksista” vaikuttavat suurelta osin johtuvan niiden kokeiden luonteesta, joita on käytetty todisteina väittämään, että sellaisia partikkeleita on olemassa ja että ne toimivat yllämainitulla patologisella tavalla. Olennaisesti virologian julkaisut ovat luonteeltaan deskriptiivisä, eivätkä niinkään kontrolloituja ja falsifioitavissa olevia hypoteeseihin perustuvia kokeita, jotka ovat tieteellisen metodin ytimessä.

Ehkäpä keskeisin näyttö siitä, että patogeeninen virusteoria on ongelmallinen, on että yksikään julkaistu tieteellinen paperi ei ole koskaan osoittanut, että viruksen määritelmän täyttäviä partikkeleita olisi eristetty ja puhdistettu mistään sairaan ihmisen tai eläimen kudoksista tai kehon eritteistä. Käyttäen yleisesti hyväksyttyä “eristämisen” määritelmää, joka on yhden asian erottaminen toisesta, on olemassa yleinen konsensus siitä, että tällaista ei ole tehty virologian historiassa. Partikkeleiden, jotka on menestyksellä eroteltu puhdistamisen avulla, ei ole osoitettu olevan kykeneviä replikoitumaan, infektoimaan muita tai tartuttamaan muihin sairauksia, ja täten niitä ei voi kutsua viruksiksi. Lisäksi, “genomien” ja eläinokeiden avulla esitetty “evidenssi” viruksista on käyttänyt menetelmiä, joissa kokeilla ei ole ollut riittäviä kontrolleja.

Alla esitetyt kokeet tulisi tehdä onnistuneesti ennen kuin virusteorian voidaan väittää olevan faktaa:

1. viruksen ominaisuudet omaava uniikki partikkeli eristetään sairaan elävän olennon kudoksista tai eritteistä. Käytetty puhdistusmenetelmä on virologien valittavissa, mutta elektronimikrografeja tulee käyttää varmistamaan, että ollaan puhdistettu morfologisesti identifioitavissa olevia viruspartikkeleja onnistuneesti;

2. puhdistettu partikkeli luokitellaan biokemiallisesti sen proteiinikomponenttien ja geenisekvenssin perusteella;

3. näiden samojen geenisekvenssien osoitetaan koodaavan proteiineja;

4. näiden puhdistettujen viruspartikkelien osoitetaan luonnollisen altistumisreitin kautta aiheuttavan identtisen sairauden koehenkilöille, asianmukaisia kontrolleja käyttäen;

5. partikkelit tulee eristää (puhdistamalla) uudelleen menestyksekkäästi neloskohdan koehenkilöistä, ja tulee osoittaa, että niillä on tarkalleen samat ominaisuudet kuin ykköskohdan partikkeleilla.

Me kuitenkin tajuamme, että virologit eivät välttämättä tee yllä esitetyn mukaisesti, todennäköisesti siksi koska kaikki yritykset tähän päivään mennessä niin tehdä ovat epäonnistuneet. Nyt he yksinkertaisesti välttelevät koko koetta, ja väittävät että heidän “viruksiksi” nimittämiään asioita löytyy sairaiden ihmisten tai eläimien kudoksista niin vähän, että tuo määrä ei ole riittävä sellaisen analyysin suorittamiseksi. Siksi me olemme päättäneet tulla virologeja vastaan puolimatkaan. Ensimmäisessä vaiheessa me ehdotamme, että käytetäänkin tällä hetkellä käytössä olevia menetelmiä. Virologit väittävät, että nämä patogeenivirukset ovat olemassa meidän kudoksissamme, soluissamme ja eritteissämme, koska he väittävät näkevänsä näiden uniikkien partikkelien oletetut vaikutukset useissa soluviljelmissä. Tätä prosessia he kutsivat viruksen “eristämiseksi”. He myös väittävät, että elektronimikroskoopin avulla on mahdollista nähdä näitä uniikkeja partikkeleja heidän soluviljelmissään. Viimeisenä he väittävät, että jokaisella näiden patogeenisten viruksien “lajilla” on oma uniikki genominsa, joka voidaan sekvensoida joko suoraan sairaan ihmisen ruumiineritteistä tai soluviljemän tuloksista. Nyt me pyydämme, että virologit osoittaisivat, että nämä väitteet ovat valideja, tieteellisiä ja toistettavissa. Sen sijaan että jäämme vääntämään verbaalista peistä asiasta, sovitellaan tämä asia lopullisesti tekemällä selkeitä, tarkkoja ja tieteellisiä kokeita, jotka tulevat epäilemättä näyttämään, että nämä väitteet ovat valideja.

Me ehdotamme seuraavaa koetta patogeenisen ihmisviruksen olemassaolon määrittämiseksi:

ENSIMMÄINE VAIHE

Viisi virologian laboratoriota ympäri maailman voisi ottaa osaa tähän kokeeseen eikä yksikään näistä saisi tietää, että toinen laboratorio on kokeessa mukana. Kaikkia vaiheita valvomaan pitää nimittää valvoja. Jokainen viidestä laboratoriosta saa viisi nenän kautta otettua näytettä neljältä ihmisryhmältä (eli yhteensä 20 näytettä), jotka ovat joko
1) tällä hetkellä terveitä eikä heitä hoideta minkään lääketieteellisen diagnoosin varalta;
2) saaneet keuhkosyöpädiagnoosin;
3) saaneet influenssa A -diagnoosin (olemassaolevien ohjeistusten mukaan); tai jotka
4) ovat saaneet ‘COVID-19’-diagnoosin (PCR-“testin” tai immunokromatografisella sivuvirtaustestillä.)

Jokaisen henkilön diagnoosi (tai diagnosoimattomuus) tullaan riippumattomasti verifioimaan, ja patologiset raportit tullaan julkaisemaan tutkimusraportissa. Laboratorioiden kokeet ovat sokkokokeita eivätkä he tiedä mitä näytteet ovat.

Jokainen laboratorio sitten yrittää “eristää” kyseisen viruksen (influenssa A tai SARS-CoV-2) näytteistä tai todeta, että mitään patogeenista virusta ei näytteestä löydy. Jokainen laboratorio näyttää valokuvatodisteet sytopaattisesta vaikutuksesta, mikäli sellaista on olemassa, ja selittävät selvästi jokaisen viljelyprosessin vaiheen ja käytetyt materiaalit, mukaanlukien täydellinen kuvaus kontrolleista tai “leikki-infektioista”. Seuraavaksi jokainen laboratorio hankkii riippumattomasti oikeaksi osoitettavissa olevat elektronimikroskooppikuvat “eristetystä” viruksesta, mikäli virusta on näytteessä, sekä kuvat joista käy ilmi ettei virusta löydy (oletettavasti terveiden ihmisten ja syöpätapausten kuvat). Elektronimikroskooppikuvaus on myös sokkona eivätkä mikroskooppikuvia analysoivat tiedä mitä he analysoivat. Kaikki prosessit dokumentoidaan ja niitä valvotaan.

TOINEN VAIHE

Kaikki näytteet lähetetään geenisekvensoitavaksi ja taaskin operaattorit sekvensoivat sokkona eivätkä tiedä näytteistä mitään. On odotettavissa, että jos 5 laboratoriota saa materiaalia samoiden potilaiden näytteistä, joilla on diagnosoitu COVID-19, jokaisen laboratorion tulisi kyetä tuottamaan IDENTTISET SEKVENSSIN väitetystä SARS-CoV-2 -genomista. Toisaalta, tämä genomi ei pitäisi löytyä muista näytteistä.

(Huom: tässä kokeet esitetään lyhyesti — yksityiskohtaiset protokollat tulisi sopia ja suunnitella laboratorioiden ja allekirjoittaneiden kesken.)

Jos virologit eivät onnistu saamaan tyydyttävää tulosta yllä esitetystä tutkimuksesta, silloin väitteet siitä, että on havaittu jotain “viruksia”, tulisi hylätä perusteettomina. Kaikki näiden väitteiden perusteella tehdyt varotoimet tulisi heti keskeyttää. Jos he onnistuvat tässä tutkimuksessa, silloin me rohkaisemme heitä jatkamaan puhdistuskokeita saadakseen todistusvoimaista näyttöä virusten olemassaolosta.

On kaikkien etu, että tämä eristysasia ja virusten kuten SARS-CoV-2 olemassaolokysymys ratkaistaan. Tämä edellyttää todisteita siitä, että morfologisesti ja biokemiallisesti viruksen kaltaisten hiukkasten pääsy eläviin soluihin on välttämätöntä ja riittävää, jotta syntyy identtisiä hiukkasia, jotka ovat tarttuvia ja tauteja aiheuttavia.

Me toivotamme tervetulleeksi palautteenne ja tukenne tälle aloitteelle.

Allekirjoittaneet

Thomas Cowan, MD
Mark Bailey, MD
Samantha Bailey, MD
Jitendra Banjara, MSc
Kelly Brogan, MD
Kevin Corbett, PhD
Mufassil Dingankar, BHMS
Michael Donio, MS
Jordan Grant, MD
Andrew Kaufman, MD
Valentina Kiseleva, MD
Christine Massey, MSc
Paul McSheehy, PhD
Prof. Timothy Noakes, MD
Sachin Pethkar, BAMS
Saeed Qureshi, PhD
Stefano Scoglio, PhD
Mike Stone, BEXSc
Amandha Vollmer, NDoc
Michael Yeadon, PhD

 

Artikkelin julkaissut drsambailey.com

 

Euroopan terveysviranomaiset: ’Apinarokko vaikuttaa vuotaneen ukrainalaisesta biolaboratoriosta’

Tuore apinarokkoepidemia on ilmeisesti lähtöisin ukrainalaisesta bioaselaboratoriosta, kertoo EU:n terveysviranomainen European Centers for Disease Control.

Riippumaton tutkija tri. Benjamin Braddock väittää, että tuntematon ECDC-lähde sanoi hänelle, että apinarokon virusvariantti, joka nyt on kierrossa ympäri maailman, on alustavien tutkimuksien mukaan virus joka on lähtöisin Ukrainassa sijaitsevasta bioaseiden laboratoriosta, jossa Yhdysvallat tekee tutkimusta.

Monkeypox CDC

Braddock twiittaa:

Pian sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, WHO käski Ukrainan viranomaisia, että hidäne tulee tuhota vaarallisissa biolaboratorioissa tutkittavat patogeenit, jotta estettäisiin niiden “mahdollinen leviäminen” ulkomaailmaan.

Venäjän Duuman ukrainalaisia biolaboratorioita tutkiva tutkintakomissio syytti Yhdysvaltain isorokko- ja ebolatutkimuksia laittomiksi, joita tehdään Ukrainan salaisissa biolaboratorioissa.

Irina Jarovaja, komitean eräs puheenjohtajista, kertoi toimittajille; “Tänään me esitämme analyysin niistä patogeeneista, joista Yhdysvallat on erityisen kiinnostunut Ukrainassa. Poislukien patogeenit, jotka on rajattu Ukrainan maan rajojen sisäpuolelle, [laboratorioiden tutkimiin] viruksiin ja patogeeneihin lukeutuu sellaisia, jotka ovat Ukrainasta endeemisesti erittäin kaukana, kuten ebola ja isorokko.”

Apinarokkotapauksia ennen viimeisintä epidemiaa on raportoitu ainoastaan Keski- ja Länsi-Afrikan maista. Viime viikkoina apinarokkotapauksia on mystisesti löytynyt ympäri maailman Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta.

Oyewale Tomori, WHO:n neuvonantajapaneelien jäsen ja entinen Nigerian tiedeakatemian neuvonantaja sanoi; “Minua hämmästyttää tämä. Joka päivä herään ja luen yhä vain uusista maista, joissa sitä esiintyy. Tämä ei ole sellainen leviämistyyli, jota olemme havainneet Länsi-Afrikassa, joten länsimaissa on pakko ollut tapahtua jotain muuta.”

Yhdysvaltain bioaseiden tutkimusviranomainen (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) hankki itselleen 13 miljoonaa annosta Bavarian Nordicin Jynneo-isorokko/apinarokkorokotetta. Kuitenkin Health and Human Servicesin (HHS) julkaisemassa tiedotteessa väitetään, että tällä suurella tilauksella ei ole yhteyttä apinarokkoepidemiaan.

HHS:n edustaja sanoi Axiosille; “BARDAn tuorein isorokkorokotteen tilaus liittyi standardimuotoiseen ja käynnissä olevaan varautumistoimintaan, eikä se liity mihinkään tiettyyn tapahtumaan.”

“BARDA on työskennellyt teollisuuden kanssa hoitojen ja rokotteiden kehittämiseksi mahdollisen isorokkoepidemian varalta, joista joitain voidaan käyttää myös apinarokkoon”, hän lisää.

Isorokkoa ei ole esiintynyt USA:ssa vuoden 1980 jälkeen.

Miksi Yhdysvaltain hallitus nyt kokee tarvitsevansa noin suuren määrän isorokko/apinarokkorokotteita?

Saako Biden omalle tililleen MILJOONIA rahaa apinarokkorokotteesta, jota hän pakottaa amerikkalaisille?

 

Artikkelin julkaissut Infowars

Muotoaan muuttava UFO Australiassa

Tässä on kiinnostava UFO-havaintovideo Figtreesta, Wollongongin lähiöstä New South Walesissa, Australiassa. Tämä on kuvattu 17. lokakuuta 2021.

Silminnäkijän raportti:

Kappale muutti muotoaan kuten voit videolta nähdä, mutta myös jos hidastat sitä tarpeeksi, näet että siellä oli muitakin kappaleita (mustia pisteitä) lentämässä pääkappaleen ympärillä…

Se näyttää elohopean kaltaiselta ja nestemäisesti muotoaan muuttavalta. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista ja en voi uskoa että sain sen kuvattua… Kappale muuttuu möykyn muotoisesta donitsin muotoon sekunneissa, sitten kun se lähestyy puuta, se muuttuu pallolta näyttäväksi jutuksi jonka jalat roikkuu ja se näytti aika kuumottavalta.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Stanfordin professori väittää, että hänellä on OIKEITA UFON PALASIA

Tri. Garry Nolan on Rachford and Carlota A. Harris -professori Stanfordin lääketieteellisen patologian laitoksella. Hän on julkaissut yli 300 tutkimusartikkelia ja hänellä on 40 patenttia. Häntä pidetään yhtenä 25:n huippukeksijän joukossa Stanfordissa. Nolan on perustanut Rigel Inc.:n (NASDAQ: RIGL) ja Nodality, Inc.:n (diagnostiikkayritys), BINA:n (geenilaskentalaitteistoyritys, joka myytiin Roche Diagnosticsille), Apprisen (myyty Roche Sequencing Solutionsille), ja ollut mukana perustamassa Ionpathia sekä Akoyaa.

Tässä keskustelussa keskitymme hänen UFO-kiinnostukseensa. Vuodesta 2016 lähtien Garrylla on ollut hallussaan ja hän on analysoinut materiaaleja, joita eräät huippu-ufologit ovat hänelle antaneet, esim. Jacques Vallée. Hän on myös ollut CIA-konsulttina tutkimassa UFOja kohdanneiden aivoja. Tässä haastattelussa me puhumme hänen löydöksistään koskien UFO-materiaaleja ja aivojen rakenteita. Materiaalit sisältävät isotooppeja, joita ei esiinny missään päin Maapalloa, ja aivojen rakenne on erittäin uniikki.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

5G: Uhka vai mahdollisuus? Juha Kinnunen Mikko Kempen haastattelussa

🎤 Vieraana Juha Kinnunen. Juha on koulutukseltaan insinööri, työskennellyt esim. Nokialle ja tehnyt työkseen mittauksia kännykän säteilyyn liittyen. Hän on myös ohjelmistosuunnittelija ja kiinnostunut myös terveysteknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Tällä hetkellä juha tutkii myös terveellisempää rakentamista, painopisteenä tilojen värähtely.

Tässä jaksossa sukellamme kysymyksiin kuten onko 5G hyvä vai huono asia? Voiko 5G olla haitallisia vaikutuksia meidän terveydelle? Mitä havaintoja Juha on tehnyt tämän työn parissa? Mitä haasteita 5G teknologiassa voi mahdollisesti olla? Missä vaiheessa patenttien ja eri tutkimusten perusteella Juhan mielestä eri mielenhallinta teknologia on mahdollisesti tässä vaiheessa? Kuinka hyvä teknologia tai alusta grafeiinioksidi on nanobottiteknologialle? Ja minkälaisesta terveysteknologiasta Juha on kiinnostunut.

Jakson linkit:

Elon Muskin Neuralink julkaisi videon, jossa apina pelaa taidokkaasti Pong-klassikkopeliä vain aivojensa avulla
https://tekniikanmaailma.fi/elon-muskin-neuralink-julkaisi-videon-jossa-apina-pelaa-taidokkaasti-pong-klassikkopelia-vain-aivojensa-avulla/

Yhdistäisitkö omat aivosi tekoälyyn? Elon Musk yhtiö hakee lupaa testata ihmisillä uutta sensoria, joka antaa meidän kontrolloida laitteita “ajatuksen voimalla”
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/07537b1b-9d05-439f-9fe7-318aea8482f6

Elon Muskin aivosirut tappoivat apinoita – “äärimmäistä kärsimystä”
https://www.tivi.fi/uutiset/elon-muskin-aivosirut-tappoivat-apinoita-aarimmaista-karsimysta/7f069f2e-54ef-481e-b30f-ff27693f8388

The U.S. military creates tech to control drones with thoughts
https://bigthink.com/the-present/the-u-s-military-is-developing-mind-controlled-drones/
Eurooppalaisetkin yhtiöt peruvat lentojaan USA:han 5G- verkkojen käyttöönoton takia
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/a2b7a2d2-2176-4847-a31a-91ce7e0bd150

Raymond Rife – Rife Machine
https://www.spooky2.com/rife-machine-faqs/

Spooky2 – Terveyseknologia
https://www.spooky2.com/

Multiway Oscillator
https://www.renointegrativemedicalcenter.com/multi-wave-oscillator/

Koko jakson ohjelma:
00:00 – Kuka on Juha Kinnunen ja mitä hän on tehnyt? Minkälaisia töitä Juha esim. teki Nokialle?
05:00 – Onko 5G hyvä vai huono asia? Voiko 5G olla haitallinen asia terveydelle?
07:30 – Onko Juha tutustunut Raymond Rifen työhön?
13:00 – Mitä mielenkiintoisia havaintoja Juha on työssään tehnyt?
18:00 – Mitä haasteita 5G taajuuksilla on käytännön kannalta?
24:00 – Onko mahdollista, että linnut voisi kuolla esim. 5G säteilyyn?
25:00 – Onko kännyköiden säteilyllä haitallisia terveysvaikutuksia?
28:00 – Onko sinun mieltäsi mahdollista manipuoloida jo nyt olemassa olevalla teknologialla?
36:00 – Mikä huolestuttaa Juhaa eniten uudessa teknologiassa?
48:00 – Voiko säteilyllä olla negatiivisia terveysvaikutuksia?
1:02:00 – Onko viranomaiset miettinyt tätä tarpeeksi pitkälle?
1:08:00 – Voiko rokotteissa oikeasti olla “mikrosiru” mikä voi ottaa yhteyden 5G teknologiaan?
1:15:00 – Voiko tässä olla joku agenda taustalla?
1:18:00 – Mitä tarkoittaa ns. suprajohtavuus? Millä tavalla grafeiinioksidi on erittäin hyvä teknologia?
1:26:00 – Miten on mahdollista edes kehittää nanobotti teknologiaa? Kuka ja miten?
1:30:00 – Mitä mieltä Juha on internetin “kotivideoista”, joissa näkyy magneetti ja jotain mustaa liikkuvan esim. vedessä sen mukana?
1:35:00 – Laittaako Juha esim. kännykän korvalle tai käyttääkö Juha esim. bluetoothia?
1:40:00 – Mitä eri terveysteknologiaa Juha käyttää tai on aikomassa hankkia?
1:48:00 – Mikä on Juhan kehoitus?

 

Artikkelin julkaissut rumble.com


Lue myös:

5G-verkko käyttää samaa taajuuskaistaa kuin Pentagonin aseet

5G-säteily on täydellinen työkalu massojen hallintaan

Musta kolmio lentää hiljalleen Floridassa

Kolmio-UFO havaittiin lentämässä Port Saint Lucien taivaalla Floridassa 6. joulukuuta 2021.

Silminnäkijän raportti:

Havaitsin mustan kolmioaluksen, joka lensi hiljalleen etelästä pohjoiseen/luoteeseen ja muutti matkalla suuntaansa. Aluksella oli 3 kellertävän oranssia valoa. Yksi valo kolmion jokaisessa nurkassa. Alus lensi pystyssä, mikä antoi sille pyramidin kaltaisen ulkomuodon.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Pentagonin UFO-video: ’Minulla ei ole selitystä’

Ilmoituspäivämäärä: 26. toukokuuta 2022
Ilmoituspaikka: US Pentagon
UFO-videon päivämäärä: tammikuu 2021

Olen raportoinut sivuillani monesti näistä metallisista palloista. Arvioisin, että arviolta 400 raporttia sellaisista havainnoista on tehty, joista yhdessä tuoreehkossa Kalifornian Google-kartalla oli puolisenkymmentä metallista palloa. Lehdistö kuitenkin on sivuuttanut nämä havainnot iloisesti. Joka kerta kun raportoin UFO-orbista, huolimatta lähteestä, videon tai todisteiden laadusta, maailman uutismediat sivuuttavat havainnot. Jostain tuntemattomasta syystä pallomainen UFO ei vetoa lehdistöön. Se on ookoo. Minä olen jopa seissyt parin metrin päässä pallo-UFOsta Taipein asuintaloni 8. kerroksessa muutama vuosi sitten.

Vaikka lehdistö jättääkin asiasta puhumatta, minä en todellakaan jätä ja kansakin ottaa ne vakavasti. Pallo-UFOt ovat olleet Yhdysvaltain parlamentin alakomiteankin käsittelyssä ja siksi meillä on 100-prosenttista näyttöä siitä, että tällaiset UFOt ovat olemassa, mutta sen lisäksi myös niitä pidetään uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Laitan videon samanlaisista UFOista, joita olen löytänyt Google Earthista.

Nyt Pentagonia painostetaan kertomaan UFOjen olemassaolosta ja älykkäistä avaruusolennoista. Tätä ei tule tapahtumaan. Miksei? On olemassa sääntöjä, jotka suojelevat valtiota sellaisilta vuodoilta. Pieninkin uhka kansalliselle turvallisuudelle… pidetään salassa! Niinpä Pentagon yrittää luovia aloitteista esittäen, että he ovat läpinäkyviä, vaikka he eivät ole. He vain heittelevät muruja pöydältä, kansa uskoo ja kiinnostuu… niin että voisi kuvitella että jotain suurta tapahtuu, mutta se on vain muruja piirakasta jota he piilottelevat.

Scott C. Waring,  Taiwan

Uutiset kertovat:

’Minulla ei ole selitystä’: Pentagonin viranomainen näyttää videota tunnistamattomasta kohteesta

Laivastotiedustelun varajohtaja Scott Bray näyttää julkiseksi tehdyn videon tunnistamattomasta kohteesta parlamentin alakomitean kuulemisessa ”tunnistamattomista ilmailmiöistä”, eli UFOista.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily