Avainsana-arkisto: UFO-paljastus

Four pillars

Vuoden 2024 kansalliseen NDAA-puolustuslakiin sisältyvän UAP:itä koskevan muutoksen vaikutukset

Presidentti Biden allekirjoitti 22. joulukuuta 2023 vuoden 2024 kansallisen puolustuksen valtuutuslain (”FY 2024 NDAA”). Uuden lain pykälät 1841-1843 käsittelevät tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (”UAP”).

Senaatti hyväksyi heinäkuussa 2024 varainhoitovuoden 2024 NDAA:n version, joka sisälsi vuoden 2023 lain tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden paljastamisesta (Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023), joka olisi velvoittanut liittovaltion hallituksen käyttämään pakkolunastustoimivaltaa yksityishenkilöiden tai -yhteisöjen hallussa olevaan UAP:hin liittyvään aineistoon. Kuten jäljempänä käsitellään yksityiskohtaisemmin, pakkolunastusta koskevaa valtuutusta ei sisällytetty kongressin molempien kamarien hyväksymään lopulliseen versioon NDAA:sta. Uudessa laissa edellytetään ainoastaan, että perustetaan hallituksen laajuinen UAP-asiakirjojen kokoelma, että hallituksen virastot siirtävät UAP-asiakirjat kokoelmaan ja että asiakirjojen luovuttamista (tai luovuttamatta jättämistä) tarkastellaan sellaisten kriteerien perusteella, joiden perusteella niiden julkistamista voidaan ”lykätä”. Näiden lopullisten UAP-säännösten sisältö ja kongressin uusi kiinnostus UAP:itä kohtaan voivat kuitenkin olla esimakua tulevista asioista hallituksen urakoitsijoille ja tutkimusyksiköille, erityisesti niille, jotka osallistuvat puolustus-, tiedustelu- ja muihin kansallisen turvallisuuden hankkeisiin. Seuraavassa käsitellään tarkemmin UAP-muutoksen taustaa, kehitystä ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia sekä sen mahdollisia vaikutuksia urakoitsijoihin ja muihin yksityisiin yksiköihin.

Heinäkuu 2023:  Alkuperäinen UAP-lakimuutos

Aiemmin tänä vuonna, kun senaatin asevoimien komitean (SASC) versiosta NDAA:sta keskusteltiin senaatissa, enemmistöjohtaja Chuck Schumer (D-NY) ja senaattori Mike Rounds (R-SD), SASC:n vanhempi jäsen, ehdottivat lakiehdotuksen muutokseksi vuoden 2023 lakiehdotusta Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Disclosure Act of 2023. Tarkistuksen lähtökohtana oli ajatus siitä, että ”lainsäädäntö on tarpeen, jotta kaikki liittovaltion hallituksen hankkima tieto tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä olisi täydellisesti ja ajoissa saatavilla, jotta voidaan edistää kattavaa avointa tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja kehitystä, joka on välttämätöntä mahdollisten teknologisten yllätysten välttämiseksi tai lieventämiseksi kiireellisten kansallisten turvallisuusongelmien ja yleisen edun edistämiseksi”. Muutokseen sisältyy kaksi keskeistä säännöstä, jotka ovat hyvin pitkälti vuoden 1962 presidentti John F. Kennedyn salamurhaa koskevien tietojen keräämistä koskevan lain mallina.

Ensinnäkin kyseisessä muutoksessa määrättiin, että liittovaltion hallituksen on pakkolunastettava kaikki yksityishenkilöiden tai -yhteisöjen hallussa olevat ”tuntematonta alkuperää olevat talteenotetut teknologiat ja biologiset todisteet muusta kuin ihmisälystä”. Tämä olisi velvoittanut kaupalliset tahot, mukaan lukien puolustusalan alihankkijat, akateemiset tutkimusyksiköt ja yksityiset kansalaiset, luovuttamaan hallitukselle hallussaan olevat UAP:hin liittyvät materiaalit ja tiedot.

Toiseksi lakimuutoksella olisi perustettu koko hallituksen kattava asiakirjojen tarkastuslautakunta, joka koostuisi pätevistä ja puolueettomista kansalaisista, jotka presidentti nimittää ja senaatti vahvistaa. Tarkastuslautakunnalla olisi ollut valtuudet tarkastella ja hyväksyä tai lykätä UAP-asiakirjojen julkistamista. UAP-asiakirjoja olisi oletettu julkistettavan, mikä tarkoittaa, että jos presidentti ei hyväksyisi tarkastuslautakunnan suositusta, jonka mukaan asiakirjat olisi pidettävä salassa, ne olisi julkistettava. Tarkistus hyväksyttiin lopulta ja sisällytettiin senaatin versioon varainhoitovuoden 2024 kansallisen puolustuslakisopimuksen (NDAA) senaatin versiosta.

Joulukuu 2023: Lopulliset säädökset UAP:istä

NDAA-konferenssissa tehtiin merkittäviä muutoksia senaatin säännöksiin ja poistettiin monet niiden kiistanalaisimmista piirteistä. Erityisesti pakkolunastusta ja arviointilautakuntaa koskevia säännöksiä, joilla olisi ollut merkittävin vaikutus yksityisen sektorin yksiköihin, ei sisällytetty lopulliseen lakiin.

Varainhoitovuoden 2024 NDAA:n jäljellä olevat, UAP:itä koskevat hyväntahtoisemmat säännökset ohjaavat National Archives and Records Administrationia (”NARA”) perustamaan ”UAP Records Collection” -rekisterikokoelman viimeistään 23. helmikuuta 2024. Arkistokokoelma koostuu ”kaikista hallituksen omistamista, hallituksen toimittamista tai rahoittamista arkistoista, jotka liittyvät tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin, tuntemattoman alkuperän teknologioihin ja muuhun kuin ihmisperäiseen tiedusteluun[.]” Lisäksi viimeistään 23. lokakuuta 2024 valtion virastojen on tunnistettava ja tarkistettava hallussaan olevat UAP-tietueet ja, jos ne päättävät, että tietue olisi luovutettava yleisölle, toimitettava se NARA:lle, jossa se asetetaan yleisön nähtäväksi. Vaihtoehtoisesti valtion virasto voi myös päättää, että tietueen julkistamista olisi ”lykättävä”, jolloin tietue suojataan NARA:n kokoelman ”suojattuun, vielä julkistamattomaan tai salassa pidettävään” osaan. Lykkäämisen edellytyksenä on toteamus, jonka mukaan tietojen julkistaminen aiheuttaisi vakavan uhan sotilaalliselle puolustukselle, tiedusteluoperaatioille tai ulkosuhteiden hoitamiselle. Kongressille on ilmoitettava 15 päivän kuluessa päätöksestä lykätä UAP-tietueen julkistamista. Vaikka kaikkia lykkäyksen kohteena olevia asiakirjoja on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen turvaluokituksen poistamista ja julkistamista varten, tällaisten asiakirjojen julkistaminen on kuitenkin pakollista vasta 25 vuoden kuluttua siitä, kun asiakirja on ensimmäisen kerran luotu. Laissa säädetään, että muiden kuin liittovaltion henkilöiden tai yhteisöjen luomia UAP:hen liittyviä asiakirjoja ei voida lykätä.

UAP-säännösten vaikutukset 2024 NDAA:ssa

Vaikka varainhoitovuoden 2024 NDAA:n UAP-säännökset eivät enää sisällä monia Schumerin ja Roundsin lakimuutoksen osia, lain sallima ”hallituksen rahoittamien” UAP:hin liittyvien tietueiden julkistaminen voi vaikuttaa puolustusalan urakoitsijoihin ja tutkimusorganisaatioihin, jotka ovat työskennelleet valtion virastojen kanssa tai niille. Hallituksen tehtävänä on yksin päättää, mitä ”hallituksen rahoittamia” UAP-tietoja olisi julkistettava; laissa ei edellytetä, että hallitus jakaa julkistamisaikeensa yksityisen sektorin yksiköille, joita asia koskee, tai että niille annetaan tilaisuus kumota ehdotettu julkistaminen tai muokata tietueita. Jos yksityisen sektorin yksiköt ovat huolissaan sellaisten UAP-tietoihin liittyvien tietojen julkistamisesta, jotka ovat niiden hallussa valtion rahoittaman sopimuksen tai hankkeen puitteissa tehdyn työn vuoksi, niiden olisi otettava yhteyttä asianomaiseen valtion virastoon keskustellakseen säännösten vaikutuksista niiden työhön. Kun otetaan huomioon lakiin sisältyvä kansallista turvallisuutta koskeva poikkeus ja tietojen julkistamisen pitkä odotusaika, monilla toimeksisaajilla voi olla hyviä perusteita lykätä arkaluonteisiksi tai suojatuiksi katsomiensa tietojen julkistamista.

Lisäksi kongressin kiinnostus UAP:itä kohtaan on edelleen suurta. Lainsäätäjät ovat ilmaisseet aikovansa jatkaa painostusta pakkolunastusta ja tarkastuslautakuntaa koskevien säännösten sisällyttämiseksi tulevaan lainsäädäntöön. Senaattori Schumer totesi erityisesti, että vaikka varainhoitovuoden 2024 NDAA luo ”vahvan perustan tuleville lisätoimille”, hän ja muut senaatin tarkistuksen kannattajat aikovat jatkaa pyrkimyksiä ”luoda riippumaton, presidentin nimittämä tarkastuslautakunta, joka voi valvoa salaisia UAP-asiakirjoja ja luoda järjestelmän niiden luovuttamiseksi tarvittaessa yleisölle”.

Yhteenveto

Ottaen huomioon nopean kehityksen tällä uudella painopistealueella yksityisen sektorin yksiköiden, jotka osallistuvat valtion rahoittamiin hankkeisiin, erityisesti puolustukseen tai tiedustelutoimintaan liittyviin sopimuksiin tai tutkimushankkeisiin, olisi seurattava tiiviisti sekä varainhoitovuoden 2024 NDAA:n UAP-tietueisiin liittyvien säännösten täytäntöönpanoa että tulevaa UAP-lainsäädäntöä.

 

Artikkelin julkaissut insidegovernmentcontracts.com

Jenkkivirastojen pitää luovuttaa kaikki salaisetkin materiaalinsa UFO-paljastusta varten

Liittovaltion virastoilla on lokakuun 20. päivään asti aikaa toimittaa kaikki ufoja koskevat dokumentit, äänitteet ja videot Yhdysvaltain hallitukselle, jotta ne voidaan jakaa yleisölle.

Kansallinen arkisto- ja arkistohallinto (National Archives and Records Administration, NARA) antoi ohjeet tässä kuussa, ja ne panevat täytäntöön vuoden 2024 kansallisen puolustuslupalain (National Defense Authorization Act, NDAA) UFOjen paljastamista koskevan lakimuutoksen, joka allekirjoitettiin viime joulukuussa.

Ohjeet paljastavat viimeisimmän strategian, jonka tarkoituksena on pakottaa Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön haluttomat osat paljastamaan kaikki, mitä ne tietävät tunnistamattomista ilmailmiöistä (Unidentified Aerial Phenomena, UAP).

Tämä tapahtuu kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Pentagonin UFO-toimisto julkaisi kongressille kiistanalaisen raportin, jossa se väitti, ettei se ”löytänyt mitään todennettavissa olevia todisteita siitä, että Yhdysvaltain hallituksella tai yksityisellä teollisuudella olisi koskaan ollut pääsy maan ulkopuoliseen teknologiaan”.

Yllä ”Archives II”, Kansallisarkisto College Parkissa, Marylandissa, jossa on tutkijoiden ja yleisön saatavilla olevat hallituksen nykyaikaisimmat asiakirjat. Uudet UFO-asiakirjat ovat saatavilla täällä sekä verkossa digitaalisen tietokannan kautta.
Yllä ”Archives II”, Kansallisarkisto College Parkissa, Marylandissa, jossa on tutkijoiden ja yleisön saatavilla olevat hallituksen nykyaikaisimmat asiakirjat. Uudet UFO-asiakirjat ovat saatavilla täällä sekä verkossa digitaalisen tietokannan kautta.

NARA:n arkistonhoitajat ovat antaneet ohjeet, joiden mukaan kaikki UFO- tai UAP-asiakirjat on toimitettava sähköisessä muodossa yksityiskohtaisine metatietoineen, jotta ne voidaan sisällyttää uuteen haettavissa olevaan tietokantaan, joka asetetaan yleisön saataville.

Tietokanta sisältää turvaluokiteltua aineistoa, jota NARA säilyttää itsenäisesti ja säilyttää tiedot turvallisesti, kunnes niiden turvaluokitus voidaan purkaa yleisön saataville.

NARA:n ohjeissa tehdään selväksi, että kaikkien valtion virastojen on merkittävä arkistoihinsa kunkin tiedoston ”virallinen turvallisuustilanne” ja mahdolliset ”erityiset valvontatoimet”, mukaan luettuina ”erityistietosuojatut tiedot” (SCI, Special compartmented information) ja ”erityispääsyohjelmat” (SAP, Special access programs).

Kaikkien liittovaltion virastojen, myös Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön, kuten CIA:n, on myös selitettävä NARA:lle ja yleisölle, miksi tietyt UFO-asiakirjat ovat ”vapautettuja” uuden lain mukaisesta luovuttamisesta. ”Jos asiakirjoja luovutetaan osittain tai pidätetään kokonaan”, NARA:n ohjeellisessa neuvoa-antavassa postituksessa todettiin, ”on mainittava NDAA:n pykälässä 1843 esitetyt erityiset lykkäysperusteet.

Arkisto lisäsi, että näiden virastojen on noudatettava joko vuoden 2024 NDAA:n uuden UFO-tiedonantoa koskevan muutoksen säännöksiä tai ”toimeenpanomääräys 13526:n määräyksiä”.

Presidentti Barack Obaman vuonna 2009 antamassa määräyksessä todetaan, että kaikki yli 25 vuotta vanha salainen aineisto poistetaan automaattisesti luokituksesta.

Molempien kongressikamarien jäsenet ilmaisivat turhautuneisuutensa vuoden 2024 NDAA:n yhteydessä allekirjoitetun UFOjen paljastamista koskevan lakimuutoksen vesittyneestä luonteesta.

”Meidät huijattiin. Meitä huijattiin täysin. He poistivat kaikki osat”, sanoi edustaja Tim Burchett, yksi lain puuhamiehistä.

Koska Pentagonin viimeisin UFO-raportti ei vakuuttanut, kongressin edustajainhuoneen valvontakomitean jäsenet ovat hiljattain sanoneet valmistelevansa kahta uutta julkista kuulemistilaisuutta UFOista pitääkseen painetta yllä.

”Meillä ei ole vielä tosiasioita”, kuten republikaanien kongressiedustaja Glenn Grothman selitti Ask a Polin toimittajalle viime kuun lopulla.

Yksi näistä kuulemistilaisuuksista keskittyy Anna Paulina Lunan mukaan tuntemattomien alusten, niin sanottujen tuntemattomien vedenalaisten esineiden (Unidentified Submerged Objects, USO), vedenalaisiin tapauksiin.

”Aiomme tehdä jotain USO:n kanssa”, edustaja Luna sanoi toukokuussa, ”keskustelemme joidenkin ihmisten kanssa”.

 

Artikkelin julkaissut Daily Mail

Norio Hayakawa: UFO-ilmiön mysteeri

Dulcen myyttiin syventyneen Norio Hayakawan kaksiosainen videosarja UFOista.

KATSO  OSA 1 ALTA :

 • nuoruus Yokohamassa, Japanissa
 • Isän UFO-havainto 1947
 • Utsuro-bunen “onton aluksen” havainto Japanissa
 • Lonnie Zamoran UFO-havainto vuonna 1964 Socorrossa, New Mexicossa
 • Saapuminen Albuquerqueen, New Mexicoon vuonna 1965
 • Äidin UFO-havainto vuonna 1975
 • Bob Lazar & Area 51 vuonna 1989
 • Vierailu Dulceen, New Mexicoon vuonna 1990

KATSO OSA 2  ALTA:

 • Pentagon ja UAP:t
 • Parafyysinen tunkeutuminen omaan fyysiseen ulottuvuuteemme
 • Kosminen salaliitto, joka tapahtui universumissamme ikuisuuksia sitten
 • Jacques Vallee ja John A. Keel
 • Kosmiset voimat nykyisen pimeyden yläpuolella
 • Luciferin kosminen kapina ja langenneet enkelit
 • Farmingtonin UFO-tapaus New Mexicossa 1950
 • Vuoden 1994 UFO-tapaus Zimbabwessa, Afrikassa
 • Huikea UFO-tapaus Portugalin Fatimassa lokakuun 13. päivänä 1917
 • Valtio ei ole paljastanut mitään UFOista
 • Globaali yhtäaikainen “olentojen” itsensä suorittama UFO-paljastus tulevaisuudessa

 

Artikkelin julkaissut noriohayakawa.wordpress.com

Onko UFO-paljastus livahtamassa käsistämme?

kirjoittanut Kevin Randle

Viime viikko näytti olevan minun viikkoni kaikenlaiselle paljastamiselle. Coast-to-Coast AM -ohjelmassa annoin joitakin viimeisimpiä tietoja kongressin pyrkimyksistä ajaa läpi lainsäädäntöä hallituksen tiedostojen avaamisesta avoimuutta silmällä pitäen ufoja koskevissa asioissa, joita he nyt vaativat kutsumaan UAP:ksi.

(Katso Steve Bassettin kanssa tekemäni haastattelu, jossa keskustellaan UAP:n käytöstä UFO:n sijasta A Different Perspective -ohjelman radio- ja televisioversiossa. Linkki alla.)

Edustajainhuoneen republikaanit vastustavat senaatin enemmistöjohtajaa Chuck Schumeria, joka senaattori Mike Roundsin kanssa ehdotti lakiehdotusta, jolla perustettaisiin lautakunta, jonka tehtävänä olisi hallituksen ufoja koskevien asiakirjojen salassapidon poistaminen.

Vuoden 2023 poikkeavia ilmiöitä koskevalla lailla (The Anomalous Phenomena Act of 2023) pyrittiin lisäämään UAP-ilmiöiden avoimuutta. Laissa hahmotellaan UAP-tietueiden julkistamisprosessi. Schumerin mukaan edustajainhuoneen republikaanit ”yrittävät tappaa toisen järkevän kahden puolueen toimenpiteen… lisätä läpinäkyvyyttä sen suhteen, mitä hallitus tietää ja mitä se ei tiedä tunnistamattomista ilmailmiöistä”.

The Byten mukaan AARO:n johtajana toiminut Sean Kirkpatrick sanoi, että hallituksen salailu johtaa salaliittoteorioihin. Jos tiedossa on tyhjiö, sen täyttävät oikeistolainen yleisö ja erilaiset salaliittoteoriat ja syytökset. Tämä on tietysti vanha kiertotie, jolla silminnäkijät ja UFOista kiinnostuneet leimataan hieman todellisuuden ulkopuolella oleviksi. Kun tähän liitetään jokin leima, kuten oikeistolaisuus, voidaan viestiä harhauttaa, vaikka tosiasiat perustuisivatkin todellisuuteen.

Sean Kirkpatrick tiedottaa muutamalle Yhdysvaltain senaatin jäsenelle.

 

Kirkpatrick meni jopa niin pitkälle, että syytti ilmiantajia AAROn työn vaarantamisesta, mikä vaikuttaa viittaavan siihen, että ilmiantajat eivät välitä luotettavaa tietoa. Koska Kirkpatrick on perimmäinen sisäpiirin mies, vihjaus on, että hän tietäisi totuuden siitä, mitä hallituksen tiedostoissa on, mutta me emme saa nähdä sitä. Se siitä avoimuudesta.

Mutta tässä on kyse vastavakoilusta. Kun havaitset vuodon, pakotat väärää tietoa vuotoon, jotta kaikki kyseisestä lähteestä peräisin oleva tieto saataisiin epäuskottavaksi. Ja yritätte mustamaalata lähteitä vihjaamalla niiden aiheuttavan sekaannusta. Sen sijaan, että AARO:lla olisi agenda selittää kaikki UAP-havainnot, Kirkpatrick ehdottaa, että ongelmat johtuvat näiden ilmiantajien sensaatiomaisista väitteistä.

Itse asiassa Kirkpatrick väittää, että hänen työtään jarruttivat sensaatiomaiset väitteet maahansyöksyneistä UFOista, mutta väitteille ei ollut tukea. Maahansyöksyneitä UFOja koskevien väitteiden puolestapuhujat ovat jättäneet huomiotta ristiriitaiset todisteet, mutta nämä väitteet ovat kiinnittäneet yleisön ja hallitusten poliittisten päättäjien huomion. Hän ei tietenkään ole myöskään todistanut väitettään.

Joidenkin hylkyjen etsintää koskevien tarinoiden väitteet on kuitenkin tuettu luotettavilla silminnäkijätodistuksilla, hallituksen asiakirjoilla ja ilmeisesti puoliksi suunnitelluilla peitetarinoilla, kuten Project Mogul -hankkeella, joka selittää Roswellin romut. Tämän selityksen hyväksyminen tarkoittaa, että hylkäätte tohtori Albert Craryn kenttämuistiinpanot ja päiväkirjamerkinnät. Crary vastasi New Mexicossa kesäkuussa 1947 tapahtuneista ilmapallojen laukaisuista. Näiden tuolloin kentällä tehtyjen muistiinpanojen mukaan Mogulin lento nro 4, joka väitetysti pudotti romut Roswellin ulkopuolelle, oli peruttu. Jos se ei lentänyt, se ei voinut olla vastuussa Mack Brazelin löytämistä romuista, ja tämä selitys romahtaa. Tämä on ristiriitaista todistusaineistoa, jonka Kirkpatrick yhdessä eri yleisön jäsenten, skeptikkojen ja joidenkin valtion virastojen kanssa jätti huomiotta.

Hän sanoi, että AAROn tehtävänä oli selvittää UFOjen luonne eikä metsästää avaruusolentoja. Kirkpatrick kertoi CNN:lle, että usein ilmoitetut oudot alukset olivat salaisia sotilasajoneuvoja. Tämä on sama tekosyy, jota muun muassa CIA on tarjonnut aiemmin, mutta asiakirjojen tarkastelu ei vahvista tätä väitettä millään tavalla. Kirkpatrick lisäsi, että avoimuus ja viestien välittäminen ovat avainasemassa, jotta yleisö ei tekisi hätiköityjä johtopäätöksiä villien spekulaatioidensa kanssa. Sanon, että avoimuus auttaisi meitä pääsemään totuuteen paljon nopeammin, mikä se totuus sitten onkin… ellei ole virastoja, jotka eivät halua totuuden paljastuvan.

Toisessa ääripäässä ilmiantaja David Grusch, entinen ilmavoimien tiedustelu-upseeri, kertoi hiljattain korkea-arvoisille henkilöille, että hän oli saanut tietää hallituksen talteen ottamasta neljänkymmenen jalan pituisesta aluksesta, joka pystyi manipuloimaan aikaa ja avaruutta niin, että se oli sisältä jalkapallokentän kokoinen. Ne, jotka tuntevat brittiläisen tieteisfantasiaohjelman Dr. Who:n, tunnistivat tämän yhdeksi TARDIS:n, tohtorin aikakoneen, jolla hän matkustaa galaksin ympäri, ominaisuuksista.

Tässä on jotain, mitä Grusch sanoi, joka muuttaa keskustelua, jos tiedot ovat oikeita. Gruschin mukaan hänet ja muut tiedusteluviranomaiset koulutettiin jäljittämään ilmakehässä tai kiertoradalla olevia UAP:ita käyttämällä UAP:n lähettämää ainutlaatuista taajuutta. Tällä saattaa olla jotain tekemistä niiden sähkömagneettisten vaikutusten kanssa, joita raportoidaan joidenkin UFOjen lähestyessä läheltä. Äärimmäisin esimerkki tästä ovat marraskuussa 1957 Teksasin Levellandissa ja sen ympäristössä tehdyt havainnot ja autojen moottoreiden pysähtyminen, jotka ilmavoimat kirjasivat pallosalamoiksi, mikä oli naurettava idea. Kirjoitin kirjan noista havainnoista ja joistakin uskomattomista paljastuksista joidenkin silminnäkijöiden osalta. Kirjan nimi oli ovelasti Levelland.

Grusch sanoi, että jossain vaiheessa yksi Yhdysvaltojen kilpailijoista aikoi kertoa muiden kuin ihmisälyjen olemassaolosta saadakseen jonkinlaisen edun Yhdysvaltoihin nähden. Tämä saattaa olla viittaus valtionpäämieheen, joka vahvisti, että on olemassa törmäyksessä talteen otettuja ajoneuvoja. Steve Bassett toi esiin joitakin mielenkiintoisia näkökohtia tästä keskustellessani hänen kanssaan juuri viime viikolla. (Kyllä, linkki on alla).

Grusch kertoi yhden toisen asiaan osallistuneen poliisin, Jay Strattonin, nimen. Tämä liittyi väitteisiin, joiden mukaan häntä, Gruschia ja muita ilmiantajia oli uhkailtu heidän vaientamisekseen.

Stratton palveli yli 32 vuotta armeijassa, ilmavoimissa, ilmavoimien reservissä ja liittovaltion siviilipalveluksessa (kuten minäkin, lukuun ottamatta liittovaltion siviilipalvelusta). Olin sen sijaan armeijan kansalliskaartissa). Hänen nykyinen tehtävänsä on vanhempi analyytikko Nimitzin operatiivisessa tiedustelukeskuksessa, ONI:ssä (kiinnostuneille tiedoksi, että minun nykyinen tehtävä on eläkkeellä oleva upseeri). Hänen vastuullaan on toimittaa laivaston johdolle kattavia tiedustelutietoja, joihin sisältyy tietoja onnettomuuksien takaisinperinnästä.

Kaikki tämä viittasi siihen, että UFO-paljastus ei ole lähellä. Olin kerran uskonut, että se oli, erityisesti sen jälkeen, kun Leslie Kean ja Ralph Blumenthal avasivat osittain tuon oven vuonna 2017 paljastaessaan havaintoja USS Nimitzin ympärillä. Bassett keskusteli myös tästä hänen kanssaan käymässäni keskustelussa. Voit kuunnella tuon haastattelun täältä, jossa käsitellään joitakin edellä esittämiäni kohtia:

https://www.spreaker.com/episode/a-different-perspective-with-kevin-randle-interviews-stephen-bassett-disclosure-update–59658370

Video löytyy täältä:

https://rumble.com/v4rknk0-a-different-perspective-with-kevin-randle-interviews-stephen-bassett-disclo.html?mref=yqkns&mc=7zk0c

Keskustelu oli laaja-alainen ja antoi mahdollisuuden nähdä joitakin kulissien takana tapahtuneita toimia, joita on tehty viime vuosina. Hän esitteli mielenkiintoista historiaa julkistamista koskevan ”taistelun” taustalla ja antoi vastauksen siihen, miksi hallitus pitää salaisuutta yllä kaikkien näiden vuosien jälkeen.

Kirjassa UFOs and the Deep State annan myös selityksen. Näkökulmamme eivät eroa toisistaan kovinkaan paljon. Yleinen paniikki nykymaailmassa ei ole yksi näkökohdista, kun otetaan huomioon, miten paljon yhteiskunta on muuttunut vuodesta 1947.

Bassett kuitenkin ehdottaa, että kiistettävyyden verho poistettaisiin, kun valtionpäämies väittäisi, että UFOt eli UAP:t ovat Maan ulkopuolisia eli Maan ulkopuolisia aluksia. Salailu säilyy, kunnes julkisuudessa tapahtuu jotain, mitä ei voi kieltää, kuten jos avaruusaluksen jäänteet ja ruumiit löytyisivät niin, että hallitus ei voisi kieltää sitä tai jos valtionpäämies tekisi asiasta ilmoituksen.

Stephen Bassett

 

Bassett ehdotti, että David Grush muutti UFO-paljastussuunnitelmia keskustelemalla siitä, mitä hän tiesi, ennen kuin jotkin muut seikat olivat valmiina. Kuten sanoin, voitte kuunnella Bassettin kommentin jostakin edellä mainituista linkeistä ymmärtääksenne kokonaiskuvan.

Löydät linkkejä A Different Perspective -ohjelmaani tästä blogista. Ne vaihtelevat UFOja koskevista aiheista satunnaisiin kommentteihin kadonneista aarteista ja kultakaivoksista sekä muutamista muista minua kiinnostavista esoteerisista aiheista.

 

Artikkelin julkaissut kevinrandle.blogspot.com

CIA:n tietovuotaja paljasti lafkan käyttämät psykologiset keinot neljä vuosikymmentä sitten

kirjoittanut LTT Joseph Burkes

Lainaus artikkelista “How the CIA Views the UFO Phenomenon”, kirjoittanut Victor Marchetti (Second Look Magazine, 1979):

“Teoriani on, että avaruusolennot ovat todellakin ottaneet meihin yhteyttä — ehkä jopa vierailleet luonamme — ja että Yhdysvaltain hallitus on päättänyt salaliitossa Maapallon muiden kansallisten voimien kanssa salata tämän tiedon suurelta yleisöltä. Kansainvälisen salaliiton tarkoituksena on ylläpitää toimivaa vakautta maailman kansakuntien välillä ja säilyttää niiden institutionaalinen kontrolli väestöstään. Näin ollen se, että nämä hallitukset myöntäisivät, että ulkoavaruudesta tulee olentoja, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä, olentoja, joiden mentaliteetti ja teknologiset kyvyt ovat ilmeisesti paljon meitä parempia, voisi, kun tavallinen ihminen saisi sen täysin tietoonsa, murentaa Maapallon perinteisen valtarakenteen perustan. Poliittiset ja oikeudelliset järjestelmät, uskonnot, taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot voisivat pian muuttua merkityksettömiksi kansalaisten mielissä. Kansalliset oligarkkiset laitokset, jopa sivilisaatio sellaisena kuin me sen tunnemme, voisivat romahtaa anarkiaan. Tällaiset äärimmäiset johtopäätökset eivät välttämättä pidä paikkaansa, mutta ne todennäköisesti heijastavat tarkasti suurten kansakuntien ”hallitsevan luokan” pelkoja, joiden johtajat (erityisesti tiedustelupalvelun piirissä toimivat) ovat aina kannattaneet liiallista valtiollista salailua tarpeellisena ”kansallisen turvallisuuden” säilyttämiseksi. Todellinen syy tällaiseen salailuun on tietysti se, että yleisö pidetään tietämättömänä, sille syötetään väärää tietoa ja siten se pidetään muokattavana.”

Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Victor Marchetti oli eronnut CIA:sta ja viisi vuotta sen jälkeen, kun hän oli julkaissut kirvelevän kritiikin entisestä työnantajastaan The CIA and the Cult of Intelligence, CIA:n apulaisjohtajan entinen avustaja julkaisi artikkelin, josta osa on lainattu edellä.

Monien vuosien ajan olen edistänyt arviota, jonka mukaan lentävät lautasälyt uhkaavat kaikkia maanpäällisiä eliittejä, mutta eivät välttämättä Maapallon ihmisiä, jotka ansaitsevat rauhan, vaurauden, turvallisuuden ja avoimen kontaktin ei-inhimillisiin älyihin. Sen sijaan, että syyttäisin UFOjen peittelystä pahojen ihmisten salaista kabaalia, olen esittänyt valtarakenneanalyysin, jossa hahmotellaan, miksi hallitsevat eliitit, jotka toimivat omien etujensa mukaisesti, ovat edistäneet tosiasiassa pilkkaamisen ja kieltämisen politiikkaa. Tätä ohjelmaa ovat toteuttaneet Yhdysvaltain hallituksen toimeenpaneva elin, kompromisseja tehneet vakiintuneet joukkotiedotusvälineet ja akateemiset tahot, jotka kaikki työskentelevät niiden oligarkkien palveluksessa, joilla on tosiasiallinen määräysvalta planeettamme talouksissa, politiikassa ja tärkeimmissä yhteiskunnallisissa instituutioissa.

VICTOR MARCHETTI, (1929-2018) kirjan The CIA and the Cult of Intelligence kirjoittaja
VICTOR MARCHETTI (1929-2018), kirjan The CIA and the Cult of Intelligence kirjoittaja

 

Tämä valtarakenneanalyysi ei ole mielestäni salaliittoteoria, vaan siinä vain hahmotellaan, miten maailma toimii ja miten rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat ryhmät käyttävät tahtoaan. Victor Marchetti tarjoaa mielestäni samanlaisen perustelun Yhdysvaltain toimeenpanovallan ufopolitiikalle, kun hän toteaa yllä olevassa lainauksessa,

“Jos nämä hallitukset myöntäisivät, että ulkoavaruudesta tulee olentoja, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä, olentoja, joiden mentaliteetti ja teknologiset kyvyt ovat ilmeisen paljon ylivoimaisempia kuin meidän, se voisi, kun keskivertoihminen ymmärtää sen täysin, murentaa Maapallon perinteisen valtarakenteen perustan.”

Koko artikkeli julkaistiin sosiaalisessa mediassa Reddit-alustalla seitsemän vuotta sitten. Se oli tiettävästi kopioitu internet-sivustolta, jolle en pääse nyt käsiksi. Redditissä julkaistua kirjoitusta kommentoitiin vain hieman, eikä yhtään sen jälkeen.

Koska Marchetti on entinen tiedusteluvirkamies, jolla on mielestäni hienostunut tietämys keskustiedustelupalvelusta, suosittelen tätä artikkelia lämpimästi kaikille UFO-kontaktien ja -paljastusten aktivisteille.

Kun otetaan huomioon lisääntyvät paljastukset Yhdysvaltain toimeenpanovallan salaisista ufo-ohjelmista, mielestäni vankka ymmärrys kahdeksan vuosikymmentä vanhan peittelyn mekanismeista valistaa ja antaa aktivisteille energiaa. Uskon, että selittämällä syyt siihen, miksi tätä salaisuutta on pidetty yllä niin pitkään ja miten se uhkaa kaikkia maanpäällisiä eliittejä mutta ei maapallon ihmisiä, saattaisi syntyä yhteiskunnallinen liike, jolla on välttämättä poliittista analyysia ja taitoja muuttaa historian kulkua tällä tärkeimmällä areenalla.

 

Artikkelin julkaissut underground.contact


Miten CIA näkee UFO-havainnot

kirjoittanut Victor Marchetti

SECOND LOOK, Vol. 1, No. 7, touko ’79

Siitä, mitä CIA tietää UFO-ilmiöstä, on monia myyttejä, vähän faktoja ja paljon spekulaatiota. Nämä yhdistettynä yleisön epäluottamukseen salaista virastoa kohtaan ovat johtaneet siihen, että suuri yleisö uskoo CIA:n olevan keskellä koko hallituksen laajuista salaliittoa, jonka tarkoituksena on salata totuus UFOista. Tästä seuraa yleensä, että salailun tarkoituksena on pitää meidät tietämättöminä tai ainakin hämmentyneinä ja epäilevinä ulkoavaruuden älyllisten olentojen yhteydenotoista tai vierailuista. Jos siis tietäisimme, mitä CIA tietää ja mitä se salaa, voisimme paremmin ymmärtää avaruusolentoja ja toimia niiden kanssa. Ja se olisi hyvä asia.

En tiedä omasta omakohtaisesta kokemuksestani, onko UFOja olemassa. En ole koskaan nähnyt sellaista. En ole myöskään nähnyt vakuuttavia, empiirisiä tai fyysisiä todisteita siitä, että niitä todella on olemassa. Tiedän kuitenkin, että CIA ja Yhdysvaltain hallitus ovat olleet huolissaan UFO-ilmiöstä jo vuosien ajan ja että niiden aiemmat ja viimeaikaiset yritykset vähätellä ilmiön merkitystä ja selitellä sitä koskevan virallisen mielenkiinnon näennäistä puutetta ovat kaikki klassisen tiedustelupalvelun peittelyn tunnusmerkkejä.

Teoriani on, että avaruusolennot ovat todellakin ottaneet meihin yhteyttä — ehkä jopa vierailleet luonamme — ja että Yhdysvaltain hallitus on päättänyt salaliitossa Maapallon muiden kansallisten voimien kanssa salata tämän tiedon suurelta yleisöltä. Kansainvälisen salaliiton tarkoituksena on ylläpitää toimivaa vakautta maailman kansakuntien välillä ja säilyttää niiden institutionaalinen kontrolli väestöstään. Näin ollen se, että nämä hallitukset myöntäisivät, että ulkoavaruudesta tulee olentoja, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä, olentoja, joiden mentaliteetti ja teknologiset kyvyt ovat ilmeisesti paljon meitä parempia, voisi, kun tavallinen ihminen saisi sen täysin tietoonsa, murentaa Maapallon perinteisen valtarakenteen perustan. Poliittiset ja oikeudelliset järjestelmät, uskonnot, taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot voisivat pian muuttua merkityksettömiksi kansalaisten mielissä. Kansalliset oligarkkiset laitokset, jopa sivilisaatio sellaisena kuin me sen tunnemme, voisivat romahtaa anarkiaan. Tällaiset äärimmäiset johtopäätökset eivät välttämättä pidä paikkaansa, mutta ne todennäköisesti heijastavat tarkasti suurten kansakuntien ”hallitsevan luokan” pelkoja, joiden johtajat (erityisesti tiedustelupalvelun piirissä toimivat) ovat aina kannattaneet liiallista valtiollista salailua tarpeellisena ”kansallisen turvallisuuden” säilyttämiseksi. Todellinen syy tällaiseen salailuun on tietysti se, että yleisö pidetään tietämättömänä, sille syötetään väärää tietoa ja siten se pidetään muokattavana.

Vuosinani CIA:lla UFOt eivät olleet yleinen keskustelunaihe. Niihin ei kuitenkaan suhtauduttu halveksivasti tai pilkallisesti, eivät varsinkaan viraston tiedemiehet. Sen sijaan aiheesta keskusteltiin harvoin sisäisissä kokouksissa. Se näytti kuuluvan ”erittäin arkaluonteisen toiminnan” kategoriaan, esimerkiksi huume- ja mielenhallintaoperaatioiden, kotimaan vakoilun ja muiden laittomien toimien joukkoon. UFO-ilmiöstä ei yksinkertaisesti puhuttu.

CIA:n korkeilla tasoilla huhuttiin kuitenkin…..huhuja pätevien tarkkailijoiden tekemistä selittämättömistä havainnoista, oudoista signaaleista, joita National Security Agency oli vastaanottanut, ja jopa pienistä harmaista miehistä, joiden alukset olivat syöksyneet maahan tai jotka oli ammuttu alas, joita ilmavoimat pitivät ”jäissä” FTD:ssä (Foreign Technology Division) Wright-Pattersonin lentotukikohdassa Daytonissa, Ohiossa. Ja sitten oli vielä outo tapaus, jossa nainen Mainesta oli hypnoottisessa transsissa ollessaan väitetysti kommunikoinut tähtialuksen kanssa.

Useimmat näistä huhuista eivät mielestäni tehneet vaikutusta…. lukuun ottamatta outoja signaaleja ulkoavaruudesta, joita NSA vastaanotti. Ehkä se johtui siitä, että olin joskus ollut NSA:n agentti. Tai ehkä se johtui siitä, että olin CIA:n palveluksessa ollessani usein yhteydessä kyseiseen virastoon, ja siihen vähään, mitä sain tietää signaaleista suhtauduttiin äärimmäisen varovaisesti jopa SIGINT-standardien mukaan.

Oletetaan kuitenkin, että älylliset olennot ovat ottaneet yhteyttä maapallon ulkopuolelta. Miten CIA ja Yhdysvaltain hallitus reagoisivat tällaiseen ilmiöön?

Ensimmäiseksi oli selvitettävä, olivatko UFOt Neuvostoliiton tai jonkin muun vieraan valtion salaisia aseita. Tämän ohjelman koordinointi annettiin CIA:lle, koska se on presidentin henkilökohtainen tiedusteluorganisaatio ja maan ainoa ministeriön ulkopuolinen eli riippumaton tiedusteluyksikkö. Sellaisena sen tehtävänä on muun muassa tuottaa ”yhteistä etua koskevia palveluja”, jotka liittyvät ”kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavaan tiedusteluun”. Kuitenkin myös sotilastiedustelupalvelut, NSA ja muut virastot ja ministeriöt osallistuisivat ohjelman mukaiseen tiedonkeruuseen ja analysointiin.

Jos päädyttäisiin siihen, että UFOt eivät ole maanpäällisiä, vaan avaruudesta tulleita ajoneuvoja, seuraavaksi olisi arvioitava niiden aseistusta ja aluksia hallitsevien avaruusolentojen aikomuksia. Tässä vaiheessa CIA ja Yhdysvaltain hallitus, jotka ovat tietoisia siitä, että ilmiö on luonteeltaan maailmanlaajuinen, pyytäisivät tutkimuksessa yhteistyötä muilta teknisesti kehittyneiltä Maapallon valtioilta, kuten Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, Ranskalta, Saksalta ja jopa Neuvostoliitolta. CIA toimisi Yhdysvaltain hallituksen agenttina, aivan kuten KGB olisi Neuvostoliiton agentti, MI-6 olisi Yhdistyneen kuningaskunnan agentti ja niin edelleen. Sen lisäksi, että nämä virastot ovat erikoistuneet salailuun ja petokseen, ne ovat varsin tottuneita tekemään yhteistyötä toistensa kanssa yhteistä etua koskevissa asioissa. Tiedusteluyhteistyö ei rajoitu vain liittolaisiin. On aikoja, jolloin CIA ja KGB ovat kokeneet hyödylliseksi tehdä yhteistyötä.

Yksi esimerkki on Hruštšov muistelee -kirjan tuottaminen ja julkaiseminen, huijaus jota jatketaan aktiivisesti vielä tänäkin päivänä. Lisäksi sekä CIA että KGB toisinaan ”ilmoittavat” eli identifioivat upseerinsa toisilleen helpottaakseen salaisen tiedustelutoiminnan sujuvuutta. Jopa kuuluisaa U-2 -ohjelmaa toteutettiin keskinäisessä yhteisymmärryksessä — kunnes Neuvostoliitto ampui Francis Gary Powersin alas. CIA:n salaisen palvelun päällikön mukaan se oli esimerkki siitä, että kaksi vihamielistä hallitusta teki yhteistyötä pitääkseen operaatiot salaisina molempien kansakuntien yleisöltä. ”Valitettavasti tällaisia tilanteita ei ole tarpeeksi”, hän sanoi.

Mutta ennen kuin UFO-ilmiöitä koskeva täysi yhteistyö saavutetaan, saattaa tulla epäluulon ja kenties kilpailun aika, jolloin kukin hallitus toivoo saavansa jonkinlaisen edun muihin nähden käyttämällä avaruusolentoja ja niiden ylivoimaista tieteellistä tietämystä. Pian kaikille mukana oleville kansakunnille kävi kuitenkin selväksi, että tämä ei ollut mahdollista ja että UFO-ilmiö oli yhteinen ongelma. Näin ollen yhteistyöstä, salaisesta yhteistyöstä, tulisi tosiasia.

Myöhemmin, lisätutkimusten jälkeen, jos arvioitiin, että UFOt olivat vaarattomia, ehkä jopa aseettomia, ulkoavaruudesta tulevia ajoneuvoja, joita ohjasivat avaruusolennot, jotka pyrkivät vain tarkkailemaan Maapalloa ja sen erikoisia asukkaita…., kuten monet galaktiset Jane Goodallit, jotka tutkivat simpansseja kotiympäristössään…., eivätkä näin ollen muodostaneet suoraa, vihamielistä uhkaa Maapallon valtarakenteelle, olisi tehtävä uusi kollektiivinen päätös. Pitäisikö yleisölle kertoa ilmiön koko ja todellinen tarina ?

Edellä mainituista syistä on epätodennäköistä, että mikään hallitus, joka on tietoinen UFOihin liittyvistä tosiasioista, pitäisi tarpeellisena tai viisaana kertoa totuus kansalleen. Hallitukset suosivat tietämätöntä ja hyväuskoista yleisöä, koska tietämätöntä yleisöä on paljon helpompi manipuloida. Itse asiassa tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että hallitukset pitävät niin paljon salaisuuksia ja levittävät virallista disinformaatiota.

Kun kansainvälisestä peittelystä olisi päätetty, CIA ja Yhdysvaltain hallitus toimisivat melko samalla tavalla kuin ne ovat toimineet UFO-ilmiön suhteen. Arvostettu tieteellinen ryhmä (Robertson-paneeli) kutsuttiin koolle julistamaan, että UFOt eivät ole uhka kansalliselle turvallisuudelle. Sillä, että paneelin johtopäätöksiä ei heti julkistettu, ei ole suurta merkitystä. Ensisijainen tavoite oli sammuttaa armeijan, byrokraattien ja muiden hallintokoneiston toissijaisten tasojen (myös Yhdysvaltain kongressin) keskuudessa hautovat spekulaatiot. Tieto kulkeutuisi lopulta tiedotusvälineille ja yleisölle.

Yleisön uteliaisuuden voimakkuuden vuoksi virallinen tutkimus (Project Blue Book) käynnistettiin kuitenkin parin epäonnistuneen alun jälkeen. Ja kun yleisön kiinnostus jatkoi kasvuaan, koottiin toinen tieteellinen paneeli (Condon-ryhmä) vakuuttamaan meille, ettei UFOja ole olemassa. Kun tämä oli saatu aikaan, Yhdysvaltain hallitus — Maapallon edustaja tässä asiassa — pystyi lopettamaan kaikki viralliset tutkimukset ja sulkemaan ongelman salassapidon.

Hallituksen julistuksista huolimatta havainnot — usein astronauttien, ammattilentäjien ja jopa tulevien presidenttien toimesta — ovat kuitenkin jatkuneet. Yleisö painostaa jälleen rehellistä ja arvovaltaista selitystä UFOista.

Kaikista UFOihin liittyvistä todisteista vaikuttavin yksittäinen (mielestäni) on Jimmy Carterin kokemus. Eräänä yönä Georgiassa vuonna 1973 mies, jonka kohtalona oli tulla Yhdysvaltain presidentiksi, ja hänen poikansa Jeff näkivät UFOksi luulemansa kohteen. Kolme vuotta myöhemmin kampanjoidessaan presidentiksi Carter lupasi, että ”kaikki tiedot, joita maalla on UFOista, saatetaan yleisön saataville”. Hän ei koskaan pitänyt lupaustaan. Hän ei myöskään ole enää koskaan puhunut julkisesti aiheesta. Samaan aikaan hänen Valkoisen talon henkilökuntansa on torjunut kaikki asiaa koskevat kyselyt, ja sekä hänen NASA:n johtajansa Robert Frosch että puolustusministeri Harold Brown ovat virallisesti hylänneet UFO-ilmiön vain yleisön mielikuvituksessa esiintyvänä ilmiönä.

Tämä tapahtumasarja voi tarkoittaa vain yhtä kolmesta asiasta. Jimmy Carter näki vuonna 1973 seuraavaa:

A) heijastus fyysisestä tapahtumasta, joka on sittemmin selitetty hänelle;

B) sellaisen salaisen aseen testaus, jonka hän nyt tuntee, mutta joka ”kansallisen turvallisuuden” vuoksi on edelleen salainen; tai

C) UFO.

Jos presidentti Carterin näkemä kuuluu luokkaan ”a”, ei ole mitään syytä, miksi hän ei voisi sanoa sitä julkisesti. Presidenttien tapaan hän on ollut suhteellisen nöyrä ja rehellinen muissa henkilökohtaisesti kiusallisissa asioissa. Jos se kuuluu luokkaan ”b”, ei ole taaskaan mitään syytä, miksi hän ei voisi myöntää sitä. Ei ole mitään mahdollisuutta, että tällainen asejärjestelmä voisi olla edelleen salaisuus Neuvostoliitolta. Mutta jos se, mitä hän näki, oli UFO — ja suurvaltojen välillä on salainen kansainvälinen sopimus salata tämä tieto kansalta — silloin Carter toimisi juuri niin kuin hän on toiminut. Hän ei ole tarpeeksi älykäs eikä tarpeeksi kova ohittamaan vallanpitäjien painostusta.

Näin CIA:ta kutsuttiin jälleen kerran apuun. Tällä kertaa julkaisemaan yleisölle kaikki tiedot, jotka sillä on UFO-ilmiöstä….., sen jälkeen, kun tietysti on käyty läpi tavanomaiset ja pitkät rituaaliset oikeudenkäynnit tiedonvälityksen vapautta koskevan lain nojalla. Voimme kuitenkin olettaa, että CIA ei paljastaisi kaikkea, mitä se tietää, tai että se paljastaisi mitään tietoja, joiden se ei usko edistävät UFO-peittelyä. CIA, kuten muutkaan tiedusteluorganisaatiot, ei juurikaan kunnioita yleisön tiedonsaantioikeutta. Se on asenne, jota he kaikki osoittavat johdonmukaisesti.

Ironista kyllä, CIA:n hiljattain toimittamat FOIA-asiakirjat ovat saaneet yleisön epäilemään virallista salaliittoa enemmän kuin mikään viimeaikaisista havainnoista tai kertomuksista kohtaamisista, vaikka on olemassa valtavasti aihetodisteita, jotka viittaavat UFOjen olemassaoloon tai yhteyksiin ulkoavaruudesta. Itse asiassa koko FOIA-harjoitus tuoksuu samalta kuin viraston aiemmat sotkuiset pyrkimykset salata osallisuutensa huumeisiin ja mielenhallintaoperaatioihin, jotka molemmat ovat parhaita esimerkkejä onnistuneesta tiedustelupeittelystä.

Kongressin valvonnassa CIA myönsi vain kokeita ja muutamia operatiivisia väärinkäytöksiä, jotka tapahtuivat pääasiassa 1950- ja 60-luvuilla. Huumausaineiden ja mielenhallintatekniikoiden koko operatiivisesta käytöstä ei kerrottu juuri mitään. Viraston käyttämä keino oli, kuten alalla sanotaan, ”rajoitettu hengailu”, eli muutaman menneisyyden virheen myöntäminen ja sen jälkeen ohjelman julistaminen päättyneeksi, joten muuta kerrottavaa ei ole. Tämän jälkeen kaikki tutkimukset pysähtyvät.

FOIA/UFO-menettelyssä on sama tahraton tahra. Lisäksi Robertsonin paneelin (1953) ja Coloradon ryhmän (1969) toiminta ja päätelmät ovat epäilyttävän samankaltaisia kuin ne, jotka koskevat toista suurta mysteeriä — JFK:n salamurhaa. Warrenin komission vuonna 1964 tekemät havainnot ja käytännössä myös edustajainhuoneen salamurhia käsittelevän komitean (1978/9) havainnot eroavat UFO-tutkimuksista vain siinä, että ensin mainitut pyrkivät edistämään ”yksinäisen hullun tappajan” hypoteesia, kun taas jälkimmäiset tarjosivat ”usean hullun uskovan” selityksen.

Puutteistaan huolimatta CIA:n hiljattain julkaisemat tiedot kertovat meille kuitenkin jotain… ehkä enemmän kuin hallitus luulee. Alusta alkaen vuonna 1947 CIA seurasi tiiviisti UFO-raportteja maailmanlaajuisesti. Vaikka suurin osa FOIA-asiakirjoista osoittaa vain rutiininomaista kiinnostusta ongelmaa kohtaan, jota hoiti suurelta osin Foreign Broadcast Information Service. Foreign Documents Division ja Domestic Contact Service — kaikki harmittomia, ei-salaisiin tehtäviin kuuluvia keräysyksiköitä — ne paljastavat myös, että tiede- ja teknologiaosasto oli jatkuvasti vaatinut UFO-tietojen keräämistä. Tämä puolestaan osoittaa, että muiden keräysosastojen, nimittäin CIA:n päälinjan Clandestine Servicesin, tehtävänä oli toimittaa tietoja UFO-ilmiöstä kaikkialta maailmasta. Tällaisia raportteja julkaistiin kuitenkin vain vähän — ja se viittaa salailuun !

Vuoteen 1953 mennessä Yhdysvaltain hallitus oli selvästi päättänyt CIA:n kautta ja Robertsonin paneelin välityksellä lopettaa sitkeät julkisuudessa liikkuvat huhut UFO-havainnoista ja Maan ulkopuolisista kontakteista. Paneeli päätteli, että UFOt eivät olleet suora tai vihamielinen uhka kansalliselle turvallisuudelle, mutta että ilmiön jatkuva korostaminen saattaisi tukkia instituution viestintäkanavat tai kasvattaa sairaalloisen kansallisen psykologian, jota vihollisen propaganda saattaisi hyödyntää. Paneeli suositteli lisäksi, että yleisöä ”koulutettaisiin” tunnistamaan todelliset vihamieliset toimet kansakuntaa vastaan ja että UFOista riisuttaisiin niiden ”salaperäinen aura”. Erittäin näppärää.

Robertsonin paneelin sävy ja ajoitus olivat lähes täydelliset. Vuoden 1953 alussa kansakuntaa työllisti erityisesti Korean sota ja kylmä sota yleensä. Stalin ei ollut vielä kuollut. Kommunistien kanssa käytiin lähes päivittäin yhteenottoja jossain päin maailmaa. Asevarustelukilpailussa oli juuri otettu käyttöön uusi terroriase — vetypommi. Strategisen ilmavoimien komentaja kenraali Curtis LeMay varoitti ”pommikoneiden vajeesta”. Ja senaattori Joe McCarthy pelotteli kaikkia Washingtonissa, myös CIA:ta. Lisäksi kukaan itseään kunnioittava akkreditoitu tiedemies ei ollut valmis riskeeraamaan mainettaan kyseenalaistamalla hallituksen kannan UFOihin. Näin Robertsonin paneeli tarjosi erinomaisen tilaisuuden lakaista ilmiö virallisen salaisuuden maton alle.

Robertsonin paneelissa on vielä yksi asia, joka on aina askarruttanut minua. Paneeli ei missään kohtaa raporttiaan kiellä UFOjen olemassaoloa. Paneeli käsittelee UFOja ainoastaan ”mahdollisena uhkana kansalliselle turvallisuudelle” ja toteaa, ettei suoraa näyttöä tällaisesta uhasta ole. Voisiko olla niin, että todisteet osoittivat, että UFOja oli olemassa, mutta tiedot osoittivat, että maan ulkopuoliset kontaktit olivat hyvänlaatuisia, eli ei ollut ”vihamielisiin tekoihin kykeneviä vieraita esineitä” eikä siten ”suoraa fyysistä uhkaa kansalliselle turvallisuudelle”? ”

Robertsonin paneelin jälkeen tapahtui kummallinen kehitys. FOIA-asiakirjojen mukaan CIA häipyi ilmeisesti taustalle. Ilmavoimat otti vastuun UFO-ongelmasta ja käynnisti useita tutkimuksia, jotka huipentuivat Project Blue Book -hankkeeseen ja Condonin Colorado-selvitykseen. Mutta CIA jatkoi ”epävirallisesti” ilmiön kehityksen seuraamista… ja suhtautui epävarmasti, liian varovaisesti, jopa puolustautuen ulkopuoliseen uteliaisuuteen sen UFO-työtä kohtaan. Itse asiassa Condon-paneelin raportin valmistelun aikana CIA reagoi paneelin avustamisessa niin nihkeästi, että voi vain ihmetellä, yrittikö virasto salata jotakin ilmavoimilta….. ei ole epätavallinen tapaus Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön heimojen välisissä suhteissa. Esitys muistuttaa sitä, miten CIA reagoi ensimmäisiin julkisuuteen tulleisiin paljastuksiin siitä, että se oli vahvasti sekaantunut laittomiin huume- ja kotimaan vakoiluoperaatioihin.

Joulukuussa 1969 puolustusministeriö julkisti Condonin paneelin tulokset. Jälleen todettiin, että UFOt eivät uhkaa kansallista turvallisuutta, ja meille annettiin lisäksi vakuutus, että ”tunnistamattomiksi” luokitellut havainnot (noin puolet prosentista) eivät osoittaneet mitään tieteellistä tietämystämme suurempia teknisiä kykyjä. Melko outo kommentti.

Lisäksi paneeli totesi, ettei ollut todisteita siitä, että UFO-havainnot (ei yhteyksiä tai signaaleja) edustaisivat Maan ulkopuolisten vierailuja. Tasainen väite, jonka tueksi ei ollut mitään empiiristä näyttöä…..onkin paneelin mielipide. Olivatko panelistit jälleen kerran pyytämässä kysymystä?

Condonin raportin julkaisemisen myötä Project Blue Book -hanke peruttiin, ja ilmavoimat, kuten CIA, näytti vetäytyvän pois UFO-asioista. Condonin raportin, kuten Robertsonin paneelinkin, ajoitus oli vähintäänkin mielenkiintoinen. Taistelimme, ja hävisimme, sodan Vietnamissa. Kansalaisoikeus- ja rauhanliikkeet aiheuttivat vakavia sisäisiä levottomuuksia. Kansakunta ei myöskään ollut tuohon aikaan kovinkaan kiinnostunut UFOista. Ehkäpä siksi hallitus valitsi jyrkän kieltämisen. Se oli jälleen yksi erinomainen tilaisuus lopettaa kaikki spekulaatiot UFOista ja lakaista ilmiö edelleen virallisen salaisuuden maton alle.

Kymmenen vuotta on kuitenkin kulunut siitä, kun ilmavoimien väitetään sulkeneen UFO-pajansa, ja yli viisitoista vuotta siitä, kun CIA väittää menettäneensä kiinnostuksensa aihetta kohtaan. Havaintoja ja kontakteja on kuitenkin edelleen — eikä vain kyseenalaisista lähteistä. Jopa Yhdysvaltain presidentti uskoo nähneensä UFOn. Jäljelle jää siis viisi mahdollista johtopäätöstä.

YKSI: Yhdysvaltain hallitus yrittää pitää tietyt superasejärjestelmät salassa Neuvostoliitolta. Kun mikä tahansa valtio aloittaa uuden järjestelmän testaamisen, muut geopoliittisen pelin osanottajat saavat pian tietää siitä nykyään, kun käytössä on kehittyneitä elektronisia, valokuvauksellisia ja muita tiedustelusensoreita.

KAKSI: Yhdysvaltain hallitus yhteistyössä liittolaistensa kanssa pelaa peliä Neuvostoliiton kaltaisten kilpailijoiden kanssa ja yrittää hämmentää niitä valheellisilla UFO-raporteilla. Tiedustelutietojen keräämisen ja analysoinnin sekä tieteen nykytaso sulkee pois tällaisen huijauksen mahdollisuuden.

KOLME: Yhdysvallat ja sen liittolaiset yrittävät pitää ufot salassa Neuvostoliitolta. Neuvostoliittolaiset ovat kuitenkin avaruusalan tieteen alalla yhtä nokkelia kuin mekin. Jos me tiedämme UFOista, niin tietävät hekin… ja niin tietävät kaikki teknisesti kehittyneet kansakunnat.

NELJÄ: UFOja ei ole olemassa, eikä ulkoavaruudesta ole koskaan ollut mitään yhteyksiä. Päinvastaisten aihetodisteiden määrä (mukaan lukien viitteet siitä, että planeetallamme on saattanut vierailla avaruusolentoja kaukaisessa menneisyydessä) kuitenkin puhuu tätä johtopäätöstä vastaan — tai ainakin sen puolesta, että UFO-ilmiötä on tutkittava lisää.

VIISI: UFOja on olemassa tai on ollut yhteyksiä — joskin vain signaaleja — ulkoavaruudesta, mutta todisteet paljastavat, että avaruusolennot ovat kiinnostuneita vain tarkkailemaan meitä. Niillä ei ole vihamielisiä aikeita, eivätkä ne ole suoranainen uhka millekään kansakunnalle. Mutta näiden tosiasioiden julkisesta tiedosta voi tulla uhka. Jos UFOjen olemassaolo vahvistettaisiin virallisesti, voisi käynnistyä ketjureaktio, joka johtaisi Maapallon nykyisen valtarakenteen romahtamiseen. Niinpä maailmanvallat ovat sopineet salaisesta kansainvälisestä yhteisymmärryksestä — salaliitosta — pitääkseen yleisön tietämättömänä ja hämmentyneenä maan ulkopuolelta tulevista yhteyksistä tai vierailuista.


Victor Marchetti oli CIA:n apulaisjohtajan johdon assistentti, ja hän on toinen ”The CIA and the Cult of Intelligence” -kirjan kirjoittajista, joka on ainoa kirja, jonka Yhdysvaltain hallitus on koskaan sensuroinut ennen julkaisemista vuoteen 1979 asti. Hän asuu Washingtonin esikaupunkialueella.

 

Artikkelin priory-of-sion.com

AARO:n vuoden 2024 UFO- / UAP-raportti, ensimmäinen nide

Raportti Yhdysvaltain hallituksen historiallisesta osallisuudesta tunnistamattomiin poikkeaviin ilmiöihin (UAP)

Nide I

helmikuu 2024

I OSA: Johdanto

Tämä raportti on osa I AARO:n (All-domain Anomaly Resolution Office) historiaraportista (HR2), jossa tarkastellaan Yhdysvaltain hallituksen (USG) tietoja tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä (UAP). Tätä raporttia laatiessaan AARO tarkasteli kaikkia Yhdysvaltain hallituksen virallisia tutkimustoimia vuodesta 1945 lähtien, tutki luokiteltuja ja luokittelemattomia arkistoja, suoritti noin 30 haastattelua ja teki yhteistyötä tiedusteluyhteisön (IC) ja puolustusministeriön (DoD) virkamiesten kanssa, jotka vastaavat valvotun pääsyn ohjelmien valvonnasta ja erityisohjelmien valvonnasta. AARO julkaisee niteen II varainhoitovuoden 2023 kansallista puolustusta koskevan valtuutuslain (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023, FY23) osiossa 6802 vahvistetun päivämäärän mukaisesti; niteessä II analysoidaan tietoja, jotka AARO on hankkinut niteen I julkaisupäivän jälkeen.

Vuodesta 1945 lähtien Yhdysvaltain hallitus on rahoittanut ja tukenut UAP-tutkimuksia, joiden tavoitteena on ollut selvittää, ovatko UAP:t riski lentoturvallisuudelle, kilpailevien kansakuntien teknologinen harppaus vai todiste älykkäästi ohjatusta ulkoavaruuden teknologiasta. Näitä tutkimuksia ovat johtaneet ja toteuttaneet erilaiset asiantuntijat, tiedemiehet, tutkijat, akateemikot, sotilas- ja tiedusteluviranomaiset eri johtajien alaisuudessa, joilla kaikilla oli omat näkemyksensä, jotka johtivat heidät tiettyihin johtopäätöksiin UAP:den alkuperästä. Yhteistä kaikille oli kuitenkin usko siihen, että UAP:t edustivat tuntematonta ja muodostivat siten teoreettisesti määrittelemättömän potentiaalisen uhan.

AARO:n toiminta-ajatus on samankaltainen kuin näiden aiempien järjestöjen. AARO:n metodologiassa sovelletaan sekä tieteellistä menetelmää että tiedusteluanalyysin ammattitaitoa, jotta voidaan tunnistaa ja lieventää riskejä, joita UAP:t voivat aiheuttaa toimialan turvallisuudelle, sekä löytää, luonnehtia ja luokitella mahdollisia kilpailevia teknologisia järjestelmiä.

Populaarikulttuurissa esiintyy yhtenäisenä teemana erityisen sitkeä narratiivi siitä, että Yhdysvaltain hallitus — tai sen sisäinen salamyhkäinen organisaatio — on löytänyt useita avaruusaluksia ja Maan ulkopuolisia biologisia jäännöksiä, että sillä on ohjelma tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on tekniikan takaisinmallintaminen löydetystä teknologiasta, ja että se on ryhtynyt salaliittoon 1940-luvulta lähtien pitääkseen tämän toiminnan salassa Yhdysvaltain kongressilta ja amerikkalaiselta yleisöltä.

AARO tunnustaa, että monilla ihmisillä on vilpittömiä versioita näistä uskomuksista, jotka perustuvat heidän käsityksiinsä menneistä kokemuksista, heidän luottamiensa muiden ihmisten kokemuksiin, tai tiedotusvälineisiin ja verkkopalveluihin, joita he pitävät uskottavien ja todennettavien tietojen lähteinä. Televisio-ohjelmien, kirjojen, elokuvien leviäminen sekä valtava määrän internetin ja sosiaalisen median sisältöä, joka keskittyy UAP:hin liittyviin aiheisiin, on todennäköisesti vaikuttanut julkiseen keskusteluun tästä aiheesta ja vahvistanut näitä uskomuksia joissakin väestöryhmissä.

Tämän raportin tavoitteena ei ole todistaa tai kumota mitään tiettyä uskomusryhmää, vaan pikemminkin käyttää tiukkaa analyyttistä ja tieteellistä lähestymistapaa tutkimukseen Yhdysvaltain hallituksen rahoittamista aiemmista UAP-tutkimuksista ja haastateltujen väitteistä, joiden mukaan Yhdysvaltain hallitus ja eri urakoitsijat ovat saaneet talteen ja kätkeneet Maapallon ulkopuolista teknologiaa ja biologista materiaalia. AARO on lähestynyt tätä hanketta mahdollisimman laajasti ja tutkinut näitä väitteitä ja väittämiä perusteellisesti ilman mitään tiettyä ennalta laadittua johtopäätöstä tai hypoteesia. AARO on sitoutunut tekemään johtopäätöksiä empiiristen todisteiden perusteella.

Lopuksi AARO kiittää kaikkia tähän tarkasteluun osallistuneita, jotka tekivät tämän raportin mahdolliseksi, mukaan lukien haastateltavat, jotka antoivat tietoja.

II OSA: Tiivistelmä

AARO ei löytänyt todisteita siitä, että mikään Yhdysvaltain hallituksen tutkimus, akateeminen tutkimus tai virallinen arviointilautakunta olisi vahvistanut, että jokin UAP-havainto edustaisi Maan ulkopuolista teknologiaa. Kaikissa tutkintatoimissa kaikilla turvaluokittelutasoilla päädyttiin siihen, että useimmat havainnot olivat tavanomaisia esineitä ja ilmiöitä ja että ne olivat seurausta virheellisestä tunnistamisesta. Vaikka se ei olekaan tämän raportin aiheena, on syytä huomata, että kaikki tähänastiset viralliset ulkomaiset UAP-tutkimukset ovat päätyneet samoihin yleisiin johtopäätöksiin kuin Yhdysvaltain hallituksen tutkimukset.

• Vaikka monet UAP-raportit ovat edelleen selvittämättä tai tunnistamatta, AARO arvioi, että jos käytettävissä olisi enemmän ja laadukkaampia tietoja, useimmat näistä tapauksista voitaisiin tunnistaa ja ratkaista tavallisiksi esineiksi tai ilmiöiksi. Anturit ja visuaaliset havainnot ovat epätäydellisiä; valtaosassa tapauksista ei ole käytettävissä tietoja, joiden perusteella voitaisiin ryhtyä toimiin, tai saatavilla olevat tiedot ovat rajallisia tai huonolaatuisia.

• Näiden ohjelmien resurssit ja henkilöstö ovat olleet suurelta osin epäsäännöllisiä ja satunnaisia, mikä on haastanut tutkimustoimet ja haitannut tehokasta tiedonsiirtoa.

• Valtaosa ilmoituksista on lähes varmasti seurausta virheellisestä tunnistamisesta, ja se on suora seuraus toimialatietoisuuden puutteesta; tapauksesta saatavilla olevien tietojen määrä ja laatu ja sen kyky ratkaista se lopullisesti ovat suorassa yhteydessä toisiinsa.

AARO ei löytänyt empiirisiä todisteita väitteille, joiden mukaan Yhdysvaltain hallitus ja yksityiset yritykset ovat tehneet takaisinmallinnusta Maan ulkopuolisen teknologian parissa. AARO totesi kaikkien tähän mennessä toimitettujen tietojen perusteella, että väitteet, jotka koskevat tiettyjä henkilöitä, tunnettuja paikkoja, teknologisia testejä ja asiakirjoja, joiden väitetään osallistuneen tai liittyvän Maan ulkopuolisen teknologian takaisinmallintamiseen, ovat virheellisiä. Muita väitteitä käsitellään niteessä II. AARO onnistui löytämään haastateltavien yksilöimät Yhdysvaltain hallituksen ja teollisuuden ohjelmat, virkamiehet, yritykset, johtajat ja asiakirjat. Monissa tapauksissa haastateltavat nimesivät aitoja Yhdysvaltain hallituksen salaiseksi luokiteltuja ohjelmia, jotka olivat tunnettuja ja ymmärrettyjä niille, joilla oli asianmukainen yhteys niihin toimeenpano- ja lainsäädäntöelimissä; haastateltavat kuitenkin yhdistivät nämä aidot Yhdysvaltain hallituksen ohjelmat virheellisesti avaruusolentoihin ja Maan ulkopuoliseen toimintaan. AARO on päätynyt seuraaviin luotettaviin johtopäätöksiin, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:

UAP-salassapitosopimukset (NDA): AARO ei ole löytänyt todisteita mistään aidosta UAP-tietoihin liittyvästä salassapitovelvoitteesta tai muusta todisteesta, jossa UAP-tietojen paljastamista uhattaisiin kuolemalla tai väkivallalla.

• CIA:n viranomainen johti väitetysti UAP-kokeita: Nimetty entinen CIA:n viranomainen ei ollut osallisena Maan ulkopuolisen teknologian kuljettamisessa. Sama entinen CIA:n viranomainen allekirjoitti muistion, jossa hän torjui haastateltujen väitteen, jonka mukaan hän olisi johtanut Maan ulkopuolisen teknologian kuljetusta ja kokeiluja.

• Väitetty tiedusteluyhteisön UAP-asiakirja: Väitetty vuoden 1961 erityinen kansallinen tiedusteluarvio, joka on ”vuotanut” verkkolähteisiin ja jossa viitataan ”UFOjen” Maan ulkopuoliseen luonteeseen, ei ole aito.

• ”Avaruusolennot” läsnä DoD:n teknologiatestin aikana: AARO tarkasteli tietoja, jotka liittyivät kertomukseen, jonka mukaan haastateltava oli kuullut keskustelun teknologiakokeesta sotilastukikohdassa, jossa ”avaruusolennot” väitetysti tarkkailivat, ja AARO arvioi, että haastateltava ymmärsi keskustelun väärin.

• Väite, jonka mukaan sotilasupseeri kosketti avaruusalusta: Haastateltavan väite, jonka mukaan eräs nimeltä mainittu entinen sotilasupseeri selitti yksityiskohtaisesti, miten hän fyysisesti kosketti Maan ulkopuolista avaruusalusta, on epätarkka. Nimetty entinen upseeri kiisti väitteen ja kertoi tarinan siitä, kun hän kosketti F-117 Nighthawk -hävittäjää, jonka haastateltava saattoi tulkita väärin, vaikka nimetty entinen upseeri ei muista käyneensä tätä keskustelua haastateltavan kanssa.

• Maan ulkopuolisen teknologian kokeet: Haastateltavan väite, jonka mukaan hän oli todistamassa jotain, minkä hän uskoi olevan Maan ulkopuolisen teknologian testausta USG:n laitoksessa, oli lähes varmasti havainto aidosta, muuhun kuin UAP:hen liittyvästä teknologiakokeesta, joka korreloi vahvasti ajankohdan, paikan ja haastateltavan kertomuksessa esitetyn kuvauksen kanssa.

• UAP-paljastustutkimus: Haastateltavien väitteet siitä, että vuosina 2004-2007 Valkoinen talo oli pyytänyt tutkimusinstituuttia Virginiassa tutkimaan yhteiskunnallisia vaikutuksia sille, että UAP:t paljastettaisiin Maan ulkopuolelta tuleviksi; AARO vahvisti, että tutkimus tehtiin, mutta Valkoinen talo ei pyytänyt sitä.

• Nimetyt yritykset, joiden väitetään tekevän kokeita avaruusolentojen teknologialla: AARO ei ole löytänyt todisteita siitä, että yhdysvaltalaisilla yrityksillä olisi koskaan ollut hallussaan avaruusolentojen teknologiaa. Haastateltavien nimeämien yritysten johtajat, tiedemiehet ja teknologiapäälliköt tapasivat AARO:n johtajan ja kiistivät virallisesti, että ne olisivat koskaan saaneet talteen, omistaneet tai käyttäneet Maan ulkopuolista teknologiaa.

Kokeet väitetyllä Maan ulkopuolisen avaruusaluksen näytteellä: AARO on tullut siihen tulokseen, että näyte, jonka AARO on saanut yksityiseltä UAP-tutkintaorganisaatiolta ja Yhdysvaltain armeijalta ja joka on peräisin väitetystä Maahan syöksyneestä avaruusaluksesta, on valmistettu maanpäällisestä metalliseoksesta, eikä se edusta Maan ulkopuolista teknologiaa eikä sillä ole mitään poikkeuksellisia ominaisuuksia. Näyte koostuu pääasiassa magnesiumista, sinkistä ja vismutista sekä joistakin muista hivenaineista, kuten lyijystä. Tämä arvio perustui sen materiaalien karakterisointiin.

AARO arvioi, että kaikkia haastateltavien mainitsemia ja kuvaamia väitettyjä piilotettuja UAP:den takaisinmallinnusohjelmia ei joko ole olemassa, ne ovat virheellisesti tunnistettuja aitoja, erittäin arkaluonteisia kansallisia turvallisuusohjelmia, jotka eivät liity Maan ulkopuolisen teknologian hyödyntämiseen, tai ne liittyvät perusteettomaan ja lakkautettuun ohjelmaan. AARO loi turvallisen prosessin yhteistyössä korkeimman tason turvallisuusvirkamiesten kanssa DoD:ssä, tiedusteluyhteisössä ja muissa organisaatioissa näiden ohjelmien tutkimiseksi ja selvittämiseksi; kaikki organisaatiot myönsivät AAROlle täyden ja rajoittamattoman pääsyn. On tärkeää huomata, että yhdelläkään haastatelluista ei ollut omakohtaista tietoa näistä ohjelmista — he eivät saaneet lupaa tutustua niihin eivätkä työskennelleet niiden parissa — mikä todennäköisesti johti ohjelmien alkuperän ja tarkoituksen väärintulkintaan.

• Haastatelluilla ja muilla, jotka ovat erehdyksessä yhdistäneet aidot arkaluonteiset kansallisen turvallisuuden ohjelmat UAP:hin, oli epätäydellinen tai luvaton pääsy näihin ohjelmiin; näistä ohjelmista keskusteleminen turvallisten tilojen ulkopuolella aiheuttaa suuren kansallisen turvallisuuden tietojen paljastumisen riskin.

• Eräs nimetty ohjelma oli UAP:hin liittyvä KONA BLUE -niminen mahdollinen erityisohjelma (Prospective Special Access Program, PSAP), jota ehdotettiin sisäisen turvallisuuden ministeriölle (Department of Homeland Security, DHS) ja jota tukivat henkilöt, jotka uskoivat Yhdysvaltain hallituksen piilottelevan Maan ulkopuolista teknologiaa. DHS ei koskaan hyväksynyt ohjelmaa, eivätkä sen kannattajat koskaan toimittaneet empiirisiä todisteita väitteidensä tueksi.

• Vuonna 2021 ilman riittäviä perusteluja laajennettiin IC Controlled Access Program -ohjelman soveltamisalaa siten, että se suojasi UAP:den takaisinmallinnusta. Tässä ohjelmassa ei koskaan otettu talteen tai tehty takaisinmallinnusta yhdelläkään UAP:lla tai Maan ulkopuolisella avaruusaluksella. Tämä IC-ohjelma lakkautettiin, koska siitä ei ollut hyötyä.

AARO arvioi, että epätarkka väite, jonka mukaan Yhdysvaltain hallitus takaisinmallintaa Maan ulkopuolista teknologiaa ja salaa sen kongressilta, on suurelta osin seurausta kehäraportoinnista, jonka on laatinut joukko henkilöitä, jotka uskovat näin olevan, vaikka mitään todisteita ei ole. AARO huomauttaa, että vaikka väitteet, joiden mukaan Yhdysvaltain hallitus on ottanut talteen ja piilottanut avaruusaluksia, ovat peräisin jo 1940- ja 1950-luvuilta, nykyaikaisemmat väitteet ovat suurelta osin peräisin yhtenäiseltä ryhmältä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet erilaisiin UAP:hin liittyviin pyrkimyksiin ainakin vuodesta 2009 lähtien.

• Monet näistä henkilöistä olivat mukana tai tukivat peruuntunutta DIA-ohjelmaa ja sitä seurannutta, mutta epäonnistunutta yritystä perustaa tämä ohjelma uudelleen DHS:n alaisuuteen, nimeltään KONA BLUE.

AARO arvioi, että UAP-havaintoihin ja näistä havainnoista Yhdysvaltain hallituksen organisaatioille tehtyihin raportteihin sekä väitteisiin, joiden mukaan jotkut UAP:t ovat Maan ulkopuolisia aluksia ja että Yhdysvaltain hallitus on saanut haltuunsa Maan ulkopuolista teknologiaa ja kokeilee sitä, ovat vaikuttaneet erilaiset kulttuuriset, poliittiset ja teknologiset tekijät. AARO perustaa tämän päätelmän seuraaviin tekijöihin:

• Kaikkien Yhdysvaltain hallituksen tähänastisten tutkimusten yhteenlasketuissa tuloksissa ei ole löydetty ainoatakaan tapausta, jossa UAP olisi edustanut Maan ulkopuolista teknologiaa.

• Yksikään haastateltujen mainitsemista ohjelmista ei ole UAP-takaisinmallinnusohjelma, ja kaikista aidoista ohjelmista on ilmoitettu asianmukaisesti ja raportoitu kongressille kongressin puolustus- ja/tai tiedusteluvaliokuntien kautta.

• AARO:lla ei ole todisteita haastateltujen esittämälle narratiiville Yhdysvaltain hallituksen takaisinmallinnustyöstä, ja se on pystynyt kumoamaan suurimman osan haastateltujen väitteistä. Joitakin väitteitä arvioidaan edelleen.

• AARO totesi, että metallinpala, jonka väitettiin olevan peräisin avaruusaluksesta, on tavanomainen, maanpäällinen, eikä sillä ole poikkeuksellisia ominaisuuksia.

Useat tekijät — kotimaiset ja kansainväliset — ovat todennäköisesti vaikuttaneet havaintoihin, raportteihin ja joidenkin henkilöiden uskomukseen, että on olemassa riittävät todisteet siitä, että jotkut UAP:t edustavat Maan ulkopuolista teknologiaa. AAROn tarkastellessa UAP-tutkimusten historiallista kontekstia vuodesta 1945 nykypäivään käy ilmi, että nämä tekijät — joista osa on yhteisiä ja osa eroaa UAP-tutkimusten aikaisemmasta aikakaudesta (ennen vuotta 2009) ja nykyaikaisesta aikakaudesta (vuoden 2009 jälkeen) — ovat epäilemättä vaikuttaneet näiden tutkimusten suuntaan, havaintojen määrään ja niiden piikkiin sekä yleiseen julkiseen kiinnostukseen, huoleen ja keskusteluun. Nämä ajanjaksot on jaettu vuotta 2009 edeltävään ja vuoden 2009 jälkeiseen aikaan, koska AAWSAP (Advanced Aerospace Weapons System Application Program) ja AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) käynnistettiin kyseisenä vuonna. Ennen AAWSAP/AATIP-ohjelmaa UAP-tutkimusohjelmissa oli noin 40 vuoden tauko sen jälkeen, kun BLUE BOOK -projekti lopetettiin vuonna 1969.

• Aikaisempien ja nykyisten tutkimusten yhteisiä taustatekijöitä ovat nopeasti kehittyvä ja dynaaminen kansallinen turvallisuusympäristö, huoli teknologisesta yllätyksellisyydestä, hallituksen sotilasohjelmiin liittyvä voimakas salassapito, yleisön kiinnostus UAP:itä kohtaan, havaitut byrokraattiset esteet ja laadukkaan tiedon jatkuva puute.

• Joitakin taustatekijöitä, jotka erosivat aiemmista ja nykyaikaisista tutkimuksista, ovat muun muassa seuraavat: erot yleisön luottamuksessa hallitukseen; UAP:hin liittyvän populaarikulttuurisisällön suuri määrä; joidenkin väestöryhmien käsitys siitä, että Yhdysvaltain hallitus piilottelee Maan ulkopuolista teknologiaa; turvaluokiteltuja ohjelmia koskevat luvattomat paljastukset, joita luullaan erehdyksessä UAP-havainnoiksi; näitä uskomuksia vahvistavien verkkolähteiden yleistyminen; sosiaalisten tiedotusvälineiden vaikutus raportointiin ympäripyöreässä muodossa ja väärän informaation nopea leviäminen.

AARO arvioi, että osa 1940-luvulta lähtien tehdyistä havainnoista on edustanut ennen näkemättömien kokeellisten ja operatiivisten avaruus-, raketti- ja ilmajärjestelmien virheellistä tunnistamista, mukaan lukien häiveteknologia ja lennokkialustojen yleistyminen. Erityisesti 1940-luvulta 1960-luvulle Yhdysvalloissa koettiin toisen maailmansodan ja kylmän sodan aiheuttama kokeellisen teknologian nousukausi.

• Monet näistä teknologioista sopivat stereotyyppisen tunnistamattoman lentävän esineen (UFO) kuvaukseen. On ymmärrettävää, että tarkkailijat, jotka eivät tunne näitä ohjelmia, voivat erehtyä pitämään näiden uusien teknologioiden havaintoja jotenkin poikkeuksellisena, jopa toismaailmallisina.

• Näiden perinteisten teknologisten tutkimusalojen ohella Yhdysvaltain hallitus käynnisti vuonna 1942 Manhattan-projektin. Tämä ohjelma toimi salassa ja johti useiden ”salaisten kaupunkien” perustamiseen eri puolille Yhdysvaltoja tukemaan ydinpommin kehittämistä. Tätä ja muita vastaavia ohjelmia ympäröivästä voimakkaasta salailusta johtuvat väärinkäsitykset olisi voitu tulkita väärin muiksi toimiksi.

III OSA: Soveltamisala ja oletukset

Soveltamisala

Puolustusministeriö toimittaa tämän HR2:n vastauksena vaatimukseen, joka sisältyy varainhoitovuoden 2023 kansallista puolustusta koskevan valtuutuslain (National Defense Authorization Act, NDAA) 6802(j) osioon, jossa todetaan: ”Viimeistään 540 päivän kuluttua tiedustelun valtuuttamista varainhoitovuodeksi 2023 koskevan lain voimaantulosta viraston johtaja toimittaa kongressin puolustusvaliokunnille, kongressin tiedustelukomiteoille ja kongressin johdolle kirjallisen raportin, jossa selvitetään yksityiskohtaisesti Yhdysvaltojen hallituksen historialliset tiedot tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä.”. Lainsäädännön mukainen raportti perustuu IC:n ja DoD:n arkistoihin ja asiakirjoihin, suullisiin historiallisiin haastatteluihin, avoimen lähteen analyysiin, nykyisten ja entisten hallituksen virkamiesten haastatteluihin sekä luokiteltuihin ja luokittelemattomiin arkistoihin.

AARO toimittaa tulokset kongressille kahdessa niteessä:

• Nide I sisältää vaatimusten perusteella AARO:n havainnot vuodesta 1945 päivämäärään 31. lokakuuta 2023 ja;

• Nide II sisältää 1. marraskuuta 2023 ja 15. huhtikuuta 2024 välisenä aikana tehtyjen haastattelujen ja tutkimusten tulokset. AARO haastatteli noin 30 henkilöä, jotka väittivät, että heillä on tietoa Yhdysvaltain hallituksen väitetystä osallistumisesta Maan ulkopuolisen teknologian hyödyntämiseen tai että heillä on tietoa UAP:stä, jonka on väitetty aiemmin häirinneen Yhdysvaltain ydinlaitoksia.

Oletukset

AARO ja puolustusministeriö olettavat, että henkilöt kertovat tarkan muistonsa havaitsemistaan tai kuulemistaan tapahtumista. On tärkeää huomata, että AARO ei voi jättää huomiotta eikä luottaa pelkästään haastateltujen kertomuksiin, koska heidän kertomuksiinsa sisältyy poikkeuksellisia väitteitä. Vaikka yksittäiset kertomukset ovat tärkeitä, ne ovat vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta ja antavat AAROlle mahdollisuuden aloittaa tutkimus. Näiden kertomusten todenperäisyyttä koskevaan lopulliseen arvioon on kuitenkin liitettävä todistettavissa olevat tosiasiat.

• Joidenkin kirjallisuustietojen mukaan yksittäiset kertomukset voivat olla epäluotettavia, koska ne riippuvat siitä, miten henkilö tulkitsee aistitietoja omien kokemustensa, uskomustensa tai tapahtuman aikaisen mielentilansa suodattamana. Henkilö, joka raportoi tapauksesta, saattaa olla uskottava siinä mielessä, että hän uskoo kertomuksensa osatekijöiden olevan paikkansapitäviä. Hänen luotettavuutensa eli kykynsä tulkita tapahtumia tarkasti — sekä muistaa ja välittää näitä tapahtumia monien eri tekijöiden vuoksi — on kuitenkin aivan eri asia kuin hänen luontainen vilpittömyytensä. [1]

• Vastaavasti vahvistusvinouma on tiedostettu alitajuinen kognitiivinen prosessi, jossa henkilö pyrkii etsimään ja uskomaan tietoja, jotka tukevat hänen hypoteesiaan, ja jättämään huomiotta tietoja, jotka heikentävät hänen hypoteesiaan. [2]

• AARO on edelleen avoin sellaisille todennettavissa oleville lisätiedoille, jotka voivat muuttaa osassa I esitettyjä päätelmiä, ja se kirjaa mahdolliset muutokset tässä raportissa esitettyihin havaintoihin niteessä II.

Huomio ”UAP”-nomenklatuurista

Vaikka UAP-nimityskäytäntö on epätäydellinen, se on paras tapa luonnehtia tunnistamattomien havaintojen lukuisuutta. AARO ymmärtää, että ”UAP”-nimityksen käyttäminen viittaamaan kaikkiin mahdollisiin mahdollisuuksiin antaa vääränlaisen tunteen niiden yhteisistä piirteistä, kuten niiden alkuperästä, identiteetistä, tarkoituksesta, tyypistä ja uhasta, jonka ne voivat aiheuttaa. Ainoa yhteinen piirre, joka niillä kaikilla on, ainakin aluksi, on se, että ne ovat tunnistamattomia. Sen lisäksi, että dronet, ilmapallot, lentokoneet, raketit, rakettien pakokaasuputket, satelliitit, infrapunahäiriöt, sensoreiden artefaktit, linnut, tähdet, planeetat, epäselvät valot, epämääräiset tutkatulokset, meteorit ja optiset ilmiöt, kuten parallaksi, ovat aluksi tunnistamattomia tai väärin tunnistettuja, niillä ei ole mitään yhteistä.

Kongressin valvonta

Puolustusministeriö on sitoutunut toimittamaan oikea-aikaista ja perusteellista raportointia kongressille ja sitoutunut olemaan avoin amerikkalaiselle yleisölle. Perustamisestaan lähtien AARO on pyrkinyt pitämään kongressin ajantasalla toiminnastaan ja havainnoistaan kaikilla turvaluokitustasoilla. AARO ja puolustusministeriö jakavat jatkossakin kongressille tietoja tutkimuksensa tilanteesta ja tuloksista asianmukaisella luokittelutasolla.

AAROn HR2-analyysiohjelma

AARO perusti kuusi toisiaan täydentävää toimintalinjaa (LOE) HR2-tutkimuksen toteuttamiseksi, jotta tämä raportti antaisi tarkan ja kattavan kuvan. Toimintalinjoja toteutettiin rinnakkain ja ne vahvistivat toisiaan; yhden toimintalinjan johtoajatus johti uuden tutkimuksen ja uusien toimien tekemiseen toisessa toimintalinjassa. AARO:n tavoitteena oli tehdä perusteellisia ristiintarkastuksia kaikkien tietojen tarkastamiseksi, jotta löydettäisiin ja kurottaisiin umpeen aukkoja tietämyksessä. Nämä LOE:t olivat seuraavat:

• Tutkitaan avoimesti (historiallisten haastattelujen avulla) väitteitä, jotka koskevat Yhdysvaltain hallituksen tutkimuksia, yhteyksiä UAP:hin ja UAP:den talteenottoa sekä väitetyn UAP-materiaalin ja -teknologian hyödyntämistä.

• Suorittaa turvaluokiteltuja ohjelmia koskevia tutkimuksia eri puolilla IC:tä, DoD:tä ja virastojen välillä validoimaan tai mitätöimään historiallisista haastatteluista peräisin olevat turvaluokiteltuja ohjelmia koskevat väitteet.

• Haastattelee henkilöitä, jotka väittävät tietävänsä Yhdysvaltojen hallituksen väitetyistä UAP:hin liittyvistä toimista.

• Yhteistyökumppanuus Yhdysvaltain kansallisarkiston kanssa UAP-tietojen etsimisessä, pyyntöjen tarkentaminen historiallisten haastattelujen sekä avoimista lähteistä ja salaiseksi luokitellusta tutkimuksesta saatujen uusien johtolankojen perusteella.

• Yhteydenpito nimettyjen yritysten kaupallisiin yksiköihin, joiden väitetään työskennelleen Yhdysvaltain hallituksen kanssa UAP:den talteenoton ja UAP-teknologian väitetyn hyödyntämisen parissa.

• Yhteistyökumppanuus tärkeimpien tiedustelu- ja kansallisten turvallisuusvirastojen, kuten Defense Intelligence Agency (DIA), Central Intelligence Agency (CIA), Department of Energy (DOE), National Security Agency (NSA), National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), yksiköiden ja DoD:n taisteluosastojen arkistojen kanssa.

IV OSA: USG:n UAP-tutkimusohjelmat vuodesta 1945 lähtien

Tiivistelmä

AARO tarkasteli Yhdysvaltain hallituksen virallisia toimia, jotka liittyvät UFOihin/UAP:iin vuodesta 1945 lähtien. Tutkimus paljasti, että erillisiä tutkimustoimia on ollut noin kaksi tusinaa, riippuen siitä miten ne lasketaan. Nämä toimet vaihtelivat virallisista, erillisistä ohjelmista, jotka työllistivät omistautunutta henkilökuntaa ja olivat jossain määrin pitkäikäisiä, mukaan lukien: SAUCER/SIGN-, GRUDGE– ja BLUE BOOK -hankkeet, Yhdysvaltain laivaston (USN) johtama DoD UAP-toimikunta (UAPTF), Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) ja All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Lisäksi oli lyhytaikaisia hankkeita, jotka tukivat joitakin näistä vakiintuneista ohjelmista, mukaan lukien: TWINKLE- ja BEAR-hankkeet sekä lyhytaikaiset tutkimukset tai yksittäisten tapausten tarkastelut, kuten USAF:n kaksi Roswellin raporttia. Lisäksi oli toimia, jotka olivat USAF:n vakiintuneiden ohjelmien lyhytaikaisia ulkopuolisia tarkastuksia, kuten CIA:n tukema tutkimusryhmä, Robertsonin paneeli, Durantin raportti ja Coloradon yliopiston Condonin raportti (USAF:n toimeksiannosta). Jotkin näistä toimista, kuten SAUCER- ja SIGN-projektit, liittyivät läheisesti toisiinsa ja olivat pohjimmiltaan samaa organisaatiota. Project GRUDGE oli nimi kahdelle toisiinsa liittyvälle, mutta erilliselle organisaatiolle; toinen — uudelleenorganisoitu Project GRUDGE — perustettiin noin vuosi alkuperäisen Project GRUDGEn lakkauttamisen jälkeen.

Project SAUCER (1946/1947 – tammikuu 1948)

Taustaa: Tarkka päivämäärä, jolloin tämä ensimmäinen yritys perustettiin, sekä sen virallinen ja epävirallinen nimi ovat epäselviä. Erään lähteen mukaan kenraali Nathan Twining, Air Technical Services Commandin komentaja, perusti 30. joulukuuta 1947 SAUCER-projektin, jonka tehtävänä oli kerätä ja arvioida kaikki sellaiset UFO-havaintoihin liittyvät tiedot, joiden voitaisiin katsoa olevan kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviä. Kapteeni Edward Ruppelt väitti, että Project SAUCER oli Project SIGNin epävirallinen nimi, ja se oli nimetty erittäin tärkeäksi. Project SIGNin työntekijän haastattelussa työntekijä kuitenkin väitti, että projekti alkoi vuotta aikaisemmin, vuonna 1946, ja että projekti SAUCER oli sen alkuperäinen, epävirallinen nimi. [3] Tähän liittyy tietojen ja informaation puute. [4]

SAUCER-projektissa tutkittiin yhtä ensimmäisistä tunnetuista yksityislentäjä Kenneth Arnoldin kertomuksista. Lentäjä väitti, että 23. kesäkuuta 1947, kun hän lensi Mount Rainierin lähellä Washingtonissa, hän näki yhdeksän suurta pyöreää esinettä, jotka lensivät muodostelmassa ja jotka ajoittain kääntyivät ja lensivät 1 700 mailin tuntinopeudella. Hän myös vertasi lento-ominaisuuksia ”kiinalaisen leijan pyrstöön”. [5][6] Arnold kuvaili niiden muotoa ”lautasen kaltaiseksi lentokoneeksi”. Useat tiedotusvälineet tarttuivat hänen kertomukseensa, ja termi ”lentävä lautanen” syntyi. [7]

Tulokset: SAUCER-projekti ei löytänyt todisteita Maan ulkopuolisesta teknologiasta.

Project SIGN (tammikuu 1948 – helmikuu 1949)

Taustaa: Project SAUCER muodollistettiin viralliseksi, erittäin tärkeäksi ohjelmaksi nimeltä Project SIGN. Air Technical Intelligence Center (ATIC) otti SIGN-projektin hallintaansa 23. tammikuuta 1948. (ATIC:stä tuli myöhemmin National Air and Space Intelligence Center, NASIC). Tämän hankkeen tarkoituksena oli selvittää, saattoivatko nämä kohteet olla Neuvostoliiton salaisia aseita tai ”planeetan ulkopuolisia” kohteita. Henkilökunta vaikutti luottavaiselta siihen, että muutaman kuukauden työn jälkeen he pystyisivät tekemään johtopäätöksen. Osana työtään SIGN-projektin henkilökunta kävi läpi kaikki armeijan tiedustelutiedot saksalaisista aseista ja ilmailukyvyistä selvittääkseen, olisivatko jotkut niistä saattaneet joutua Neuvostoliiton haltuun. [8]

Tulokset: Projektissa arvioitiin 243 ilmoitettua UFO-havaintoa, ja helmikuussa 1949 se totesi, että ”toistaiseksi ei ole saatavilla mitään varmaa ja lopullista näyttöä, joka todistaisi tai kumoaisi näiden tunnistamattomien esineiden olemassaolon todellisena, tuntemattomana ja epätavanomaisen muotoisena lentokoneena”. [9] SIGN-projektissa todettiin, että lähes kaikki johtuivat joko tunnettujen kohteiden vääristä tulkinnoista, hysteriasta, hallusinaatioista tai huijauksesta. [10] Se suositteli myös, että sotilastiedustelu valvoisi edelleen kaikkien havaintojen tutkimista. Se ei sulkenut pois Maan ulkopuolisten ilmiöiden mahdollisuutta.

• Vaikka historiallista kertomusta ei ole vahvistettu ja se on peräisin vain yhdestä lähteestä, SIGN-projektin henkilökunnan väitetään heinäkuun 1948 lopulla laatineen, allekirjoittaneen ja lähettäneen raportin (”Estimate of the Situation”, ”Arvio tilanteesta”) komentoketjulle hyväksyttäväksi. Raportissa väitettiin, että UFOt olivat ”planeettojen välisiä”, mutta USAF:n esikuntapäällikkö kenraali Hoyt S. Vandenberg hylkäsi sen, koska siitä puuttui todisteet. [11]

• Tämä hylätty raportti saattoi johtaa siihen, että Pentagonin johto menetti luottamuksensa Project SIGNin henkilökuntaan, mikä johti Project GRUDGEn perustamiseen, josta jotkut lähteet väittävät, että se oli institutionaalisesti puolueellinen UFO-väitteiden kumoamisessa. [12]

Project GRUDGE (alkuperäisorganisaatio) (helmikuu – joulukuu 1949)

Taustaa: Project SIGN nimettiin uudelleen Project GRUDGEksi kutakuinkin helmikuussa 1949. Henkilökunta, erityisesti ne, jotka näyttivät olevan taipuvaisia uskomaan UFOjen ”planeettojen väliseen” alkuperään, poistettiin tiettävästi organisaatiosta. Eräässä tätä ajanjaksoa koskevassa kertomuksessa esitetään, että Pentagonin johdon painostuksesta johtuen jäljelle jäänyt henkilöstö, joka oli tätä mieltä, muutti mielensä. Samassa selostuksessa väitetään, että Pentagonin tavoitteena GRUDGE-projektissa oli jättää huomiotta ja selittää pois kaikki UFO-raportit. [13] GRUDGE-projekti lopetettiin 27. joulukuuta 1949, samoihin aikoihin, kun kattava raportti sen tuloksista julkaistiin. USAF ei lopettanut UFO-raporttien keräämistä ja analysointia, vaan se liitti tämän työn osaksi olemassa olevia tiedusteluprosessejaan. [14]

Tulokset: GRUDGE-projektissa tutkittiin 244 raporttia UFO-havainnoista. Se ei löytänyt todisteita siitä, että UAP-havainnot edustaisivat ulkomaista teknologiaa, joten nämä havainnot eivät muodostaneet uhkaa Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle. [15] Raportissa suositeltiin, että organisaatiota pienennettäisiin ja sen toimintaa vähennettäisiin, koska uskottiin, että Project GRUDGE:n olemassaolo ruokki ”sotahysteriaa” yleisössä. Tämän jälkeen USAF toteutti julkisuuskampanjan, jonka tarkoituksena oli vakuuttaa yleisö siitä, että UFOissa ei ollut mitään epätavallista tai poikkeuksellista. Tämän ponnistelun julkilausuttuna tavoitteena oli lievittää yleisön ahdistusta. [16]

• Elokuussa 1949 USAF väitti, että UFO-raportit olivat väärintulkintoja luonnonilmiöistä, ihmisen rakentamia lentokoneita, tekaisuja tai huijauksia. [17]

Project TWINKLE (kesä 1949 – kesä 1950)

Taustaa: Project TWINKLE perustettiin kesällä 1949 tutkimaan useita UFO-raportteja, joita lukuisat tarkkailijat olivat nähneet Nevadassa ja New Mexicossa. Näitä UFOja kuvailtiin ”vihreiksi tulipalloiksi”, jotka viuhuivat taivaalla, liikkuivat oudoilla tavoilla ja ainakin yhdessä kertomuksessa tulipallo liikkui lähellä lentokonetta. Kirjallisuudesta ei käy selvästi ilmi, oliko TWINKLE-projektia virallisesti tuettu alkuperäisestä GRUDGE-projektista, mutta sitä hallinnoi USAF:n Cambridgen tutkimuslaboratorio. [18] Tutkimuksen tavoitteena oli käyttää useita suuritehoisia kameroita White Sandsin lähellä siinä toivossa, että jos tulipalloista saataisiin vähintään kaksi kuvaa, niiden nopeus, korkeus ja aika voitaisiin määrittää. [19]

Tulokset: Kameraa siirrettiin usein paikasta toiseen tulipalloilmoitusten jälkeen, eikä tulipalloista otettu valokuvia. [20]

Project GRUDGE (uudelleenperustaminen) (lokakuu 1951 – maaliskuu 1952)

Taustaa: Ilmavoimien UFO-operaatio organisoitiin uudelleen lokakuun 1951 lopulla, lähes kaksi vuotta sen jälkeen, kun Project GRUDGE oli lakkautettu, kapteeni Ruppeltin johtamaksi toiseksi erilliseksi ohjelmaksi, jonka nimi oli niin ikään Project GRUDGE. Omien sanojensa mukaan kapteeni Ruppelt pyrki korjaamaan Project SIGNin ja entisen Project GRUDGEn virheet. Hänen ensisijaisena tavoitteenaan oli varmistaa, että ”villejä spekulaatioita ei esiintyisi” ja että jos hänen henkilökuntansa olisi ”liian puolesta tai vastaan” UFOjen Maan ulkopuolisen alkuperän suhteen, heidät irtisanottaisiin. Hän väitti erottaneensa kolme työntekijää. Hän tajusi myös tarvitsevansa monenlaista tieteellistä asiantuntemusta, jonka hän hankki sopimuksella, jonka hän nimesi Project BEARiksi. Kapteeni Ruppelt määritteli politiikan, jonka tarkoituksena oli edistää objektiivisuutta. Toisin kuin aiemmassa Project GRUDGEssa, hän antoi henkilökuntansa luoda ”tuntemattomien” tapausten luokan, jonka hän toivoi estävän tietyn vastauksen pakottamisen johonkin tapaukseen. Uudessa Project GRUDGEssa käytiin läpi kaikki aiemmat tapaukset Project SIGN:ssa, vanhassa Project GRUDGEssa ja ATIC:n välivaiheen aikana. [21]

Tulokset: Uudessa GRUDGE-projektissa havaittiin, että havaintojen ja UFO-juttujen julkaisemisen välillä oli jonkinlainen korrelaatio tiedotusvälineissä. Kapteeni Ruppelt totesi, että tapaukset keskittyivät Los Alamos-Albuquerquen alueelle, Oak Ridgeen, White Sandsiin, ilmavoimien strategisen johdon paikkoihin, satamiin ja teollisuusalueille. [22]

• Mitään todisteita UFOjen/UAP:ien Maan ulkopuolisesta alkuperästä ei löydetty.

Project BEAR (loppuvuosi 1951 – loppuvuosi 1954)

Taustaa: Project BEAR oli epävirallinen nimi, jonka kapteeni Ruppelt, Project GRUDGEn johtaja, antoi sopimukselle, jonka hän solmi Battelle Memorial Instituten (BMI) kanssa, jonka tarkoituksena oli antaa tieteellistä tukea uudelle Project GRUDGElle. BMI tarjosi teknistä tukea, tutki haastateltavien UFO-havaintomuistoista saatujen tietojen luotettavuutta, kehitti parannetun kyselylomakkeen havainnoitsijoille ja kehitti reikäkorttitietojärjestelmän. Järjestelmän avulla voitiin automatisoida kaikkien Project GRUDGEn ja Project BLUE BOOKin hallussa olevien UFO-raporttien tilastollinen tutkiminen. [23] BMI julkaisi raportin ATIC:n suojissa säilyttääkseen nimettömyytensä. Vuoden 1954 lopulla valmistunut raportti oli nimeltään ”Special Report No. 14”. [24]

Tulokset: Raportti perustui UFO-havaintojen tilastolliseen analyysiin, ja se sisälsi kaavioita, joista käy ilmi niiden esiintymistiheys ja jakautuminen ajan, päivämäärän, sijainnin, muodon, värin, keston, atsimuutin ja korkeuden mukaan. Siinä todettiin, että kaikki tapaukset, joista oli riittävästi tietoja, olivat selvitettävissä ja helposti selitettävissä. Raportissa arvioitiin, että jos tuntemattomiksi merkityistä tapauksista olisi saatavilla enemmän tietoja, suurin osa näistä tapauksista voitaisiin myös selittää. Raportissa todettiin myös, että oli erittäin epätodennäköistä, että yksikään näistä tapauksista edustaisi teknologiaa, joka ylittää ”nykyisen tieteellisen tietämyksen”. [25]

CIA:n erikoistutkimusryhmä (1952)

Taustaa: Tehtyjen UFO-havaintojen lisäännyttyä vuonna 1952, erityisesti niiden jotka herättivät laajaa huomiota Washington DC:n alueella tuona kesänä, CIA:n varatiedustelujohtaja Robert Amory Jr. antoi CIA:n tieteellisen tiedustelun osaston (OSI) fysiikan ja elektroniikan divisioonalle tehtäväksi arvioita UDO-tapauksia. A. Ray Gordon otti vetovastuun projektista, ja perustettiin tutkimusryhmä käymään läpi kaikki ATICin data (Project SIGNista Project GRUDGEen). [26]

Tulokset: Tutkimusryhmä arvioi, että 90 prosenttia raporteista oli selitettävissä ja loput 10 prosenttia oli ”uskomattomia” väitteitä, mutta hylkäsi ajatuksen, että ne edustaisivat neuvostoteknologiaa tai Maan ulkopuolista teknologiaa. Ryhmä tutki myös neuvostoliittolaista lehdistöä eikä löytänyt yhtään raporttia UFOista, mikä johti ryhmän olettamaan, että Neuvostoliitto tukahdutti tällaiset raportit tarkoituksella. Tutkimusryhmä uskoi myös, että Neuvostoliitto voisi käyttää UFO-raportteja hysterian aikaansaamiseksi Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain varhaisvaroitusjärjestelmän ylikuormittamiseksi. [27]

• Joulukuussa 1952 OSI:n apulaisjohtaja H. Marshall Chadwell tiedotti keskustiedustelupalvelun johtajalle Walter Bedell Smithille UFOista. Chadwell kehotti ryhtymään toimiin, koska hän oli vakuuttunut siitä, että ”jotakin oli tekeillä, johon oli kiinnitettävä välittömästi huomiota”, ja että ”havainnot selittämättömistä suurilla korkeuksilla ja suurella nopeudella liikkuvista esineistä Yhdysvaltojen tärkeimpien puolustuslaitosten läheisyydessä ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät johdu luonnonilmiöistä tai tunnetuista ilma-alustyypeistä”. [28]

• Lähdeaineistosta ei käy ilmi, että Smith olisi uskonut näiden havaintojen olevan Maan ulkopuolista alkuperää, ainoastaan se, että hän uskoi, etteivät ne olleet luonnonilmiöitä tai tunnettua kilpailijateknologiaa. Lähdeaineistosta ei käy ilmi, miksi Chadwell näytti olevan eri mieltä kuin tutkimusryhmä. On mahdollista, että hän epäili UFO-raporttien edustavan tuntematonta neuvostoteknologiaa ja siten muodostavan kansallisen turvallisuusuhan. Hänen huolensa ja kiinnostuksensa aiheeseen johti Robertsonin paneelin perustamiseen.

Robertsonin paneeli (tammikuu 1953)

Taustaa: H. Marshall Chadwell sponsoroi salaa UFOja käsittelevän tieteellisen arviointiryhmän perustamista, jota johti Kalifornian teknologiainstituutin fyysikko H.P. Robertson. Tämä toimi oli seurausta CIA:n tiedustelun neuvoa-antavan komitean suosituksesta, jonka mukaan valittujen ”tiedemiesten olisi tarkasteltava ja arvioitava käytettävissä olevia todisteita asiaankuuluvien tieteellisten teorioiden valossa”. [29] Panelisteilla oli asiantuntemusta useilta eri aloilta, kuten ydinfysiikasta, korkean energian fysiikasta, tutkista, elektroniikasta ja geofysiikasta. [30]

Tulokset: Paneeli tarkasteli kaikkia USAF:n tietoja ja totesi, että useimmilla raporteilla oli tavanomaiset selitykset. Paneeli päätteli yksimielisesti, että ei ollut todisteita siitä, että UFOt olisivat suoranainen uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle tai että ne olisivat peräisin Maan ulkopuolelta.

• Paneeli oli kuitenkin huolissaan joukkohysterian puhkeamisesta ja siitä, miten Neuvostoliitto voisi hyödyntää sitä. He suosittelivat, että Yhdysvaltain hallitus käyttäisi eri kanavia UFO-raporttien debunkkaamiseksi, ja ehdottivat kotimaisten UFO-harrastajien järjestöjen tarkkailemista. [31]

• Robertsonin paneeli keskusteli siitä, että ”selittämättömistä UFO-havainnoista” ei oltu saatu lainkaan talteen ”laitteistoa”, mikä osaltaan vaikutti sen arvioon, jonka mukaan raportoidut UFOt eivät olleet ulkomainen uhka eivätkä maan ulkopuolelta peräisin. [32]

Durantin raportti (helmikuu 1953)

Taustaa: Durant laati CIA:n OSI:n apulaisjohtajalle raportin Robertsonin paneelin työstä ja havainnoista. Durantin muistio sisälsi lyhyen historian paneelista ja epävirallisen täydennyksen, jossa esitettiin jäsenten kommentteja ja ehdotuksia, joita he eivät olleet sisällyttäneet lopulliseen raporttiin. [33]

Tulokset: Raportti ei tarjonnut erillisiä huomionarvoisia havaintoja, ja siinä esitettiin lähinnä yhteenveto Robertsonin paneelin havainnoista. [34]

Project BLUE BOOK (maaliskuu 1952 – joulukuu 1969)

Taustaa: Kenraalimajuri Charles P. Cabell, ilmavoimien tiedustelupalvelun johtaja, perusti Project BLUE BOOKin UFO-ilmiöiden tutkimiseksi. Ohion Daytonin lähellä sijaitsevassa Wright-Pattersonin ilmavoimien tukikohdassa sijaitseva Project BLUE BOOK oli pisimpään käynnissä ollut UFO/UAP-tutkimus. Sitä johtivat peräkkäin kapteeni Edward J. Ruppelt (uudelleenorganisoidun Project GRUDGEn entinen johtaja), kapteeni Charles Hardin, kapteeni George T. Gregory, everstiluutnantti Roger J. Friend ja everstiluutnantti Hector Quintanilla Jr. USAF kirjasi 12 618 UFO-havaintoa vuosina 1947-1969. J. Allen Hynek toimi sen johtavana tieteellisenä tutkijana. [35]

Project BLUE BOOKissa tapaukset jaettiin kolmeen luokkaan: tunnistetut tapaukset, riittämättömät tiedot ja tunnistamattomat tapaukset. Niiden raporttien osalta, jotka luokiteltiin tunnistetuiksi, Project BLUE BOOKin henkilöstö käytti seuraavaa luokittelua:

Tähtitieteelliset havainnot: Nämä koostuivat kirkkaista tähdistä, planeetoista, komeetoista, tulipalloista, meteoreista, revontulista ja muista taivaankappaleista. Kun planeetat, kuten Venus, Jupiter ja Mars, havaittiin sumun, kevyen sumun, liikkuvien pilvien tai muiden hämärtymien tai epätavallisten olosuhteiden läpi, ne raportoitiin usein UFOina.

• Ilmapallot: Näihin kuului sääilmapalloja, radiosondeja ja suuria tutkimuspalloja, joiden halkaisija oli jopa 300 jalkaa. Ilmapalloja lähetettiin päivittäin sotilas- ja siviililentokentiltä, sääasemilta ja tutkimustoiminnasta. Auringon heijastuminen ilmapalloista aamu- ja ilta-auringon laskiessa tuotti joskus outoja ilmiöitä, jotka johtivat moniin UFO-raportteihin. Suuret ilmapallot voivat liikkua yli 100 mailin tuntinopeudella, kun ne ovat korkealla tuulivirtauksissa.

• Lentokone: Project BLUE BOOKin mukaan erilaiset lentokoneet olivat toinen merkittävä UFO-ilmoitusten lähde, erityisesti epäsuotuisissa sääolosuhteissa. Henkilöstö totesi, että kun niitä tarkkaillaan korkealla ja kaukaa, auringon heijastuminen lentokoneiden pinnoista voi saada ne näyttämään ”kiekon” tai ”raketin muotoisilta”. He totesivat myös, että suihkukoneiden höyry- tai kondenssivanat näyttävät joskus hehkuvan tulenpunaisina tai oransseina auringonvalon heijastuessa.

• Jälkipolttimet: Suihkukoneiden kirkkaita jälkipolttimien liekkejä pidettiin usein UFOina, koska ne voitiin nähdä suurilta etäisyyksiltä, kun lentokone ei ollut näkyvissä.

• Muita UFOiksi luultuja olivat muun muassa tähtien heijastukset, satelliitit, ohjukset, heijastukset, valonheittimet, linnut, leijat, väärät tutkailmoitukset, ilotulitukset, soihdutukset ja jotkut vahvistetut huijaukset. [36]

Ilmavoimien valtiosihteeri Robert C. Seamans Jr. ilmoitti Project BLUE BOOKin lopettamisesta 17. joulukuuta 1969. [37]

AARO teki yhteistyötä Yhdysvaltain kansallisarkiston kanssa tutkiakseen USAF:n Project BLUE BOOK -arkistoja, jotka kattoivat vuodet 1947-1969. Tutkimus oli merkittävä haaste, koska asiakirjojen määrä oli 7 252 tiedostoa, joissa oli yhteensä 65 778 digitaalista tietuetta. Valtaosa tiedostoista on täynnä USAF:n asiakirjoja. Joissakin tapauksissa on lehtileikkeitä ja kuvia, mutta nämä tapaukset ovat harvinaisia.

Tulokset: Project BLUE BOOK totesi, että:

• Yksikään ilmavoimien raportoima, tutkima ja arvioima UFO ei ole osoittanut minkäänlaista uhkaa kansalliselle turvallisuudelle.

• USAF:lle ei toimitettu tai se ei havainnut mitään todisteita siitä, että havainnot edustaisivat teknologista kehitystä tai periaatteita, jotka ylittäisivät silloisen tieteellisen tietämyksen.

• Ei ollut todisteita siitä, että tunnistamattomiksi luokitellut havainnot olisivat ”Maan ulkopuolisia ajoneuvoja”.

• Project BLUE BOOKin 12 618 havainnosta 701 luokiteltiin tunnistamattomiksi, eikä niitä koskaan selvitetty. [38][39]

CIA:n UFO-arviointi (1964)

Taustaa: CIA:n johtaja John McCone antoi CIA:lle tehtäväksi päivittää UFOja koskeva arvionsa sen jälkeen, kun Valkoisessa talossa oli käyty korkean tason keskusteluja siitä, mitä pitäisi tehdä, jos avaruusolentojen tiedustelutietoja löydettäisiin tai jos UFO-havainnot lisääntyisivät uudelleen. CIA:n tieteellinen osasto hankki virallisia kanavia pitkin tietoja UFO-havaintotapauksista vuonna 1956 perustetun yksityisen NICAP:n (National Investigations Committee on Aerial Phenomena) johtajalta. [40]

Tulokset: Chamberlain, OSI:n apulaisjohtaja, ilmoitti McConelle, että 1950-luvun alun jälkeen ei ollut tapahtunut juurikaan muutoksia; ei ollut edelleenkään mitään todisteita siitä, että UFOt olisivat uhka Yhdysvaltojen turvallisuudelle tai että ne olisivat ”ulkomaista alkuperää”. [41]

O’Brienin komitea (1964)

Taustaa: Tohtori Brian O’Brien, USAF:n tieteellisen neuvoa-antavan lautakunnan jäsen, johti ilmavoimien ad hoc -arviointia Project BLUE BOOKista. Komiteaan kuului Carl Sagan, Cornellin yliopiston tunnettu tähtitieteilijä. [42]

Tulokset: Komitean raportissa todettiin, että UFOt eivät uhkaa Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta ja että se ei löytänyt yhtään UFO-tapausta, joka olisi edustanut teknologista tai tieteellistä edistystä maanpäällisten puitteiden ulkopuolella. Komitean ensisijainen suositus oli, että aihe ansaitsisi tulla intensiivisesti tutkituksi akatemiassa ja että huippuyliopiston tulisi johtaa tutkimusta. [43]

Condonin raportti (huhtikuu 1968)

Taustaa: Condon, fyysikko ja National Bureau of Standardsin entinen johtaja, oli tieteellinen johtaja 18 kuukautta kestäneessä ”lentäviä lautasia” koskevassa tutkimuksessa, jota rahoitettiin Yhdysvaltojen ilmavoimien sopimuksella, jonka arvo oli 325 000 dollaria ja joka tehtiin Coloradon yliopistolle. Tässä paneelissa omaksuttiin kapea ja jokseenkin ainutlaatuinen näkemys UFO-tutkimuspyrkimyksistä, ja siinä keskityttiin ensisijaisesti siihen, ansaitsivatko UFO-ilmiöt tulla virallisesti tieteellisesti tutkituiksi akateemisen tai Yhdysvaltain hallituksen rahoittaman tutkimuksen muodossa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Paneelin mukaan sen tehtäviin ei kuulunut tutkia UFO-ilmiöitä mahdollisena riskinä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden intresseille. [44] Paneeli tutki muun muassa 59 erityistä tapaustutkimusta. [45]

Tulokset: Paneelin raportissa todettiin seuraavaa: ”Yleinen johtopäätöksemme on, että UFO-tutkimus ei ole viimeisten 21 vuoden aikana lisännyt tieteellistä tietämystä. Käytettävissämme olevan aineiston huolellinen tarkastelu saa meidät päättelemään, että UFOjen laajamittaisen tutkimisen jatkaminen ei todennäköisesti ole perusteltua siinä toivossa, että se edistäisi tiedettä.” Paneeli varoitti tukemasta tätä aihetta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja ja suositteli, että opettajat eivät antaisi oppilaille opintopisteitä UFO-kirjallisuuden ja -materiaalin lukemisesta. [46]

• Paneeli tutki ja selvitti myös muutamia tapauksia, joissa väitettiin olevan fyysisiä todisteita UFO-vierailuista, kuten jälkiä maassa ja jäämiä, joiden väitettiin jääneen UFOjen laskeutumisista (kuten valkoista jauhetta ja ”enkelin hiuksiksi” kutsuttuja eteerisiä säikeitä), sekä metalliromua. Paneeli löysi jokaiselle näistä tapauksista tavanomaisen selityksen. Osa tapauksista oli peräisin Brasiliasta, Norjasta ja Washingtonista [47].

• Paneeli tutki radiotoimittaja Frank Edwardsin vuonna 1966 ilmestyneessä kirjassaan esittämää väitettä, jonka mukaan Washingtonin läheltä löydettiin UFOn pala kesällä 1952, kun UFO-havainnot Yhdysvaltain Capitolin yllä lisääntyivät heinä- ja elokuussa. Hän väitti, että USN:n suihkukone ampui halkaisijaltaan kaksi metriä olevaa hehkuvaa kiekkoa ja irrotti siitä kilon painavan kappaleen, jonka kenttäjoukkue löysi. Project BLUE BOOK ei ollut tietoinen tästä väitteestä. USAF ja USN eivät löytäneet mitään raporttia, jossa olisi kerrottu aseilla UFOn ampumisesta tuona kesänä, paikalla ei ollut USN:n lentokoneita, ja väitteen alkuperäisenä lähteenä toiminut eläkkeellä oleva upseeri oli jäänyt eläkkeelle ennen kesää 1952, jolloin tapahtuman väitettiin tapahtuneen. [48]

• Edwards väitti vuonna 1966 myös, että Yhdysvaltain hallitus oli lainannut Kanadan hallitukselle osia UFOsta, jonka se oli väitetysti löytänyt. Ei ole selvää, liittyikö tämä väite Washingtonin väitettyyn tapaukseen. Hän väitti myös, että tohtori Vannevar Bush, tunnettu keksijä, puolustusteollisuuden tutkija ja National Science Foundationin perustaja, johti ponnistuksia palasen tutkimiseksi. Condonin paneeli totesi, että nämä väitteet olivat todennäköisesti vääriä. [49]

Kansallisen tiedeakatemian Condonin raportin arviointi (loppuvuodesta 1968)

Taustaa: Condonin raporttia kritisoivat eräät tiedemiehet — mukaan lukien Project BLUE BOOKin tohtori Hynek — ja vuoden 1968 lopulla kansallisen tiedeakatemian (National Academy of Sciences, NAS) paneeli sai tehtäväkseen tutkia Condonin raportin tarkkuutta, metodologiaa ja johtopäätöksiä. Paneeli ei tehnyt omaa tutkimusta UFO-raporttien paikkansapitävyydestä. [50]

Tulokset: NAS:n arviossa todettiin, että ”olemme yksimielisiä siitä, että tämä on ollut erittäin uskottava yritys soveltaa tieteen tekniikoita UFO-ongelman ratkaisemiseen”. [51]

Carterin hallinnon toimeksianto NASA:lle (1977)

Taustaa: Kirjeessä ehdotettiin, että NASA perustaisi paneelin, jonka tehtävänä olisi selvittää, oliko Condonin raportin jälkeen tehty uusia merkittäviä havaintoja UFOista.

Tulokset: NASA vastasi viisi kuukautta myöhemmin toteamalla, että ”ei ole perusteltua käynnistää tutkimustoimintaa tällä alalla tai kutsua koolle symposiumia aiheesta”. [52]

Roswell-tutkimukset/tiedustelut (1992-2001)

Presidentti Clinton ja esikuntapäällikkö Podesta tiedustelevat Roswellista (1992 – 2001)
Roswellin raportti: Fakta vs. fiktio New Mexicon autiomaassa (1995)
GAO:n Roswell-raportti (1995)
The Roswell Report: Case Closed (1997)

Taustaa: Presidentti Clinton antoi entiselle kansallisen turvallisuuden neuvonantajalle Sandy Bergerille tehtäväksi selvittää, oliko Yhdysvaltain hallituksella hallussaan avaruusolentoja tai avaruusolentojen teknologiaa. Presidentti Clinton sanoi: ”Tietääkseni Roswellissa, New Mexicossa, ei syöksynyt avaruusalusta vuonna 1947… jos USAF löysi avaruusolentojen ruumiita, he eivät kertoneet minulle siitä… ja haluan tietää.” [53]

Vuonna 1993 kongressiedustaja Steven H. Schiff (R-New Mexico) tiedusteli Roswellin tapauksesta puolustusministeriöltä. Roswellin välikohtaus viittaa heinäkuussa 1947 Roswellin armeijan lentokentän lähistölle pudonneesta sotilasilmapallosta löytyneisiin metalli- ja kumijätteisiin, jotka herättivät salaliittoteorioita ja väitteitä siitä, että jäänteet olivat peräisin avaruusaluksesta ja osa Yhdysvaltain hallituksen salailua. Hän pyysi GAO:a (General Accounting Office, jonka nimi muutettiin sittemmin Government Accountability Officeksi) selvittämään Roswellin lähellä tapahtuneen onnettomuuden kaltaisten lento-onnettomuuksien raportointivaatimukset ja tunnistamaan kaikki Roswellin onnettomuutta koskevat hallituksen asiakirjat. [54]

Ilmavoimat suoritti järjestelmällisen etsinnän lukuisista arkistoista ja arkistokeskuksista tukeakseen GAO:n Roswell-auditointia. Osana tätä tarkastusta USAF haastatteli myös lukuisia henkilöitä, joilla saattoi olla tietoa tapahtumista. Ilmavoimien ministeri Sheila E. Widnall vapautti heidät kaikista turvallisuusvelvoitteista, jotka olisivat saattaneet rajoittaa tietojen jakamista. Tämän jälkeen USAF julkaisi vuonna 1995 Roswell-raportin, joka sisälsi muun muassa seuraavaa: ”Yhdysvaltain ilmavoimien tutkimusraportti koskien ’Roswellin tapausta'”, jonka oli laatinut eversti Richard L. Weaver, ja ”Yhteenveto ilmapallotutkimuksen tuloksista”, jonka oli laatinut yliluutnantti James McAndrew. [55]

Tulokset: Raportissa todettiin, että USAF:n tutkimuksissa ei löydetty tai kehitetty tietoja, jotka osoittaisivat, että Roswellin tapahtuma oli UFO-tapahtuma, eikä USA:n hallitus ollut ”peitellyt” tapahtumaa. Pikemminkin Roswellin läheltä löydetyt materiaalit sopivat yhteen sen tyyppisen ilmapallon kanssa, jota käytettiin tuolloin salaiseksi luokitellussa Project Mogul -hankkeessa. Missään asiakirjoissa ei ollut todisteita siitä, että USG olisi löytänyt avaruusolentoja tai Maan ulkopuolista materiaalia. [56]

• USAF julkaisi myöhemmin vuonna 1997 seurantaraportin, The Roswell Report: Case Closed, joka sisälsi lisämateriaalia ja analyysejä, jotka tukivat sen päätelmää, että Roswellin läheltä löydetyt romut olivat peräisin Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien ilmapalloohjelmasta. [57]

• Väitetyt ”avaruusolentojen” ruumiit, joista jotkut ovat kertoneet New Mexicon autiomaassa, olivat testinukkeja, joita Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien korkealla olevat ilmapallot kuljettivat korkealle tieteellistä tutkimusta varten. [58]

• Raportit sotilasyksiköistä, joiden väitettiin löytäneen lentävä lautanen ja sen ”miehistö”, olivat kuvauksia ilmavoimien henkilöstöstä, joka osallistui testinuken nouto-operaatioihin. Väitteet Roswellin armeijan ilmavoimien (RAAF) sairaalassa olleista ”avaruusolentojen ruumiista” olivat todennäköisesti seurausta kahden erillisen tapauksen yhdistämisestä: vuonna 1956 tapahtunut KC-97-lentokoneonnettomuus, jossa 11 ilmavoimien jäsentä menetti henkensä, ja vuonna 1959 tapahtunut miehitetyn ilmapallon onnettomuus, jossa kaksi ilmavoimien lentäjää loukkaantui. [59]

GAO:n vuonna 1995 laatimassa tutkimustuloksia koskevassa raportissa todettiin, että Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien säännöissä vuonna 1947 edellytettiin, että lento-onnettomuusraportit säilytetään pysyvästi. Maavoimien ilmavoimat raportoivat neljästä lento-onnettomuudesta New Mexicossa heinäkuussa 1947. Kaikissa oli osallisena sotilaslentokoneita, ja ne tapahtuivat 8. heinäkuuta 1947 jälkeen, jolloin RAAF:n tiedotustoimisto ilmoitti ensimmäisen kerran ”lentävän kiekon” putoamisesta ja talteenotosta Roswellin lähellä. Armeija ei raportoinut yhtään lento-onnettomuutta New Mexicossa kyseisenä kuukautena. USAF:n virkamiehet ilmoittivat GAO:lle, että vuonna 1947 tapahtuneesta ilmapallon putoamisesta ei vaadittu raporttia. [60]

Advanced Aerospace Weapons System Application Program (AAWSAP) (2009–2012)/
Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP)

Taustaa: Senaatin enemmistöjohtaja Harry Reidin (D-NV) johdolla verovuosien 2008 ja 2010 puolustusmäärärahoja koskevissa laeissa DIA:lle myönnettiin 22 miljoonaa dollaria, jotta se voisi arvioida Yhdysvaltoihin kohdistuvia, pitkän aikavälin, ulkomaisia, kehittyneitä ilmailu- ja avaruusalan uhkia. DIA perusti vuonna 2009 yhteistyössä tiedustelusta vastaavan puolustusministeriön alivaltiosihteerin toimiston kanssa AAWSAP-ohjelman, joka tunnettiin myös nimellä AATIP. Sopimus tästä DIA:n hallinnoimasta ohjelmasta tehtiin yksityisen sektorin organisaation kanssa. [61] [Huomautus ohjelman nimistä: AAWSAP- ja AATIP-nimiä on käytetty vaihtelevasti tämän ohjelman nimestä, myös virallisissa asiakirjoissa. Toisin kuin AAWSAP, AATIP ei koskaan ollut virallinen puolustusministeriön ohjelma. AAWSAP-ohjelman lakkauttamisen jälkeen AATIP-nimitystä käyttivät kuitenkin eräät henkilöt, jotka liittyivät epäviralliseen UAP-yhteisöön puolustusministeriössä ja jotka tutkivat sotilastarkkailijoiden tekemiä UAP-havaintoja osana sivutoimisia työtehtäviään. Tämä toiminta ei ollut tunnustettu, virallinen ohjelma, eikä sillä ollut omaa henkilöstöä tai budjettia.]

• AAWSAP/AATIP-ohjelman ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia mahdollisia seuraavan sukupolven ilmailuteknologioita 12 erityisalalla, joita ovat esimerkiksi kehittynyt nostovoima, työntövoima, epätavanomaisten materiaalien ja ohjaimien käyttö sekä tunnusmerkkien vähentäminen. [62]

• Vaikka UFOjen/UAP:den tutkimista ei ollut nimenomaisesti mainittu sopimuksen työselityksessä, valittu yksityisen sektorin organisaatio suoritti UFO-tutkimusta DIA:n ohjelmapäällikön tuella. Tähän tutkimukseen sisältyi uusien tapausten ja paljon vanhempien Project BLUE BOOK -tapausten tarkastelu, raportointi- ja tutkintaryhmien toiminta sekä ehdotukset laboratorioiden perustamiseksi tutkimaan mahdollisesti löydettyjä UFO-materiaaleja. [63]

• AAWSAP/AATIP tutki myös väitettyä UAP- ja paranormaalin toiminnan keskipistettä Utahissa sijaitsevassa kohteessa, jonka tuolloin omisti yksityisen sektorin organisaation johtaja, ja tutki muun muassa raportteja ”varjohahmoista” ja ”olennoista” sekä tutki ”kaukokatselua” ja ”ihmisen tietoisuuden poikkeamia”. Organisaatio suunnitteli myös palkkaavansa selvännäkijöitä tutkimaan ”ulottuvuuksien välisiä ilmiöitä”, joiden uskottiin esiintyvän usein kyseisessä paikassa. [64]

• DIA ei tavoitellut eikä nimenomaisesti valtuuttanut tätä työtä, vaikka DIA:n työntekijä teki ja hallinnoi sopimusta yksityisen sektorin organisaation kanssa. [65]

• Senaattori Reid lähetti 24. kesäkuuta 2009 kirjeen silloiselle apulaispuolustusministerille William Lynn III:lle, jossa hän pyysi, että AAWSAP/AATIP-ohjelmasta tehtäisiin puolustusministeriön erityisohjelma. Apulaispuolustusministeri Lynn kieltäytyi tekemästä niin, koska silloinen tiedustelusta vastaava puolustusministeri James R. Clapper Jr. suositteli, että tällainen nimeäminen ei olisi perusteltua. [66]

• Juuri ennen DoD:n ohjelman peruuttamista yksityisen sektorin organisaatio ehdotti uudeksi toimintalinjakseen ”intellektuellien keskustelujen” järjestämistä akateemisissa instituuteissa julkiseen keskusteluun vaikuttamiseksi, mihin sisältyi myötämielisten toimittajien ja julkkisjuontajien palkkaaminen. Tämän ehdotetun PR-kampanjan tavoitteena oli olettaa, että ”avaruusolentojen vierailut ovat totta” ja että moderaattorit ohjaisivat keskustelua pois ”umpikujaan johtavista keskusteluista” ja ”todisteista” keskustelemisen ”suosta”. [67] Ehdotuksen julkilausuttuna tavoitteena oli lisätä yleisön kiinnostusta hallituksen ”paljastusta” kohtaan ”avaruusolentoaiheessa” ja tutkia UFO-paljastuksen seurauksia yleisölle. [68]

Tulokset: Yksityisen sektorin organisaation kanssa tehty AAWSAP/AATIP-sopimus tuotti tutkimusasiakirjoja, joissa käsiteltiin sopimuksen työselostuksessa mainittuja 12 tieteenalaa. Näistä tieteellisistä asiakirjoista ei koskaan tehty perusteellista vertaisarviointia.

• AARO ei ole vielä saanut selville muita AAWSAP:n/AATIP:n merkittäviä UAP-tapauksia. Sen sijaan AAWSAP/AATIP tutki suuren määrän Project BLUE BOOKin ja yksityisten tahojen tapauksia, haastatteli UAP-silminnäkijöitä ja teki asiaan liittymätöntä työtä, joka koski väitettyä paranormaalia toimintaa yksityisen organisaation tontilla Utahissa.

• AAWSAP/AATIP-hanke lopetettiin vuonna 2012, kun sen tuotokset oli saatu valmiiksi, koska DIA ja puolustusministeriö olivat huolissaan hankkeesta.

• AAWSAP/AATIP-ohjelman lopettamisen jälkeen sen kannattajat yrittivät tuloksetta saada sisäisen turvallisuuden ministeriötä tukemaan KONA BLUE -nimellä kulkevaa uutta versiota.

Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) (elokuu 2020 – marraskuu 2021)

Taustaa: Varapuolustusministeri David L. Norquist hyväksyi UAPTF:n perustamisen elokuussa 2020. Merivoimien ministeriötä pyydettiin johtamaan työryhmää tiedustelusta ja turvallisuudesta vastaavan puolustusministeriön alivaltiosihteerin (USD(I&S)) alaisuudessa. Se perustettiin parantamaan UAP:den luonteen ja alkuperän ymmärrystä ja saamaan tietoa siitä. Työryhmän tehtävänä oli havaita, analysoida ja luetteloida UAP:itä, jotka voisivat mahdollisesti muodostaa uhan Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle. [69]

Tulokset: UAP-toimikunta auttoi standardoimaan ja lisäämään UAP-raportoinnin määrää ja vähentämään stigmaa. Sen työ auttoi myös kalibroimaan antureita kerättyjen tietojen laadun parantamiseksi. Sen menetelmät ja prosessit johtivat suoraan Yhdysvaltojen mantereen yllä kulkeneiden korkealla sijaitsevien Kiinan kansantasavallan ilmapallojen tunnistamiseen. [70]

Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena (June 2021)

Taustaa: Senaatin raportti 116-233, joka liittyy tiedustelun valtuuttamista koskevaan lakiin varainhoitovuodeksi 2021, määräsi kansallisen tiedustelun johtajan toimiston (Office of the Director of National Intelligence, ODNI) toimittamaan puolustusministeriä kuultuaan tiedusteluarvion UAP:den aiheuttamasta uhasta ja raportoimaan UAPTF:n edistymisestä tämän uhan ymmärtämisessä.

Tulokset: Alustavassa arvioinnissa todettiin, että: (1) korkeatasoisen raportoinnin vähäinen määrä haittaa varmojen johtopäätösten tekemistä niiden luonteesta tai tarkoituksesta; rajoitetussa määrässä tapauksia UAP:n on raportoitu osoittaneen epätavallisia lento-ominaisuuksia; (2) nämä havainnot voivat kuitenkin johtua anturivirheistä, harhautuksesta tai tarkkailijan virheellisestä havainnosta, ja ne vaativat tarkkaa lisäanalyysia; (3) todennäköisesti on olemassa useita erilaisia UAP-tyyppejä, jotka vaativat erilaisia selityksiä käytettävissä olevissa raporteissa kuvattujen ulkoasujen ja käyttäytymismallien perusteella; (4) UAP:t voivat aiheuttaa ilmatilan turvallisuusongelmia ja haasteen Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle; ja (5) eri puolilta Yhdysvaltoja tulevien raporttien johdonmukainen yhdistäminen, standardoitu raportointi, lisääntynyt keruu ja analyysi sekä virtaviivaistettu prosessi, jonka avulla kaikki tällaiset raportit voidaan seuloa useiden asiaankuuluvien julkishallinnon tietojen perusteella, mahdollistavat UAP:den kehittyneemmän analyysin. [71]

Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) / Airborne Object Identification and Management Executive Management Committee (AOIMEXEC) (marraskuu 2021 – kesäkuu 2022)

Taustaa: Varapuolustusministeri, konsultoituaan kansallisen turvallisuuden johtajaa (DNI), määräsi USD(I&S):n perustammaan AOIMSG:n, joka on Yhdysvaltain merivoimien UAPTF:n seuraaja. [72]

Tulokset: Organisaatio auttoi synkronoimaan ministeriön ja laajemmin Yhdysvaltain hallituksen toimia, joilla pyritään havaitsemaan, tunnistamaan ja määrittämään kiinnostavia kohteita ”erityiskäyttöisessä ilmatilassa” sekä arvioimaan ja lieventämään lentoturvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä uhkia. [73] AOIMSG ei ollut saavuttanut alustavaa toimintakykyä ennen kuin se nimettiin uudelleen AARO:ksi ja sille annettiin laajennettu tehtäväkokonaisuus vuoden 2022 talousarviota koskevaan NDAA:n sisältyvän myöhemmän lainsäädännön seurauksena.

UAP Independent Study Team (UAPIST) (kesäkuu 2022 – syyskuu 2023)

Taustaa: Taustaa: NASA perusti UAPIST:n sen neuvoa-antavan tiedekomitean alaisuuteen, joka perustettiin liittovaltion neuvoa-antavia komiteoita koskevan lain mukaisesti. UAPIST tutki UAP:itä tieteellisestä näkökulmasta ja keskittyi siihen, miten NASA voi käyttää dataa ja tieteellisiä välineitä paremmin ymmärtämään UAP:ita. Tutkimuksen organisoinnista vastasi NASAn tiedeosaston tutkimuksesta vastaava apulaishallintoavustaja (Assistant Deputy Associate Administrator for Research). Riippumattoman tutkimusryhmän puheenjohtajana toimi Simons-säätiön puheenjohtaja, ja siihen kuului jäseniä Yhdysvaltain hallituksesta, korkeakouluista ja yksityiseltä sektorilta. [74]

Tulokset: NASA julkaisi raporttinsa syyskuussa 2023. Raportissa keskityttiin löytämään parhaat saatavilla olevat ja löydettävissä olevat tietovirrat UAP-tapausten ratkaisemiseksi. Siinä ei keskitytty siihen, olivatko UAP-tapaukset peräisin Maan ulkopuolelta vai eivät. NASA perusti myös UAP-tutkimusjohtajan viran.

All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) (perustettu 15.7.2022)

Taustaa: Vastauksena varainhoitovuoden 2022 NDAA:han apulaispuolustusministeri antoi koordinoidusti DNI:n kanssa USD(I&S):lle ohjeen, jonka mukaan AOIMSG:n nimi muutetaan AARO:ksi, ja sen soveltamisalaa ja tehtävää laajennetaan. [75] AARO järjestäytyi neljän toiminnon ympärille (analyysi, operaatiot, tiede ja teknologia sekä strateginen viestintä). AARO kehittää IC:n ja S&T:n analyyttisiä ammattikäytäntöjä, panee täytäntöön tieteellistä testaussuunnitelmaa, toteuttaa turvallisen haastateltujen briiffausohjelman ja työskentelee UAP-tietojen keruun ja raportoinnin standardoimiseksi koko DoD:ssä ja IC:ssä.

Tulokset: Kongressin ohjeiden mukaisesti AARO toimittaa neljännesvuosiraportteja, puolivuosittaisia tiedotustilaisuuksia ja vuosiraportin kongressille koordinoidusti ODNI:n kanssa. Lisäksi ODNI toimitti 12. tammikuuta 2023 kongressille vuoden 2022 vuosikertomuksen tunnistamattomista ilmailmiöistä. Tämä raportti laadittiin yhteistyössä AARO:n kanssa ja se perustui AARO:n tietoihin.

• Raportissa todettiin, että 30. elokuuta 2022 mennessä oli yhteensä 510 UAP-raporttia. Tämä sisälsi 144 UAP-raporttia, jotka käsiteltiin 17 raportointivuoden aikana ODNIn alustavassa arviossa, sekä 247 uutta raporttia ja 119 raporttia, jotka raportoitiin tai saatiin käsiteltäväksi sen jälkeen.

• Raportissa todettiin myös, että UAP-tapahtumia esiintyy edelleen rajatussa tai suojatussa ilmatilassa, mikä tuo esiin mahdollisia lentoturvallisuuteen tai vihollisen talteenottotoimintaan liittyviä huolenaiheita. [76]

• AARO:n johtaja raportoi kongressille, että valtaosalla AARO:n hallussa olevista tapauksista on tavanomainen selitys ja että AARO ei ole nähnyt mitään todisteita siitä, että yksikään näistä tapauksista edustaisi Maan ulkopuolista teknologiaa.

• Kaikista AARO:n tutkimista ja analysoimista raporteista yksikään ei edustanut Maan ulkopuolista tai muusta maailmasta peräisin olevaa teknologiaa. Pienellä osalla tapauksista on mahdollisesti poikkeavia tai huolestuttavia piirteitä. AARO on pitänyt kongressin ajan tasalla havainnoistaan. AARO jatkaa näiden tapausten tutkimista.

Ulkomaiset ja akateemiset tutkimustoimet

AARO tarkasteli seitsemää muuta yhdysvaltalaisen yliopiston, Britannian, Kanadan ja Ranskan valtioiden rahoittamaa UAP-tutkimuspaneelia ja -ohjelmaa. Näistä ponnisteluista yksi Kanadan hallituksen epävirallinen raportti 1950-luvun alkupuolelta väitti, että UFOt olivat peräisin Maan ulkopuolelta, ja ohjelman johtaja väitti olleensa yhteydessä avaruusolentoihin. Tämä näkemys näytti heijastavan ohjelman johtajan mielipiteitä, eikä Kanadan hallitus hyväksynyt tai tukenut sitä.

• Stanfordin yliopiston Sturrockin paneeli (1998) ei löytänyt vakuuttavia todisteita UFOjen/UAP:ien Maan ulkopuolisesta alkuperästä. [77]

• Britannian lentäviä lautasia käsittelevä työryhmä (1950-1951) totesi, että ”lentäviä lautasia ei ole olemassa”. [78]

• Kanadan Sky-projekti (2023) on parhaillaan käynnissä, ja ohjelman tulokset julkaistaan vuonna 2024. [79]

• Kanadan Project Second Storey (1952-1954), hallitukselle neuvoa-antava komitea, ei koskaan tullut merkittäviin johtopäätöksiin. [80]

• Kanadan Project Magnet -hanketta (1950-1954) johti liikenneministeriön insinööri Wilbert B. Smith. Smith arvioi, että UFOt olivat peräisin Maan ulkopuolelta ja että ne lensivät magnetismin avulla. Smith uskoi olevansa henkilökohtaisessa yhteydessä Maan ulkopuolisiin olentoihin telepatian ja ”tensorisäteiden” välityksellä. Smith väitti jo vuonna 1961 antamassaan haastattelussa, että vuonna 1952 USAF lainasi hänelle UFOn palan tutkittavaksi. Hän väitti myös, että se koostui magnesiumortosilikaatista. Kanadan hallitus lopetti projektin sanoen, ettei tutkimuksesta saatu lopullisia tuloksia. Smith myönsi, että hänen UFOja koskevat uskomuksensa olivat vain hänen omiaan eivätkä hallituksen virallinen kanta. [81]

• Ranskan hallitus rahoitti kolme kattavaa tutkimusohjelmaa: Groupe d’Etude et d’Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés (GEPAN, 1977-1987), Service d’Expertise des Phénomènes de Rentrées Atmosphériques (SEPRA, 1988-2004) ja vuonna 2005 perustetun uuden version nimeltä Groupe d’Etudes et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés (GEIPAN). Kun SERPA lakkautettiin, se totesi, että valtaosalla tapauksista oli tavanomaiset selitykset, mutta 28 prosenttia sen tapauksista jäi ratkaisematta. Mikään näistä järjestöistä ei ole löytänyt todisteita Maan ulkopuolisista vierailuista Maassa. [82]

Keskeiset havainnot

• Yksikään näistä tutkimuksista (mukaan lukien Yhdysvaltain hallituksen, ulkomaiden ja yhdysvaltalaiset akateemiset tutkimukset) ei tullut siihen johtopäätelmään, että mikään UAP-raportti viittaisi Maan ulkopuoliseen alkuperään.

• Kaikissa näissä ponnisteluissa ja tarkasteluissa päädyttiin siihen, että suurin osa UAP-raporteista voidaan ratkaista tavallisina esineinä, luonnonilmiöinä, optisina harhoina tai väärinä tunnistuksina. Monet tapaukset ovat kuitenkin edelleen ratkaisematta.

• Toimintakelpoisten, tutkimuskelpoisten tietojen puute — erityisesti raportoitujen UAP:iden nopeuden, korkeuden ja koon puute — yhdistettynä resurssien rajallisuuteen, tapausten suureen määrään ja Yhdysvaltojen hallituksen virkamiesten eri tasoiseksi koettuun tukeen olivat tekijöitä kaikissa tutkintatoimissa. Vaikka maa- ja ilmatilan anturit ovat kehittyneet merkittävästi, tutkimuksia vaikeuttaa edelleen ilmeinen kyvyttömyys kerätä riittävästi laadukkaita tietoja tieteellistä analyysia varten.

• Kolmessa tutkimuksessa tutkittiin raportteja suorista tai epäsuorista fyysisistä UFO-todisteista (maanpinnan painaumista metalliromuihin), eikä niissä havaittu mitään mikä olisi ulkomaista tai Maan ulkopuolista alkuperää.

• Ainakin yksi Yhdysvaltain hallituksen ehdotus — CIA:n sponsoroima Robertsonin paneeli — koski aktiivista ”kouluttamista” ja ”debunkkaamista” käyttäen erilaisia julkisia mediavälineitä yleisön ohjaamiseksi pois UFO-ilmoitusten tekemisestä. Ehdotuksessa perusteltiin, ettei uskottu UFOjen olevan ulkomaisia teknologisia uhkia tai Maan ulkopuolelta peräisin olevia; pikemminkin katsottiin, että jatkuva raporttien tulva sekoitti ja jumiutti hallituksen prosesseja, ja ilmaistiin huoli siitä, että tällaiset raportit saattaisivat luoda ”joukkohysteriaa” Neuvostoliiton eduksi.

• Eri aikoina USG:n sisä- ja ulkopuoliset henkilöt, mukaan lukien tohtori J. Allen Hynek, ovat väittäneet, että USAF:n päätavoitteena oli debunkata tai selittää UAP-raportit. AARO ei löytänyt todisteita siitä, että USAF:llä olisi ollut politiikka, jonka tarkoituksena olisi ollut peitellä todisteita Maan ulkopuolisesta tiedosta, materiaalista tai vuorovaikutuksesta. Sen sijaan USAF pyrki keskittymään tärkeämmiksi katsomiinsa huolenaiheisiin, kuten neuvostoteknologiaan ja Yhdysvaltojen puolustusvalmiuteen. Vastaavasti ainakin Project GRUDGEn ensimmäisessä versiossa pyrittiin ratkaisemaan kaikki tapaukset ja kiellettiin sen henkilöstöä luonnehtimasta raportteja tuntemattomiksi tai tunnistamattomiksi.

• AARO huomauttaa, että oli mahdollisesti yksi epävirallinen arvio, jossa väitettiin toisin. Project SIGN -henkilöstön väitetään laatineen ja allekirjoittaneen raportin, joka jaettiin tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Sen otsikkona oli ”Tilannearvio”, ja siinä arvioitiin, että ainakin jotkut UFOt olivat ”planeettainvälisiä”. Puolustusministeriön johto hylkäsi raportin sillä perusteella, että siitä puuttui kaikki todisteet, eikä sitä koskaan julkaistu. Project BLUE BOOKin ensimmäinen johtaja, kapteeni Edward Ruppelt, sanoi, että kaikki muut kuin pari kopiota tästä arviosta tuhoutuivat. [83] AARO ei ole kyennyt vahvistamaan hänen väitettään eikä löytämään asiakirjaa.

V OSA: Arviointi haastateltujen väitteistä, jotka koskevat Yhdysvaltojen hallituksen osallistumista piilotettuihin UAP-ohjelmiin

Tiivistelmä

AARO haastatteli 17. syyskuuta 2023 mennessä noin 30 henkilöä. AARO luokitteli nämä henkilöt kolmeen luokkaan: Tason 1 haastateltavat ovat henkilöitä, jotka ovat keskustelleet kongressin henkilökunnan tai kongressin jäsenten kanssa ja jotka on sen jälkeen ohjattu AARO:lle; tason 2 haastateltavat ovat henkilöitä, jotka tason 1 haastateltavat ovat ohjanneet AARO:lle; tason 3 haastateltavat ovat AARO:n laatimia haastatteluja, jotka vahvistavat tason 1 ja tason 2 haastateltavien kertomusten pääasiallisen integroidun narratiivin. Etusijalle asetetaan ne haastateltavat, jotka väittivät, että heillä on omakohtaista tietoa hallituksen ohjelmista, tapahtumista tai yksityiskohdista, jotka koskevat jotakin tuloksena olevaa aineistoa. Toisen tai kolmannen käden tietoa välittävät haastateltavat ovat vähemmän tärkeitä, mutta AARO on kuitenkin suunnitellut ja aikoo jatkossakin suunnitella haastatteluja heidän kanssaan.

AARO generoi satunnaisluvut ja antoi jokaiselle haastateltavalle yhden numeron. AARO ylläpitää avainta, jota säilytetään ja käsitellään turvallisesti kunkin haastateltavan yksityisyyden suojaamiseksi. Joissakin tapauksissa AARO osoitti satunnaisluvun henkilölle, joka ei ole ollut AAROn haastattelussa, mutta johon haastateltavat viittasivat avainhenkilönä. AARO antoi numeron myös organisaatioille, jotka haastateltavat mainitsivat. AARO arvioi, että esiin on noussut kaksi päänarratiivia, joilla on erilaisia ja mahdollisesti toisiinsa liittymättömiä sivuhaaroja:

Päänarratiivi

Päänarratiivissa väitetään, että Yhdysvaltain hallituksen ja teollisuuskumppaneiden hallussa on ja että ne testaavat Maapallon ulkopuolista teknologiaa, jota on pidetty salassa kongressin valvonnalta ja maailmalta noin vuodesta 1964 lähtien ja mahdollisesti vuodesta 1947 lähtien, jos Roswellin tapahtumat lasketaan mukaan. Narratiivissa väitetään, että tällä UAP-ohjelmalla on hallussaan jopa 12 Maan ulkopuolista avaruusalusta.

• Eräs AARO:n haastateltava [84] väitti kolmannen käden kertomuksessa, että eräällä organisaatiolla [85] oli hallussaan 12 avaruusalusta, jotka oli saatu talteen erilaisista maahansyöksyistä ennen vuotta 1970. Osa aluksista oli kuulemma ”ehjiä”. Haastateltava totesi myös, että CIA:lla oli kumppanuus yrityksen kanssa, joka päättyi vuonna 1989, ja että se halusi kaiken materiaalin palautettavan CIA:lle. AARO ei löytänyt mitään empiirisiä todisteita näiden väitteiden tueksi.

• Eräs haastateltava [86] väitti, että eräällä organisaatiolla [87] oli hallussaan Maan ulkopuolista materiaalia vuosina 2009 ja 2010. Eräs toinen haastateltava ilmoitti osallistuneensa neuvotteluihin materiaalin palauttamiseksi Yhdysvaltain hallitukselle. Sama haastateltava totesi, että entinen nimeltä mainittu CIA:n korkea-arvoinen virkamies kumosi ehdotuksen materiaalin poistamisesta yhtiöltä.

• Eräs toinen haastateltava [88] väitti, että noin vuonna 1999 eräs entinen korkea-arvoinen Yhdysvaltain sotilasupseeri [89] kertoi haastateltavalle koskettaneensa Maan ulkopuolisen avaruusaluksen pintaa. Haastateltava totesi, että vanhempi upseeri antoi yksityiskohtaisen kuvauksen rakennuksessa ilmassa kelluvasta avaruusaluksesta. Upseeri kertoi haastateltavalle, että noin 150 henkilöä työskenteli ohjelman parissa ja että ohjelma pidettiin ”poissa hallitukselta”, jotta teknologia pysyisi salassa.

• Kaksi haastateltavaa [90] kertoi osallistuneensa Valkoisen talon toimeksiannosta tehtyyn UAP-tutkimukseen Pohjois-Virginiassa joskus vuosien 2004 ja 2007 välisenä aikana. Tutkimuksessa arvioitiin millaisia vaikutuksia yhteiskunnalle aiheutuisi, jos Yhdysvallat, Venäjä tai Kiina paljastaisi, että niillä oli todisteita Maan ulkopuolisista olennoista tai aluksista. Yksi haastateltavista oletti, että näillä hallituksilla oli tällaisia todisteita. [91] Tutkimukseen osallistui noin 12 henkilöä, jotka arvioivat 64 eri yhteiskunnan osa-aluetta, kuten uskontoa ja rahoitusmarkkinoita, joihin tällainen paljastuminen voisi vaikuttaa. [92] Tutkimus kesti yhden päivän, eikä haastateltava ollut tietoinen mistään loppuraportista tai siitä, kenelle raportti olisi mahdollisesti toimitettu.

• Toinen haastateltava väitti, että hän kuuli 1990-luvulla sähköisen viestinnän kahden sotilastukikohdan välisestä keskustelusta, jossa tiedemiehet väittivät ”avaruusolentojen” olleen läsnä erikoismateriaalien testauksen aikana. [93] Haastateltava kertoi myös, että toisessa tapauksessa 1990-luvulla hän havaitsi ”tunnistamattoman lentävän esineen” yhdysvaltalaisessa sotilaslaitoksessa. Haastateltava kuvaili esineen lentokuvion olleen erikoinen.

• Eräs haastateltava, joka on entinen Yhdysvaltain armeijan jäsen, kertoi, että osallistuessaan vuonna 2009 humanitaariseen ja turvallisuusoperaatioon vieraassa maassa hän kohtasi ”Yhdysvaltain erikoisjoukkoja”, jotka lastasivat kontteja suureen Maan ulkopuoliseen avaruusalukseen. [94]

• Eräs toinen haastateltava kertoi, että eräs perheenjäsen oli 1980-luvulla mukana pyrkimyksessä takaisinmallintaa erästä esinettä, jonka oletettiin olevan ulkoavaruuden teknologiaa. [95] Insinöörit eivät onnistuneet tekemään esineestä takaisinmallinnusta, ja se lähetettiin toiseen laitokseen lisäarviointia varten.

• Eräs haastateltava huomautti AAROlle, että UAP-maahansyöksyjen olemassaolosta todisteena on väitetty vuodettu erityinen kansallinen tiedusteluarvio vuodelta 1961. [96] AARO sai kopion asiakirjasta avoimen tutkimuksen avulla ja arvioi sen aitoutta.

• Jotkut haastateltavat ja julkiset raportit tukevat tätä tarinaa väittämällä toisen ja kolmannen käden kertomusten perusteella, että joitakin salassapitosopimuksia on saatettu käyttää ”Maan ulkopuolisen teknologian takaisinmallinnusohjelman” suojaamiseen. Näissä kertomuksissa kuvataan, että NDA-sopimukset sisälsivät ”kuolemanrangaistusta” koskevia määräyksiä, jos allekirjoittaja paljastaa tietoja ohjelmasta. Jotkut haastateltavat väittivät, että ”suullisia” ja kirjallisia NDA:ita annettiin useissa tapauksissa. [97]

Toinen narratiivi

Toisen narratiivin mukaan useat UAP-havainnot, jotka tapahtuivat Yhdysvaltojen ydinvoima/aselaitosten läheisyydessä, ovat johtaneet ydinohjusten ja testatun laukaisukoneen toimintahäiriöihin ja tuhoutumiseen. AARO haastatteli viittä USA:n ilmavoimien entistä jäsentä, jotka palvelivat vuosina 1966-1977 Malmstromin, Ellsworthin, Vandenbergin ja Minotin USA:n ilmavoimien tukikohdissa ja niiden läheisyydessä sijaitsevissa mannertenvälisten ballististen ohjusten (ICBM) siiloissa. [98] Jotkut näistä henkilöistä väittävät tehneensä UAP-havaintoja siilojen lähellä, kun taas toiset väittävät UAP:n häirinneen ICBM-toimintaa. Erityisesti he sanoivat, että ICBM:n laukaisunvalvontalaitteet sammuivat tai kokivat täydellisen sähkökatkoksen. Lisäksi yksi haastateltava ja ilmavoimien videokuvaaja väittivät havainneensa ja kuvanneensa UAP:n tuhoavan ICBM:n, joka oli lastattu ”räkäpää”-ydinkärjellä, kesken lennon. AARO tutkii näihin tapahtumiin liittyvää Yhdysvaltojen ja vastapuolen toimintaa, mukaan lukien kaikki Yhdysvaltojen ohjelmat, joissa testattiin ballististen ohjusten puolustuskykyä.

Löydökset

AARO tutki ja teki johtopäätökset useimmista näissä kertomuksissa esitetyistä väitteistä. Useimmissa tapauksissa AARO pystyi paikallistamaan yritykset, henkilöt ja ohjelmat, jotka AARO:lle välitettiin haastatteluissa. AARO raportoi ratkaisemattomien väitteiden tulokset niteessä II. AAROn tähänastiset havainnot ovat seuraavat:

Virallisia UAP-salassapitosopimuksia ei löydetty

Tämän tarkastelun yhteydessä ja varainhoitovuoden 2023 kansallisen puolustuslakisopimuksen 1673 kohdan ohjeiden mukaisesti AARO lähetti ohjeistusta ja pyyntöjä puolustusministeriölle, energiaministeriölle ja sisäisen turvallisuuden ministeriölle, jotta nämä tarkastaisivat ja toimittaisivat kaikki UAP:hin (tai aiempiin kutsumanimiin) liittyvät NDA:t. Tähän mennessä AARO:n henkilöstö ei ole havainnut tai sille ei ole ilmoitettu mistään NDA:sta, joka sisältäisi UAP:hin liittyviä tietoja. Lukuun ottamatta 18. luvun 794 pykälään sisältyvää vakiomuotoista NDA:ta, jossa kuvataan kuolemanrangaistusta tai vankeusrangaistusta maanpuolustukseen liittyvien tietojen laittomasta paljastamisesta, AARO ei ole myöskään havainnut mitään NDA:ta, jossa haastateltavia uhattaisiin UAP:hin liittyvien tietojen paljastamisen vuoksi.

Aikaisemmin useimmissa, ellei kaikissa, kansallisen turvallisuuden turvaluokitussopimuksissa on ollut vakiomuotoinen kieli, jonka mukaan kuolemanrangaistusta voidaan soveltaa turvaluokiteltujen tietojen paljastamisesta. Tyypillisissä NDA-sopimuksissa viitataan 18. luvun 794 pykälään useissa kohdissa turvaluokiteltujen tietojen välittämisen osalta:

“Joka tahallaan tai syystä uskoen, että sitä käytetään Yhdysvaltojen vahingoksi tai vieraan valtion eduksi, viestii, luovuttaa tai välittää… maanpuolustukseen liittyviä tietoja, on rangaistava kuolemalla tai vankeudella minkä tahansa pituiseksi ajaksi tahansa tai elinkautisella vankeudella…..”

CIA:n entisen viranomaisen osallisuus UAP:n maahansyöksystä väitetysti talteen otetun materiaalin liikuttamiseen kiistetty pöytäkirjassa

AARO haastatteli ja sai allekirjoitetun lausunnon entiseltä CIA:n viranomaiselta, jonka AARO:n haastateltavat nimenomaisesti nimesivät. Entinen virkamies totesi, ettei hänellä ollut tietoa mistään tämän väitteen näkökohdasta. [99] Väitteeseen sisältyi esineiden väitetty putoaminen, Yhdysvaltain hallituksen ja yksityisen sektorin materiaalin haltuunotto sekä yritys siirtää materiaalia, jonka väitettiin olevan peräisin toisesta maailmasta. Tämän takaisinmallinnusohjelman väitettiin tapahtuneen mainitussa laitoksessa vuosina 2009-2010. Haastateltavat väittävät, että eräs laitoksen toinen haastateltava [100] yritti järjestää tapaamisen materiaalin palauttamiseksi Yhdysvaltojen hallitukselle vuonna 2010, mutta entinen CIA:n virkamies esti siirron teollisuudelta Yhdysvaltojen hallitukselle. Haastateltava, jonka väitettiin estäneen siirron, kiisti nämä väitteet. [101] Entinen CIA:n virkamies totesi, ettei hänellä ollut tietoa mistään USG:n tai minkään muun organisaation hallussa olevasta avaruusmateriaalista. [102] Virkamies allekirjoitti Memorandum for the Record (MFR) -muistion, jossa hän vakuutti lausuntojensa totuudenmukaisuuden.

Vuoden 1961 kansallisen tiedustelun erityisarvio ”UFOista” ei katsottu olevan aito

Eräs haastateltava [103] toi AARO:n tietoon väitetyn, 5. marraskuuta 1961 päivätyn kansallisen tiedustelun erityisarvion (Special National Intelligence Estimate, SNIE), jonka otsikko on ”Critical Aspects of Unidentified Flying Objects and the Nuclear Threat to the Defense of the United States and its Allies”. AARO sai avoimen tutkimuksen avulla kopion asiakirjasta. Keskusteltuaan CIA:n tiedustelukeskuksen (CSI) ja NSA:n tieteellisten tutkimusten lautakunnan (yksi väitetyistä kirjoittajista) kanssa sekä vertailtuaan asiakirjaa useisiin tunnettuihin SNIE:iin ja kansallisiin tiedusteluarvioihin AARO päätteli, että asiakirja ei ole aito. NSA:n arkistot tutkittiin, koska ”NSA:n tieteellinen neuvoa-antava lautakunta” oli muka yksi asiakirjan laatijoista. CIA/CSI:llä ja NSA:lla ei ollut hallussaan eikä ollut tietoa asiakirjasta. AARO havaitsi, että asiakirjasta puuttuivat tiedusteluyhteisön ammattitaitoa koskevat standardit ja että siinä oli huomattavia epäjohdonmukaisuuksia SNIE:n ja kansallisten tiedusteluarvioiden kanssa kyseiseltä ajanjaksolta. Näihin epäjohdonmukaisuuksiin kuuluivat asiakirjan lyhyt pituus, virheellinen muotoilu, epäjohdonmukainen brändäys, levityslohkon ja koordinointikielen puuttuminen, löyhä kerrontatyyli, mutkikas logiikka, epätarkka ja rento kielenkäyttö sekä maailmanlaajuisesti merkittävien kysymysten pinnallinen käsittely.

Avaruusolentojen materiaalikokeen tarkkailu on todennäköisesti väärinkäsitys aidosta, ei-UAP:hin liittyvän ohjelman toiminnasta

AARO totesi, että kyseessä oli todennäköisesti väärinkäsitys. Keskustelussa viitattiin todennäköisesti testi- ja arviointiyksikköön, jonka lempinimellä oli mainitussa laitoksessa ”avaruusolentoihin” viittaavia merkityksiä. Haastateltavan [104] kuvaaman kokeen luonne vastasi hyvin AARO:n tutkijoille välitettyä kuvausta tietystä materiaalitestistä.

Väite, jonka mukaan entinen Yhdysvaltain asevoimien palveluksessa oleva henkilö kosketti Maan ulkopuolista avaruusalusta

Eräs haastateltava [105] totesi, että eräs entinen sotilas, joka oli myös haastateltava, oli kertonut koskettaneensa avaruuslentokonetta. AARO otti yhteyttä entiseen sotilaaseen [106] ja haastatteli häntä, joka kiisti tietävänsä mitään Yhdysvaltojen hallituksen, yksityisen urakoitsijan tai minkään muun ulkomaisen tai kotimaisen tahon hallussa olevasta Maan ulkopuolisesta teknologiasta. Entinen sotilas todisti, ettei hän muistanut, oliko tämä kohtaaminen alkuperäisen haastateltavan kanssa koskaan tapahtunut, mutta katsoi, että jos se oli tapahtunut, ainoa tilanne, jonka hän saattoi välittää, oli se, kun hän koski F-117 Nighthawk -nimiseen stealth-hävittäjään eräässä laitoksessa. Entinen sotilas allekirjoitti MFR:n, jossa hän vakuutti kertomuksensa totuudenmukaisuuden.

UAP, jolla on erityispiirteitä, viittaa aitoon, ei-UAP:hin liittyvään SAP-erikoisohjelmaan

AARO pystyi suhteuttamaan tämän kertomuksen aitoon USG-ohjelmaan, koska haastateltava pystyi ilmoittamaan suhteellisen tarkan ajan ja paikan, jolloin hän havaitsi outoja piirteitä omaavan havainnon. Kun haastateltava kertoi havainneensa tapahtuman, DoD suoritti testejä SAP:n suojaamalla alustalla. Haastateltavan raportoimat oudoilta vaikuttavat ominaisuudet sopivat läheisesti yhteen sen alustan ominaisuuksien kanssa, jota testattiin sotilaslaitoksessa haastateltavan paikallaoloaikana. Tämä ohjelma ei liity millään tavalla Maan ulkopuolisen teknologian hyödyntämiseen.

UFO-paljastustutkimus vahvistettu; ei Valkoisen talon sponsoroima

Eräs Pohjois-Virginiassa toimiva järjestö [107] teki vuosina 2004-2007 tutkimuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista, jos Yhdysvallat tai muut maapallon hallitukset paljastaisivat, että niillä on todisteita Maan ulkopuolisesta elämästä. Haastateltavat uskoivat, että Valkoinen talo sponsoroi sitä. AARO vahvisti kahden entisen Valkoisen talon johtavan virkamiehen [108] kautta, että Valkoinen talo ei pyytänyt sitä eikä ollut tietoinen mistään tällaisesta tutkimuksesta.

Ilmailu- ja avaruusalan yritykset kiistävät osallistumisensa Maan ulkopuolisten alusten talteenottoon

AARO tapasi nimettyjen yritysten korkea-arvoisia virkamiehiä, kuten johtajia ja teknologiajohtajia. Kaikki kiistivät näiden ohjelmien olemassaolon ja todistivat lausuntojensa totuudenmukaisuuden.

Väitetyn avaruusaluksen näyte on tavallinen, maanpäällinen metalliseos

AARO sai haastateltavan kautta tietää, että eräs yksityisen sektorin organisaatio [109] väitti, että sillä on hallussaan materiaalia, joka on peräisin 1940- tai 1950-luvulla tuntemattomassa paikassa tapahtuneesta maahansyöksystä talteen otetusta avaruusaluksesta. Organisaatio väitti, että materiaalilla oli potentiaalia toimia terahertsitaajuuksien aaltojohtimena, ja siksi sillä voisi olla ”painovoiman vastaisia” ominaisuuksia ja ”massan vähentämisominaisuuksia” sopivissa olosuhteissa. Materiaalin omistanut organisaatio neuvotteli vuonna 2019 Yhdysvaltain armeijan kanssa sopimuksen näytteiden analysoinnista. Sidosryhmien luvalla AARO hankki tämän näytteen perusteellisempien analyysien suorittamista varten.

• AARO ja eräs johtava tieteellinen laboratorio päättelivät, että materiaali on metalliseos, joka on luonteeltaan maanpäällistä ja mahdollisesti USA:n ilmavoimien alkuperää sen materiaalien luonnehdinnan perusteella. Lisäksi arvioitiin, että materiaali koostuu enimmäkseen magnesiumista, eikä siinä esiintyvä vismutti ollut alkuperäisten väitteiden mukainen puhdas kerros.

• Yhdysvaltain armeija oli myös tehnyt näytteestä sisäisen analyysin, ja vaikka AARO on yleisesti ottaen samaa mieltä sen johtopäätöksistä, AARO havaitsi, että rakenne ei ollut puhtaasti kerrostunut magnesiumseoksesta ja vismutista.

AARO arvioi, että erään erillisen yksityisen sektorin organisaation kopio tästä metallisesta näytteestä sekoitettiin lähes varmasti väitteisiin, joiden mukaan ilmailu- ja avaruusteollisuus yritti kehittää Maan ulkopuolista teknologiaa. Ennen kuin AARO hankki näytteen, järjestö valmisti näytteestä jäljennöksen selvittääkseen, onko se mahdollista. [110]

• Sama organisaatio [111] yritti toistaa otoksen samassa paikassa, jonka haastateltava [112] mainitsi paikkana, jossa haastateltava väitti osallistuneensa keskusteluihin maahansyöksyneen UAP-materiaalin siirtämisestä. Väite, jonka mukaan Maan ulkopuolista teknologiaa takaisinmallinnettiin, yhdistettiin lähes varmasti tähän materiaalin valmistukseen.

AARO tutkii ratkaisemattomia historiallisia ydinvoimaan liittyviä UAP-tapauksia

Kuten kaikista historiallisista UAP-tapauksista, myös tästä tapauksesta on olemassa vain hyvin vähän käyttökelpoista tietoa, lukuun ottamatta vähäisiä omakohtaisia kertomuksia. AARO jatkaa kuitenkin näiden tapausten tutkimista, koska nämä tapahtumat ovat arkaluonteisia ja saattavat vaikuttaa Yhdysvaltojen ydinohjelman valmiuteen. Vaikka AARO ei ole onnistunut saamaan takaisin väitettyä filmiä, jossa UAP-ohjus ampui ballistisen ohjuksen alas vuonna 1964, AARO pystyi korreloimaan yleisen ajankohdan ja sijainnin ballististen ohjusten torjuntaohjusten testin kanssa, mikä olisi voinut olla tämän havainnon taustalla.

VI OSA: Yhdysvaltain hallituksen nimettyjä arkaluonteisia ohjelmia koskeva tutkimus

Tiivistelmä

AARO tutki lukuisia nimeltä mainittuja ja kuvattuja, mutta nimeämättömiä ohjelmia, joihin väitettiin liittyvän UAP:den hyväksikäyttöä ja jotka oli toimitettu AAROlle virallisten haastattelujen kautta. Vaikka ainakin yksi haastateltavista väitti nähneensä haltuun saadun UAP:n, kenelläkään haastatelluista ei ollut suoraa pääsyä UAP:hin liittyviksi väitettyihin ohjelmiin tai omakohtaista tietoa niistä. Yhdellä haastateltavalla oli pääsy yhteen aitoon ohjelmaan, mutta hänen asemansa vuoksi hänellä oli vain rajoitettu pääsy sen kaikkiin yksityiskohtiin. Haastateltavien epäsuora ja epätäydellinen tietämys aidoista ponnisteluista todennäköisesti vaikutti siihen, että he tulkitsivat väärin kuulemansa tai näkemänsä.

• AARO päättelee, että monet näistä ohjelmista edustavat aitoja, nykyisiä ja entisiä arkaluonteisia kansalliseen turvallisuuteen liittyviä ohjelmia, mutta yksikään näistä ohjelmista ei ole liittynyt Maan ulkopuolisen teknologian tai materiaalin kaappaamiseen, talteenottoon tai takaisinmallinnukseen.

• Kaikista aidoiksi arvioiduista ohjelmista raportoitiin asianmukaisesti joko kongressin puolustus- tai tiedusteluvaliokunnalle tai molemmille valiokunnille, ja jos ne ovat edelleen aktiivisia, ne raportoidaan edelleen.

Prosessi arkaluonteisten ohjelmien suojaamiseksi tutkittaessa haastateltavien väitteitä

AARO otti käyttöön turvallisen tietojenkäsittelyprosessin, jotta haastateltavat voivat antaa lausuntonsa AAROlle turvallisissa tiloissa. AARO perusti kumppanuuden DoD:n, tiedusteluyhteisön ja DHS:n salaisten erikoisohjelmien valvontatoimistojen kanssa tarkastellakseen haastatteluissa nimeltä tai kuvauksen perusteella yksilöityjä ohjelmia sen selvittämiseksi, ovatko ohjelmat ajallisesti ja paikallisesti yhteydessä historiallisiin SAP- tai CAP-ohjelmiin (Controlled Access Programs). Tässä sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti, miten väitettyjen ohjelmien nimiä ja kuvauksia koskevia haastateltujen väitteitä käsitellään, säilytetään ja suojataan, jotta niiden todenperäisyys voidaan määrittää turvallisesti. Keskeinen osa tätä sopimusta on se, että AARO:n tutkijoille on myönnetty täysi pääsy kaikkiin asiaankuuluviin arkaluonteisiin Yhdysvaltain hallituksen ohjelmiin.

• Kun teollisuuskumppanit oli nimetty, AARO haastatteli ylemmän tason johtajia, osastonjohtajia, johtavia tiedemiehiä ja insinöörejä, joilla oli asianmukainen valtuutus.

Löydökset

Yksi yksityinen ohjelma sekoitetaan USG:n ohjelmaan

AARO totesi, että haastateltava esitti seuraavan väitetyn USG-ohjelman nimen epätarkasti:

• Virtual Institute for Satellite Integration Training — Tämä ohjelma ei ole Yhdysvaltain hallituksen rahoittama ja tukema hanke. Se oli yksityisen UAP-organisaation ylläpitämä ohjelma, johon osallistui NASAn insinööri. NASA vahvisti, ettei se sponsoroinut hanketta. [113]

KONA BLUE: Ehdotettu UAP:den talteenotto- ja takaisinmallinnusohjelma

KONA BLUE:n toivat AARO:n tietoon haastateltavat, jotka väittivät, että se oli arkaluonteinen DHS:n siilo, jolla pyrittiin peittämään ”muiden kuin ihmisten biologisen materiaalin” hankkiminen ja hyödyntäminen. [114] KONA BLUE juontaa juurensa DIA:n hallinnoimaan AAWSAP/AATIP-ohjelmaan, jota rahoitettiin erityismäärärahoista ja jonka toteutti sen pääurakoitsija, yksityisen sektorin organisaatio. DIA peruutti ohjelman vuonna 2012 ansioiden ja tuotosten hyödyllisyyden puutteen vuoksi. Kuten tämän raportin IV osassa käsitellään, vaikka AAWSAP/AATIP-ohjelman virallisena tarkoituksena oli tehdä tutkimusta 12:lla huippututkimuksen alalla, alihankkijaryhmä ja ainakin yksi sitä tukeva hallituksen ohjelmapäällikkö tekivät myös UAP- ja paranormaaleja tutkimuksia yksityisen sektorin organisaation omistamassa kiinteistössä.

Kun DIA peruutti tämän ohjelman, sen kannattajat ehdottivat sisäisen turvallisuuden ministeriölle, että se loisi ja rahoittaisi uuden version AAWSAP/AATIP-ohjelmasta SAP:n alaisuudessa. [115] Tämä ehdotus, koodinimeltään KONA BLUE, käynnistäisi uudelleen UAP-tutkimukset, paranormaalin tutkimuksen (mukaan lukien väitetyt ”ihmisen tietoisuuden poikkeavuudet”) ja takaisinmallinnuksen kaikista talteen otetuista avaruusaluksista, jotka he toivoivat saavansa. Tämä ehdotus sai aluksi jonkin verran vetoapua DHS:ssä niin, että virallisesti pyydettiin erityisohjelmaa tämän ohjelman käynnistämiseksi, mutta DHS:n johto hylkäsi sen lopulta, koska se ei ollut perusteltu. Kuten ehdotuspaketista ja sen laatijan lausunnoista käy ilmi, senaattorit Lieberman ja Reid pyysivät, että PSAP-ohjelma perustettaisiin ja että sille luvattaisiin lisärahoitusta. [116] Ehdotetut KONA BLUE -ohjelman toimintalinjat noudattivat läheisesti yksityisen sektorin organisaation AAWSAP/AATIP:lle toteuttamia toimintalinjoja.

KONA BLUEn kannattajat olivat vakuuttuneita siitä, että Yhdysvaltain hallitus piilotteli UAP-teknologiaa. He uskoivat, että tämän ohjelman luominen DHS:n alaisuuteen mahdollistaisi sen, että kaikki teknologia ja tieto näistä väitetyistä ohjelmista voitaisiin siirtää KONA BLUE -ohjelman alle. Ohjelma tarjoaisi turvallisuus- ja hallintorakenteen, jossa kongressin valvontakomiteat voisivat valvoa sitä asianmukaisesti. Tämä uskomus oli perustana KONA BLUE -ehdotukselle, joka perustuu ehdotuksen asiakirjoihin ja useisiin haastateltaviin, jotka ovat antaneet samoja tietoja AAROlle ja kongressille. [117] KONA BLUE -ehdotuksen Oral History Initiative -osiossa oli tarkoitus kerätä tietoja:

“…jo tunnistetusta ja kalibroidusta luettelosta, joka koostuu eläkkeellä olevista, aiemmin korkeassa asemassa olleista hallituksen, asevoimien, urakoitsijoiden ja tiedusteluyhteisön henkilöistä. Suullisen historian hankkeeseen kuuluu kaiken sellaisen tiedon kerääminen, joka liittyy edistyneen avaruusteknologian ja biologisten näytteiden sijaintiin, mukaan lukien arkistot, tiedostot, raportit, valokuvat ja fyysiset näytteet.” [118]

On tärkeää huomata, että mitään avaruusaluksia tai -ruumiita ei koskaan kerätty — KONA BLUEn kannattajat ja sen ennakoidut sopimustyöntekijät vain olettivat tämän materiaalin olevan olemassa. Saman olettamuksen tekivät myös samat henkilöt, jotka olivat mukana AAWSAP/AATIP-ohjelmassa. SAP-ohjelmaa ei koskaan hyväksytty tai perustettu, eikä tietoja tai aineistoa siirretty DHS:lle. [119]

• KONA BLUE -hanketta ei tuolloin raportoitu kongressille, koska sitä ei koskaan perustettu salatuksi erikoisohjelmaksi eikä se näin ollen täyttänyt kongressille raportointia koskevaa kynnysarvoa. Apulaispuolustusministeri antoi kuitenkin avoimuuden hengessä kongressille ilmoituksen ohjelmasta, kun se tunnistettiin.

Tarpeeton tiedusteluohjelman laajentaminen

AARO vahvisti, että on olemassa yksi tiedusteluyhteisön CAP, jota laajennettiin tarpeettomasti vuonna 2021 siten, että se sisältää UAP:den takaisinmallinnustehtävän. Tätä ohjelmaa laajennettiin siitä huolimatta, että laajentamisen perusteeksi ei ollut mitään näyttöä tai tehtävän tarvetta. Asiasta ilmoitettiin asianomaisille kongressin valiokunnille. Tässä ohjelmassa ei koskaan otettu talteen tai tehty takaisinmallinnusta, puhumattakaan avaruusaluksista. Tämä YMP lakkautettiin sen toimimattomuuden, tehtävän tarpeellisuuden ja ansioiden puutteen vuoksi.

USG:n UAP-takaisinmallinnusta koskevan väitteen esittäjien yhteydet toisiinsa

AARO ei löytänyt mitään empiiristä näyttöä siitä, että mikään UAP-tutkimuspyrkimys vuoden 1945 jälkeen — ulkomainen, kotimainen, valtiollinen, yksityinen tai akateeminen — olisi koskaan paljastanut todennettavissa olevaa tietoa Maan ulkopuolisten olentojen tai alusten löytymisestä tai olemassaolosta. Vaikka AARO jatkaa edelleen haastattelujen tekemistä, tutkimusohjelmia ja tutkintajohtolankojen jäljittämistä, AARO:n työ on johtanut siihen, että suurin osa näistä väitteistä on voitu kumota käyttämällä kyseisissä väitteissä esitettyjä todennettavissa olevia tietoja.

AARO tutki ja haastatteli lukuisia ihmisiä, ohjelmia ja johtolankoja. Se on todennut, että nykyaikaiset väitteet siitä, että USG piilottelee Maan ulkopuolista teknologiaa ja olentoja, ovat suurelta osin peräisin samalta henkilöryhmältä, jolla on yhteyksiä peruuntuneeseen AAWSAP/AATIP-ohjelmaan ja erään yksityisen sektorin organisaation paranormaaleihin tutkimustoimiin. Nämä henkilöt ovat työskennelleet johdonmukaisesti keskenään erilaisissa UAP:hin liittyvissä toimissa.

• Henkilöt 1-5 ja haastateltavat 1, 3, 9, 12, 13 ja 14 ovat toistuvasti esittäneet näitä väitteitä eri julkisissa ja yksityisissä tilaisuuksissa, ja he ovat esittäneet kongressille vetoomuksia UAP:itä koskevissa asioissa eri tehtävissä. He eivät ole toimittaneet AAROlle mitään empiiristä näyttöä väitteistään. [120]

• Henkilöt 1 ja 3 sekä haastateltavat 1, 3 ja 12 osallistuivat AAWSAP/AATIP:n puitteissa tehtyyn paranormaaliin tutkimukseen. [121]

• Henkilö 5 sekä haastateltavat 3, 9 ja 14 olivat tekemisissä väitettyjen maahansyöksyneden UAP-materiaalien kanssa, jotka toimitettiin Yhdysvaltain armeijalle ja sittemmin AARO:lle tutkittavaksi. [122]

• Henkilöt 4, 7 ja 8 sekä haastateltavat 1, 3 ja 13 tutkivat UAP:tä omatoimisesti ja olivat vastuussa siitä, että olemassa olevan tiedusteluohjelman toiminta-aluetta laajennettiin onnistuneesti ottamalla mukaan ilmaisuja UAP:den hyväksikäytöstä. [123]

• AARO huomauttaa, että henkilöt 1 ja 4 eivät koskaan virallisesti istuneet AAROn kanssa antamaan virallisia, allekirjoitettuja lausuntoja; muut haastateltavat ovat usein maininneet nämä henkilöt väitteidensä lähteinä. Henkilö 8 piti epävirallisen haastattelun ja haastateltava 14 osallistui viralliseen haastatteluun, mutta hän ei ole allekirjoittanut tätä haastattelua dokumentoivaa muistiota.

VII OSA: UAP-tutkimustoimien historiallinen tausta vuodesta 1945 lähtien

Tiivistelmä

AARO arvioi, että Yhdysvaltain hallituksen organisaatioille ilmoitetut UAP-havainnot, väitteet, joiden mukaan jotkut niistä ovat Maan ulkopuolisia aluksia, ja väitteet, joiden mukaan Yhdysvaltain hallitus on saanut haltuunsa avaruusolentojen teknologiaa ja kokeilee sitä, ovat todennäköisesti seurausta monista kulttuurisista, poliittisista ja teknologisista tekijöistä. AARO perustaa tämän päätelmän kaikkien tähänastisten Yhdysvaltain hallituksen tutkimusten yhteenlaskettuihin tuloksiin, kaikkien raportoitujen nimettyjen arkaluonteisten ohjelmien virheelliseen tulkintaan, empiiristen todisteiden puutteeseen, jotka tukisivat Yhdysvaltain hallituksen takaisinmallintamista koskevaa kertomusta, ja AAROn arvioon, jonka mukaan metallipala, jonka väitettiin olevan peräisin 1940-luvun lopulla avaruusaluksesta, on tavallinen, maanpäällinen eikä sillä ole poikkeuksellisia ominaisuuksia.

• Vaikka monet tapaukset jäävät selvittämättä — pääasiassa siksi, että niistä ei ole saatavilla käyttökelpoista ja tutkittavissa olevaa tietoa — AARO ja sen edeltäjäorganisaatiot totesivat, että valtaosassa tapauksista raportoidaan tapahtumista, jotka ovat tavanomaisia esineitä, ilmakehä- ja luonnonilmiöitä sekä havainnoitsijan virheellistä tunnistamista.

• Vaikka monet UAP/UFO-tapaukset ovat edelleen ratkaisematta, AARO arvioi, että useat tekijät ovat vaikuttaneet havaintoihin ja väitteisiin Maan ulkopuolisista vierailuista, koska edes yhden UAP-raportin kohdalla ei ole todisteita Maan ulkopuolisesta alkuperästä ja koska on arvioitu, että kaikkiin tähän mennessä ratkaistuihin tapauksiin on tavanomaiset selitykset.

1900- ja 2000-luvun UAP-tutkimusten yhteiset piirteet

Kansainvälinen turvallisuusympäristö ja teknologinen yllätys

Molempina ajanjaksoina kansainvälisen järjestyksen muutokset aiheuttivat epävarmuutta. Huoli Neuvostoliiton pyrkimyksestä alueelliseen hegemoniaan sekä sotilaalliseen ja poliittiseen ylivoimaan vaikutti osaltaan siihen, että Yhdysvallat osallistui konflikteihin Koreassa, Vietnamissa ja muualla, käynnisti Yhdysvaltojen teknologisen innovaatiotoiminnan noususuhdanteen ja johti yhteiskunnassa laajalle levinneeseen pelkoon Neuvostoliiton kyvyistä ja aikeista.

Yksi ensisijainen keino kilpailla Neuvostoliiton kanssa oli kerätä tiedustelutietoja Neuvostoliiton johdon aikeista ja sotilaallisista valmiuksista. Keino, jolla Yhdysvallat saavutti tämän tavoitteen, oli kehittää erilaisia ilma- ja avaruuspohjaisia tiedustelujärjestelmiä, joilla kerättiin monenlaisia tietoja Neuvostoliitosta — erityisesti sen alueen yli. Joidenkin varhaisten UFO-tutkimusten aikana pidettiin olennaisen tärkeänä selvittää, olivatko UFOt Neuvostoliiton ”salaisia aseita” vai psykologisen sodankäynnin operaatioita, joiden tarkoituksena oli aiheuttaa yleistä pelkoa ja synnyttää hysteriaa Yhdysvaltain yhteiskuntamoraalin heikentämiseksi.

Nykyinen maailmanlaajuinen turvallisuusympäristö on yhtä dynaaminen. Sekä Venäjän federaatio että Kiina pyrkivät muuttamaan kansainvälistä järjestelmää Yhdysvaltojen turvallisuuden kustannuksella. AARO tunnustaa, että huoli kilpailijoiden teknologisesta yllätyksestä on edelleen todellinen ja oikeutettu syy UAP-tutkimuksiin. On ehdottomasti määritettävä, ovatko nämä havainnot vaaraksi lentoturvallisuudelle ja ovatko nämä havainnot sellaisia teknologisia edistysaskeleita, jotka voivat aiheuttaa vastavakoilua ja uhkia kansalliselle turvallisuudelle.

Salailu

Yhdysvaltain hallituksen tarve säilyttää salassapitovelvollisuus tiedustelulähteitä ja -menetelmiä, sotilasoperaatioita ja -teknologiaa sekä Yhdysvaltojen haavoittuvuuksia koskevien turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi on myös yhteinen asiayhteys kaikille UAP-tutkimuksille. Vaikka salassapitovelvollisuus on olennaisen tärkeää Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden etujen suojelemiseksi, se voi heikentää kansalaisten luottamusta hallitukseen. UFO/UAP-tutkimuksia koskevan tiedon puutteen vuoksi muita tietolähteitä ja narratiiveja, kuten yksityisiä UFO-tutkimusjärjestöjä ja ”ufologiaa”, on syntynyt täyttämään tätä aukkoa. AARO arvioi, että Yhdysvaltain hallituksen aiempien tutkimusten salassapito on ruokkinut spekulaatioita siitä, että hallitus salaa tietoa avaruusolennoista, vaikka itse asiassa salassapidon tarkoituksena oli ja on edelleen tarkoituksellisesti ja harkitusti suojella arkaluonteisia sotilas- ja tiedusteluyhteisön ohjelmia, valmiuksia, lähteitä ja menetelmiä.

Kansan kiinnostus

Osa amerikkalaisesta yleisöstä on ollut kiinnostunut tästä aiheesta siitä lähtien, kun termi ”lentävä lautanen” syntyi Arnoldin havaitsemisen jälkeen vuonna 1947, mistä on osoituksena aiheeseen liittyvien televisio-ohjelmien, kirjojen, elokuvien ja podcastien lisääntyminen nykyään. Aihe on juurtunut syvälle populaarikulttuuriin omine teemoineen, mytologioineen ja salaliittoteorioineen. Kapteeni Ruppelt, joka oli mukana kolmessa UFO-tutkimuksessa, muun muassa Project BLUE BOOKin alkuperäisenä johtajana, totesi, että raportoitujen havaintojen määrä kasvoi piikinomaisesti sen jälkeen, kun virallisissa lehdistötilaisuuksissa oli mainittu UFOja; tämä viittaa siihen, että havaintoraportit voivat vaikuttaa uusien raportoitujen havaintojen määrään. [124]

Väitetyt byrokraattiset esteet

Myös väitetyt byrokraattiset esteet, kuten välinpitämättömyys, kognitiivinen dissonanssi, tuen tai resurssien puute ja tahallinen estäminen, ovat samankaltaisia. Jotkin tutkintaelinten jäsenet ovat väittäneet, että viranomaiset ovat estäneet heitä toimimasta, koska heillä ei ole ollut mahdollisuutta tavata johtavia päättäjiä tai koska heidän henkilökuntansa ja resurssinsa ovat olleet riittämättömiä.

Riittämätön data ja tieto

Aiempien ja nykyisten tutkimusten haasteena on ollut se, että tiedot ovat olleet riittämättömiä tiedustelun ja tieteellisen analyysin kannalta poikkeavien tapausten selvittämiseksi. Tietojen riittämättömyyttä on pahentanut epäjohdonmukainen raportointi sekä tutkimusten ja tutkintakäytäntöjen jatkuvuuden puute. Kapteeni Ruppelt, Project BLUE BOOKin ensimmäinen johtaja, totesi, että kyvyttömyys kerätä tietoja UFOjen korkeudesta, koosta ja nopeudesta oli toistuva ja merkittävä este tapausten ratkaisemiselle. [125] Samanlainen haaste on edelleen olemassa, vaikka tekniikka on kehittynyt. Useimpiin UAP-havaintoihin ei liity muita tietoja kuin usein epämääräinen kertomus, ja kun tietoja on, ne ovat usein puutteellisia tai huonolaatuisia. Sotilaallisen raportoinnin osalta voidaan todeta, että anturit, joilla UAP:t useimmiten havaitaan, on kalibroitu ja optimoitu taistelukäyttöön. Hienot, teräväpiirtoiset, monikäyttöiset ja monitoimiset tiedustelu-, valvonta- ja tiedustelualustat eivät rutiininomaisesti havaitse UAP:ita — tämä on kynnysarvo, joka on usein tarpeen tapauksen ratkaisemiseksi onnistuneesti.

Havaittu vilppi

Jotkut amerikkalaiset ovat vakuuttuneita siitä, että Yhdysvaltain hallitus on toteuttanut harhautusoperaation salatakseen sen, että se on löytänyt Maan ulkopuolisia avaruusaluksia ja avaruusolentoja sekä hyödyntänyt järjestelmällisesti Maan ulkopuolista teknologiaa ja takaisinmallintanut sitä uudelleen. [126] Tätä käsitystä ovat luultavasti ruokkineet keskeisten UFO-tutkijoiden julkiset kommentit. Esimerkiksi J. Allen Hynek Project BLUE BOOKista sanoi, että USAF odotti hänen toimivan debunkkerin roolissa; ja kapteeni Ruppelt, BLUE BOOKin ensimmäinen päällikkö, kirjoitti myöhemmin, että hänen odotettiin selittävän jokaisen raportin pois ja että USAF pyrki tuottamaan lehdistölle USAF:n kannan mukaisia juttuja. [127]

1900-luvun ja 2000-luvun UAP-tutkimusten erot

Rapautunut julkinen luottamus

Yleistä luottamusta koskevat kyselytutkimustiedot heijastavat amerikkalaisten näkemysten muuttumista ajan mittaan. Pew Research Centerin mukaan tätä aihetta koskevat kyselytutkimukset alkoivat vuonna 1958, jolloin noin 75 prosenttia amerikkalaisista luotti siihen, että Yhdysvaltain hallitus ”toimii lähes aina tai useimmiten oikein”. Vuoden 2007 jälkeen luku ei ole kuitenkaan noussut yli 30 prosentin. Tämä luottamuksen puute on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että osa Yhdysvaltain väestöstä uskoo, että Yhdysvaltain hallitus ei ole ollut totuudenmukainen Maan ulkopuolisia aluksia koskevien tietojen suhteen. [128]

Populaarikulttuuri

Vaikka yleinen kiinnostus populaarikulttuurin UAP-sisältöä kohtaan heräsi kylmän sodan aikana, erityisesti 1950-luvulla, AARO arvioi, että populaarikulttuurin UAP-sisältö on nykyään laajemmalle levinnyt kuin koskaan. Aiheen löytymisen nopeus ja internetin kautta saatavilla olevan tiedon yleisyys on ennennäkemätöntä. Perinteisen ja sosiaalisen median kautta tapahtuva altistuminen aiheelle on lisännyt niiden amerikkalaisten määrää, jotka uskovat, että UAP:t ovat peräisin Maan ulkopuolelta, Gallupin vuonna 2021 tekemän kyselyn perusteella. [129]

Huijausten ja väärennösten lisäksi väärää tietoa ja disinformaatiota on nyt helpompaa levittää ja se on yleisempää kuin koskaan ennen, erityisesti nykyisten kehittyneiden valokuva-, video- ja tietokonepohjaisten kuvantamisvälineiden ansiosta. Internetin haku- ja sisällönsuosittelualgoritmit vahvistavat yksilöiden ennakkokäsityksiä ja ennakkoluuloja yhtä paljon kuin auttavat kouluttamaan ja tiedottamaan.

VIII OSA: USA:n kansallisten turvallisuus- ja avaruusohjelmien testaus ja kehittäminen aiheuttivat todennäköisesti osan UAP-havainnoista

Tiivistelmä

Arvioimme, että suurin osa UAP-havainnoista UAP-tutkimusten aikaisempina vuosikymmeninä oli seurausta tavallisten ilmiöiden ja esineiden virheellisestä tunnistamisesta, mikä perustuu AAROn tähänastisiin havaintoihin sen omista tapauksista ja kaikkien aikaisempien tutkimusten tuloksiin. Arvioimme kuitenkin, että osa näistä vääristä tunnistuksista oli lähes varmasti seurausta uuden teknologian yleistymisestä, jonka havaitsijat olisivat ymmärrettävästi ilmoittaneet UFOiksi.

Näiden järjestelmien rinnalle syntyi laaja ja vaihteleva teknologiateollisuus sekä näitä pyrkimyksiä tukeva verkosto erittäin salaisia kansallisia laboratorioita eri puolilla Yhdysvaltoja. AARO:n tarkastelu Project BLUE BOOKin tapauksista osoittaa, että raportoitujen UAP-havaintojen määrä kasvoi voimakkaasti vuosina 1952-1957 ja uudelleen vuonna 1960. [130] Nämä raportointipiikit johtuvat mitä todennäköisimmin siitä, että havaitsijat olivat tietämättään nähneet uusia teknologisia edistysaskeleita, testanneet niitä ja raportoineet niistä UFOina. Alla olevat esimerkit edustavat aiemmin salaisia ja arkaluonteisia ohjelmia, joihin liittyi tuhansia testilentoja, rakettien laukaisuja ja laajoja kokeiluja, jotka AARO:n arvion mukaan olivat todennäköisesti syynä moniin UAP-ilmoituksiin. AARO arvioi, että tämä yleinen ja ymmärrettävä ilmiö — uuden teknologian virheellinen tunnistaminen UAP:ksi — on läsnä nykyäänkin, esimerkiksi tapauksissa, joissa rakettien pakokaasupilviä, mikrosatelliittijunia ja UAS-järjestelmiä, joilla on outo muoto, ilmoitetaan UAP:ksi.

Alla olevat esimerkit edustavat otosta salassapitämättömistä ja salassapidosta poistetuista aidoista kansallisen turvallisuuden ohjelmista, joihin AARO:n arvion mukaan todennäköisesti liittyi virheellinen UAP-raportointi:

Manhattan Project (elokuu 1942)

Yhdysvaltain pyrkimys rakentaa atomipommi, Manhattan Project, sai nimensä sen mukaan, missä sen ensimmäiset toimistot sijaitsivat: Manhattan Engineer District osoitteessa 270 Broadway, Manhattan, New York City. Hankkeen johtaja kenraali Leslie R. Groves noudatti tapaa nimetä Yhdysvaltain armeijan insinöörien piirit sen kaupungin mukaan, jossa ne sijaitsivat. [131] Manhattan-projektiin liittyvä salailu ja useiden muiden kansallisten laboratorioiden, kuten Los Alamos National Laboratories, Lawrence Livermore National Laboratory, Sandia National Laboratories, Pacific Northwest National Laboratory ja Oak Ridge National Laboratory, perustaminen tukemaan tätä pyrkimystä vaikuttivat luultavasti osaltaan raportoitujen UAP:iden määrän kasvuun. [132]

V-173/XF5U-1 “Flying Pancake” (1942)

V-173-kone lensi ensimmäisen kerran 23. marraskuuta 1942. [133] Uskottiin, että yhtenäisen ilmavirtauksen säilyttäminen siipien välissä — tai ”pannukakku” — mahdollistaisi lentokoneen nousun ja laskun poikkeuksellisen alhaisilla nopeuksilla ilman, että se menettäisi korkean nopeuden suorituskykyominaisuuksia, jotka olivat Yhdysvaltain laivaston hävittäjien mieleen. [134] V-173 pystyi nousemaan pystyyn, sen pyöreä siipi oli halkaisijaltaan 23,3 jalkaa ja se pystyi lähes leijumaan. XF5U-1:n rakenne oli pitkälti samanlainen kuin V-173:n. USN kuitenkin peruutti projektin vuonna 1948 siirtyäkseen käyttämään suihkuturbiinimoottoreita. [135]

Project Mogul (1947-1949)

Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien ilmatarvikekomentokunta (U.S. Army Air Force Air Materiel Command) toteutti Project Mogulia vuosina 1947-1949. Ohjelman tavoitteena oli varmistaa tiedustelutietoja Neuvostoliiton ydinasekokeista ja tarjota varhaisvaroitusjärjestelmä Neuvostoliiton ballistisia ohjuksia varten. Project Mogulin tutkijat työskentelivät erityisesti sellaisten korkealla lentävien ilmapallojen kehittämiseksi, jotka kantaisivat antureita, jotka pystyisivät havaitsemaan ilmakehän läpi kulkevien asekokeiden tai ohjusten pitkän kantaman ääniaallot. Roswellin ulkopuolella New Mexicossa sijaitsevaan Mogul-projektiin liittyvän pudonneen ilmapallon arvioidaan olevan alkuaikojen ufoväitteiden lähde. [136]

Project High Dive (1950s)

Project High Dive oli ohjelma, jossa tehtiin kokeita suurilla ilmapalloilla ja käytettiin testinukkeja kokeiluissa. Ohjelman tavoitteena oli tutkia lentäjiin kohdistuvia vaikutuksia, kun he syöksyvät lentokoneesta, erityisesti lentäjien sietokykyä tuulen aiheuttaman hidastumisen suhteen. [137]

Project Aquatone/Dragon Lady (1954)

Presidentti Eisenhower valtuutti Project Aquatonen kehittämään U-2 Dragon Lady -lentokoneen, joka oli korkealla lentävä tiedustelulentokone, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoja Neuvostoliiton ydinaseiden sijoituspaikoista. Yli puolet 1950- ja 1960-luvuilla tutkituista UFO-raporteista arvioitiin yhdysvaltalaisiksi tiedustelulennoiksi, ilmenee CIA:n tiedustelulentokoneita koskevasta salaiseksi luokitellusta arviosta. [138] Raportissa todettiin, että U-2:n ollessa lennolla UFO-raportit lisääntyivät, erityisesti lentäjien lennonjohdolle tekemät UFO-raportit. Tuohon aikaan kaupalliset lennot lensivät yleensä alle 20 000 jalan korkeudessa, kun taas U-2 lensi 60 000 jalan korkeudessa. Raportissa todettiin, että kun liikennelentäjät lensivät idästä länteen auringon ollessa horisontin alapuolella, auringonvalo valaisi U-2:n. [139]

WS-117L/CORONA (loppuvuosi 1956)

Vuonna 1956 ilmavoimat aloitti WS-117L-satelliittitiedusteluohjelman, joka oli varustettu filminpalautusajoneuvolla. Sputnikin laukaisun jälkeen Eisenhowerin hallinto teki tästä ohjelmasta ensisijaisen tärkeän. Helmikuussa 1958 presidentti Eisenhower päätti, että CIA:lla olisi johtava rooli ohjelmassa, jota kutsuttiin nimellä ”CORONA”, ja että sitä hallinnoitaisiin yhdessä USAF:n kanssa. CORONA-ohjelmaan kuului 140 laukaisua vuosina 1959-1972, ja monet niistä palauttivat elokuvan avaruudesta Maahan talteenottoa varten. [140]

VZ-9AV Avrocar/Project Silver Bug (1958)

Kanada johti alun perin pyrkimyksiä kehittää yliääninen pystysuoraan nouseva ja laskeutuva hävittäjäpommittaja 1950-luvun alussa. A.V. Roe (Avro) Aircraft Limited (myöhemmin Avro Canada) johti konseptin suunnittelua, ja tämän työn tuloksena syntyi Avrocar, joka oli pyöreämuotoinen lentokone, joka antoi sille stereotyyppisen ”lentävän lautasen” ulkonäön. [141] Kanada veti tukensa pois, kun hankkeesta tuli liian kallis. Yhdysvaltain maavoimat ja ilmavoimat ottivat projektin haltuunsa vuonna 1958, kun Avro tarjosi sitä USG:lle, jolloin se tuli tunnetuksi nimellä ”Project Silver Bug”. [142] [143] Avro rakensi kaksi koeajoneuvoa, jotka nimettiin VZ-9AV Avrocariksi, mutta hanke lopetettiin joulukuussa 1961, kun ajoneuvo ei kyennyt nousemaan kuin muutaman metrin korkeuteen maasta. [144] Silver Bug -projekti poistettiin salassapidosta vuonna 1997. [145]

Explorer 1 (tammikuu 1958)

Yhdysvallat laukaisi ensimmäisen satelliittinsa Explorer 1:n avaruuteen 31. tammikuuta 1958. Explorer 1:ssä oli kosmisen säteilyn ilmaisin, ja sen suunnitteli, rakensi ja operoi NASA:n Jet Propulsion Laboratory. [146]

Oxcart/A-12/SR-71 (1958)

Presidentti Eisenhower hyväksyi CIA:n johtaman ohjelman U-2-vakoilukoneen seuraajan kehittämiseksi vuonna 1958, ja se tuli täysin toimintakuntoon vuonna 1965. [147] U-2:n seuraaja A-12 OXCART saavutti Mach 3,2 -nopeuden 90 000 jalan korkeudessa. [148] Kun CIA otti A-12:n käyttöön vuonna 1967, CORONA-satelliitteja käytettiin keräämään kuvia kielletyiltä alueilta vähemmän provosoivasti kuin lentokoneiden ylilentoja. [149] Vuonna 1968 presidentti Johnson määräsi A-12:n poistettavaksi käytöstä, kun se korvattiin SR-71:llä, joka oli puolestaan muunneltu versio A-12:sta. [150]

Project Mercury (1958-1963)

Project Mercury, Amerikan ensimmäinen avaruusohjelma, teki kuusi lentoa. Ohjelman tavoitteina oli kiertää miehitetty avaruusalus Maan ympäri, tutkia ihmisen kykyä toimia avaruudessa ja palauttaa astronautit ja avaruusalukset turvallisesti. [151]

TATTLETALE/GRAB (syyskuu 1960)

Yhdysvallat oli ensimmäinen valtio, joka toimitti tiedustelusatelliitin avaruuteen. Tämän elektronisen tiedustelun (ELINT) satelliitin kehitti Naval Research Laboratory vuoden 1958 alussa koodinimellä ”TATTLETALE”, ja sen tehtävänä oli siepata neuvostoliittolaisia tutkasignaaleja. [152] Ohjelma tunnettiin myöhemmin nimellä GRAB (Galactic Radiation and Background), kun ELINT-satelliittihanke oli julkistettu. [153] [154]

Project Gemini (1961-1966)

Gemini-ohjelma oli Yhdysvaltain miehitettyjen avaruuslentojen ohjelma, joka toteutettiin Mercury- ja Apollo-ohjelmien välissä. Samoin kuin Mercury-projektissa, myös Gemini-projektin avaruusalukset laukaistiin ballistisilla ohjuksilla, jotka oli suunniteltu kuljettamaan ydinkuormaa. [155] Project Gemini toteutti 12 tehtävää. [156]

Project Apollo (1961-1972)

Apollo-projekti oli NASAn miehitettyjen avaruuslentojen ohjelma, joka toteutettiin Mercury- ja Gemini-hankkeiden jälkeen. [157] Apollo-projekti käsitti yhteensä 14 tehtävää, 11 avaruuslentoa ja 12 astronauttia käveli kuussa. [158]

Poppy (1962-1977)

GRABin seuraaja Poppy oli ELINT-satelliittijärjestelmä, jonka kehitti National Research Laboratory, joka toimi vuosina 1962-1977 neuvostoliittolaisten tutkapäästöjen keräämiseksi. [159] Poppy-lähetyksiä laukaistiin joulukuun 1962 ja joulukuun 1971 välisenä aikana yhteensä seitsemän kappaletta. [160] Ohjelman turvallisuusluokitus kumottiin vuonna 2004. [161]

Gambit (1963-1971)

Kansallinen tiedustelupalvelu (NRO) käynnisti ensimmäisen korkean resoluution valokuvaustiedustelusatelliittijärjestelmän vuonna 1963, joka tunnettiin koodinimellä Gambit. [162] Gambit-järjestelmiä kehitettiin kaksi: Gambit 1, joka laukaistiin aluksi vuonna 1963, ja Gambit 3, joka laukaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1966. [163] Gambit 1 -satelliitin valotettu filmi palautettiin Maahan paluuajoneuvoissa eli ”ämpäreissä”, jotka irrottautuivat satelliitista, putosivat ilmakehän läpi ja laskeutuivat laskuvarjolla, kunnes USA:n ilmavoimien lentokoneet saivat ne kiinni noin 15 000 jalan korkeudessa. [164] Gambitin turvallisuusluokitus kumottiin vuonna 2011.

Hexagon (1971- 1986)

Hexagon oli Gambitin tavoin NRO:n valokuvaustiedustelusatelliittijärjestelmä. Se laukaistiin vuonna 1971 suorittamaan laajoja etsintöjä kielletyillä alueilla. [165] Vuosina 1971-1986 19 tehtävää keräsi kuvia 877 miljoonasta neliökilometristä Maapallon pintaa. [166] Hexagon-järjestelmä oli viimeinen satelliitti, jossa käytettiin kalvotakaisinkuljetusajoneuvoja. [167] Hexagonin turvaluokitus kumottiin vuonna 2011. [168]

Avaruuskuljetusjärjestelmä/avaruussukkula (1972 – 2011)

Avaruussukkulaohjelma oli NASAn neljäs miehitettyjen avaruuslentojen ohjelma, ja se koostui ensimmäisistä uudelleenkäytettävistä avaruusaluksista, joilla ihmisiä kuljetettiin Maan kiertoradalle. [169] Avaruussukkulalaivue — Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis ja Endeavour — suoritti 135 avaruuslentoa, huolsi Hubble-avaruusteleskooppia ja auttoi kansainvälisen avaruusaseman rakentamisessa. [170] Ensimmäinen sukkulalaukaisu, Columbia, tehtiin 12. huhtikuuta 1981. [171]

HAVE Blue/F-117A Nighthawk/TACIT Blue (1975)

Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) valvoi 1970-luvun puolivälissä HAVE Blue -lentokoneen kehittämistä, joka oli ensimmäinen käytännössä toimiva stealth-alus. HAVE Blue suoritti ensimmäisen koelentonsa vuonna 1977, ja tämän ohjelman menestys johti siihen, että USAF valmisti myöhemmin F-117A Nighthawkin sekä TACIT Blue -lentokoneen. HAVE Blue, F-117A Nighthawk ja TACIT Blue -ohjelmat loivat perustan B-2-hämäyspommikoneen myöhemmälle kehittämiselle. [172]

Kehittyneen teknologian pommikone/B-2 Spirit (1980)

B-2 on USA:n ilmavoimien häivepommikone, joka pystyy toimittamaan tavanomaisia ja ydinpommituksia. Se käyttää yhdistelmää, jossa käytetään vähennettyjä infrapuna-, akustisia ja sähkömagneettisia merkkejä. Se esiteltiin ensimmäisen kerran julkisesti 22. marraskuuta 1988 Palmdalessa, Kaliforniassa, ja se suoritti ensimmäisen lentonsa 17. heinäkuuta 1989. Ensimmäinen kone toimitettiin 17. joulukuuta 1993. [173]

Strategic Defense Initiative (maaliskuu 1983)

Presidentti Ronald Reaganin aloitteesta perustettiin vuonna 1984 Strategic Defense Initiative Organization, jonka tehtävänä oli tutkia monikerroksista strategista puolustusta ballistisia ohjuksia vastaan; ohjelmaan kuului avaruus- ja maa-asemiin perustuvien järjestelmien, kuten laser- ja torjuntaohjusten, tutkimus. Tähän intensiiviseen tutkimukseen osallistuivat kansalliset laboratoriot ja korkeakoulut. Joidenkin tutkittujen teknologioiden todettiin olevan vuosien päässä kehityksestä, ja rahoitusta vähennettiin. Ohjelma päättyi vuonna 1993, ja sen korvasi Ballistic Missile Defense Organization. [174]

Miehittämättömien lentokoneiden esiintulo 1980s-nykyaika

Miehittämättömien ilma-alusten (UAS), miehittämättömien ilma-alusten (UAV), kauko-ohjattavien ilma-alusten (RPA) ja kauko-ohjattavien ilma-alusjärjestelmien (RPAS) tutkimus ja kehittäminen, lentotestaus, arviointi, käyttöönotto ja käyttö ovat lähes varmasti johtaneet raportoituihin havaintoihin ammattimaisista ilma-aluksista. Jotkin näistä järjestelmistä näyttivät lautasen tai kolmion muotoisilta ja pystyivät liikkumaan ilmassa.

Yhdysvaltain asevoimat on hankkinut ja käyttänyt useita järjestelmiä erilaisiin tehtäviin, kuten tiedusteluun, valvontaan, tiedusteluun ja iskuihin. Jäljempänä esitetyt järjestelmät ovat esimerkki järjestelmistä, joita on otettu operatiivisesti käyttöön vuoden 1994 Bosnian konfliktin jälkeen ja joita on sittemmin käytetty terrorismin vastaisissa operaatioissa eri puolilla maailmaa. [175] Sittemmin niiden muoto ja käyttö ovat levinneet siviili- ja kaupallisiin sovelluksiin.

GNAT 750

GNAT 750:n kehitti 1980-luvun lopulla General Atomics Aeronautical Systems, Inc. Prototyyppi toimi pohjana DARPAn kehittyneemmälle designille. [176] Sitä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 Bosnian konfliktissa, jossa satelliitteja ei ollut optimoitu keräämään tietoja pitkiä aikoja näin pieniltä alueilta ja jossa ilmatilaa puolustettiin voimakkaasti tehokkailla ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä. [177]

Predator

Predator-järjestelmä, jonka myös General Atomics Aeronautical Systems, Inc. rakensi, perustui GNAT-750:een. [178] Se oli alun perin laivaston ja maavoimien yhteinen projekti, mutta siirtyi ilmavoimille vuonna 1996. [179] Se tunnettiin nimellä RQ-1. [180] Järjestelmässä oli synteettisen apertuurin tutka-, elektro-optiset ja infrapuna-anturit. [181] Sitä käytettiin YK:n ja NATO:n tukemiseen Bosniassa ja sitä käytettiin laajalti terrorismin vastaisissa operaatioissa. [182] Siitä tuli alusta, jolla oli laaja valikoima teknisiä valmiuksia, jotka suorittivat erilaisia tehtäviä — kuten lähi-ilmatukea, taisteluetsintää ja -pelastusta, täsmäiskuja, saattueiden/häirintävartiointia, kohteiden kehittämistä ja terminaalista ilmaohjausta. [183] USAF poisti laivueen käytöstä vuonna 2018. [184]

Reaper

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. rakensi myös MQ-9 Reaperin — uudemman ja suuremman version MQ-1 Predator -ilma-aluksesta. [185] Tämä alusta on nopeampi, varustettu kehittyneemmillä sensoreilla, voi kuljettaa enemmän ammuksia kuin Predator, ja siihen voidaan helposti räätälöidä erilaisia tehtäväkohtaisia ominaisuuksia. [186] Järjestelmä vaatii lentäjän ohjaamaan ilma-alusta ja lentohenkilökunnan käyttämään antureita ja aseita. [187] [188] Sen toimintakorkeus on 50 000 jalkaa. [189] Ilma-alusta käytetään useista eri paikoista ympäri maailmaa, mukaan lukien Creechin ilmavoimien tukikohta (AFB) Nevadassa. [190]

Dark Star

RQ-3 Dark Star oli kauko-ohjattava häivejärjestelmä, joka oli tarkoitettu tiedustelutehtäviin korkean uhan alueilla. Lockheed Martin, Boeing ja DARPA kehittivät Dark Starin 1990-luvun puolivälissä tai lopussa. [191] Sitä ei koskaan otettu tuotantoon, mutta Dark Starilla tehty tutkimus johti myöhempiin edistysaskeliin, joita käytettiin muissa alustoissa. Jotkut tarkkailijat väittivät, että Dark Star muistutti lentävää lautasta, jolla oli pitkät kapeat siivet. [192]

Se suunniteltiin täysin autonomiseksi laukaisusta, tehtävän aloittamisesta ja paluusta lähtien. Se käytti satelliittiyhteyksiä anturitietojen välittämiseen. Ensimmäinen prototyyppi lensi vuonna 1996, mutta putosi kuukautta myöhemmin toisella lennollaan. Järjestelmä suoritti viisi testilentoa ennen kuin DoD lopetti ohjelman vuonna 1999 kustannus- ja epävakausongelmien vuoksi. [193]

Polecat

Lockheed Martinin Advanced Development Program -organisaatio, joka tunnetaan myös nimellä ”Skunk Works”, kehitti P-175 Polecat UAV:n ymmärtääkseen paremmin pyrstöttömän, lepakon siiven muotoisen, 90 jalan siipiväliä omaavan korkealla lentävän UAV:n lentodynamiikkaa, mukaan lukien seuraavan sukupolven rakennekomposiittimateriaalit ja -kokoonpanot. [194] Polecat teki ensilentonsa vuonna 2005, ja Lockheed Martin paljasti sen olemassaolon Farnborough’n ilmailunäyttelyssä vuonna 2006. [195]

Sentinel

RQ-170 Sentinel on Lockheed Martinin Skunk Worksin kehittämä UAV, joka on tarkoitettu seuraaviin tarkoituksiin USAF:lle. [196] Se on matalan havaintokyvyn omaava alusta, jossa on erilaisia tiedustelu-, valvonta- ja tiedustelulatauksia. Sentinelia käytetään Creechin lentotukikohdassa ja Tonopahin testialueella Nevadassa. [197]

Global Hawk

Northrop Grummanin rakentama RQ-4 Global Hawk on USA:n ilmavoimien suurin käytössä oleva lennokki. [198] Se pystyy lentämään 65 000 jalan korkeudessa yli 34 tuntia, ja se pystyy myös odottelemaan 60 000 jalan korkeudessa ja tarkkailemaan lähes 58 000 neliökilometriä. [199] Koneesta on tällä hetkellä käytössä kolme eri mallia. [200]

IX OSA: Johtopäätökset

Tähän mennessä AARO ei ole löytänyt mitään empiirisiä todisteita siitä, että jokin UAP-havainto olisi edustanut Maan ulkopuolista teknologiaa tai salaiseksi luokiteltua ohjelmaa, josta ei olisi raportoitu asianmukaisesti kongressille. Tutkimuksissa todettiin, että useimmat havainnot olivat seurausta tavallisten esineiden ja ilmiöiden virheellisestä tunnistamisesta. Vaikka monet UAP-ilmoitukset ovat edelleen selvittämättä, AARO arvioi, että jos käytettävissä olisi lisää laadukkaita tietoja, useimmat näistä tapauksista voitaisiin myös tunnistaa ja ratkaista tavanomaisiksi esineiksi tai ilmiöiksi.

Tämä raportti on AARO:n HR2:n nide I. Nide II julkaistaan verovuoden 2023 kansallisen puolustuksen valtuutuslain (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023, FY23) 6802 §:ssä vahvistetun päivämäärän mukaisesti, ja siinä esitetään lisäanalyysejä tiedoista, joita ei ole vielä varmistettu ja analysoitu, haastatteluja, joita ei ole vielä suoritettu, ja lisätutkimuksia, joita ei ole vielä saatettu päätökseen niteen I julkaisupäivään mennessä.

Lähdeviitteet

[1] Anjali Nandan, “Eyewitness Testimony: A Psychological and Legal Perspective,” Journal of Positive School of Psychology, 2022; Biswa Prakesh Nayak & H. Khajuria, “Eyewitness Testimony: Probative Value in the Criminal Justice System,” Egyptian Journal of Forensic Science, 2019; Stephen L. Chew, “Myth: Eyewitness Testimony is the Best Kind of Evidence,” Association for Psychological Science, 2018; Fangting Liu, “The Reliability of Eyewitness Testimony,” from the Proceedings of the 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences, Atlantis Press, 2021.

[2] Daniel Khaneman, “Thinking Fast and Slow,” Farrar, Strauss, and Giroux, 2013; Helen Lee, “Don’t Let Anchoring Bias Weigh Down Your Judgment,” Harvard Business Review, August 30, 2022; Richard J, Heuer, Jr., “Psychology of Intelligence Analysis,” Novinka Books, 1999; Drake Baer, “Kahneman: Your Confirmation Bias Acts Like an Optical Illusion,” The Cut, January 13, 2017; Ben Yagoda, “The Cognitive Bias Tricking Your Brain,” The Atlantic, September 2018.

[3] https://military-history.fandom.com/wikiProject-Sign; Connors, Wendy, Project Blue Book

[4] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956), https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf

[5] Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol 1, No. 1, (1997), pp. 67-84.

[6] Russell Lee, “1947: Year of the Flying Saucer,” June 24, 2022, https://www.airandsapce.si.edu/stories/editorial/1947-year-flying-saucer

[7] Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall 1966), pp. 95-110, https://catalog.archives.gov/id/7282832

[8] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956), https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf; USAF https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/UFOsandUAPs/2d_a_1.pdf

[9] J. Marker, “Public Interest in UFOs Persists 50 Years after Project Blue Book Termination,” 2019; Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall 1966), 95-110.

[10] Hector Quintanilla, Jr., “UFOs: An Air Force Dilemma” (unpublished manuscript, 1974). https://ia902205.us.archive.org/28/items/ufos-an-air-force-dilemma/quintanilla.pdf; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956), https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf

[11] National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956). https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf

[12] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956). https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; USAF https://www.secretsdeclassified.af.mil/Portals/67/documents/AFD-110719-005.pdf?ver=2016-07-19-142520-690; Project Grudge Report, https://www.academia.edu/43389931/Project_GRUDGE_Report_1949USA

[16] Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; Mihm, S., “US Government Has Been Dancing Around UFOs for 75 Years.” The Washington Post. 2023, https://www.washingtonpost.com/business/us-government-has-been-dancing-around-ufos-for-75-years/2023/02/22/7ce50280-b2c4-11ed-94a0-512954d75716_story.html

[17] https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary

[18] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956). https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Hector Quintanilla Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall 1966), pp. 95-110, https://catalog.archives.gov/id/7282832; U.S. Congress, House of Representatives; https://history.house.gov/Blog/Detail/15032395730

[25] Ibid.

[26] Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC 0000838058.pdf

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] “The Robertson Panel Report,” https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp81r00100030027-0

[30] Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall 1966), pp. 95-110, https://catalog.archives.gov/id/7282832; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000838058.pdf

[31] “The Robertson Panel Report”, https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp81r00100030027-0; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000838058.pdf

[32] Ibid.

[33] The Durant Report, https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp81r00100030027-0; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000838058.pdf

34 Ibid.

[35] National Archives and Records Administration (NARA), https://www.archives.gov/research/military/air-force/ufos#bluebk; NARA, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary; Department of the Air Force, Project Blue Book, (February 1, 1966); USAF, https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/UFOsandUAPs/2d_af1.pdf; Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall1966), pp. 95-110., https://catalog.archives.gov/id/7282832; Hector Quintanilla, Jr., “UFOs: An Air Force Dilemma” (unpublished manuscript, 1974); https://ia902205.us.archive.org/28/items/ufos-an-air-force-dilemma/quintanilla.pdf; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956), https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1.

[36] National Archives and Records Administration (NARA), https://www.archives.gov/research/military/air-force/ufos#bluebk; NARA, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary; Department of the Air Force, Project Blue Book, (February 1, 1966), USAF, https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/UFOsandUAPs/2d_af1.pdf; Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall1966), pp. 95-110., https://catalog.archives.gov/id/7282832; Hector Quintanilla, Jr., “UFOs: An Air Force Dilemma” (unpublished manuscript, 1974); https://ia902205.us.archive.org/28/items/ufos-an-air-force-dilemma/quintanilla.pdf.

[37] Department of Defense, Press Release, 17 December 1969.

[38] National Archives and Records Administration (NARA), https://www.archives.gov/research/military/air-force/ufos#bluebk; NARA, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary.

[39] National Archives and Records Administration (NARA), https://www.archives.gov/research/military/air-force/ufos#bluebk; NARA, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary; Department of the Air Force, Project Blue Book, (February 1, 1966), USAF, https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/UFOsandUAPs/2d_af1.pdf; Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall1966), pp. 95-110., https://catalog.archives.gov/id/7282832; Hector Quintanilla, Jr., “UFOs: An Air Force Dilemma” (unpublished manuscript, 1974); https://ia902205.us.archive.org/28/items/ufos-an-air-force-dilemma/quintanilla.pdf; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956), https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1.

[40] Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1, (1997), pp. 67-84, https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000838058.pdf

[41] Ibid.

[42] Ibid.

[43] Ibid.

[44] “The Condon Report,” https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0680976.pdf, https://files.ncas.org/condon; Dr. Edward U. Condon, Scientific Study of Unidentified Flying Objects (Bantam, 1968)., University of Colorado, Boulder, https://www.colorado.edu/coloradan/2021/11/05/condon-report-cu-boulders-historic-ufo-stu

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Ibid.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] The National Academy of Sciences Panel Assessment of the Condon Report; https://www.apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADO688541.pdf

[51] Ibid.

[52] Richard C. Henry, “UFOs and NASA,” Journal of Scientific Exploration, Vol. 2, No. 2, (1988). https://henry.pha.jhu.edu/ufosNASA.pdf; The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/04/30/ufo-over-georgia-jimmy-loggedone/080ef1c3-6ff3-41a9-a1e4-a37c54b5cbca/

[53] Presidential Papers of the United States, https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-1995-book2/html/PPP-1995-book2-doc-pg1813-2.htm; “Bill Clinton Phones Home on Aliens,” Politico, Tal Kopan, April 3, 2014; The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/04/08/the-long-strange-history-of-johnpodestas-space-alien-obsession/; New York Times, https://www.nytimes.com/2016/05/11/us/politics/hillary-clinton-aliens.html

[54] Government Accountability Office, https://www.gao.gov/assets/nsiad-95-187.pdf

[55] U.S. Air Force, The Roswell Report: Fact versus Fiction in the New Mexico Desert (Government Printing Office, 1995), https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA326148.pdf

[56] Ibid.

[57] U.S. Air Force, https://www.af.mil/The-Roswell-Report; USAF, The Roswell Report: Case Closed (Government Printing Office, 1994), https://media.defense.gov/2010/Oct/27/2001330219/-1/-1/0/AFD-101027-030.pdf

[58] Ibid.

[59] U.S. Air Force, https://www.af.mil/The-Roswell-Report; USAF, The Roswell Report: Case Closed (Government Printing Office, 1994), https://media.defense.gov/2010/Oct/27/2001330219/-1/-1/0/AFD-101027-030.pdf; U.S. Air Force, The Roswell Report: Fact versus Fiction in the New Mexico Desert (Government Printing Office, 1995), https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA326148.pdf

[60] Government Accountability Office, https://www.gao.gov/assets/nsiad-95-187.pdf

[61] Info Memo, From Former Defense Intelligence Agency Director to the Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, December 1, 2010.

[62] Info Memo, From Former Defense Intelligence Agency Director to the Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, December 1, 2010.

[63] Review of Report from a private sector organization 1, July 30, 2009.

[64] Ibid.

[65] Defense Intelligence Agency, https://www.dia.mil/FOIA/FOIA-Electronic-Reading-Room; New York Times, https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html.

[66] Memorandum, from the Under Secretary of Defense James Clapper to the Deputy Secretary of Defense, 17 November 2009.

[67] Review of Report from a private sector organization, July 30 2009.

[68] Ibid.

[69] Department of Defense, https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2314065/establishment-of-unidentifiedaerial-phenomena-task-force/

[70] AARO discussions with UAPTF leadership.

[71] Office of the Director of National Intelligence — Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena

[72] Department of Defense, https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2853121/dod-announces-theestablishment-of-the-airborne-object-identification-and-manag/; DoD, https://media.defense.gov/2021/Nov/23/2002898596/-1/-1/0/ESTABLISHMENT-OF-THEAIRBORNE-OBJECT-IDENTIFICATION-AND-MANAGEMENT-SYNCHRONIZATIONGROUP PDF

[73] Ibid.

[74] National Aeronautics and Space Administration, https://science.nasa.gov/uap; National Aeronautics and Space Administration, https://science.nasa.gov/science-red/s3fspublic/atoms/files/UAPIST%20Terms%20of%20Reference%20-%20Signed.pdf; National Aeronautics and Space Administration, https://www.nasa.gov/feature/nasa-announces-unidentified-anomalous-phenomena-study-teammembers/

[75] Department of Defense, https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3100053/dod-announces-theestablishment-of-the-all-domain-anomaly-resolution-office/

[76] Office of the Director of National Intelligence, 2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena.

[77] P.A. Sturrock, et. al., “Physical Evidence Related to UFO Reports: The Proceedings of a Workshop Held at the Pocantico Conference Center, Tarrytown, New York, September 29 – October 4, 1997,” Journal of Scientific Exploration, Vol. 12, No. 2, (1998). http://www.jse.com/ufo_reports/Sturrock/toc.html; Stanford University https://www.sciencedaily.com/releases/1998/07/980701082300.htm

[78] United Kingdom National Archives. https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/briefing-guide-12-07-12.pdf; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1, (1997), pp. 67-84; https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000838058.pdf

[79] Department of National Defense, https://s3.documentcloud.org/documents/21885184/documents-obtained-through-access-toinformation-ufo-files.pdf; CTV News; https://www.ctvnews.ca/sci-tech/document-reveals-first-known-canadian-ufo-study-in-nearly-30-years-now-underway-1.6293124

[80] University of Ottawa, https://biblio.uottawa.ca/atom/index.php/project-second-story https://biblio.uottawa.ca/atom/index.php/project-second-story-defence-research-board-meetingminutes; Mathew Hayes, “A History of Canada’s UFO Investigation, 1950-1995,” Dissertation Submitted to the Committee on Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts and Science.

[81] Rod Tennyson, University of Toronto Institute for Aerophysics Studies, “1960s: Dr. Gordon Peterson Establishes the UTIAS UFO Project; https://www.utias.utoronto.ca/2018/08/15/1960s-dr-gordon-patterson-establishes-the-utias-ufo-project; Timothy Good, “Above Top Secret,” William Morrow & Company, 1988; Matthew Hayes, “Then the Saucers Do Exist?”: UFOs, the Practice of Conspiracy, and the Case of Wilbert Smith,” Journal of Canadian Studies, University of Toronto Press, Volume 52, Number 3, Fall 2017, pp. 665-696

[82] CNES, https://cnes.fr/en/web/CNES-en/5866-geipan-uap-investigation-opens-its-files.php; https://cnes-geipan.fr.en.node/5891

[83] National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956). https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf

[84] AARO case files

[85] AARO case files

[86] AARO case files

[87] AARO case files

[88] AARO case files

[89] AARO case files

[90] AARO case files

[91] AARO case files

[92] AARO case files

[93] AARO case files

[94] AARO case files

[95] AARO case files

[96] AARO case files

[97] AARO case files

[98] AARO case files

[99] AARO case files

[100] AARO case files

[101] AARO case files

[102] AARO case files

[103] AARO case files

[104] AARO case files

[105] AARO case files

[106] AARO case files

[107] AARO case files

[108] AARO case files

[109] AARO case files

[110] AARO case files

[111] AARO case files

[112] AARO case files

[113] AARO case files

[114] AARO case files

[115] AARO case files

[116] Senator Harry Reid Letter to Deputy Secretary of Defense, William Lynn III; Memorandum, from the Under Secretary of Defense James Clapper to the Deputy Secretary of Defense, 17 November 2009; program documentation from ARRO case files

[117] AARO case files

[118] Program documentation, from AARO case files

[119] Senator Harry Reid Letter to Deputy Secretary of Defense, William Lynn III; Memorandum, from the Under Secretary of Defense James Clapper to the Deputy Secretary of Defense, 17 November 2009.

[120] AARO case files

[121] AARO case files

[122] AARO case files

[123] AARO case files

[124] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956). https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf. Page 93.

[125] Ibid, page 91.

[126] J. Allen Hyneck, “The UFO Experience,” Da Capo Press, 1977; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956),

[127] Ibid.

[128] Pew Research Center, “Public Trust in Government: 1958-2022,” June 6, 2022. https://www.pewresearch.org/politics/2022/06/06/public-trust-in-government-1958-2022/

[129] “Do Americans Believe in UFOs,” Gallup, https://www.news/gallup/com/poll/350096/americans-beleive-ufos.aspx

[130] National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/research/military/air-force/ufos#bluebk; National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/news/articles/project-blue-book-50th-anniversary; National Archives and Records Administration, https://www.youtube.com/watch?v=UlmwakUTo3M; Department of the Air Force, Project Blue Book, (February 1, 1966), USAF, https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/FOID/Reading%20Room/UFOsandUAPs/2d_af1.pdf; Hector Quintanilla, Jr., “The Investigation of UFOs,” Studies in Intelligence, Vol. 10, No. 4 (Fall1966), pp. 95-110., https://catalog.archives.gov/id/7282832; Hector Quintanilla, Jr., “UFOs: An Air Force Dilemma” (unpublished manuscript, 1974); https://ia902205.us.archive.org/28/items/ufos-an-air-force-dilemma/quintanilla.pdf; Hector Quintanilla, Jr., “UFOs: An Air Force Dilemma” (unpublished manuscript, 1974); https://ia902205.us.archive.org/28/items/ufos-an-air-force-dilemma/quintanilla.pdf; Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Doubleday, 1956), https://ia801304.us.archive.org/22/items/FritjofCapraTheTurningPoint/Edward%20J%20Ruppelt%20-%20The%20Report%20on%20Unidentified%20Flying%20Objects.pdf; Gerald K. Haines, “CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90,” Studies in Intelligence, Vol. 1, No. 1

[131] Department of Energy (DoE), https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/Events/1945/trinity.htm, Leslie Groves, Now It Can Be Told (Harper, 1962). Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (Simon and Shuster, 1986), Kai Bird and Martin J. Sherwin

[132] Department of Energy (DoE) https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/Events/1945/trinity.htm; Leslie Groves, Now It Can Be Told (Harper, 1962); Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (Simon and Shuster, 1986).

[133] Norman Polmar, “The Pancake that Didn’t Fly,” Naval History Magazine, Volume 33, Number 3, (June 2019); https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2019/june/pancake-didnt-fly

[134] National Air and Space Museum, https://airandspace.si.edu/collection-objects/vought-v-173-flying-pancake/nasm A19610120000; Norman Polmar, “The Pancake that Didn’t Fly,” Naval History Magazine, Volume 33, Number 3, (June 2019); https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2019/june/pancake-didnt-fly

[135] Ibid.

[136] U.S. Air Force, The Roswell Report: Fact versus Fiction in the New Mexico Desert (Government Printing Office, 1995); https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA326148.pdf; U.S. Air Force, The Roswell Report: Case Closed (Government Printing Office, 1995), https://media.defense.gov/2010/Oct/27/2001330219/-1/-1/0/AFD-101027-030.pdf

[137] National Aeronautics and Space Administration, https://history.nasa.gov/afspbio/part4-4.htm; U.S. Air Force, The Roswell Report: Case Closed (Government Printing Office, 1995), https://media.defense.gov/2010/Oct/27/2001330219/-1/-1/0/AFD-101027-030.pdf; U.S. Air Force, https://www.secretsdeclassified.af.mil/News/Photos/igphoto/2000345085/

[138] Gregory W. Pedlow and Donald E. Welzenbach, The CIA and the U-2 Program, 1954-1974 (CIA Center for the Study of Intelligence, 1998), https://www.cia.gov/resources/csi/books-monographs/the-cia-and-the-u-2-program-1954-1974/; Gregory W. Pedlow and Donald E. Welzenbach, The Central Intelligence Agency and Overhead; Reconnaissance Program, The U-2 and Oxcart Programs 1954-1974 (CIA History Staff, 1992), https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2014-004-doc01.pdf; Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP62B00844R000200070131-1.pdf; Central Intelligence Agency, https://irp.fas.org/program/collect/u2.pdf; National Security Agency, https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB54/docs/doc_40.PDF

[139] Ibid.

[140] Bruce Berkowitz, A Brief History of the NRO (NRO Center for the Study of National Reconnaissance, 2018, https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/programs/NRO Brief History.pdf; National Reconnaissance Office, https://www.nro.gov/History-and-Studies/Center-for-the-Study-of-National-Reconnaissance/The-CORONA-Program/; Dwayne Day, et. al., eds., Eye in the Sky: The Story of the Corona Spy Satellites (Smithsonian, 1998)

[141] U.S. Air Force, https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/195801/avro-canada-vz-9av-avrocar/

[142] Ibid.

[143] American Heritage Center, “Flying Saucers—For Real! The Papers of Jack D. Pickett,” https://ahcwyo.org/2022/04/04/flying-saucers-for-real-the-papers-of-jack-d-pickett/

[144] U.S. Air Force, https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/195801/avro-canada-vz-9av-avrocar/

[145] American Heritage Center, “Flying Saucers—For Real! The Papers of Jack D, Pickett,” https://ahcwyo.org/2022/04/04/flying-saucers-for-real-the-papers-of-jack-d-pickett/

[146] National Aeronautics and Space Administration, https://www.jpl.nasa.gov/missions/explorer-1

[147] National Security Archive, https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB74/

[148] Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/a-12-oxcart/

[149] Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/a-12-oxcart/; National Security Agency Archive, https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB74/

[150] Ibid.

[151] National Air and Space Museum, https://airandspace.si.edu/stories/editorial/what-was-mercury-program

[152] Robert A. McDonald and Sharon K. Moreno, Raising the Periscope: Grab and Poppy: America’s Early ELINT Satellites (NRO History Office, 2005). https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/programs/docs/prog-hist-03.pdf

[153] Robert A. McDonald and Sharon K. Moreno, Raising the Periscope: Grab and Poppy: America’s Early ELINT Satellites (NRO History Office, 2005). https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/programs/docs/prog-hist-03.pdf; U.S. Naval Research Laboratory, https://www.nrl.navy.mil/Media/News/Article/3074375/grab-i-first-operational-intelligence-satellite/

[154] Ibid.

[155] National Air and Space Museum, https://airandspace.si.edu/stories/editorial/what-was-gemini-program

[156] National Aeronautics and Space Administration, https://www.nasa.gov/gemini/; National Air and Space Museum, https://airandspace.si.edu/stories/editorial/what-was-gemini-program

[157] National Archives and Records Administration, Kennedy Library, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/address-to-joint-session-of-congress-may-25-1961

[158] National Air and Space Museum, https://airandspace.si.edu/explore/topics/space/apollo-program; National Aeronautics and Space Administration, https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-was-the-apollo-program-grades-5-8/; National Aeronautics and Space Administration, https://www.nasa.gov/specials/apollo50th/missions.html

[159] Robert A. McDonald and Sharon K. Moreno, Raising the Periscope: Grab and Poppy: America’s Early ELINT Satellites (NRO History Office, 2005), https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/programs/docs/prog-hist-03.pdf

[160] Bruce Berkowitz, “A Brief History of the NRO” (NRO Center for the Study of National https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/programs/NRO_Brief_History.pdf

[161] Ibid.

[162] National Reconnaissance Office, https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/gambhex/Docs/GAM_1_Fact_sheet.pdf

[163] National Reconnaissance Office, https://www.nro.gov/About-NRO/history/more-historical-programs/

[164] National Museum of the United States Air Force, https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/195925/gambit-1-kh-7-film-recovery-vehicle/

[165] National Reconnaissance Office, https://www.nro.gov/About-NRO/history/more-historical-programs/

[166] National Museum of the United States Air Force, https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/195921/hexagon-kh-9-reconnaissance-satellite/

[167] National Reconnaissance Office, https://www.nro.gov/Portals/65/documents/history/csnr/gambhex/Docs/GAM_1_Fact_sheet.pdf

[168] The National Reconnaissance Office, https://www.nro.gov/About-nro/history/more-historical-programs

[169] National Air and Space Museum, https://airandspace.si.edu/explore/topics/space/space-shuttle-program

[170] Gamillo, E. (2023). “From Space to Museum Showcase: the Shuttles’ Final Mission.” Astronomy. https://www.astronomy.com/space-exploration/from-space-to-museum-showcase-the-space-shuttles-final-mission/

[171] National Aeronautics and Space Administration, https://www.nasa.gov/humans-in-space/nasa-day-of-remembrance-pays-tribute-to-fallen-astronauts/

[172] Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), https://www.darpa.mil/about-us/timeline/have-blue

[173] U.S. Air Force, https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104482/b-2-spirit/

[174] Department of Defense, https://www.mda.mil/about/history.html; Department of State, http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/rd/104253.htm

[175] Frank Strickland, “The Early Evolution of the Predator Drone,” Studies in Intelligence 57, no. 1 (2013): 1-6. https://www.cia.gov/static/Early-Evolution-of-Predator.pdf; Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), “Predator.” https://www.darpa.mil/about-us/timeline/predator

[176] Roger Connor, “The Predator, a Drone That Transformed Military Combat,” National Air and Space Museum, March 9, 2018, https://airandspace.si.edu/stories/editorial/predator-drone-transformed-military-combat

[177] Defense Advanced Research Projects Agency, “Predator.” https://www.darpa.mil/about-us/timeline/predator; Strickland, “The Early Evolution of the Predator Drone,” 1-6; Roger Connor, “The Predator, a Drone That Transformed Military Combat,” National Air and Space Museum, March 9, 2018, https://airandspace.si.edu/stories/editorial/predator-drone-transformed-military-combat

[178] Defense Advanced Research Projects Agency, “Predator.” https://www.darpa.mil/about-us/timeline/predator

[179] Ibid.

[180] Predator RQ-1/MQ-1/MQ-9 Reaper, Air Force Technology, https://www.airforce-technology.com/projects/predator-uav/; Christian Clausen, “The evolution of the combat RPA,” Air Force, December 17, 2016, https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1032544/the-evolution-of-the-combat-rpa/

[181] DARPA, https://www.darpa.mil/About-Us/timeline/predator; U.S. Air Force, https://af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104469/mq-1b-predator

[182] Predator RQ-1/MQ-1/MQ-9 Reaper, Air Force Technology, https://www.airforce-technology.com/projects/predator-uav/; Strickland, “The Early Evolution of the Predator Drone,” 1-6.

[183] Christian Clausen, “The evolution of the combat RPA,” Air Force, December 17, 2016, https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1032544/the-evolution-of-the-combat-rpa/

[184] John R. Hoehn and Paul R. Kerr, “Unmanned Aircraft Systems: Current and Potential Programs,” Congressional Research Service, Report R47067, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47067

[185] U.S. Air Force, “MQ-9 Reaper.” https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/; John R. Hoehn and Paul R. Kerr, “Unmanned Aircraft Systems: Current and Potential Programs,” Congressional Research Service, Report R47067. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47067

[186] U.S. Air Force, “MQ-9 Reaper,” https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/

[187] Ibid.

[188] Ibid.

[1899 U.S. Air Force, “MQ-9 Reaper,” https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/; Predator RQ-1/MQ-1/MQ-9 Reaper UAV, Air Force Technology, https://www.airforce-technology.com/projects/predator-uav/

[190] U.S. Department of Defense, “Air Force to Retire MQ-1 Predator Drone, Transition to MQ-9 Reaper,” https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1095612/air-force-to-retire-mq-1-predator-drone-transition-to-mq-9-reaper/; Predator RQ-1/MQ-1/MQ-9 Reaper UAV, Air Force Technology, https://www.airforce-technology.com/projects/predator-uav/

[191] U.S. Air Force, https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/195774/lockehhed-martin-rq-3-darkstar/; https://www.airandspace.si.edu/collection-objects/lockheed-martin-boeing-rq-3a-dark-star/nasm_A20070230000; https://www.armypress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/OP37.pdf

[192] Ibid.

[193] Ibid.

[194] Lockheed Martin, “Popular Science Awards Lockheed Martin F-35 Lightning II and Polecat UAV Best of What’s New for 2006.” https://investors.lockheedmartin.com/node/17136/pdf; “From the Skunk Works, a New Polecat Emerges,” Air & Space Forces Magazine, https://www.airandspaceforces.com/1005polecat/

[195] Ibid.

[196] U.S. Air Force, “RQ-170 Sentinel.” https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/2796993/rq-170-sentinel/

[197] Ibid.

[198] John R. Hoehn and Paul R. Kerr, “Unmanned Aircraft Systems: Current and Potential Programs,” Congressional Research Service, Report R47067. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47067

[199] Ibid.

[200] John R. Hoehn and Paul R. Kerr, “Unmanned Aircraft Systems: Current and Potential Programs,” Congressional Research Service, Report R47067. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47067; U.S. Air Force, “RQ-4 Global Hawk.” https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104516/rq-4-global-hawk/; U.S. Army https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/OP37.pdf

 

Artikkelin julkaissut aaro.mil

EU for UAP

UFOt Euroopan Parlamentissa — osa 2

kirjoittanut

(jatkoa osasta 1)

Parlamentille esitetyt kysymykset

Kysymys 31.1.2024

Tuorein kysymys on 31. tammikuuta 2024, ja siinä Euroopan parlamentin jäsen Francisco Guerreiro (Verts/ALE, Portugali) viittaa suunniteltuun uuteen EU:n avaruuslainsäädäntöön, jossa säädetään ”yhteisistä EU:n säännöistä, jotka koskevat avaruustoiminnan ja -operaatioiden turvallisuutta ja kestävyyttä”. Guerreiro huomauttaa, että UAP:itä koskeva ilmoitusmenettely puuttuu, mikä on hänen mielestään turvallisuuskysymys. Hän on esittänyt Euroopan parlamentille seuraavan kysymyksen:

 1. Miksi EU:n avaruuslainsäädännön (EUSL) valmistelutyöhön ei sisälly UAP:n seuranta- ja raportointijärjestelmää, kun otetaan huomioon, että UAP:t voivat muodostaa mahdollisen turvallisuusuhan ja että koulutettu henkilöstö on havainnut tällaisia ilmiöitä avaruudessa tarkkuuslaitteita käyttäen?
 2. Katsooko komissio, että UAP:itä olisi nimenomaisesti käsiteltävä avaruusvalvonta- ja -seurantapalvelussa (SST), SST:n tutkimus- ja kehittämissuunnitelmassa ja Maan läheisiä kohteita (NEO) koskevassa palvelussa?
 3. Suunnitellaanko EUSL:ssä (samaan tapaan kuin NASA:ssa) EU:n UAP-avaruustutkimusohjelmaa, jota johtaa tutkimusjohtaja?

EU-komissio vastasi seuraavasti:

Euroopan unionin avaruusohjelma[1] toteuttaa avaruustoimintaa muun muassa kaukokartoituksen, satelliittinavigoinnin ja avaruustilannetietoisuuden alalla.

EU:n avaruusohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan unionin avaruusohjelman viraston (EUSPA), Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja monien muiden sidosryhmien kanssa.

Asetuksessa (EU) 2021/696[2], jossa vahvistetaan EU:n avaruusohjelma vuosiksi 2021-2027, ja EUSPA:ssa säädetään ohjelman osatekijöistä ja tavoitteista. Tiedon kerääminen tai dokumentointi tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä ei kuitenkaan kuulu näihin tavoitteisiin.

Euroopan puolustusvirastolla (EDA) ei ole hallussaan asiakirjoja, jotka vastaisivat tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä (UAP).

Koska EDA ei ole koskaan työskennellyt UAP-aiheiden parissa, sillä ei ole hallussaan eikä se saa tässä kysymyksessä esitettyä kuvausta vastaavia asiakirjoja. EDA:lla ei myöskään ole erityisiä pöytäkirjoja tästä asiasta, koska se ei kuulu EDA:n ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön.

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja EU:n siviili-ilmailuviranomaiset voivat vastaanottaa turvallisuusilmoituksia tunnistamattomista ilmassa olevista esineistä, jotka voivat vaarantaa siviili-ilmailun turvallisuuden.

Kerätyt turvallisuusilmoitukset tallennetaan keskitettyyn arkistoon ja analysoidaan ainoastaan turvallisuustarkoituksiin. Siviili-ilmailun poikkeamien ilmoittamisesta, tallentamisesta ja analysoinnista säädetään 3. päivänä huhtikuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 376/2014[3].

Fransisco Guerreroa haastatellaan myös Thomas Fesslerin podcastissa:

Kysymys 28.7.2023

Toinen nykyinen pyyntö on peräisin viime vuodelta. EU-parlamentille esitettiin 28. heinäkuuta kysymys, jossa pyydettiin raportteja ja lokitietoja ilmoitetuista UAP-havainnoista. Kysymyksessä viitataan heinäkuussa 2023 pidettyyn UFO-paljastaja David Gruschin kuulemiseen, ja se sisältää kolme erityiskysymystä:

 1. Onko komissiolla mitään tietoa tai dokumentaatiota UAP:istä, joita jäsenvaltiot tai EU-virastot, kuten Euroopan avaruusohjelmavirasto (EUSPA), olisivat keränneet?
 2. Onko Euroopan puolustusvirastolla (EDA) yhtään raportteja UAP:ista ja onko EDA:lla sisäisiä protokollia UAP-raporttien vastaanottamiseksi jäsenvaltioilta läpinäkyvällä ja vastuullisella tavalla?
 3. Onko Euroopan lentoturvallisuusvirastolla (EASA) mitään UAP-raportteja ja onko EASA:lla sisäisiä protokollia UAP-rapottien vastaanottamiseksi piloteilta ja tutkaoperaattoreilta läpinäkyvällä ja vastuullisella tavalla?
Euroopan Parlamentin istuntosali
Euroopan Parlamentin istuntosali

Vastaus pyyntöön lähetettiin 9. marraskuuta. Siinä viitataan Euroopan avaruusohjelmaan, joka sisältää maatarkkailuun, satelliittinavigointiin ja avaruustilannetietoisuuteen liittyviä toimia. Siinä korostetaan tiivistä yhteistyötä avaruusohjelmassa EU:n jäsenvaltioiden kanssa ja siteerataan siihen liittyvää asetusta, joka sisältää osatekijät ja tavoitteet. Sen mukaan:

Tiedon kerääminen tai dokumentointi tunnistamattomista poikkeavista ilmiöistä ei kuitenkaan kuulu näihin tavoitteisiin.

Euroopan puolustusvirastolla (EDA) ei ole hallussaan asiakirjoja, jotka vastaisivat tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä.

Koska EDA ei ole koskaan työskennellyt UAP-aiheiden parissa, sillä ei ole hallussaan eikä se saa tässä kysymyksessä esitettyä kuvausta vastaavia asiakirjoja. EDA:lla ei myöskään ole erityisiä pöytäkirjoja tästä asiasta, koska se ei kuulu EDA:n ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön.

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja EU:n siviili-ilmailuviranomaiset voivat vastaanottaa turvallisuusilmoituksia tunnistamattomista ilmassa olevista esineistä, jotka voivat vaarantaa siviili-ilmailun turvallisuuden.

Kerätyt turvallisuusilmoitukset tallennetaan keskitettyyn arkistoon ja analysoidaan ainoastaan turvallisuustarkoituksiin. Siviili-ilmailun poikkeamien ilmoittamisesta, tallentamisesta ja analysoinnista säädetään siviili-ilmailun poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta 3. huhtikuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 376/2014.

Tämän mukaan EU:lla ei ole mitään asiakirjoja tai havaintoja UAP:istä. Mielenkiintoista on kuitenkin viittaus Euroopan lentoturvallisuusvirastoon ja maiden ilmailuviranomaisiin siinä, että tunnistamattomiin esineisiin liittyvistä turvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista voidaan tehdä raportteja ja että tällaiset raportit tallennetaan ja analysoidaan keskitetysti. Tarkemmin ei täsmennetä, onko tällaisia raportteja olemassa ja missä määrin. Asiaa voisi olla syytä tutkia tai tiedustella. Siviili-ilmailun raporttien keräämisen ja käsittelyn osalta viitataan vastaavaan EU:n asetukseen, jossa ei kuitenkaan nimenomaisesti mainita ilmatilassa olevia tunnistamattomia kohteita.

Kysymys 16.5.2008

Euroopan parlamentin jäsen Marios Matsakis (ALDE, Kypros) viittasi 16. toukokuuta 2008 esittämässään kysymyksessä Britannian puolustusministeriön julkaisemiin UFO-tiedostoihin. Koska kerättyjä raportteja ei ole tutkittu kunnolla, mutta myös Euroopan yllä on tehty paljon havaintoja, hän kysyi, tulisiko EU-yksikön tutkia asiaa:

Saanko kysyä, silläkin uhalla, että saatan vaikuttaa epärehelliseltä, onko komissio sitä mieltä, että EU-viranomaisen, mahdollisesti yhteistyössä muiden kolmansien maiden (esim. Yhdysvaltojen ja Venäjän) virastojen kanssa, pitäisi tutkia tätä aihetta perusteellisesti? Onkohan komissio kanssani samaa mieltä siitä, että on tullut aika kiinnittää vakavasti huomiota siihen, onko UFOja olemassa vai ei?

Heinäkuun 25. päivänä 2008 annettu vastaus on hyvin lyhyt. Komissio kiittää kysymyksen esittäjää siitä, että hän on kiinnittänyt huomiota asiaan, mutta toteaa seuraavaa:

Tunnistamattomia lentäviä esineitä koskeva kysymys ei kuulu komission toimivaltaan, eikä sillä ole aikomusta jatkaa asian käsittelyä.

Kysymys 22.1.2004

Euroopan parlamentin jäsenen Sebastiano Musumecin (UEN, Italia) kysymys tuntemattomia ilmakehän ilmiöitä tutkivan elimen perustamisesta esitettiin 22. tammikuuta 2004. Kysymyksessä Euroopan parlamentin jäsen toteaa, että EU:n avaruus- ja tutkimuskeskusten suorittama tuntemattomien ilmakehän ilmiöiden vakava tutkimus ansaitsee erityistä huomiota komissiolta, koska kyse on ilmiöistä, joita ei voida siirtää unionin yksittäisten jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. Euroopan parlamentin jäsen kysyi:

Eikö komissio katso edellä esitetyn perusteella aiheelliseksi edistää ja koordinoida selittämättömiä ilmakehän ilmiöitä koskevaa tutkimusta ja tiedottamista Euroopan laajuisesti ja mahdollisesti antaa tämä tehtävä jollekin erikoistuneelle ja kokeneelle elimelle, kuten SEPRA:lle (Service d’Expertise des Phénomènes Rares Aérospatiaux) Toulousessa tai Euroopan avaruusjärjestölle?

Maaliskuun 1. päivänä 2004 antamassaan vastauksessa komissio muistutti ensinnäkin, että se oli marraskuussa 2003 esittänyt julkaisun ”Space, a new European frontier for an expanding Union”. Komissio oli valmistellut julkaisun tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön ja ESAn kanssa. Vastauksessaan parlamentin kysymykseen komissio viittasi erityisesti toimintasuunnitelmaan Euroopan avaruuspolitiikan toteuttamiseksi. Ja lopuksi:

Eräs erityistoimi, joka saattaa kiinnostaa arvoisaa parlamentin jäsentä erityisesti, koskee hiljattain käynnistettyä toimintaa tutkimuksen kuudennen puiteohjelman yhteydessä. Toimella pyritään edistämään Euroopan kansallisten tutkimusrahoituslaitosten ja kansallisten tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Siihen sisältyy tehtävä, joka koskee erityisesti eurooppalaista maanpäällistä aurinko- ja ilmakehätutkimusta. Tämän pyrkimyksen pitäisi auttaa parantamaan ilmakehän ilmiöiden ymmärtämistä ja tarjoamaan avaruussääpalveluja.

Vastaus pysyy hyvin yleisenä kysymyksen osalta eikä siinä käsitellä erityisesti ufo-aiheita tai tällaisia ilmiöitä tutkivaa eurooppalaista tutkimuskeskusta.

Kysymys 17.3.1998

Vanhempi kysymys on peräisin 17. maaliskuuta 1998, ja sen on esittänyt Euroopan parlamentin jäsen Eryl McNally (PSE, Iso-Britannia) äänestäjän kirjallisen kysymyksen perusteella. Kirjeessä hän viittaa Britanniassa ja Belgiassa tehtyihin havaintoihin ja siihen, että kansallisten ministeriöiden vastaukset ovat hänen mielestään riittämättömiä. Kirjeessä viitataan myös mahdolliseen salailuun. Kirjeen kirjoittaja haluaisikin tiedustella Euroopan kantaa tunnistamattomiin lentäviin esineisiin. Euroopan parlamentin jäsenen kysymys:

Mitä toimenpiteitä komissio katsoo edellä esitetyn perusteella tarvittavan, jotta Euroopan kansalaiset voivat olla varmoja turvallisuudestaan tunnistamattomien lentävien esineiden suhteen? Onko olemassa UFOja koskevaa eurooppalaista politiikkaa tai onko olemassa olevaa politiikkaa syytä kehittää?

Komission vastaus tähän kysymykseen annettiin 15. huhtikuuta 1998, ja se oli hyvin lyhyt, eikä siinä käsitelty tarkemmin:

Komissio katsoo, että sillä ei ole toimivaltaa tässä asiassa.

EU ja UFOt Saksan Bundestagissa

Saksan liittopäivien tieteellinen yksikkö laati vuonna 2009 tilannekatsauksen ”Euroopan unioni ja sen suhtautuminen tunnistamattomiin lentäviin esineisiin”, joka sisältää EU:lle tuolloin tehdyt tiedustelut. Raportin alussa lainataan UFOjen yleistä määritelmää, jonka mukaan UFOt ovat ”… lentävä esine tai optinen ilmiö (…), jota tarkkailija ei voi tunnistaa”. Myös vaihtoehtoinen termi UAP mainitaan. Tämän jälkeen käsitellään Euroopan avaruuspolitiikkaa tuolloin, erityisesti Galileo-satelliittinavigointihanketta ja avaruuspohjaista tilannekartoitusta ja -arviointia. Ranskassa korostetaan UFO-ilmiön käsittelyä CNES:n osastona toimivan GEIPANin kautta.

Deutscher Bundestag Plenarsaal - kuva: Thomasrichter71
Deutscher Bundestag Plenarsaal – kuva: Thomasrichter71

Edellä lueteltujen EU:lle esitettyjen pyyntöjen jälkeen raportti päättyy Ranskan tutkimusministerin Valérie Pécressen 17. kesäkuuta 2009 antamaan tilannekatsaukseen Euroopan ja Ranskan avaruuspolitiikasta, jossa korostetaan avaruusneuvoston kuudennen kokouksen tuloksia.

Loppuhuomiot

Edellä mainituista tutkimuksista ja aloitteista käy ilmi, että EU toimielimenä on toistuvasti tehnyt tutkimuksia, jotka koskevat yleisiä toimintaperiaatteita, mutta jotka eivät ole toistaiseksi johtaneet pysyviin tuloksiin tai jotka on hylätty. Ainoastaan vuoden 1990 päätöslauselmaesitys osoitti, että aiheesta käytiin kattavaa ja asiantuntevaa keskustelua, eikä sen suositusta, jonka mukaan GEIPAN olisi otettava käyttöön keskitetyksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi UAP-havaintoja varten,  valitettavasti noudatettu. Nähtäväksi jää, mitä EU:n nykyisen avaruuspolitiikan yhteydessä tapahtuu ja otetaanko UAP-aihe edelleen huomioon.

 

Artikkelin julkaissut uapcheck.com

 

EU for UAP

UFOt Euroopan Parlamentissa — osa 1

kirjoittanut

Kysymys siitä, onko UAP-aihetta käsitelty tai onko (virallista) tietoa ja asiakirjoja saatavilla, ei rajoitu kansainvälisiin instituutioihin. Tunnetuin lienee Karibianmeren Grenadan YK:ssa vuosina 1975-1977 tekemä aloite perustaa YK:hon UFOja tutkiva osasto, joka ei lopulta johtanut mihinkään jatkotoimiin. Mutta myös Euroopan parlamentille on esitetty pyyntöjä ja aloitteita UFOista/UAP:ista. Tulevien europarlamenttivaalien yhteydessä eurooppalaiset UFO-tutkijat harkitsevat kysyvänsä vaaleissa ehdolla olevilta puolueilta ja ehdokkailta, miten he suhtautuisivat UAP-kysymykseen. On kuitenkin luultavasti epävarmaa, mitä tästä voidaan odottaa, koska aihe on todennäköisesti toissijainen Euroopan muiden nykyisten ongelmien ja haasteiden kannalta.

Tässä vaiheessa haluaisin antaa yleiskatsauksen aiemmista aloitteista ja EU:n komissiolle esitetyistä kysymyksistä sekä niiden tuloksista. Tiedossa on kaksi yksityiskohtaisempaa aloitetta ja neljä parlamentin kysymystä EU:n komissiolle. Vuoden 1990 aloite johti laajaan valiokuntamietintöön, jota tässä siteerataan tarkemmin.

Aloitteet

marraskuun 27. 2023 aloite

Alankomaalainen voittoa tavoittelematon siviilijärjestö UAP Coalitie Nederland (UAP Coalition Netherlands, UAPCN) teki 27. marraskuuta 2023 ehdotuksen parhaillaan tarkistettavan EU:n avaruuslainsäädännön laajentamisesta. UAPCN näkee läheisen yhteyden UAP-ilmiön ja EU:n avaruuslainsäädännön välillä ja ehdottaa UAP:iden etsinnän ja havaitsemisen sisällyttämistä siihen. UAPCN esittää huolensa monisivuisessa asiakirjassa. Siinä esitetään yleiskatsaus, joka koskee lähinnä Yhdysvaltoja, ja mainitaan useita esimerkkejä havainnoista ja videoista, jotka ovat ainakin heidän mielestään selittämättömiä tai vaikeasti selitettävissä.

UAPCN antaa myös konkreettisia suosituksia. Esimerkiksi UAP:istä olisi tehtävä tärkeä osa EU:n avaruusvalvonta- ja seurantapalvelua, ja tässä yhteydessä olisi myös tarjottava mahdollisuus analysoida ja kehittää edelleen anturivalmiuksia UAP:iden havaitsemiseksi. Myös olemassa olevia havaintotietoja olisi tutkittava poikkeamien varalta.

UAP:ista olisi myös tultava tärkeä uusi osa Maan läheisten kohteiden (NEO) palvelua, ja asiaan liittyvät NEO-tiedot olisi analysoitava ja julkaistava. Lisäksi astronauttien tai muiden avaruusjärjestöjen henkilökunnan tekemiä UAP-havaintoja olisi helpotettava huomattavasti ja niitä olisi kohdeltava ilman leimautumista.

UAP-raportointi olisi yhdenmukaistettava ja keskitettävä EU:n jäsenvaltioissa, minkä vuoksi EU:hun olisi perustettava keskitetty UAP-arkisto. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä suositellaan UAP-avaruustutkimusohjelman perustamista EU:n tai ESAn yhteyteen NASAn tapaan.

EU-komissio ei ole vielä antanut palautetta tästä aloitteesta.

Aloite/päätöslauselmaesitys 26. marraskuuta 1990

Belgialainen Euroopan parlamentin jäsen Elio Di Rupo (PSE, Belgia) jätti 26. marraskuuta 1990 päätöslauselmaesityksen Euroopan UFOjen seurantakeskuksen perustamisesta. Päätöslauselmaesitys siirrettiin vuonna 1991 asiasta vastaavalle energia-, tutkimus- ja teknologiavaliokunnalle päätöslauselmaluonnoksen laatimista varten. Esittelijäksi nimitettiin Euroopan parlamentin jäsen Tullio Regge (PSE, Italia). Valiokunnan kokouksessa 29. marraskuuta – 1. joulukuuta 1993 päätöslauselmaesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja jätettiin 2. joulukuuta 1993. Mietinnön sanamuoto oli seuraava:

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ehdotuksesta Euroopan UFOjen seurantakeskuksen perustamiseksi

Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Di Rupon päätöslauselman ”UFOjen eurooppalaisen seurantakeskuksen” perustamisesta (B3-1990/90)

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon energia-, tutkimus- ja teknologiavaliokunnan mietinnön (A3-0389/93)

A. ottaa huomioon, että jo yli puolen vuosisadan ajan yleisö on ollut hämmentynyt tunnistamattomien lentävien esineiden jatkuvasta havainnoinnista

B. ottaa huomioon, että suurimmalle osalle näistä havainnoista on olemassa järkevä selitys, josta yleisö harvoin saa tietoa, ja katsoo, että tarvitaan luotettavampaa ja totuudenmukaisempaa tietoa

C. ottaa huomioon, että hallitsematon parasiittinen uskomus tällaisiin ilmiöihin on yleistymässä suurten kansanosien ja erityisesti koulutettujen ihmisten keskuudessa

D. ottaa huomioon, että SEPRA (Service d’Expertise des Phenomenes des Rentrees Atmospheriques), joka on CNES:n (Centre National d’Etudes Spatiales de Toulouse) osasto Ranskassa, on toiminut yli kymmenen vuotta; ottaa huomioon, että SEPRA on jo vuosikymmenien ajan toteuttanut järjestelmällisesti ja tiiviissä yhteistyössä Ranskan santarmin ja ilmavoimien kanssa tutkimus- ja seurantatoimia, jotka koskevat ”UFOjen” (”tunnistamattomien lentävien esineiden”) havaitsemista,

1. ehdottaa, että SEPRAa pidettäisiin pysyvänä yhteystahona UFO-kysymyksissä EY:ssä ja että sille annettaisiin asema, joka mahdollistaisi tutkimusten tekemisen koko yhteisön alueella. Varat SEPRA:n laajentuneesta tehtävästä mahdollisesti aiheutuviin lisämaksuihin voidaan hankkia Ranskan hallituksen ja muiden EY:n jäsenvaltioiden välisillä sopimuksilla tai tarvittaessa ja asianomaisten hallitusten suostumuksella suoraan SEPRA:n ja muiden EY:n tutkimuslaitosten tai -organisaatioiden välillä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Ranskan edustustolle Euroopan yhteisöissä ja Centre National d’Etudes Spatiales de Toulouselle.

Yleinen huomautus vuoden 1993 raportin lainauksista: Sitaatit on otettu saksankielisestä käännöksestä. Lisäksi tuolloin yleisesti käytettyä lyhennettä ”EY” Euroopan yhteisöstä käytetään viittauksena ”EU:hun”, ja se on hyväksytty.

Jo esityksen tekstissä tuodaan esiin joitakin ilmiön keskeisiä kohtia, kuten ”että valtaosalle näistä havainnoista on olemassa rationaalinen selitys” tai ”puolitieteellisen uskomuksen” hallitsematon leviäminen, joka heijastuu vielä nykyäänkin joissakin UFO-yhteisön piireissä. Raportissa mainittu SEPRA on CNES:n osastona nykyisen GEIPANin edeltäjä.

Sen jälkeen seuraa monisivuinen aiheen perustelu, josta käy ilmi, että kirjoittaja on varsin hyvin perillä asioista, sillä UFO-aiheeseen liittyviä eri näkökohtia käsitellään erikseen. Tämä ei kuitenkaan ole yllättävää, sillä Tullio Reggellä on hyvät yhteydet italialaiseen UFO-ryhmään CISU:un, ja hän on myös saanut heiltä tukea erilaisilla tiedoilla.

Raportissa mainitaan erilaisia hypoteeseja, jotka myös kyseenalaistetaan kriittisesti, kuten kysymys maan ulkopuolisista vierailijoista, superteknologiasta tai sotilaallisista salaisuuksista.

Kriittisesti käsitellään myös joukkotiedotusvälineiden roolia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yleiseen mielipiteeseen ja aiheuttaa sekaannusta raportoinnillaan.

Merkittävä osa väestöstä, jopa teollisuusmaissa, uskoo avaruusolentoteoriaan. ET-teesin kannattajat muodostavat laajan mielipiteiden kirjon, joka vaihtelee ”kontaktiuskovaisista” eli niistä, jotka pitävät kolmannen lajin lähikohtaamisia vakiintuneena tosiasiana ja rutiiniasiana, vakavasti otettaviin UFO-tutkijoihin, jotka ovat kiinnostuneita ilmiöstä mutta lähestyvät kysymystä ilman ennakkokäsityksiä. ET-teesin kannattajat yhdistävät UFOt paranormaaleihin ilmiöihin ja muodostavat käytännössä mystisen yhteisön, joka välttelee kaikenlaista tieteellistä tarkastelua, joka ei ole valmis hyväksymään ennakko-oletuksia.

Tässä yhteydessä mainitaan Voronežin tapaus (Venäjä), jonka mukaan avaruusolennot laskeutuivat sikäläiseen puistoon, ja espanjalainen UMMO-tarina laskeutuneesta UFOsta, joista jälkimmäinen luetaan ”pahimpiin typeryyksiin”. Regge kirjoittaa raportissa:

Parlamentti ei voi kommentoida UFOja. Sen on kuitenkin puututtava asiaan hyvissä ajoin varmistaakseen, että yleisö saa asianmukaista tietoa. Jos toimiin ei ryhdytä ajoissa, seuraava vuosisata ei ehkä olekaan tieteellinen vuosisata, vaan se saattaa olla uuden Hollywood-tyylisen keskiajan alku. Todellinen vaara ei ole avaruusolennot, vaan huonosti perillä olevat ihmiset, joilla on liian vilkas mielikuvitus, ja poliitikot, jotka eivät ole tietoisia ongelmista, joita mystisiin ja loistieteellisiin ideologioihin takertunut hallitsematon yleinen mielipide aiheuttaa.

Lisäksi käsitellään elokuvan ja television yhteyttä myöhempiin UFO-havaintoraportteihin ja median vaikutuksiin. Olisi myös syytä tehdä historiallis-sosiologinen tutkimus siitä, miten yleisön mielikuvitukseen on vaikutettu.

Mietinnössä tuodaan esiin erilaisia mahdollisia selityksiä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtaa myös perinteisten kohteiden väärintulkintoihin, ja siinä lainataan ranskalaisen SEPRA:n tuloksia. Lisäksi mainitaan Belgian UFO-aalto, joka oli tuolloin vielä hyvin voimakasta. Regge kirjoittaa:

Sen sijaan Belgiassa vuoden 1989 lopusta lähtien esitetyt havainnot herättivät huomattavaa vastakaikua. Ilmiötä käsittelevä belgialainen yhdistys SOBEPS on tähän mennessä analysoinut noin 1 500 tapausta. Ilmiön eri ominaispiirteiden vuoksi on syytä noudattaa mahdollisimman suurta varovaisuutta, kun näitä tapahtumia yritetään käyttää todisteena ET-teesin puolesta.

UFOille ei ole olemassa yleispätevää selitystä, vaan tiettyihin havaintoihin voidaan löytää tyydyttävä ratkaisu vain, jos ymmärrämme, että näillä ilmiöillä voi olla hyvin erilaisia syitä, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, …

Toinen johtopäätös on, että muutamat jäljellä olevat selittämättömät havainnot (noin 4 prosenttia) on pidettävä UFOina (tunnistamattomina lentävinä esineinä) sanan varsinaisessa merkityksessä, vain siksi, että selitys puuttuu vielä toistaiseksi tai kenties sattumalta, emme voi pitää ilmiötä lopullisena todisteena emmekä myöskään osoituksena avaruusolentojen olemassaolosta, joilla on huomattavasti korkeammat tekniset kyvyt kuin meillä, mutta tieteen tehtävänä on jatkaa näiden prosessien tutkimista tyydyttävän selityksen löytämiseksi.

Belgian aalto mainitaan edelleen nimenomaisesti raportissa, ja sen arviointia kommentoidaan varovaisesti. Kirjoittaja kommentoi:

Koska suurin osa belgialaisista UFOista näyttää lentävän erittäin matalalla korkeudella ja pienellä nopeudella, ei ole tehty havaintoja, joihin vakavasti otettava keskustelu voisi perustua; yhtä vähän kuin Maasta tehtyjä havaintoja voidaan yhdistää suurinopeuksisiin tutkakontakteihin …

Alusta alkaen todennäköisyys yhteydenotolle avaruusolentoihin on varmasti paljon pienempi kuin selitys muista syistä, ……). On huomattavaa, että kaikki havainnot tehtiin Belgiassa, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (tietääkseni) Ranskassa (5. syyskuuta 1991), mutta hyvin lähellä Belgian rajaa.

Jossain vaiheessa Regge mainitsee yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden harkinneen tahallista petosta. Raportissa viitataan kuitenkin myös selittämättömiin havaintoihin, erityisesti valovoimaisiin kohteisiin, jotka liittyvät aiemmin tuntemattomiin ilmakehän ilmiöihin. Myös pallosalama-ilmiöön vedetään yhtäläisyyksiä.

Tämän jälkeen Regge kirjoittaa omista yrityksistään keskustella lentäjien kanssa siitä, missä määrin he olivat tehneet omia havaintojaan. Vain yksi todistaja löytyi:

Alitalian lentoemäntä oli sadoista haastateltavista ainoa, joka kertoi minulle kohtaamisestaan UFOn kanssa lennolla Rooma-Venetsia-reitillä. Koneen laskeutuminen Tesseran lentokentälle ei onnistunut voimakkaan pilvipoutaisuuden vuoksi, vaan koneen oli lennettävä Ronchin lentokentälle. Lähestymisvaiheessa lentokoneen mukana oli kolme kirkkaanvihreää palloa, jotka olivat arviolta noin 100 metrin päässä. Nämä pallot jättivät jälkiä myös maatutkaan, ja matkustajat näkivät ne.

Sääolosuhteiden vuoksi hän näkee yhteyden ilmakehän ilmiöön. Hän on saanut havaintoraportteja myös omalta tuttavapiiriltään:

Lopuksi Milanon lähellä kaksi toimittajan tuttavaa, intohimoisia tähtiharrastajia, tarkkailivat meteoriparvea yöllä. Yhtäkkiä taivaan pimensi hyvin suuri kappale, jonka takaseinästä nousi vihertäviä liekkejä ja joka liikkui hitaasti. Tämä havainto aiheutti aikoinaan melkoisen kohun alueella.

On mielenkiintoista huomata kertomuksen kohta, jonka mukaan kirjoittaja kirjoitti kaikille EU:n ilmavoimille, mutta sai yksityiskohtaisen vastauksen vain Italiasta:

Esittelijä kirjoitti kaikille EY:n jäsenvaltioiden ilmavoimille ja sai tyhjentävän vastauksen ainoastaan Italian ilmavoimien pääesikunnalta sekä luettelon kaikista viime vuosikymmenen aikana havaituista ilmiöistä, joista on tehty 32 havaintoa vuonna 1982, eikä niihin sovelleta sotilaallista salassapitovelvollisuutta. Yleisesti ottaen UFO-havainnot näyttävät lisääntyvän Italian rannikoilla. Esitteessä ei ole mitään selityksiä UFOjen luonteesta, eikä siinä missään tapauksessa kerrota sotilashenkilöstön tekemistä havainnoista, vaan kyseessä on pikemminkin luettelo Italian ilmavoimien keräämistä erilaisista todistuksista.

Ranskan ilmavoimat pyysi kohteliaassa kirjeessään toimittajaa ottamaan yhteyttä SEPRAan, jonka kanssa se on tehnyt aktiivista yhteistyötä jo pitkään.

Muut ilmavoimat joko eivät vastanneet tai kieltäytyivät pyynnöstä sillä perusteella, että nämä tiedot kuuluvat sotilassalaisuuden piiriin (Espanja) ja että ne eivät missään tapauksessa ole erityisen merkityksellisiä, tai sillä perusteella, että virasto, johon olin ottanut yhteyttä, ei ollut toimivaltainen tässä asiassa (Saksan liittotasavalta), mutta tarkentamatta kuitenkaan, mikä yksikkö oli toimivaltainen. Espanjan ilmavoimat kumosi äskettäin sotilassalaisuuden ja julkaisi luettelon huomautuksista, joista yksi muistuttaa jossain määrin edellä mainittua Alitalian tapausta. Kaikkien maiden ilmavoimat ovat vuosien ajan pitäneet UFO-havainnot salassa, koska pelättiin — mikä myöhemmin osoittautui täysin perusteettomaksi — että nämä ilmiöt liittyisivät Neuvostoliiton salaisiin aseisiin. Jälkimmäinen puolestaan piti hallussaan olevat tiedot salassa samoista syistä.

Johtopäätöksissä korostetaan Euroopan tasolla toimivan UFO-keskustoimiston hyödyllisyyttä:

Voisi olla hyödyllistä perustaa keskustoimisto, joka kerää ja koordinoi UFOja koskevia tietoja koko EY:n alueella. Ennen kaikkea se voisi torjua yleisöä huolestuttavien, hallitsemattomien huhujen tulvaa ja toimia keskuksena lukuisille tällaisille havainnoille, kuten äskettäisessä tapauksessa, jossa meteoriitti putosi Adrianmeren yllä. Lopuksi tällainen keskus voisi tarjota tärkeää tietoa harvinaisten ilmiöiden olemassaolosta ja luonteesta nykyisten organisaatioiden pohjalta. Koska SEPRA on hankkinut merkittävää kokemusta tällä alalla, looginen ja kustannuksiltaan edullinen seuraus olisi antaa sille eurooppalainen asema, jonka ansiosta se voisi suorittaa tutkimuksia ja tiedotustoimia koko EY:n alueella.

Mietintöön on liitetty liite, joka sisältää ehdotuksen vastaavaksi päätöslauselmaksi. Liite puuttuu käytettävissäni olevasta saksankielisestä käännöksestä, mutta pystyin kääntämään sen ranskankielisestä versiosta:

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ВЗ-1990/90)

N. DI RUPOn työjärjestyksen 63 artiklan mukaisesti jättämä päätöslauselmaesitys Euroopan UFOjen tarkkailukeskuksen perustamisesta.

Euroopan Parlamentti

A. ottaa huomioon, että kansalaiset ovat useiden vuosien ajan väittäneet havainneensa selittämättömiä ilmiöitä useiden Euroopan maiden yläpuolisella taivaalla

B. ottaa huomioon, että viime kuukausina myös luotettavat henkilöt, tiedemiehet ja sotilashenkilöstö ovat havainneet selittämättömiä ilmiöitä, jotka on rinnastettu ”UFOihin” (tunnistamattomiin lentäviin esineisiin)

C. ottaa huomioon useista Euroopan yhteisön jäsenvaltioista marraskuun 5. ja 6. päivän välisenä yönä 1990 saatujen todistajanlausuntojen suuren määrän

D. ottaa huomioon, että osa väestöstä on huolissaan näiden ilmiöiden yleisyydestä

1. kehottaa komissiota perustamaan lyhyellä aikavälillä ”eurooppalaisen ufojen seurantakeskuksen”;

2. ehdottaa, että tämä eurooppalainen ufohavaintokeskus kerää kaikki Euroopan kansalaisten ja laitosten (sotilaallisten ja tieteellisten) ilmoittamat hajanaiset havainnot ja järjestää tieteellisiä havaintokampanjoita;

3. ehdottaa, että keskusta hallinnoi Euroopan yhteisön komissio ja kahdentoista jäsenvaltion asiantuntijoista koostuva pysyvä komitea.

Ehdotuksen hyväksymisestä huolimatta Euroopan parlamentti ei antanut vastaavaa päätöslauselmaa, mikä johti myös keskusteluun sen syistä. Edoardo Russo Italian CISU:sta, joka tunsi Tullio Reggen henkilökohtaisesti, antoi tietoja keskustelun aikana:

Toimitin Tullio Reggen sihteerille joitakin asiakirjoja, ja meillä oli sen jälkeen hyvät suhteet, (…) olimme molemmat puhujina UFO-konferenssissa Torinon ammattikorkeakoulussa vuonna 2001, ja hän oli vierailevana puhujana kansainvälisessä kongressissamme Saint Vincentissä vuonna 2007.

Hän on toistuvasti kertonut (ja kirjoittanut), mitä oli tapahtunut: hän oli tarjonnut harkitun mielipiteensä, jonka mukaan EU:n komiteaa ei tarvita niin kauan kuin GEPAN on olemassa ja sille voidaan antaa eurooppalainen asema. Tämä päätelmä ei koskaan tullut yleiskokouksen käsiteltäväksi, koska parlamentin toiminta päättyi (vuonna 1994).

Hänen päätelmäänsä vastusti kaksi brittiläistä kansanedustajaa, mutta ei poliittisen vastustuksen vuoksi: he olivat työväenpuolueen jäseniä, eli samaa sosialistiryhmää, johon Tullio Regge kuului. He kävivät omaa (tyypillisesti brittiläistä) taisteluaan uusia EU:n aiheuttamia lisäkuluja vastaan. Hän oli peräänantamaton ja yhtä ironinen kuin aina, kun hän kertoi meille tämän: ”he eivät olleet ymmärtäneet asiasta mitään”.

Edoardo Russo antoi minulle kiitettävästi myös joitakin lisätietoa Tullio Reggen elämäkerrasta CISU-lehdessä aiemmin julkaistun artikkelin yhteydessä:

Tullio Regge on yksi Italian tunnetuimmista tiedemiehistä. Hän syntyi Torinossa vuonna 1931, valmistui fysiikan kandidaatiksi vuonna 1952 ja suoritti opintojaan Rochesterin yliopistossa (New York) vuosina 54-56. Hän on ollut Torinon yliopiston suhteellisuusteorian professori vuodesta 1962. Vuosina 1965-1979 hän teki tutkimusta Princetonin (Yhdysvallat) maineikkaassa Institute for Advanced Studies -instituutissa.

Hänen panoksensa suurenergiafysiikan alalla ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, ja hän on tehnyt tärkeitä tutkimuksia törmäysten relativistisesta teoriasta, matalien ilmakehien ilmiöistä ja diskreetistä gravitaatiosta, joista hän on saanut useita tieteellisiä palkintoja (Amerikan fysikaalisen seuran Heineman-palkinto vuonna 1964, Einstein-mitali vuonna 1979, Euroopan fysikaalisen seuran Powell-mitali vuonna 1987).

Opetus- ja tutkimustyönsä lisäksi hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleita (vuodesta 1978 lähtien hän on tehnyt yhteistyötä La Stampa -päivälehden kanssa) ja kirjoja (…) ja osallistunut intensiivisesti tieteen popularisointiin (…) sekä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin sitoumuksiin erityisesti vammaisten hyväksi.

Hänet valittiin PCI:n puolueettomana jäsenenä Euroopan parlamenttiin vuonna 1990, jossa hän on energia-, tutkimus- ja teknologiavaliokunnan jäsen. Hän on vannoutunut paranormaalien ilmiöiden skeptikko ja tukee Italian paranormaaleja väitteitä valvovan komitean (CICAP) aloitteita ja osallistuu sen toimintaan.

Saint Vincentissä vuonna 2007 pidetyn kansainvälisen konferenssin osallistujat (vasemmalta): Gian Paolo Grassino (CISU), tähtitieteilijä Guido Cossard, Paolo Toselli (CISU), entinen Euroopan parlamentin jäsen Tullio Regge, toimittaja Piero Bianucci (Kuvan oikeudet: Maurizio Morini, CISU).
Saint Vincentissä vuonna 2007 pidetyn kansainvälisen konferenssin osallistujat (vasemmalta): Gian Paolo Grassino (CISU), tähtitieteilijä Guido Cossard, Paolo Toselli (CISU), entinen Euroopan parlamentin jäsen Tullio Regge, toimittaja Piero Bianucci (Kuvan oikeudet: Maurizio Morini, CISU).

Tullio Regge (oikealla) ja CISU:n puheenjohtaja Gian Paolo Grassino Saint Vincentissä vuonna 2007 (Kuva: Edoardo Russo, CISU).
Tullio Regge (oikealla) ja CISU:n puheenjohtaja Gian Paolo Grassino Saint Vincentissä vuonna 2007 (Kuva: Edoardo Russo, CISU).

Tullio Regge kuoli lokakuussa 2014.

 

Artikkelin julkaissut uapcheck.com

Pentagonin uusimman raportin mukaan UFOt ovatkin vain armeijan salaisia kokeita

Pentagonin raportissa todetaan, että 1950- ja 60-luvuilla tehtyjen UFO-havaintojen lisääntyminen johtui Yhdysvaltojen kehittyneiden vakoilulentokoneiden ja avaruusteknologian testeistä.


lue raportti: https://eksopolitiikka.fi/eksopolitiikka/aaron-vuoden-2024-ufo-raportti-ensimmainen-nide/

https://www.aaro.mil/Portals/136/PDFs/AARO_Historical_Record_Report_Vol_1_2024.pdf


Viranomaiset sanoivat myös, ettei ole ”mitään todisteita” siitä, että Yhdysvaltain hallitus olisi kohdannut avaruusolentoja.

Suurin osa UFO-havainnoista oli tavallisia Maapallolta tulleita esineitä, todetaan kongressille perjantaina toimitetussa raportissa.

Pentagonin viranomaiset myönsivät kuitenkin, että heidän tutkimuksensa ei vaimenna kansanomaisia uskomuksia muukalaisvieraista.

”Televisio-ohjelmien, kirjojen, elokuvien leviäminen sekä valtava määrän internetin ja sosiaalisen median sisältöä, joka keskittyy UAP:hin liittyviin aiheisiin, on todennäköisesti vaikuttanut julkiseen keskusteluun tästä aiheesta ja vahvistanut näitä uskomuksia joissakin väestöryhmissä”, raportissa sanottiin.

Raportti on osa Yhdysvaltain hallituksen laajaa julkista pyrkimystä tutkia UFOja — tai kuten viranomaiset niitä kutsuvat, ”tunnistamattomia poikkeavia ilmiöitä” (UAP).

Ponnisteluihin on kuulunut julkisia tapaamisia NASAn viranomaisten kanssa ja kuulemisia kongressissa.

Pentagonin All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) -yksikön laatimassa raportissa todetaan, että popkulttuuri on vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen.

Tutkijoiden mukaan ”erityisen sitkeä narratiivi” on se, että valtio on löytänyt avaruusaluksia ja avaruusolentojen jäännöksiä ja että se on vehkeillyt pitääkseen salassa avaruusolentotutkimustoimintansa.

Pentagonin tiedottaja sanoi, että viranomaiset olivat suhtautuneet raporttiin ennakkoluulottomasti, mutta eivät yksinkertaisesti löytäneet todisteita Maan ulkopuolisista vierailijoista.

”Kaikissa tutkintatoimissa kaikilla luokittelutasoilla päädyttiin siihen, että useimmat havainnot olivat tavallisia esineitä ja ilmiöitä, jotka olivat seurausta vääristä tunnistuksista”, kenraalimajuri Pat Ryder kertoi toimittajille.

Gallupin vuonna 2021 tekemän kyselyn mukaan hieman yli 40 prosenttia amerikkalaisista uskoo, että avaruusalukset ovat vierailleet Maassa, ja tämä luku oli kaksi vuotta sitten 33%.

AARO tutki arkistoja ja salaisia asiakirjoja sekä tarkasteli kaikkia valtion virallisia tutkimuksia vuodesta 1945 lähtien.

Tutkijat jäljittivät huhuja avaruusaluksista ja havaitsivat esimerkiksi, että vuonna 1961 vuotaneeksi väitetty muistio UFOista ei ollut aito ja että UAP-tutkintaorganisaation keräämä näyte ”avaruusaluksesta” ei ollutkaan valmistettu Maan ulkopuolisesta materiaalista vaan pääasiassa magnesiumista, sinkistä ja vismutista.

Raportissa luetellaan uusia teknologioita, joiden tutkijat uskovat johtaneen UAP-raporttien lisääntymiseen 1950- ja 60-luvuilla.

Niihin kuuluivat muun muassa korkealle nousevat ilmapallot — joista yksi herätti UFO-spekulaatioita, kun se syöksyi alas Roswellin lähellä New Mexicossa vuonna 1947 – ja U-2-vakoilukone.

CIA:n arvion mukaan yli puolet tuolloin tutkituista UFO-raporteista todettiin Yhdysvaltain tiedustelulennoiksi.

Useissa salaisissa tutkimushankkeissa kehitettiin pyöreitä tai lautasen muotoisia lentokoneita, jotka sopivat kansan mielikuvituksessa esiintyvään kuvaan avaruusolentojen aluksista, kuten kanadalainen VZ-9AV Avrocar-hävittäjäpommikone, joka oli suunniteltu nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan.

The VZ-9 Avrocar undergoing testing at NASA's Ames Research centre in California in 1960VZ-9 Avrocar testeissä NASAn Amesin tutkimuskeskuksessa Kaliforniassa vuonna 1960. kuva: Getty Images/NASA

Yhdysvaltain hallitus toteutti vuosikymmenien ajan useita UAP-tutkimusohjelmia, mutta suuri osa Maan ulkopuolisesta tutkimuksesta pidettiin kuitenkin salassa.

Vaikka kylmä sota kiihdytti teknologista kehitystä, raportissa todettiin, että ”UAP-sisältö populaarikulttuurissa on nyt laajemmalle levinnyt kuin koskaan”, mikä johtuu tutkijoiden mukaan luottamuksen puutteesta Yhdysvaltain hallitusta kohtaan ja avaruusolentoihin liittyvän verkkosisällön suosiosta.

AARO:n mukaan UAP-havaintoja tehdään edelleen 50-100 kuukaudessa, ja spekulaatiot hallituksen salailusta ovat jatkuneet.

Vuonna 2023 entinen tiedustelu-upseeri David Grusch todisti kongressin komitean edessä, että hän uskoo Yhdysvaltain hallituksen pitävän hallussaan avaruusolentoja ja avaruusaluksia. Grusch sanoi perustavansa lausuntonsa asiakirjoihin, nauhoituksiin ja kollegojen kanssa käytyihin keskusteluihin.

AARO on luvannut julkaista myöhemmin uuden raportin, jossa tarkastellaan uudempia havaintoja ja huhuja.

 

Artikkelin julkaissut BBC

Avaruusolennot ovat todellisia ja ne lymyävät Vatikaanin arkistoissa

Vatikaanin sisäpiiriläinen paljasti, että Vatikaanin suljetuissa arkistoissa on piilossa juttuja.

Tohtori Jose Funes, Vatikaanin observatorion johtaja, ehdottaa, että Vatikaanilla saattaa olla todisteita kehittyneestä Maan ulkopuolisesta elämästä, jota saatetaan piilotella kansalaisten silmiltä.

Tri. Jose Funes jo vuonna 2008 sanoi, että ulkoavaruudessa saattaa olla älykkäitä olentoja. Aivan samalla tavalla kuin Maapallolla on useita eri elämänmuotoja, niin voi älykästä elämää olla myös avaruudessa. Ja jotkut olennot saattaisivat olla vapaita perisynnistä.

Lachezar Filipov, Bulgarian tiedeakatemian avaruustutkimusinstituutin varajohtaja, sanoi vuonna 2009, että jopa katolisen kirkon keskus, Vatikaani, olisi hyväksynyt avaruusolentojen olevan olemassa, ja että vuonna 2010 paavin astronomi Guy Consolmagno sanoi, että älykkäitä avaruusolentoja saattaa elää tähdissä ja että niillä todennäköisesti on sielut.

Edesmennyt Kansojen evankelioimisen seurakunnan prelaatti Corrado Balducci, Rooman kuurian teologi, ehkä selvimmin puhui avaruusolentojen olemassaolon puolesta. Balducci on sanonut useasti avaruusolentojen olevan todellisia, ja että avaruusolennot ovat keskuudessamme.

Vasemmalta oikealle: José Funes , Lachezar Filipov , Guy Consolmagno , Corrado Balducci
Vasemmalta oikealle: José Funes , Lachezar Filipov , Guy Consolmagno , Corrado Balducci

Funes, Filipov, Consolmagno ja Balducci vahvistavat sen, että Vatikaanilla voi olla todisteita avaruusolennoista. Heidän lisäkseen 1920-luvulla koulutettu venäläinen tiedemies professori Genrikh Mavrikiyevich Ludvig kykeni tutkimaan muinaisia käsikirjoituksia hänen vierailullaan Vatikaanin kirjastossa, jotka sisälsivät tietoja avaruusolentojen vierailusta planeetallamme. Professori Ludvig mainitsi, että kirjastossa oli käsikirjoituksia alkemiasta ja muinaisista koodeista.

Historiaa on salattu suurimmassa, pitkäikäisimmässä operaatiossa koskaan, ja Vatikaanilla on tiedossaan sen salaisuudet.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot