Metafyysisistä käsitteistä, toinen osuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli metafysiikkaa. Tämä on kanavoinnin toinen osuus.


Sallikaa meidän puhua metafysiikan ideasta neljännen tiheyden todellisuuden läpi tarkasteltuna, jota olette luomassa yhteiskuntaanne tänä aikana.

Kaikki ideat, joista me olemme puhuneet ja eri tasot, joiden läpi näitä symboleja kanavoidaan persoonan kautta fyysiseen todellisuuteen alkavat muuttua paljon henkilökohtaisemmiksi. Kuten me olemme sanoneet, kaikki kanavoivat, omalla tavallaan. Siksi tämä idea tulee käyttämään hyväksi korkeamman itsen tietoista tunnustamista ja suoraa kommunikaatiota tuon tietoisuuden osan kanssa.

Tulette huomaamaan, että henkilöt planeetallanne voivat alkaa nähdä itsensä näinä symboleina, joita he aiemmin ovat pitäneet itsensä ulkopuolisina, jotka edustavat kykyjä joita he ilmaisevat. Tämä ei tarkoita sitä, että teistä tulee korttipakkoja, teekuppeja täynnä lehtiä, ei. Mutta tulette ymmärtämään. Identifioidutte täydellisesti arkketyyppisen heijastuksen kanssa, jota symboli edustaa, ja näin tekemällä teistä tulee yhtä energian kanssa, jota käytitte alitajunnastanne / massatietoisuuden tasolta muodostamaan tuon symbolin itsellenne.

Toisin sanoen, näette tasan tarkkaan miten valitsitte tämän tietyn symbolin, mitä se kuvastaa, miksi valitsitte sen, ja näin suoraan aistimalla voitte sallia itsenne poistaa itseltänne tarpeen jollekin erityiselle työkalulle ja yksinkertaisesti toimia jatkuvassa tietämisen tilassa, joka voi aina olla yhteydessä omiin syihinsä, sen omiin ajatuksien jatkeisiin, sen omiin tuntemisen jatkeisiin ja sen yhteisiin uskomuksiin kokonaismassatietoisuudessa, kun se transformoituu.

Tulette huomaamaan, että metafysiikalla tulee olemaan kyky muuttua fysiikaksi, tietyssä mielessä. Niinkuin me olemme jo kuvanneet, fyysikot alkavat havaita planeetallanne, että tietoisuus on tekijä. He alkavat, ja ovat jo alkaneet, ottaa tietoisuuden mukaan yhtälöihinsä. Ja yhtäläisyydet nyt olemassaolevien metafysiikan muotojen kanssa alkavat kasvaa fysiikan kanssa, niinkuin te sen ymmärrätte, kunnes nämä molemmat muuttuvat yhdeksi ideaksi.

Tämä voi olla joillekin fyysikoille ja metafyysikoille planeetallanne kauhistus; mutta tämä johtuu vain tuomitsemisesta, jota heillä on toisiaan kohtaan. Voitte yksinkertaisesti tunnustaa, että se on saman asian tutkimista polarisoidusta näkökulmasta; fysiikasta tulee metafysiikkaa, metafysiikasta fysiikkaa.

Fyysikoista tulee metafyysikoita sallimalla itsensä tunnustaa sen aktiivisen roolin, joka tietoisuudella, aineettomalla substanssilla, on fyysisessä maailmassa.

Metafyysikoista tulee fyysikoita sallimalla itsensä tunnustaa, että se mitä he ovat aiemmin pitäneet pyhänä, pelkän fyysisen tuolla puolen, on itse asiassa sulautumassa ekstaattiseksi fyysisyyden laajentumaksi, joka tunnustaa, että fyysisellä olomuodolla on myös henki. Se ei ole aineetonta olomuotoa vähäisempi, ja järkeily siitä on yhtä validia ja yhtä elettävää kuin mikä tahansa muukin idea, joka pyrkii piilottamaan ymmärryksen omalta tietoisuudeltanne, niinkuin sen termin käyttö, jota olette metafysiikasta monasti käyttäneet, vihjaa, eli okkultismin, joka tarkoittaa piilotettua.

Molemmat ideat ovat yhteensulautumassa, koska ne sallivat toinen toisensa omiin kokemusmaailmoihinsa. Molemmat tunnustavat, että kokemus itse on määräävä tekijä, ja että kaikki todisteiden ideat fysiikan puolelta ja todistamattomuudet, okkultismin väistämättömyys, metafysiikan puolelta ovat näkökulmien ääripäitä, jotka ovat syntyneet vain toisen pään tuomitsemisesta.

Fysiikka on harmoniassa kokemuksellisen itsen kanssa; jopa ei-fyysinen kokemuksellinen itse ja metafysiikka ovat harmoniassa sekä ei-fyysisen että fyysisen itsen kanssa, ja voidaan ymmärtää, että näiden kahden välillä ei todellakaan ole minkäänlaista eroa, ei-fyysisen ja fyysisen todellisuuden, muutoin kuin se ero minkä olette itse luoneet.

Lopullinen perspektiivi, vaikkakaan ei viimeinen, vaan ainoastaan tämän tietyn kahtiajaon tietyn tutkailun mielessä tässä tietyssä elämän sekvenssissä, on ymmärtää fyysisesti ja metafyysisesti, että kaikki maailmassanne ovat ideoita: yksinkertaisesti ideoita, perspektiivejä, näkökantoja.

Siitä voidaan ekstrapoloida, että niinkuin me olemme jo fysiikan ja metafysiikan näkökulmasta ymmärtäneet, avaruus/aika on tietoisuuden, havaintojen jatke ja näin monin tavoin illuusio, paitsi silloin kun haluatte sitä soveltaa, voitte nyt ymmärtää, että kaikki asiat ovat täten samanaikaisia, ja että kaikki avaruus on läsnä tässä ja nyt.

Kun te tulette tietoisiksi siitä, että sekä fysiikka että metafysiikka yksinkertaisesti ovat ideoiden luomista, voitte silloin nähdä, että seuraava askel on tunnustaa oma itse ideana ja tällä tavoin jokainen yksilö tulee toimimaan omana fyysikkonaan ja metafyysikkonaan samanaikaisesti, tunnustaen ei-fyysisen ja fyysisen maailman validiteetin, ei-fyysisen ja fyysisen maailman samanarvoisuuden ja näin he kykenevät elämään molemmissa tietoisesti, samanaikaisesti. He voivat olla samaan aikaan molemmissa eikä kummassakaan.

Sallikaa minun valaista, että tämä on yksi niistä syistä miksi teidän länsimaisessa kulttuurissanne, kun se kohtasi Amerikan intiaanikulttuureita, ette löytäneet yhteistä perustaa ymmärtää toinen toistanne.

Tunnustakaa, että Amerikan intiaanikulttuuri oli olemassa tietoisesti, sekä fyysessä että ei-fyysisessä todellisuudessa, kun taas länsimainen kulttuuri, joksi te sitä nimitätte, oli olettanut vain fyysisen todellisuuden olevan totta, ja kaikki muu oli vain mielikuvitusta, eikä se kiinnittänyt paljoakaan huomiota ei-fyysisen mahdollisiin vaikutuksiin elämässänne. Tämä on ollut ja edelleen on näiden kahden kulttuurin välisen kahtiajaon idea.

Syy sille, miksi he kohtasivat silloin kun kohtasivat, ja ajoitus jonka he olivat luoneet, oli aloittaa yhteensulautuminen, jota te nyt alatte tutkia itse, kahden todellisuuden yhteensulauttaminen, fyysisen ja ei-fyysisen, ulkoisen tietoisuuden ja unitietoisuuden, linkin ja sillan avulla jota me nimitämme mielikuvitukseksi, niin että maailmanne voi muuttua oman vakaumuksenne tuotteeksi, omaksi suunnaksenne, omaksi voimaantumiseksenne, omaksi valinnanvapaudeksenne. Nämä ovat aina olemassa huolimatta siitä mitä kuka tahansa fyysikko tai metafyysikko haluaa teille sanoa omaa egoa paisuttaakseen. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa tehdä yhtään mitään; ei ole olemassa yhtä ainoaa polkua. Jos olisi, olisi olemassa vain yksi henkilö.

Tunnustakaa, että on niin monta eri polkua kuin on henkilöitäkin. Itse asiassa jokainen henkilö on oma polkunsa, ja tulette tietämään, että tietynlaisen fysiikan ja tietynlaisen metafysiikan tarpeen ideat tulevat sekoittumaan yksinkertaisesti oman itsen kokemisen prosessiin. Kokemukseen itsessään, Kaiken Sen Mikä On kokemiseen, jota jokainen teistä itse yksilönä ja kollektiivisesti on.

Kysymys: Haluaisin kysyä kysymyksen kahdesta psykologisesta termistä, joita käytämme kuvaamaan energiaa ja joita kutsutaan energian siirroksi ja energian vastasiirroksi. Miten energian siirtyminen tapahtuu kanavassa teidän näkökulmastanne ja mikä on tuon energian vastasiirto, kun se vaikuttaa kanavaan?

Vastaus: Kiitos. Perusmerkityksessä vastaus molempiin kysymyksiisi on sama, ja se on jotain mitä yhteiskunnassanne edelleen ymmärretään vähän, mutta se on jotain minkä voit tunnustaa olevan mukanasi aina, ja yksi sana joka määrittää ja kuvaa mekanismia joka synnyttää sekä siirron että vastasiirron on mielikuvitus.

Mielikuvitus on dimensio itsessään, ja siinä ulottuvuudessa se on hyperavaruus, Kaikki Se Mikä On, keskipiste jonka läpi tapahtuu monia yhteensulautumisia, luomistapahtumia, siirtoja, vaihdantaa, muokkauksia.

Minä sulaudun mielikuvituksen dimensiossa fyysisen kanavan fyysiseen tietoisuuteen ja muodostan kolmannen persoonan, jonka te havaitsette, joka on yhdistelmä mielikuvituksen tietoisuudesta ja kanavan omasta. Ja tällaisella kahteen suuntaan tapahtuvalla liikkeellä fyysisen kanavan tietoisuus menee omaan mielikuvituksen ulottuvuuteensa; samalla tavalla minun menee omaani. Se on näin jatkuvassa virtauksessa, liikkuu edestakaisin, syy ja seuraus samassa tapahtumassa. Mitään erillisyyttä ei ole. Se on yksi ja sama asia. Aina on automaattisesti polariteetti, vaikka koettekin liikettä. Se on yksinkertaisesti sulautuminen ja mielikuvituksen ulottuvuudeksi itsessään muuttuminen, jossa havainnon muutokset voivat tapahtua. Selventääkö tämä ideaa?

Kysymys: Kyllä. Holografisessa mallissa, kun me lähdemme liikkeelle säteestä tai siemenestä, ja irtaudumme mielikuvitukseen, olisiko referenssisäde mielikuvitus?

Vastaus: Tavallaan. Korkeamman tietoisuutesi alkuperäissäteen aikaansaama interferenssikuvio, sekä fyysisen persoonasi referenssisäde, niiden interferenssi, itse asiassa on ulottuvuus, joka yhdistää nuo kaksi, joka linkittää nuo kaksi. Siksi me olemme sanoneet, että mielikuvitus on linkki korkeamman tietoisuutenne, tai uni-itsenne, ja fyysisen tietoisuuden, fyysisen todellisuuden välillä. Alkuperäisen säteen ja referenssisäteen tuottama interferenssikuvio on kahden säteen välinen vuorovaikutus, mutta kuten sanottua, te ette ole kumpikaan, alkuperäinen säde eikä referenssisäde, vaan kahden polariteetin välinen interaktio.

Näin te olette oikeasti mielikuvitus ja mielikuvituksen ulottuvuus. Kaikki siirrot ja vastasiirrot ovat yksinkertaisesti kaikkien mukana olevien henkilöiden sulautumista, vuorovaikutuksessa mukana olevien tietoisuuksien sulautumista, jotka muuttuvat itse vuorovaikutukseksi. Se mistä minä tulen, ja minne fyysisen kanavan tietoisuus menee, on vuorovaikutuksen itsensä keskipiste.

Me olemme monesti määritelleet sen analogiana, kuin kanavan fyysinen tietoisuus katoaisi päiväuneen. Tämä on mielikuvituksessa olemisen fyysinen analogia. Se mitä tapahtuu on molempien tietoisuuksien polariteettien ilmaisu vuorovaikutuksena itsenään, joka muuttuu ulottuvuustodellisuudeksi, joka on kaiken keskellä. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä. Kiitos. Onko fyysisessä olennossa jossain kohtaa paikka, jonka voimme visuaalisesti nähdä, josta mielikuvitus löytyy?

Vastaus: Voitte ymmärtää sen kolmiyhteyden keskipisteeksi, kolmiomuodon kantapisteet ovat käpylisäkkeen kohdalla sekä siinä kohtaa, missä selkäranka yhdistyy fyysisiin aivoihin. Vaikka tämä ei geometrisesti kuvaakaan kolmiota, energeettisesti se on sitä. Keskipisteessä on eräänlainen musta aukko, portti, sekä musta että valkoinen aukko, siirtymäpiste, aivojen kahden puoliskon välisessä keskipisteessä.

Aivojen keskipisteessä on pieni joukko soluja, jotka koskettavat molempaa aivopuoliskoa, joka säätelee mustan/valkoisen aukon energiaa fyysisiin aivoihin, ja näistä kahdesta ydinsiemenestä kasvavat aivot. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Tapahtuuko osa tästä vastasiirrosta aivojen keskipisteen kautta?

Vastaus: Kaikki.

Kysymys: Kaikki siirto myös?

Vastaus: Kaikki. Voitte havaita, että jokaisen kehon solun keskipisteessä on myös mustia ja valkoisia aukkoja, ja se voi näyttää vaikutukselta, joka tulee kaikkialta eikä juuri mistään; mutta siten kuin määrittelette fyysisten aivojen idean mentaalisuuden, joka on tietoisuutenne projektio fyysisyyteen, kontrolliverkkona, voitte yksinkertaisesti tunnustaa pääasiallisen aivojenne keskuksessa olevan mustan/valkoisen aukon, josta kaikki siirrot ja vastasiirrot luodaan.

Kysymys: Voiko siirto ja vastasiirto olla millään tavalla negatiivinen?

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Miten?

Vastaus: Yksinkertaisesti, kun se luodaan, koska olette fyysisiä olentoja, se edelleen prosessoidaan keinotekoisen persoonakonstruktin prisman läpi, niiden uskomusten läpi joita persoonalla on, joka voi suodattaa näitä ideoita, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Siirron alkupiste ei ole kumpaakaan polariteettia, mutta on mahdollista muodostaa takaisinkytkentä, resonanssi; positiivinen tai negatiivinen harmoninen resonanssi, heijastamalla prisman läpi, jossa uskomukset, emootiot ja ajatukset kytkeytyvät toisiinsa siirrossa. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä. Jotta voisi olla positiivinen siirto ja vastasiirto…

Vastaus: Persoonan pitää olla salliva.

Kysymys: Kanavan tai olennon suhteen, joka on…

Vastaus: Sallimus ja luottamus. Tämä on persoonaprisman selkeyttämisen alku, mikä mahdollistaa positiivisen harmonian fyysisen persoonan ja siirron alkupisteen, korkeamman tietoisuuden, välillä. Yhteensulautuminen.

Kysymys: Joten ei ole mahdollista, että energiajärjestelmä voisi ohittaa meedion persoonakonstruktia?

Vastaus: Voi esiintyä eri määriä ohittamista, mutta alkuperäisen tietoisuuden osia on pakko olla läsnä, paitsi silloin kun tapahtuu täydellinen ruumiinvaihdos, walk-in. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä, ja sitten se ei enää olisi kanavointia. Se olisi…

Vastaus: Vaihdantaa…

Kysymys: Energianvaihdantaa.

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Onko jotain mitä voisit ehdottaa niille meedioille, jotka integroivat persoonakonstruktiaan niin, etteivät he suodattaisi informaatiota niin paljoa, ja että he voisivat saada aikaan enemmän positiivista siirtoa ja vastasiirtoa?

Vastaus: Ensinnäkin, että he tarjoavat kanavointiaan palveluksena, ehdottomasta rakkaudesta, että heillä ei ole tarvetta viedä keneltäkään valtaa pois, ei ole tarvetta saada aikaan tai pakottaa mitään, vaan sallia muille vapaa tahtonsa, ja näin luottaa omaan korkeampaan tietoisuuteen, sallien minkä tahansa mitä sieltä sitten läpi tuleekin olla osa prosessia, huolimatta siitä mitä fyysinen persoona ajattelee siitä, pitääkö se siitä tai ei. Pysytkö kärryillä?

Kysymys: Kyllä. Kiitos.

Vastaus: Me kiitämme jälleen kerran jokaista teistä halukkuudestanne jakaa omastanne. Me toivotamme teille hyvää iltaa, ensi viikkoon.

 

Valkoinen orbi Valkoisen talon webkamerassa

Havaintopäivämäärä: helmikuun 16, 2022
Havaintopaikka: Washington DC, USA
Webkamera: https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/united-states/district-of-columbia/washington/white-house-washington-dc.html

Katsokaas tätä! Se on UFO-orbi webkamerassa Washington DC:n yllä, ei kaukanakaan Valkoisesta talosta. Paljonpuhuvaa! Avaruusolennot selvästi yrittävät tarkkailla presidentin reaktioita.

Presidentti Bidenillä on paljon stressiä nyt kun Venäjällä on hankaluuksia Ukrainan kanssa, ja Kiinalla Taiwanin kanssa. Stressitasot Valkoisessa talossa ovat nousseet.

Avaruusolennot haluavat pitää planeetan elinkelpoisena. Tämä planeetta on kuulunut avaruusolennoille kauan ennen kuin ihmiset ovat koskaan olleet olemassakaan. Me väitämme sitä omaksemme. Se on kuin lapsi sanoisi, että talo kuuluu hänelle, vaikka se on oikeasti hänen isänsä. Tämä video on 100-prosenttista näyttöä siitä, että avaruusolennot tarkkailevat Bidenin liikkeitä, tunteita ja ajatuksia.

Scott C. Waring, Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Plejadit: Kärsimys ei ole hyväksi ihmisille

Rakkaat veljet ja sisaret,

Täällä puhuu Tunia. Rakastan teitä kaikkia erittäin paljon.

Niinkuin aiemmissa viesteissä on selitetty, on olemassa ryhmä vihamielisiä avaruusolentoja, demoneja ja heidän Maapallolla olevia kätyreitään, jotka ovat hallinneet Maapalloa vuosituhansia. Me kutsumme näitä tahoja pimeyden voimiksi.

Tämä aika juuri nyt Maan asukkaille tarkoittaa heidän kontrollistaan vapautumista. Siksi tämä aikakausi on niin sekava ja miksi mikään ei oikein tunnu järkeenkäyvältä. Takaan, että Maan asukkaat tulevat vapautumaan. Kuitenkaan tämä ei ole helppo tai kivuton prosessi.

Nämä vihamieliset avaruusolennot ja demonit ruokkivat itseään Maan asukkaiden negatiivisilla tunteilla. Teidän kärsimyksenne on heille kirjaimellisesti ravintoa.

Jos olette koskaan pohtineet sitä miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä, tämä on se syy. Teidän yhteiskuntanne on kirjaimellisesti rakennettu maksimoimaan kärsimys ilman, että kaikki tajuavat sen olevan ilmiselvää että teitä hallitsee pieni pimeyden voimien ryhmä.

Jos enemmistö Maan asukkaista koskaan tajuaisi mitä tällä hetkellä tapahtuu, he kykenisivät lopettamaan sen, sillä se tapahtuu nyt.

Jos minä pyytäisin teitä suunnittelemaan globaalin Maan asukkaiden viljelyalustan, joka maksimoi kärsimyksen ilman, että se on ilmiselvää kaikille Maan asukkaille, että heitä kontrolloidaan ja viljellään, osaisitko suunnitella tehokkaampaa järjestelmää kuin mikä siellä tällä hetkellä on?

Tämän takia kaikki tällä hetkellä planeetallanne on niin kauheaa. Elätte globaalilla viljelyalustalla, jossa niitetty sato on ihmisten kärsimys.

Nämä pimeyden voimat ovat loisia Maan asukkaille, koska ne ovat niin irtaantuneet Alkulähteestä. Koska ne ovat niin irti omasta itsestään, ne eivät suoraan saa vastaanotetuksi universumin ainoaa energiaa: RakkausValoa. Sen sijaan ne loisivat ja imevät tätä energiaa epäsuorasti toisista olennoista — tässä tapauksessa kärsivistä Maan asukkaista.

Nämä olennot voisivat palauttaa yhteytensä Alkulähteeseen kirjaimellisesti hetkessä ja jatkaa RakkausValon vastaanottamista, yksinkertaisesti tuntemalla katumusta teoistaan ja pyytämällä Alkulähdettä ottamaan heidät takaisin siipiensä suojaan. Alkulähde on äärettömän rakastava ja äärettömän anteeksiantava. Joten teidän ei tarvitse huolehtia siitä mitä näille pimeyden voimille tapahtuu sen jälkeen kun he ovat lopettaneet Maan asukkaista loisimisen. He voivat yksinkertaisesti kääntyä Alkulähteen puoleen, ja jos he niin tekevät, kaikki menee hyvin. He tietävät tämän, he voin valitsevat olla sen sijaan loisia.

Oletetaan, että olette oikeasti suunnittelemassa globaalia viljelyalustaa ihmiskärsimykselle. Minkä yhden viestin haluatte kertoa ehdottomasti Maan asukkaille, kerta toisensa jälkeen? Se on: että kärsimys on hyväksi teille.

On ilmiselvää miksi tämä viesti on Maan asukkaille tärkeä, eikö? Tällä tavoin he eivät kapinoi yhteiskuntaa vastaan, joka heille kärsimystä aiheuttaa, ja sen sijaan he vain sallivat viljelyn jatkua.

Kuitenkin tämä viesti, “kärsimys on teille hyväksi” on jälleen yksi esimerkki siitä, mitä me nimitämme “nurinperin käännetyksi informaatioksi”. Nurinperin käännetty informaatio on viesti, joka on täysin päinvastaista totuudelle.

Demonit ja niiden ihmiskätyrit todella rakastavat levittää informaatiota, joka on totuuden täysi vastakohta, aivan kuten ne nauttivat symbolien merkitysten kääntämisestä tai symbolin itsensä kääntämisestä ylösalaisin. Esimerkiksi risti alaspäin on suosittu symboli demonien joukossa, vaikkakin sitä voidaan pitää myös Pyhän Pietarin ristinä.

Demonit nauttivat olemassaolevien symbolien kääntämisestä ylösalaisin. Ne nauttivat myös nurinperin käännetyn informaation levittämisestä, joka on totuuden täysi vastakohta.

Tämä johtuu siitä, että ne ovat irtaantuneet Alkulähteestä eivätkä enää saa RakkausValoa Alkulähteestä. Näin niillä ei ole luovuutta. Jos annat demonille paperinpalan ja kynän ja käsket piirtää jotain, ne eivät kykene siihen. Ne eivät osaa luoda mitään, ne osaavat vain vääristellä ja korruptoida olemassaolevia asioita. Näin ne kääntävät symboleita ja informaatiota.

Kuten olemme sanoneet, yksi nurinperin käännetty fakta, jota ne levittävät, on: “kärsimys on sinulle hyvästä”. Ei ole, itse asiassa kärsimys on sinulle pahasta.

Eräs tapa esittää idea on seuraava. Me plejadilaiset olemme käytännöllisesti katsoen samaa kansaa kuin Maan asukkaat. Me olemme niin toistemme kaltaisia, plejadilaiset ja Maan asukkaat, että me voimme saada lapsia keskenämme normaaliin tapaan. Itse asiassa, näissä viesteissä me olemme käyttäneet termiä “ihminen” viittaamaan sekä plejadilaisiin että Maan asukkaisiin.

Kuitenkaan me Plejadit emme koemme käytännössä yhtään kärsimystä elämässämme, Maan asukkaiden termein. Ja tämä on kaikkein tärkein seikka miksi me olemme niin rakastavia. Me emme ole parempia kuin te — me yksinkertaisesti emme kärsi niinkuin te teette, ja niinpä sydämemme eivät sulkeudu suojelemaan itseämme. Ja näin me rakastamme.

Tai mieti vaikka Maan lapsia vs Pleiadeksen lapsia. Meidän lapsemme eivät kärsi emmekä me kontrolloi heitä — me emme koskaan sano heille mitä heidän pitää tehdä tai mitä he eivät saa tehdä tai miten heidän tulee uskoa tai ajatella, paitsi harvinaisissa tapauksissa jolloin he saattaisivat vakavasti loukata itsensä. Me vastaamme kysymyksiin ja kerromme omia kantojamme, samalla kun selvästi sanomme että nämä ovat vain mielipiteitä.

Ja koska lapsemme eivät kärsi, he automaattisesti kehittävät kykyjä, joita te pitäisitte yliluonnollisina. Vaikka me emme keskustelisikaan yliluonnollisista kyvyistä lapsen kanssa tai näyttäisi niitä hänelle, silloinkin lapsemme yleensä kehittävät niitä spontaanisti.

Tämä ei johdu siitä, että lapsemme olisivat jotenkin olennaisesti parempia kuin teidän. Itse asiassa, Maan lapsilla on suurempi psyykkinen potentiaali kuin meidän lapsillamme johtuen monimuotoisemmasta DNA:sta. Ei, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että jos lapsi ei kärsi, hän kehittää automaattisesti sisäisiä kykyjään. Tämä on luonnollista. Lapsenne eivät kehitä sisäisiä kykyjä, koska maailmassanne melkein kaikki lapset kärsivät, esimerkiksi siitä kun heille sanotaan mitä tehdä, miten ajatella tai mitä uskoa tai mitä ei tehdä.

Kyllä, se aiheuttaa kärsimystä lapselle, kun hänelle sanotaan mitä tehdä, miten ajatella, mitä uskoa tai mitä ei voi tehdä, poislukien ne tapaukset, jolloin olemme tehneet erittäin selväksi, että jokin asia pitää estää ettei lapselle aiheutuisi vakavaa haittaa. Kun me jaamme informaatiota, me esitämme sen omasta näkökulmastamme, ei minään absoluuttisena totuutena joka lapsen on pakko uskoa. Tämä itse asiassa merkitsee paljon.

Me emme halua pakottaa lapsiamme istumaan luokkahuoneissa ja oppimaan asioita, joita he eivät halua oppia. Sen sijaan, jos lapsi toivoo oppivansa esim. piirtämään, me pyydämme sopivan osaavaa aikuista näyttämään heille tapoja miten piirtää.

Meillä on niinkutsuttu ala-aste, joka opettaa perustiedot, mutta se on lyhyt ja vapaaehtoinen. Lapset voivat päättää pitää taukoa koulusta, esim. vaikka olla kuukauden luonnossa tapaamassa eläimiä, ja palata sen jälkeen takaisin kouluun.

Vaikka Maan asukas kasvattaisi lasta tällä Pleiadeksen tavalla, hän järkyttyisi siitä viisaudesta, jota lapsi kykenee näyttämään. Itse asiassa, jos Maan lapsi kasvatettaisiin näin, hänestä voisi tulla helposti ihmiskunnan henkinen johtaja, jopa lapsena. Lapsissa asuu usein perustavanlaatuista viisautta.

Kärsimys kuitenkin sulkee ihmisten sydämet. Se sulkee mielen ja sydämen yhteyden sekä mielen ja sielun välisen yhteyden. Se saa ihmiset kääntymään pois veljiensä ja sisartensa luota. Se aiheuttaa häpeää. Se lakkauttaa yliluonnolliset kyvyt, viisauden ja vie ihmisiltä voimat ja ilon ja elämänvoiman.

Jotkut ihmiset saattavat sanoa, että kärsimys tuo viisautta tai myötätuntoa. Kyllä, joissain tilanteissa se voi niin tehdä, mutta voitte myös kartuttaa viisautta ja myötätuntoa ilman kärsimystä. Me Plejadit kykenemme siihen aivan yhtä hyvin.

Ihmiset, olivatpa he sitten Maassa tai Seulasissa, ovat sisäsyntyisesti motivoituneita oppimaan ja tutkimaan ja kokemaan asioita. Kärsimys voi tukahduttaa tämän luonnollisen halun. Kärsimyksen takia ihmiset ovat niin loukkaantuneita, että he vain haahuilevat autopilotilla läpi elämän, eivätkä koskaan kokeile mitään uutta. Ja joskus nämä ihmiset ravistellaan hereille kohtaamallaan lisäkärsimyksellä, ja tämä lisäkärsimys sitten auttaa heidät pois autopilotista. Ja näin tämä kärsimys voi olla heille hyödyllistä.

Kuitenkin, jos nämä olennot eivät koskaan olisi kärsineet alunalkaenkaan, silloin he eivät olisi menneet autopilotille alunperinkään.

Jos me olemme loukanneet jotain henkilöä, josta olemme huolehtineet, me emme loukkaisi heitä lisää niinkutsutusti motivoidaksemme heitä. Me huolehtisimme hänestä ja antaisimme hänelle tarvitsemansa ja me tietäisimme, että ajan kuluessa luonnollinen motivaatio palaisi.

Tämän takia minä en myöskään pidä nykyisestä viestistä, jota valkohatut tai vastavoimat levittävät, joka on, että Maan asukkaille on hyvä käydä läpi kärsimysjaksoja, jotta he voisivat “herätä” ja oppia läksynsä.

Me emme ole samaa mieltä. Me Plejadit emme ajattele, että ihmiselle olisi hyväksi kärsiä, ja eikä varsinkaan näin paljoa, näin pitkään. Näin paljon kärsimystä vain hajottaa ihmiset. Itse asiassa, se on jo rikkonut paljon ihmisiä.

Vaikka joku haluaisikin sanoa, että kärsimys on tarpeen ihmisille oppia läksynstä jotteivat he antaisi itsensä tulla manipuloiduiksi, sanoisin että ihmiset ovat kärsineet enemmän kuin riittävästi jo tätä tarkoitusta varten.

Me haluaisimme myös huomauttaa, että monissa tapauksissa nämä valkohatut tai vastavoimat eivät itse ole asunnon menettämisen vaarassa. Plus monissa tapauksissa heillä on pääsy luotettavaan informaatioon, joten he tietävät mitä ympärillä tapahtuu, mikä tarkoittaa, että he itse eivät kärsi epävarmuudesta ja hämmennyksestä, josta niin moni Maan asukas kärsii.

En todellakaan pidä tästä Maan asukkaiden kaavasta, jossa joku antaa jonkun toisen kärsiä, ja sanoo tälle että kärsimys on hänelle hyväksi, vaikka hän itse ei kärsi samalla tavalla.

Meidän näkökulmastamme, se mikä Maan asukkaille olisi kaikkein hyödyllisintä, olisi seuraava:

Yksi: valkohatut tai vastavoimat pidättäköön pahikset, heti kuin vain suinkin mahdollista ja niin hyvin kuin pystyvät. Lapset kärsivät valtavasti Maapallolla jokaikinen päivä, ja meidän mielestämme tämä painaa vaakakupissa paljon enemmän kuin monet muut valkohattujen huolet. Kyllä, on riskejä ja pettymyksiä kun pidätetään suuri määrä pahiksia lähitulevaisuudessa, mutta on myöskin riskejä ja pettymyksiä jos näin ei tehdä.

Valkohatut: jos teidän mielestänne näillä pidätyksille on konkreettisia esteitä, puhukaa meidän kanssamme. Me olemme saatavillanne teidän avuksi. Myöskin: älkää aliarvioiko itseänne. Ei ole melkein mitään mitä ette voisi saavuttaa.

Kaksi: varmistakaa, että Maan asukkaiden tarpeet tyydytetään niin paljon kuin mahdollista, niin nopeasti kuin mahdollista. Useimmat, jotka kärsivät tällä hetkellä, eivät ole avoimia oman maailmankuvansa muuttamiselle. Jos ensin varmistatte, että tarpeet on tyydytetty, silloin he saattavat olla avoimia hyväksymään informaatiota. Aiemmassa viestissäni esitin viitekehyksen, jonka alaisuudessa me plejadilaiset olisimme mieluusti jakamassa teknologiaa kanssanne, ilmaiseksi, vähentääksemme Maan asukkaiden kärsimyksiä ja varmistaaksemme, että ihmisillä on mitä he tarvitsevat.

Ja kolme: alkakaa antaa Maan asukkaille totuudenmukaista tietoa josta ei puutu mitään yksityiskohtia, valtavirran kanavilla. Teidän ei välttämättä ole pakko kertoa heille kaikkea heti ensikättelyssä, mutta alkakaa viedä UFO-paljastusta eteenpäin.

Olen erittäin otettu siitä miten Maan asukkaat ovat edelleen hyväsydämisiä, jopa kaiken tämän kärsimisen jälkeen. Aidosti minulla on ollut vaikeaa uskoa, että olisitte niin resilienttejä ja niin rakastavia kaiken tuon surun jälkeen. Ja monet avaruusolennot ovat samaa mieltä. Meille te olette inspiraatio, vaikka me myös toivomme että te pian elätte paremmassa tilanteessa.

Me kärsimme itse niin vähän, joten me emme voi kuvitellakaan sitä määrää tuskaa mitä keskiverto Maan asukas käy läpi. Vieläkin vähemmän voimme kuvitella, että joku kärsisi niin paljon ja olisi sydämeltään edelleen hyvä. Pimeyden voimat voivat kuvitella vieläkin vähemmän, ja he aliarvioivat tiedä ja te yllätätte heidät sitkeydellänne ja hyväsydämisyydellänne maailmassa, jossa on niin paljon tuskaa ja pimeyttä ̣

Jokainen teistä saa ehdottoman rakkauteni. Jos kykenette pitämään sydämenne olennaisesti hyvänä, silloin teillä on minun suurin ja syvin kunnioitukseni. Teidän ei ole pakko olla kiltti jokaisena hetkenä joka päivä, jotta voisitte olla näin — jos vain yritätte tehdä parhaanne itsellenne ja ympärilläolijoillenne, mielestäni se on fantastista.

Aidosti en usko, että jos eläisin jonkun valotyötä tekevän Maan asukkaan elämää, että pärjäisin paremmin kuin te. Te olette aidosti huikeita ja inspiroivia minulle. Itse asiassa, yhä useammat avaruusolennot ovat alkaneet käyttää Maan valotyöntekijöitä loistavina esimerkkeinä siitä, mitä valo ja ihmishenki voi saada aikaan. Jotkut avaruusolennot jopa viittaavat Maan valotyöntekijöihin opettajina, jotka tarjoavat opetuksia heidän lapsilleen. Te olette monille, monille olennoille tuolla jossain inspiraationlähde.

Paremmat ajat ovat tulossa pidemmällä aikavälillä. Maan asukkaat tulevat olemaan vapaita, huolimatta siitä mitä tapahtuu: kysymys on vain siitä miten nopeasti ja kivuttomasti vapautumisen prosessi etenee.

Rakastan teitä ehdottomasti ja loputtomasti.

Tunia

 

Artikkelin julkaissut Era of Light

UFO välähtää Brasiliassa

Havaintopäivämäärä: helmikuun 2, 2022
Havaintopaikka: ranta Brasiliassa

Silminnäkijät katselivat tätä UFOa rannalla Brasiliassa, ja se innosti katselijoita. Voit kuulla heidän haukkovan henkeään ja kysyvän kysymyksiä siitä mikä se voisi olla. Tämä UFO välähtää useita kertoja, sillä se yrittää sanoa hei ihmisille alhaalla, ja valon vilkuttaminen on ainoa tapa joka sille sallitaan.

Avaruusolentojen lajeilla on erilaisia sääntöjä yhteyden ottamiseksi ihmisiin. Tämä joutuu pitämään etäisyyttä, mutta ilmeisesti valoja saa vilkutella huomion saamiseksi. Hienoa työtä ja näyttää, että avaruusolennoilla on sääntönsä ja mandaattinsa. He ovat varsin paljon kuten me.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Lapsi kuvasi UFOn Intiassa

Havaintopaikka: Intia
Havaintopäivämäärä: helmikuun 14, 2022

Tämä on toinen video Intian tapauksesta. Nuori poika kuvasi UFOn asuinalueellaan. Koska silminnäkijä on lapsi, en halunnut kysellä enempää informaatiota.

Lapsen turvallisuus on aina tärkeintä. Mutta tässä selvästi sama hehkuva kohde näkyy kuin kahdessa aikaisemmassa postauksessa.

Huikea video. Se näkyi niin monessa kaupungissa Intiassa! Avaruusolennot selvästikin yrittävät saada huomiomme.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Mies käveli rannalla ja näki UFOn Intiassa

Havaintopäivämäärä: helmikuun 14, 2022
Havaintopaikka: Auroville, Intia

Tämän tajunnan räjäyttävän tapahtuman näki tuhannet ihmiset Intiassa, joten odotan tästä monia videoita. Aiempi postaus oli samasta tapahtumasta, eri silminnäkijä. Tässä silminnäkijä kertoo oman tarinansa ja näyttää kahden silminnäkijän raakakuvaa eri paikoista. Avaruusolennot yrittävät saada huomiomme, jotta he voisivat totutella ihmiskuntaa muiden lajien olemassaoloon… pikkuhiljaa. Tämä on kiistämätöntä näyttöä siitä, että avaruusolennot ovat olemassa. Olen varma, että Intian valtio keksii joitain tekosyitä ja syyttää armeijan harjoituksia, Venusta, suokaasua tai jotain muuta pitääkseen kansan pimeässä.

Scott C. Waring,  Taiwan

Silminnäkijä puhuu havainnostaan, joka tapahtui Intiassa. Hän sanoo:

”Kävelin rannalla tänä aamuna. Kello oli noin 6 aamulla, ja taivas oli edelleen hämärä. Ja huomasin omituisia muotoja pilvissä. Ne olivat hienoja. Se oli kuin pilvi olisi maalattu erittäin omituisesti. Joten seisoin siinä ja tuijotin pilveä ja käännyin ja katsoin toiseen suuntaan ja huomasin tämän omituisen kohteen. Se oli kuin soihdun valo. Se oli siinä hetken aikaa ja sitten katosi.”

Sitten hän jatkaa kertomista miten hän soitti ystävälleen toiseen kaupunkiin joka näki saman ja he vertailivat videoitaan.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Kaksi UFOa Bangaloressa

Havaintopäivämäärä: helmikuun 14, 2022
Havaintopaikka: Electric City, Bangalore, Intia

Silminnäkijä kuvasi kaksi lyhyttä videota tuntemattomasta taivasilmiöstä. Molemmat pelottivat ja innostivat hänen kunnan asukkaita. UFO jätti hehkuvan vanan jälkeensä, ja sitä saatteli pienempi hehkuva pallo sen perässä.

 

Voit kuulla innostuksen ja tyrmistyksen, kun nämä UFOt lentävät yli. Mielestäni nämä eivät ole raketteja tai ohjuksia. Intian uutiset eivät mainitse raketteja ollenkaan. Nämä kaksi hehkuvaa kohdetta ovat aitoja UFOja. Silminnäkijä oli antanut videon nimeksi ”UFO havaittu Bangaloren Electronic cityssa. || Kameran livekuvaa” ja silminnäkijä on 100-prosenttisen oikeassa. Hän näki harvinaisen ja tärkeän tapahtuman.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Miten orgonienergia toimii ja miten sitä kerätään?

kirjoittanut Theirrie Cook

”Olen hyvinkin tietoinen siitä, että ihmisrotu on tiennyt universaalin elämän energian olemassaolosta pitkän aikaa. Kuitenkin luonnontieteen perustoiminnot liittyivät tämän energian käyttöönottoon. Minun työn ja aiemman työn välillä on tämä ero.” Wilhelm Reich, 1956, kirjeessä.

Kirjoittajan lausunto: Alla on esitys Wilhelm Reichin löydöksistä, havainnoista ja teorioista koskien orgonienergiaa, sen keräämistä ja sen käyttöä. Millään muotoa ei tätä tietoa esitetä tällä sivulla korvaamaan ammattimaista lääketieteen palvelua, vaan se on tarkoitettu auttamaan Wilhelm Reichin löydösten ja orgonienergiakeräimen toiminnan taustalla olevien ideoiden ymmärtämisessä. Koulutettu ammattimainen lääketieteen harjoittaja tulisi olla aina ensimmäinen ihminen jolta kysyä kaikissa terveyteen liittyvissä ongelmissa. Orgonics™ ei liity mihinkään ryhmään tai henkilöön, Viittaukset kirjoihin ja muihin tutkijoihin on annettu täydentäviksi lähteiksi joista lukijat saavat lisätietoa. Orgonics™ ei suosittele tai ole vastuussa mistään väitteistä, joita tällä verkkosivulla tai näissä materiaaleissa esitetään.

Haluan tehdä yhden asian erittäin selväksi: Wilhelm Reich ei koskaan väittänyt, että orgonikeräin ”paransi” yhtään mitään. Aikana jolloin hän hoiti ihmisiä orgonikeräimillä, hän oli äärimmäisen varovainen, jottei hän tai hänen kollegansa lankeaisi illuusioon siitä, että hän olisi löytänyt jonkin parannuskeinon ihmiskunnan oireisiin. Enemmän kuin kukaan, vielä tänäkään päivänä, hän oli se joka ymmärsi niinkutsuttujen ”biopaattisten” sairauksien alkuperää, jotka ovat syvällä ihmisten jokapäiväisen elämän sosiaalisessa ja emotionaalisessa kurjuudessa. Reich aina tunnusti, että hänen tapauksessaan tutkimuksia oli rajallisesti, eikä läheskään niin paljon että oltaisiin voitu sanoa varmaksi, ja hän aina painotti hänen omia epäonnistumisiaan ja edelleen avoinna olevia kysymyksiä, jotka vaativat lisätutkimuksia. Tämän sanottuani on myös totta, että vuosikymmenten mittaisen pioneerityön aikana Reich saavutti paljon, ja ne osoittavat lupaaviin suuntiin joissa tiettyjen biopatioiden lievittäminen ja myös ehkäiseminen voi joskus olla mahdollista. Minun tulee painottaa että:

Orgonikeräinlaittet ovat kokeellisia; ne eivät ole lääketieteellisiä laitteita, ja ne eivät korvaa ammattimaista lääketieteellistä hoitoa. Jos sinulla on sairaus, konsultoi ensin lääketieteen ammattilaista.

Modernissa länsimaisessa kulttuurissa ”energiahoito” on varsin uusi ilmiö, ja homeopatia on yksi sen ensimmäisistä muodoista. Vanhemmissa aasialaisissa kulttuureissa energiahoitoja on harjoitettu paljon pidempään akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen muodossa. Miten eri lähestymistavat voidaan ymmärtää ja mahdollisesti integroida jää nähtäväksi. Miten Reichin orgonienergian keksiminen ja orgonienergiakeräinten kehittäminen on osa näitä uudempiä löydöksiä ja vanhempaa käytäntöä ei myöskään ole tiedossa. Ainoastaan systemaattinen tutkimus kykenee näyttämään vastaukset moniin avoinna oleviin kysymyksiin.

Esitän tässä erittäin lyhyen tiivistelmän Reichin löydöksistä. Lähitulevaisuudessa tullaan tarjoamaan täydellisempi kooste. Lopussa on kirjaviitteet ja lähdeluettelo, josta löydät lisätietoa aiheista, joita käsittelen. Kuitenkin, koska tässä esitetty informaatio on tärkeää ja sitä on paljon, suosittelen että tulostat sivut paperille ja luet niitä siitä.

Funktionaalinen identiteetti: Mielen ja kehon välinen yhteys

Psykoanalyytikkona 1920-luvun lopulla toiminut LT Wilhelm Reich havainnoi orgonienergiaa ensimmäisenä 1920-luvun lopulla biosähköisenä varauksena, joka virtaa kehossa ja joka on mahdollista nähdä aaltoina kliinisissä potilaissa, kun he kokivat intensiivisiä emootioita. (1) Myöhemmin 1930-luvulla vahvistaakseen hänen visuaaliset havainnot, Reichin onnistui objektiivisesti mitata tämän energian liikkeet käyttämällä erittäin herkkää millivolttimittaria, jonka sensorit oli kiinnitetty kehoon mittaamaan tätä biosähköistä varausta. Hän sai selville, että energia virtasi kehon ytimestä ulkopintaan (kohti maailmaa) kun henkilö tunsi mielihyvää tai laajentumista; ja vastaavasti se virtasi pinnalta sisäänpäin (poispäin maailmasta) ahdistuksen, pelon ja puristuksen tunteita koettaessa. (2)

Reich myös pani merkille laajentumisen ja puristuksen olosuhteet koehenkilössä, ei ainoastaan emotionaalisesti vaan aina autonomiseen hermostoon asti, solutasolle ja jopa kemian tasolle. (3) Laajentumisen tilat tuottavat parasympaattisia olosuhteita, jotka liittyivät verisuonien laajenemiseen ja lisääntyneeseen verenkiertoon, kivunlievitykseen, parempaan ruoansulatukseen ja peristaltiikkaan, matalampaan verenpaineeseen ja kaliumin ja lesitiinin tuotannon stimulaatioon; lisäksi myös esiintyi hyvinvoinnin ja seksuaalisen kiihotuksen tunnetta. Puristuksen tila tuotti sympaattisia vaikutuksia: kasaan puristuneita verisuonia, huonompi verenkierto ja monesti kipua. Lisäksi puristustila kasvatti verenpainetta ja sydämen lyöntitiheyttä, adrenaliinia ja kolesterolia verenkierrossa; se estää ruoansulatusta ja veren kulkeutumista sukupuolielimiin ja se liitetään ahdistukseen ja stressiin.

Kehon kyky laajentua ja supistua ja olla jäämättä ”kiinni” yhteen moodiin sai aikaan elämän sykkimisen Reichin mukaan, joka erottaa toisistaan elämisen ja ei-elämisen. Laajentumisen ja puristumisen pulsseja noudattaa tietty nelitahtinen rytmi: Jännitys – Varaus – Varauksen purku – Rentoutuminen. Reich havainnoi tätä energiakuviota kehossa: sydämen lyönneistä sisäelinten peristalttiseen liikkeeseen, rakkoa ja erityisesti seksuaalitoimintoja. Hän kutsui tätä sykkivää kuviota orgasmifunktioksi tai Elämän reseptiksi.

Orgonomisen funktionalismin symboli; Ykseys ja Antiteesi: (alla) Reich käytti tätä symbolia kuvaamaan toisiaan vastakkaisilta näyttävien voimien ideaa, jotka tulevat samasta lähteestä. Tämän ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää niiden yhteistoimintaperiaatetta (CFP). Allaolevassa tapauksessa symbolia käytetään ilmaisemaan sekä kehollisen laajentumisen että puristumisen yhteistä lähdettä autonomisen hermojärjestelmän kahtena eri ilmaisuna, jotka yhdessä luovat pulssin.

Vegetatiivisen elämäntoiminnon perus antiteesi
Parasympaattinen = Laajentuminen, ”Kohti maailmaa”
Sympaattinen = Puristus, ”Poispäin maailmasta”
SympaattinenParasympaatttinen
Autonominen hermosto

Bionit ja Biogeneesi

Tämän bioenergian virtausten paremmin ymmärtämiseksi Reich pyrki havainnoimaan yksimkertaisimpia elämänmuotoja: mikroskooppisia alkueliöitä. Hän teki huikean löydöksen valmistellessaan ruohoinfuusiota (ruohon liottamista vedessä), josta biologi oli hänelle sanonut sen tuottavan alkueliöitä. Häntä kiinnosti nähdä miten alkueliöt muodostuvat, ja Reich mikroskoopilla tarkkaili turpoavaa ruohoa päivittäin, kunnes se alkoi hajoamaan. Hän näki pieniä, pyöreitä, sinisenä hehkuvia vesikkeleitä ruohon reunalla. Näitä pieniä vesikkeleitä hän kutsui bioneiksi, jotka karkasivat, kasaantuivat möykyiksi, muodostivat ulkoisia kalvoja ja lopulta poistuivat ameeboina ja tohvelieläiminä. Hän havaitsi, että preparaattien sterilointi vain kiihdytti biogeneesiä, elävien organismien luontia materiasta. (4)

A. Vesikkeleitä hajoavassa ruohonkorressa. 1500X suurennos (kuva) B. Bioneja vapautumassa ruohosta ja paakkuuntumassa. C. Bionipaakut ovat muodostaneet ympärilleen kalvon ja ne liikkuvat sisältä. D. Sama organismi puristuneessa ja pitkulaisessa muodossa: sykkii edestakaisin. Nämä organismit olivat vapaita uimaan, kehittämään suun ja ”syömään”. Jotkut näistä organismeista eivät enää palanneet ympyrämäiseen muotoon, vaan pysyivät pitkulaisina ja kehittyivät ameeboiksi. Reich teki tästä prosessista videoita 1930-luvulla.

Bionien funktiota tutkiessaan Reich sai selville, että niitä oli mahdollista tuottaa hajoavasta epäorgaanisesta aineesta orgaanisen lisäksi, ja niitä voi laittaa jopa ravintoliuokseen ja viljellä. Yhdellä sellaisella bioniviljelmällä, joka oli tuotettu kuumennetusta hiekasta, oli epätavallisia ominaisuuksia: pimeässä viljelmän maljat hehkuivat pehmeää sinistä väriä; kun niitä piteli käsissä, saattoi tuntea ”pistelevän” värin; lähellä olevat labratyökalut muuttuivat magneettisiksi; labratyöntekijöiden ihonväri tummeni heidän takkiensa alla ja kun pieni määrä viljelmää asetettiin bakteerien viereen, vahvasti säteilevät bionit pysäyttivät ne ja tuhosivat bakteerit.

Orgonienergian löytäminen

Reich vahvasti epäili, että hiekkabionit säteilivät. Eristääkseen viljelmämaljat muista mahdollisista säteilylähteistä, Reich rakensi Faradayn häkin ja peitti sen puuvillalla ja puulla. Laitettuaan useita viljelmiä sen sisään ja tarkasteltuaan niitä pienestä aukosta, hän huomasi valon välähdyksiä ja sinertävää höyryä laatikon sisällä. Nämä näkyvät säteilyn merkit tulivat aivan varmasti bioniviljelmistä. Vieläkin huikeampaa, kun hän otti viljelmät esiin, säteilyn vaikutuksia oli nähtävillä — jopa hänen purettuaan Faradayn häkkinsä. Reich vahingossa tuli havainneeksi, että säteily, joka viljelmistä emittoitui, oli myös riippumatta läsnä ilmakehässä ja sitä oli mahdollista tiivistää metallireunaisella kotelolla. Hän kutsui tätä säteilyä orgonienergiaksi. (5)

Orgonienergian kerääminen

Reich sai selville, että tietyt epämetallimateriaalit (villa, puuvilla, lasikuitu, jotkut muovit) houkuttelivat ja pitivät orgonienergiaa; ja että metalli houkutteli ja nopeasti hylki sitä. Suunnittelemalla kotelin, samanlaisen kuin Faradayn häkki, jonka sisäpuolella oli metallinauhaa ja joka oli tehty metallien ja epämetallien toisiaan seuraavista kerroksista, dielektrisistä, energiaa keräävistä materiaaleista, hän sai selville, että ilmakehän orgonienergia kerääntyi ja tiivistyi sisälle. Hän kutsui tätä laitetta orgonienergiakeräimeksi. Laatikkomaisessa kotelossa sisämetallin erittämää orgonienergiaa vetää puoleensa vastakkainen metalliseinä, joka jälleen hylkii sitä. Tämä luo orgonienergiapartikkelien oskillaation sisälle. Energiaa puoleensavetävät kerrokset yhdessä metallipinnoitteen kanssa luovat suuremman konsentraation. Hän kokeellisesti esineellisti löydöksensä havainnoimalla orgonikeräimen sisällä olevan lämpötilan olevan korkeampi kuin kontrollilaitteen tai ulkopuolen ilman lämpötila. Lisäksi elektroskooppi, joka on laite jota voidaan ladata ”staattisella” sähköllä, purki varauksensa hitaammin orgonikeräimen sisällä kuin ulkopuolella. Nämä kaksi koetta vahvistivat, että orgonikeräimen sisäpuolella oli ”jotain erilaista”, joka ei noudattanut standardia fysiikkaa. Monen vuoden yksityiskohtaisten tutkimusten jälkeen Reich kykeni määrittelemään orgonienergian perusominaisuudet: (6)

* Se täyttää kaiken tilan ja sitä on kaikkialla

* Sen massatonta, kosmista perusenergiaa

* Se läpäisee aineen, mutta eri nopeuksilla

* Se sykkii ja on havaittavissa ja mitattavissa

* Sillä on vahva affiniteetti ja vetovoima vettä kohti

* Sitä kertyy luonnollisesti eläviin organismeihin syömällä ruokaa, hengittämällä ja ihon läpi

* Eri orgonijärjestelmien keskinäinen vetovoima ja virittäminen johtaa näiden järjestelmien sulautumiseen, tai superpositioon; ja uuden systeemin syntymiseen

* Orgonienergia on negatiivisesti entrooppista: suuresti varattu orgonijärjestelmä vetää puoleensa vähemmän varattuja, tätä Reich kuvasi orgonipotentiaaliksi

* Orgonienergia virittyy sekundäärisistä energioista kuten sähkömagnetismista ja ydinenergiasta

* Kun orgonienergiaa tiivistetään, sillä on usein sinivioletti väri.

Orgonienergiakentän vaikutus henkilöön, joka istuu orgonienergiakeräimessä.
Ulkopuolella ympäristön orgonienergia (katkoviiva) vetäytyy ja läpäisee keräimen sisäpinnan, ja tulee henkilön oman energiakentän yhteyteen; kaksi kenttää ovat vuorovaikutuksessa, ja tästä aiheutuu valaistuminen.

Kehon orgonienergia

Kun Reich sanoi tutkineensa bioneita, hän myös havainnoi, että veren punasolut, kun ne eivät ole paikallaan, hajoavat myös bioneiksi kuten ruoho vedessä. Lisäksi, kun veren punasoluja katsotaan niiden ollessa elossa, niiden ympärillä on näkyvissä energiakenttä, ja Reichin mielestä ne olivat orgonienergian sekä hapen kuljettajia eri puolille kehoa. Hän lisäksi havainnoi, että kun ihmiset olivat sairaita, veren punasolujen energiakenttä oli pienempi, ja he hajosivat nopeammin joko bioneiksi tai monenmoisiksi pienemmiksi T-basilleiksi, jotka merkitsivät kehon toksista olotilaa. (”T” tarkoittaa ”tod”; saksankielen kuolemaa tarkoittava sana.) Jos T-basillien tuotanto jatkui suurissa määrin, ne vuorostaan olivat sekä seuraus että syy sairausprosessin etenemiselle.

Koko ihmiskeho tuottaa energiakentän, jota usein kutsutaan ”auraksi”. Normaalisti me palautamme kulutetun orgonienergian syömällä ruokaa, joka hajoaa bioneiksi ruoansulatuksessa. Lisäksi hengityksessä imetään orgonienergiaa suoraan ympäristöstä keuhkoihin ja vereen; ja iho absorboi orgonienergiaa, erityisesti kun se altistetaan auringonvalolle, joka Reichin mielestä oli suuri orgonienergian säteilylähde. (7) Nämä lähteet tankkaavat kehoa biologisen ytimen tasolla ja jännitys-varaus-purkaus-rentoutuminen -metabolismin tasolla koko kehossa. Terveellä ihmisellä nämä toiminnot eivät ole häiriintyneet.

Biopatiat

Reich tiesi uraltaan analysoidessaan potilaitaan (8), että useimmat ihmiset, pääosin ahdistuksen takia, tukahduttavat tunteitaan ja tukkivat energiansa virtaa. Me teemme näin estämällä hengityksen kulkua ja jännittämällä lihaksia, jotka estävät varautumisen ja sen purun täyden kierron kehossamme. Kun hengitys on pinnallista ja lihakset kroonisesti spastisia, puristustila menee päälle ja orgonienergian määrät kehossa vähenevät. Tästä seuraa, että orgonikenttä punasolujen ympärillä heikkenee, solujen plasma kutistuu ja ne hajoavat nopeammin myrkyllisiksi T-basilleiksi. Koko keho heikkenee ja altistuu sairauksille. Reich kutsuu tätä energiatoiminnon ja kehon heikkenemistä biopatiaksi. ”Bio” tarkoittaa elämää ja ”patia” tarkoittaa sairautta tai kärsimystä. Erilaiset fysiologiset sairaudet ovat vain oireita, tai ilmaisuja, tästä syvemmästä energeettisestä häiriintymisestä, joka vaikuttaa kehoon aina solutasolle asti.

Reich identifioi kaksi pääbiopatiaa, jotka ovat seurausta energiatoiminnon tukkeutumisesta. Yksi on kardiovaskulaarinen biopatia, jossa kehon biologinen ydin jatkaa energian tuottamista täysillä ja seksuaalitoiminto on käynnissä. Kuitenkin, kun energiaan tulee tukoksia, henkilö reagoi ahdistuksen tai raivon purkauksin. Fyysisiin oireisiin kuuluu sydämen lyöntitiheyden kohoaminen, yliaktiivinen kilpirauhanen, ripuli jne.

Toinen biopatia on kutistuva biopatia joka esiintyy kun biologinen ydin vähentää sen energiantuotantoaan ja seksuaalista kiihottumistaan ja tunteet heikkenevät ja heikkenevät; iskee krooninen väsymys ja solujen ja kudosten energia tukahtuu. Tämä soluenergian loppuminen johtaa kiihtyneeseen hajoamiseen, T-basillien kasvuun, ja jos se jatkuu, anemiaan, immuunijärjestelmän toiminnan lakkaamiseen, degeneratiivisiin sairauksiin ja syöpäsoluihin.

Toinen tila, joka voi esiintyä sekä kardiovaskulaarisessa että kutistuvassa biopatiassa, on yhtäkkinen ja ylenpalttinen energiatoiminnon kiristyminen, joka voi johtaa suoraan ja vakavaan ytimestä muulle keholle saatavilla olevan energian vähenemiseen. Kun tämä tila kroonistuu, se voi muuttua osaksi kutistuvaa biopatiaa; tai se voi esiintyä kun henkilö kokee pahaa seksuaalista ahdistusta. Reich kutsui tätä tilaa anorgoniaksi.

Syövän ongelma

Reich kysyi kysymyksen: ”Miten terveestä solusta, joka elää harmoniassa muiden solujen kanssa, tulee nopeasti monistuva syöpäsolu, joka tunkeutuu ja tuhoaa ympärillä olevan kudoksen?”

Reich havaitsi bionityöstään, että syöpäsolut eivät kehity terveistä soluista, vaan muutosten sarjan seurauksena, joka tulee ensin esiintyä terveessä solussa ja usein kauan ennen syöpäsolujen ilmenemistä. Lisäksi hän sai selville, että nämä paikalliset muutokset terveissä kudoksissa aiheutuvat yleisemmästä koko kehon patologiasta. Toisin sanoen, ”syöpä” on viimeisin systeemisen sairauden ilmentymä.

Miten Reich tutki sairautta? Ensin hän tutki elävää kudosta ja soluja, ei kuollutta ja kemikaaleilla myrkytettyä, ja erittäin suurella suurennoksella — yli 2000-kertaisella. Hänen piti ensin tutkia kaikkia saatavilla olevia soluja: verta, ysköksiä, virtsaa, ulostetta, ihoa ja limakalvoja. Hän löysi erityisen, omituisen muotoisen, nuijankaltaise solun syöpäpotilailta muilla alueilla kuin varsinaisessa kasvaimessa. Hän löysi myös useita T-basilleja. Tämä tutkimus johti PAP:n kehittämiseen. Reich itse kehitti kolme veritestiä, joilla voidaan määrittää henkilön tila ennen kasvaimen ilmaantumista, arvioimalla nuijan muotoisen solun ja T-basillien määriä veressä.

Vuosien tutkimusten jälkeen Reich havaitsi syövän muodostumisen prosessin: kudos heikkenee energian jähmettyessä ja solut alkavat pian hajota pieniksi vesikkeleiksi tai bioneiksi, jotka paakkuuntuvat yhteen ja limakalvoille. Nämä uudet ”solut” muuttuvat nuijan muotoisiksi syöpäsoluiksi, jotka alkavat pian liikkua ympäriinsä ja niistä tulee oikeita alkueliöitä. Yleensä kuolema tapahtuu ennen alkueliöiden muodostumista ihmisillä, mutta hänen onnistui kuvata koko prosessi filmille hiirten tapauksessa. Syöpä hajottaa kudokset alkueliöiksi — elävä kuolema!

Mutta tämän hajoamisen kudoksissa käynnistää krooninen energian pysähtyminen, johon liittyy estynyt hengitys ja paikalliset lihaskouristukset, usein kasvaimen alueella, jotka luovat syövän ennakkoedellytykset. Tämä systeeminen olotila on kutistuvan biopatian edistynyt muoto; se saa aikaan kudoksille energian ja hapen vajeen. Heikentyneiden solujen alkaessa itse kutistua, soluplasma vähenee suhteessa tumaan, mikä sitten käynnistää selviytymismekanismin solun tumassa alkaa jakaantua. Tässä erittäin energeettisessä jakautumisprosessissa tuma päästää myös suuria määriä energiaa mitoosin ”jännitys-varaus-purku-rentoutuminen”-kaavalla. Nopeasti jakautuvat syöpäsolut yrittävät korvata energian vapautumista heikentyneelle keholle. Syöpäsolun ydin näyttää nopealla, energeettisellä jakautumisellaan pyrkivän palauttamaan energeettisen pulssin koko kehoon: se yrittää säilyttää elämää! Syöpäsolut ovat biologisesti erittäin heikkoja ja hajoavat nopeasti T-basilleiksi ja bionipaakuiksi ja syöpäsolujen muodostus lisääntyy

Kivunlievitys

Autonominen hermosto on mobiili — se sekä laajenee että puristuu niinkuin Reich kykeni havainnoimaan läpinäkyvästä madosta mikroskoopin alla. Impulssit ilmenevät ensin autonomisen hermoston liikkeinä, sitten ne siirtyvät sekundäärisesti lihasten mekaaniseksi liikkeeksi. Autonominen hermosto ei ole mitään muuta kuin organisoitua supistuvaa plasmaa ja sen virtauksen suuntaus ilmenee emotionaalisena, fyysisenä ja autonomisena liikkeenä. Esimerkiksi, me tunnemme mielihyvää autonomisen hermoston laajentuessa, ja ahdistusta kehon puristuessa ja supistuessa; me tunnemme sen erittäin konkreettisesti. Syöpäpotilaiden tuntema ”repivä” kipu, kun avoin leesio ei sellaista aiheuta, on itse asiassa autonomisen hermoston vetäytymistä pois kasvaimen alueelta. Kivun lievittämiseksi puristus pitää kääntää toiseen suuntaan, eli kaivataan järjestelmän laajentumista.

Kutistuvan biopatian kääntäminen toiseen suuntaan elämän sykkeen palauttamiseksi

Reichin mielestä oli tarpeen hoitaa sekä itse kasvainta että allaolevaa systeemistä syytä: soluenergian tukahtumisesta aiheutunut kutistuva biopatia. Jopa terveen henkilön veressä voi olla T-basilleja. Kuitenkin terveet punasolut veressä ja kudoksissa normaalisti hajoavat vahvasti sinistä säteileviksi bioneiksi, ja taipumusta hajota aina T-basilliksi asti vastaan taistellaan; muutamat joita on olemassa, jäävät vahvempien bionien jalkoihin. Reichin mielestä alttius sairaudelle voidaan määrittää veren ja kudosten biologisesta resistanssista — kehon orgonipotentiaalista — sellaista elävää hajoamista vastaan, kun suuria määriä T-basilleja tulee esiin. Reichin mielestä tämä oli identtinen verrattuna ”immuniteetin” käsitteeseen. Avain terveyden palauttamiseksi on hidastaa solukuolemaa ja muuttaa solua T-basilleiksi hajottava reaktio bionireaktioksi. Tämä saadaan aikaan lisäämällä veren punasolujen ja kudosten energiavarausta; koko kehon energiavarausta pitää kasvattaa.

Varauksen kasvattamisen menetelmiin kuuluu syvähengitykseen rohkaiseminen, liikunta on tässä myös avuksi. Ruoan laatu on tärkeää, sillä ruoan bionihajoaminen näyttää, että luonnollisempi ruoka hajoaa enemmän bioneiksi; erittäin prosessoitu ruoka tuottaa enemmän T-basilleja. Ulkoilma ja auringonpaiste lisäävät myös energiavarausta.

Tässä mielessä emotionaalinen terapia on avuksi, ellei jopa olennaista, jotta lihasjäykkyyksien jännitys saadaan purettua ja estoja hoidettua, jotka sen saivat alunperinkin aikaan. Ja tämä on usein vaikeinta. Kuitenkin, jos nykyiset masennuslääkkeiden, stimulanttien ja Viagran myyntiluvut kertovat yhtään mitään, Reichin havaitsemat emotionaaliset ongelmat ovat edelleen laajalle levinneitä. Hän näki biopatiat sekä syynä että seurauksena nykyisiin sosiaalisiin ongelmiin, jotka tuottavat emotionaalista ja fyysistä kurjuutta.

Orgonikeräimen toiminta

Kun henkilö käyttää orgonikeräintä, käyttäjän energiakenttä ja laitteen energiakenttä ovat yhteydessä, virittävät toisiaan, ja kaksi kenttää valaisevat ja tuottavat vieläkin voimakkaamman varauksen. Koska ihmisolennolla on korkeampi energiavaraus, käyttäjä vetää puoleensa ja absorboi energiaa keräimestä joka puolelle kehoa. Lisääntynyt saman bioenergian absorptio kehossa auttaa kehoa laajentumaan, ja näin vähennetään puristustilaa ja edistetään luonnollista sykkimistä.

Parasympaattisen reaktion ehjääminen parantaa verenkiertoa kudoksiin ja elimiin, mikä mahdollistaa niiden toimia paremmin, vastustaa vaurioita ja parantua loukkaantumisista; se parantaa solujen kasvua, helpottaa jännitystä ja kipuja, auttaa ruoansulatuksessa ja peristaasissa, parantaa ruokahalua ja kasvattaa kehoytimen lämpötilaa ja voi antaa hyvänolontunteen. Orgonikeräin auttaa kehoa itseään tarjoamalla tiivistettyä orgonienergiaa.

Laboratoriokokeissa hiirillä Reich (ja muut tutkijat hänen jälkeensä) saivat selville, että orgonikeräimellä oli huomattavia vaikutuksia haavoihin ja palovammoihin. Lisäksi parasympaattisen reaktion stimuloinnin johdosta ”shokkioireita” voitiin lievittää.

Reich uskoi, että hänen orgonikeräimen keksimisen keskeisin kontribuutio oli vakavien biopatiahäiriöiden ehkäiseminen. Lisääntynyt orgonienergia lataa veren punasoluja ja kudoksia, mikä voi kääntää solujen T-basilleiksi degeneroitumisen terveemmäksi bionireaktioksi, ja näin parantaa koko kehon vastustuskykyä. Kuietnkin riippuen biopatian vakavuudesta, tämä ei ole välttämättä helppoa. Maksalla ja munuaisilla on vaikeuksia eliminoida degeneroituvien kudosten ja solujen tuotteita. Paastot ja detox-ohjelmat ovat tässä ongelmassa erityisen paljon avuksi. (9)

Meillä on monia ympäristöstä aiheutuvia syöpiä (kuten tupakoinnista tai asbestista), jossa krooninen kudosvaurio voi luoda lokalisoituneen T-basillireaktion, joka lopulta kehittyy kasvaimeksi. Reich huomasi, että näissä tilanteissa kasvaimen leviämistä aina edelsi kudoksen bioneiksi ja T-basilleiksi degeneroitumisen kiihtyminen: syöpä ei koskaan leviä terveeseen, orgonilla ladattuun kudokseen.

kuva: Theirrie Cook & Orgonics

Kuka voi käyttää orgonikeräintä?

Orgonienergiakeräintä voi käyttää melkein kuka hyvänsä. Reich kuitenkin havaitsi, että tietyt korkean energian tukokset tulisi joko erittäin varovaisesti hoitaa orgonienergialla tai olla kokonaan käyttämättä. Alkuvaiheen kasvanut sydämenlyönnin taajuus esiintyy usein orgonikeräintä käytettäessä. Vaikka rytmi palaa normaaliksi, monesti matalammaksikin, silti se voi aiheuttaa stressiä, joka on jo vaurioittanut sydäntä. Sydänvaurioista kärsivien ei tulisi käyttää orgonikeräintä, tai vain erittäin tiukan valvonnan alaisuudessa: sydänsairaudet, korkea verenpaine, liikalihavuus jne. ovat riskejä.

Hyvä tietää: VAROITUS Kenen ei tulisi käyttää orgonikeräintä

ABSOLUUTTISET KONTRAINDIKAATIOT: älä koskaan käytä orgonikeräintä jos sinulla on joku näistä: sydän- tai verisuonitaudit, korkea verenpaine, aivo- tai selkäydinkasvain, infarkti, akuutti ja krooninen leukemia, akuutti sisäinen verenvuoto, astma, akuutti ihosairaus. (Orgonikeräinlaitteita ei tulisi käyttää aivokasvaimiin koska aivot ovat kallon ympäröimiä ja kasvaimen hajoamistuotteet voivat saada aikaan liiallista painetta kalloon sisälle.)

SUHTEELLISET KONTRAINDIKAATIOT: näissä tapauksissa voit käyttää keräintä, mutta suurella varovaisuudella ja sairauden tilaa tarkkailemalla. Aloita aina hitaasti: kaikki verenpaineoireet, akuutit iho-oireet ja allergiat, autoimmuunisairaudet, akuutti silmätulehdus, maksakasvaimet ja metastaasit.

MILLOIN EI TULE KÄYTTÄÄ ORGONIKERÄINTÄ:
Koska orgonienergia on ”allergista” vahvoille sähkömagneettisille kentille ja tietyille säteilyn muodoille, orgonikeräintä EI myöskään tulisi asettaa lähelle: televisioita, fluoresoivia valoja, tietokoneiden monitoreita, mikroaaltoja, röntgenlaitteita, älymittareita, infrapunalämmittimiä, sähkölämmittimiä, kipinöiviä moottoreita, kaasuhöyryjä, radioaktiivisen savun mittareita ja aina yli 100 kilometrin päässä ydinvoimalasta. Ainoastaan jotkut uudet LED-telkkarit ja tietokoneet eivät tunnu häiritsevän energiakenttiä ; Halogeenivalot ovat edelleen puhtaimpia kun puhutaan EMF-emissioista. Sinun tulee investoida kolmeen sähkömagneettisia kenttiä mittaavaan mittariin mikäli olet epävarma ympäristöstäsi. Kts. Trifield TF2 -mittari. Myös ole varovainen 5G-tornien läheisyydessä, jos asuntoasi ei ole suojattu asianmukaisesti: älä ole 5 kilometrin säteellä tornista. Voitko istua ja käyttää litteänäyttöistä tietokonetta orgonilaitteen läheisyydessä? En suosittelisi, koska läppärien näppäimistöt tuottavat sähkömagneettisia kenttiä; erityisesti vältä istumista sellainen sylissäsi, se voi vaikuttaa sisäelimiisi.

Sinun ei tulisi käyttää orgonikeräintä 100 kilometrin säteellä ydinvoimalasta. Jos ydinvoimalan välissä on kukkuloita tai mäkiä, silloin 50 kilometrin etäisyys riittää. Jos et ole varma, kokeile pientä orgonilevyä ensin ja koita miltä varaus tuntuu ympäristössäsi.

Fluorisoivat valot, mikroaallot, sähköiset peitteet, infrapunasaunat, älymittarit, kipinöivät moottorit, sähköiset autonlämmittimet, vahvat kaasuhöyryt, radioaktiivisen savun hälyttimet tai röntgenlaitteet tulisi myös sammuttaa orgonienergian läheisyydessä. Jos nämä laitteet ovat päällä, ne voivat tuottaa vahvoja sähkömagneettisia kenttiä. HUOM: pienillä fluoresoivilla CFL-valoilla on myös mikroaaltokentät, jotka ovat yhtä vahvoja kuin istuisit vuotavan mikroaaltouunin vieressä. Niissä käytetään myös elohopeakaasua sisällä, joista aiheutuu ympäristölle 10 tonnin kuorma joka vuosi!! (SCIENCE Magazine) Täyden spektrin hehkulankalamput ovat paras valaistuksen lähde ja turvallisia käyttää orgonienergiakeräimen lähettyvillä.

Lisäksi LED-valoista lähtee sähkömagneettisia kenttiä, ja ne valmistetaan galliumarsenidista, joka on yksi maailman kaikkein myrkyllisimpiä aineita. Kiinassa olevat tehtaat eivät suojaa työntekijöitään. Varo myös kaikkia orgonikorujen myyjiä, jotka väittävät että niitä VOI käyttää vahvan sähkömagneettisen kentän läheisyydessä tai jotka ”blokkaavat” säteilyä: sellainen ei yksinkertaisesti ole mahdollista aidolla orgonikeräimellä, lue tämä RAPORTTI. Useimmat kodin sähkölaitteet ja hehkulankalamput ovat OK. Jos sinulla on kysyttävää ympäristöstä, ota yhteyttä sähköpostilla.

Suosittelen myös TF2-mittaria tai muuta hyvää EMF-mittaria mittaamaan EMF-kenttiä ympäristössäsi.

Muista, että se mikä on hyväksi orgonipeitteelle, on hyväksi myös sinulle: krooninen altistumisemme matalan energian röntgensäteille TV:n, tietokoneiden ja halogeenilamppujen katodisädeputkista sekä myöskin liian voimakkaat sähkömagneettiset kentät ja mikroaallot häiritsevät solujen jakautumista kudoksissamme, erityisesti lapsilla, ja se heikentää kehomme omaa orgonienergian varausta. Tarvitsetko oikeasti langatonta internettiä? Valokuitu on paras. Satelliittilautaset ovat myös ok. Joku päivä sähkösaaste nähdään yhtä pahana kuin ilman ja veden saasteet.

Viimeisten 20 vuoden aikana on tehty kaksi kaksoissokkokoetta orgonikeräimillä Saksassa ja Itävallassa. (10) Tulokset vahvistivat joitain Reichin löydöksiä: orgonikeräimiä käyttäneillä koehenkilöillä oli sekä suuremmat kehon ydinlämpötilat että nopeampi sydämen lyöntitiheys. Lisäksi useimmat sanoivat tunteneensas olonsa hyväksi ja kuvailivat erilaisia parasympaattisen järjestelmän stimulaation vaikutuksia.

Henkilöiden, joiden energia oli matala tai heillä on biopatiaa, tulisi käyttää vahvempia keräimiä. Miten usein ja miten pitkään henkilön tulisi käyttää orgonikeräintä on kysymys joka liittyy sekä käyttäjän että keräimen energian vahvuuteen. Keskimäärin henkilö voi käyttää sitä kaksi kertaa viikossa 15-20 minuutin ajan, tai silloin kun tarpeen. Heikomman tai ikääntyvän henkilön tulisi käyttää keräintä joka toinen päivä 20 minuutin ajan tai tarpeen mukaan, ja vakavasta biopatiasta kärsivän tulisi käyttää 7-10 ply:n keräintä 20 minuutista tuntiin joka toinen päivä kuukauden ajan. Ei ole olemassa mitään mekaanista sääntöä sille miten pitkään tai milloin käyttää orgonikeräintä ja se on jotain mitä henkilön pitää itse selvittää.

Orgonikeräintä käytettyään joidenkin minuuttien ajan saattaa tuntea lämpöä, rentouden tunnetta ja joskus kipristelyä. Iho saattaa hikoilla. Voi olla tunne ”hehkusta” tai hyvinvoinnista. Kun näitä tunteita ei enää esiinny, tai tulee tarve tehdä jotain muuta, sessio tulisi lopettaa. Joillain joiden energia on matalalla voi kestää kuukauden tai enemmänkin ennen kuin he ovat tarpeeksi ladattuja tunteakseen näitä vaikutuksia.

Orgonikeräintä käytettäessä henkilö pitää päällään mahdollisimman vähän vaatteita niin, että energia pääsee ihon läpi helpommin. Täysi vaatetus on kuitenkin mahdollista, varauksen kertyminen kestää hieman kauemmin.

Liikavaraus

Orgonikeräintä liian usein tai liian pitkään käyttämällä on mahdollisuus kerryttää liikavarausta. Keho vastaanottaa vain tietyn määrän energiaa, kun kapasiteetti ylitetään, tuntuu liikavaraus. Liikavarauksen oireita ovat huimaus, paine päässä, päänsärky ja hienoinen pahoinvointi. Session yksinkertaisesti lopettamalla ja ulkoilmassa lepäämällä liikavarauksen saa nopeasti purettua. Kylvyssä käynti voi auttaa liikavaraukseen myös.

Toinen liikavarauksen merkki on, kun henkilö on käyttänyt keräintä päivittäin, huomaa että energiatila paranee, mutta hänellä on myös vaikeuksia nukkua öisin tai hänen naamansa hikoilee jatkuvasti, tai ärtyy. Jos näin käy, ongelmaa voi helpottaa session pituutta lyhentämällä tai olemalla käyttämättä keräintä joka päivä. Liikavarausta ei ole suositeltavaa kerryttää jatkuvasti ja on parempi käyttää keräintä lyhyesti useita kertoja päivässä kuin liian pitkästi kerralla.

Voi myös olla, että orgonikeräinlaitetta ei tulisi käyttää pitkään, joka päivä kuukausia, erityisesti vuosia putkeen; ainoastaan tarpeen mukaan lyhyitä aikoja. Jos käyttäjä tuntee vaikutuksia päivittäisen pitkäaikaisen käytön jälkeen, liikavarausta voi esiintyä, ja se voi häiritä kehon luonnollista toimintaa. Lisäksi jos henkilöllä on fyysinen vaiva, orgonikeräimen käyttö antaa enemmän energiaa, mutta tämä ei ratkaise varsinaista vaivaa, joka aiheutti energiavajeen alunalkaenkin. Jotkut kroonisista vaivoista kärsivät voivat hyötyä pitkäaikaisesta käytöstä, joten kannattaa itse arvioida hoidon tarve.

Vihan, ahdistuksen tai surun tunteet saattavat kärjistyä myös orgonikeräimen käytöstä. Nämä tunteet tulevat pintaan, kun energiavaraus osuu tukokseen joka laukaisee emootion. Lisääntynyt varaus voi myös luoda seksuaalisen tunteen yhtä paljon kuin kardiotreenit; se ei ole ”lääke” impotenssiin tai muuhun neuroosiin, ainoastaan terapialla voidaan vaikuttaa näihin ongelmiin.

Oikealla:

3 Ply Orgonikeräin, jonka sisäpuolella on metalliseinät, latauslaatikko istuimelle ja rintalasta taitettuna nojaamassa seinää vasten.

 

 

 

Milloin orgonikeräintä on asianmukaista käyttää

Kolme tekijää vaikuttavat orgonikeräimen käyttöön: yksi, josta on jo puhuttu, on käyttäjän energeettinen tila ja onko hänellä biopatiaa ja miten paha se on. Toinen on orgonikeräimen vahvuus ja miten usein sitä käytetään. Kolmas on energeettinen ympäristö jossa orgonikeräintä käytetään.

Orgonikeräimen vahvuus, materiaalit ja laatu

Orgonikeräimen rakentaminen on periaatteessa vuorotellen dielektrisellä eristemateriaalilla ja metallilla pinnoittamista, jossa metallikerros on lähempänä kehoa, mikä hylkii ja suuntaa energiaa kohti käyttäjää. Energiavirran suunta on aina ulkopuolisesta orgaanikerroksesta sisäpuolelle, joka on pinnoitettu metallilla. Orgonikeräimet on tehty eri muotoisiksi ja kokoisiksi, eri materiaaleista, ja täten ne ovat useassa eri käytössä.

Materiaalit: Orgonikeräimen rakentamiseen käytetyt materiaalit ovat tärkeä valinta, sillä ne vaikuttavat keräimen laatuun. Reich käytti kivivillaa tai lasikuitua orgaanisiin pinnoitteisiin, koska hänestä nämä materiaalit sekä pitivät varausta hyvin että hylkivät kosteutta, joka voi vähentää varausta. Polyesterit, vinyylit, polyuretaani ja styroksi eivät olleet kuitenkaan hyviä materiaaleja

Orgonivaraus pysyy hyvin myös lampaanvillassa; lanoliini pitää kosteuden ja villa antaa ”pehmeämmän”, mutta kuitenkin läpitunkevan varauksen. Lisäksi lampaanvilla ei ole vaarallista työstää niinkuin lasikuitu. Käytimme ORAC-seinämissä lampaanvillaa ja galvanoitua teräspinnoitetta. Peitteisiin villa sopii sekä täytteeksi että pinnalle. Myös käytössä on luomupuuvilla peitteisiin niille, jotka ovat allergisia villalle, sekä kosteutta pitävä nailoni, joka on pinnoitettu piillä. Myös hamppua käytetään, sen luonnollinen vahapinta auttaa kuitua pitämään orgonivarausta.

Reich havaitsi myös, että on erittäin tärkeää käyttää pelkästään rautametalleja kuten hiiliterästä tai galvanoitua terästä. Ihmisen hemoglobiinimolekyyli koostuu hiilestä ja raudasta, ja hiiliteräs on täten yhteensopivampaa veren kanssa. Muut metallit kuten alumiini tai kupari tuottavat orgonivarausta, mutta ne vaikuttavat olevan epäterveellisempiä.

Orgaanisten ja metallimateriaalien kerrosten määrä määrittää energiavarauksen vahvuuden. Varauksen kasvun tuntee subjektiivisesti, ja myös objektiivisesti mitattuna lämpötilan muutoksista ja elektroskooppisesta varauksen purkautumisesta. Kerros koostuu sekä orgaanisesta että metallimateriaalista, ja kerroksesta käytetään nimitystä ply. Varauksen kasvu ei ole suoraan verrannollinen kerrosten määrän kasvuun, sillä 10 ply voi olla vain 3 kertaa niin vahva kuin 3 ply. Kuitenkin 3 ply voi tuottaa yli 5 kertaisen orgonienergian konsentraation ympäröivään ilmaan ja se on yleensä keskivertokäyttäjälle riittävä.

Energeettinen ympäristö

Koska orgonikeräin tiivistää ilmakehän orgonienergiaa, ilman laatu on tärkeää sen toiminnalle. Orgonikeräin toimii parhaiten kuivina, aurinkoisina päivinä kun ilmakehän varaus on voimakas. Keskipäivästä kello 15:n on ilmeisesti voimakkain. Pilvisenä tai sateisena päivänä orgonivaraus pysyy pilvissä, poissa Maan pinnalta, ja varaus on pienempi. Varaus on myös vähemmän öisin kun Auringon suoraa säteilyä ei ole. Orgonikeräinlaitetta voi edelleen käyttää näissä olosuhteissa; varauksen kertyminen kestää vain pidempään. Täyden kuun yöt saattavat olla erittäin energisiä. Orgonikeräimet ovat voimakkaimmillaan korkealla merenpinnasta ja lähempänä päiväntasaajaa.

On päiviä jolloin ilmakehän energia vaikuttaa ”kuolleelta”; yleensä erittäin kuumia ja kuivia. Eläimet ja ihmiset vaikuttavat laiskoilta. Reich identifioi tämänkaltaisen ilmaston kuolleen orgonienergian tilaksi, joka on muuttunut myrkylliseksi. Se kirjaimellisesti imee elämää ja kosteutta elävistä olennoista. Hän kutsui tätä toksista energiaa nimellä dor, kuolettava orgonienergia. Me emme ole varmoja tämän toksisen energian lähteistä, sillä se ei ole sama kuin sulfiittipohjainen ilmansaaste. Kuitenkin sitä on havaittavissa eri puolilla maailmaa, erityisesti aavikoilla. Kun doorista utua on ilmassa, on paras olla käyttämättä orgonikeräintä, ja sen poistuttua käytä keräintä raikkaassa ilmassa, tai pyyhi metalliseinämät vedellä varauksen palauttamiseksi. (11) Orgonilaitteen pyyhkiminen vedellä poistaa siitä negatiivisen energiavarauksen.

Yllä: Utuinen ”dor” maaseudulla, jossa ei ole sulfiittisaastelähteitä kuten tehtaita tai autoliikennettä. Huomaa taivaan sinettömyys ja kasvuston tylsä väritys, vaikka on kirkas päivä. kuva: Theirrie Cook & Orgonics

Reich havaitsi myös, että vahvat sekundäärienergiat voivat ärsyttää orgonikeräintä ja luoda epämiellyttävän energiareaktion nimeltä oranur. Reich havaitsi tämän reaktion kokeillessaan radioaktiivisilla materiaaleilla. (12) Orgonienergia meni ärsytystilaan, joka säteilytti ja liikavarasi pahasti ihmisiä. Oranur-reaktio pitkittyessään lopulta kuolettaa tervettä orgonia, ja luo utuisat dor-olosuhteet. Oranur-reaktio voi myös esiintyä vahvojen sähkömagneettisten kenttien läsnäollessa. Erityisesti katodisädeaseet tuottavat muuntajillaan EM-kenttiä, mutta elektronisäde itse on niin varautunutta, että se voi tuottaa röntgensäteitä. (13)

Näistä syistä on äärimmäisen tärkeää olla käyttämättä tai varastoimatta orgonikeräintä toimivien CRT-, LCD- tai plasma-TV:iden, halogeenilamppujen tai tietokoneiden läheisyydessä. Eikä niitä tulisi käyttää röntgenlaitteiden, radioaktiivisten savuilmaisimien lähellä tai 50 mailin säteellä ydinvoimalasta. Sähkömuuntajien, mikroaaltotornien ja muiden korkeajännitelaitteiden lähellä ei ole suositeltavaa asua, olipa sitten orgonikeräin käytössä tai ei. Lisäksi johtuen sähkömagneettisista kentistä, orgonikeräimiä ei tulisi käyttää sähkömoottorien, ilmaa ionisoivien laitteiden, mikroaaltouunien tai sähköpeitteiden läheisyydessä. Vahvat kemikaalihöyryt häiritsevät myös orgonienergiaa. Normaalit hehkulamput tai kodin sähkölaitteet eivät yleensä tuota vahvoja sähkömagneettisia kenttiä eivätkä ne ole ongelma.

Vahvat sähkömagneettiset tai radioaktiiviset kentätä ovat haitallisia eläville olennoille huolimatta orgonilaitteen läsnäolosta. Ihmiskeho on orgonienergiajärjestelmä, ja nämä säteilyt vaikuttavat siihen vaikka me emme suoraan niitä tuntisikaan. Tämä havaitaan erityisesti lapsilla, jotka innostuvat telkkarin edessä (oranur-reaktio), mutta jos heidän altistuksensa pitkittyy, he pian väsyvät ja heistä tulee ”sohvaperunoita” (dor-tila). WiFi on monessa paikassa käytössä. WiFin vaikutuksista kehoon ei ole riittävästi tutkimuksiam erityisesti lapsilla, ja läppärin pitäminen sylissä säteilyttää lantion aluetta ja sukupuolielimiä. Miksi edes tehdä näin omalle keholle? Tietokoneen kytkeminen kaapelilla tai satelliittilautasella ja sen asettaminen pöydälle on paljon haluttavampaa. Energiamittareiden käyttö on suositeltavaa energiaympäristön määrittämiseksi niin, että muutoksia voidaan tehdä ympäristön siistimiseksi. On parempi siistiä energeettistä ympäristöä poistamalla halogeenilamput, asentamalla hyvät maadoituspiuhat ja olla käyttämättä CRT-ruutuja. Valitettavasti nyt on olemassa erilaisia laitteita, jotka väittävät ”suojelevansa” haitalliselta säteilyltä, mutta niiden toimivuutta ei ole osoitettu. ”Orgoniitti”-laitteet ovat erityisesti kusetusta eivätkä orgonilaitteita millään tavoin; ne ovat pietsosähköisiä laitteita. On joitain hiilimaaleja ja kuituja jotka voivat suojata radio/mikroaaltosäteiltä; kuitenkin niistä esitetyt väitteet tulee tarkistaa ennen käyttöä.

Minne sijoittaa ja säilöä orgonikeräimet

Suuri, istuttava, täysikokoinen orgonikeräinlaatikko tuottaa vahvan orgonikentän sekä sisä- että ulkopuolelle, ja ajan mittaan kenttä voi kehittyä sen ympärille. Tästä syystä se on paras sijoittaa ulkopuoliselle suojatulle alueelle, jossa se pysyy kuivassa tilassa, jossa ilma kiertää. Suljettu takapiha, käyttämätön autotalli tai kuiva ulkorakennus ovat hyviä sijainteja. Jos keräin pitää sijoittaa kotiin, käyttämätön huone jonka tuuletus on hyvä ja jossa ei ole orgonia häiritseviä laitteita toimii. Kellarit voivat soveltua jos ovat kuivia, niissä on hyvä tuuletus ja keräin ei ole lähellä sähkölaitteita. Metallipintoja tulee usein pyyhkiä vedellä tai vesikulho laittaa keräimen sisälle silloin kun sitä ei käytä, se auttaa varauksen ylläpitämisessä ja ehkäisee liikavarauksen kehittymistä.

Jos huoneeseen tai asuntoon tulee tunkkainen, ärsyttävä, liian varautunut tunne, tila tulee tuulettaa välittömästi. Keräimen metalliseinät tulee pyyhkiä vedellä ja jos mahdollista, kerän tulisi sijoittaa tilapäisesti ulkopuolelle pois elintilasta. Pyörien päälle sijoitettu täysikokoinen orgonikeräin on helppo liikutella, ja se on mahdollista purkaa ja kasata siirtoa varten.

Teolliset, urbaanit ympäristöt sisältävät ilmaa joka on usein kemiallisesti saastunut ja täynnä sähkömagneettisia kenttiä. Sellaisessa ympäristössä voi olla mahdollista pitää orgonikeräintä, kuitenkin tulee varautua erityistoimin. Huone jossa suuri orgonikeräin sijaitsee tulee olla harvoin käytössä ja mitään orgonia häiritseviä laitteita kuten tietokoneita, sähkölämmittimiä tai halogeenilamppuja ei tule siellä olla. Huoneessa tulee olla jatkuvasti tasainen, hyvä tuuletus. Keräimen sisään tulee laittaa vesikulho kun se ei ole käytössä ja seinät pyyhittävä vedellä ainakin viikoittain terveen varauksen säilyttämiseksi. Huonekasvit auttavat pitämään sisäilman hyvänä. Jos huone tai asunto liikavarautuu, tulisi olla suunnitelma jonka mukaan toimitaan keräimen siirtämiseksi pois niin, että koti voi normalisoitua.

Tulisi huomauttaa, että jotkut ihmiset, yleensä sellaiset joiden energia on matala, raportoivat keräimen läsnäolon kotonaan olevan ”energisoivaa ja hoivaavaa”, kuitenkin toisilla taas voi olla vaikeuksia sietää lisävarausta ja se voi olla heille haitallista. Aurinkomyrskyjen ja dor-sääolojen lisääntyessä on usein suositeltavaa säilyttää kaikki orgonienergialaitteet asuinalueen ulkopuolella silloin kun sitä ei varsinaisesti käytetä.

Peitteet, laatikot ja muut orgonikeräimet

Kun täysikokoinen keräin on liikaa tai epäkäytännöllinen, pienempi orgonikeräin voi tarjota tarvittavan energiavarauksen. Peitteet ovat siirrettäviä ja kerrostettu niin, että energia suunnataan ulkopinnalta sisäpinnalle. Ne tarjoavat ”pehmeämmän” energiavarauksen; 7 ply:n peitteet voivat tuottaa yhtä suuren varauksen kuin 3 ply:n täysikokoinen keräin. Peitteet mahdollistavat myös, että käyttäjä on makuullaan, ja kehon eri puolille voidaan myös sitoa vöitä tukemaan.

Täysikokoisen orgonikeräimen istuimena toimiva laatikko myydään myös erikseen. Sitä voidaan käyttää varaamaan tai ”strukturoimaan” vettä. Veden laadun muutos varmistuu spektrofotometrillä sekä biologisilla siemenkokeilla, joista näkyy nopeutunut kasvunopeus. Viiniä voidaan ”ikäännyttää” orgonikeräinlaatikoissa ja viininmaistajat sanovat maun olevan pehmeämpi. Jotkut jopa varaavat ruokansa ja vaatteensa. Objektiiviset kokeet eivät kuitenkaan ole vahvistaneet mitään muutoksia. Laatikkoon asetetaan metallinen kankaalla päällystetty suppilo, johon on kiinnitetty ontto metallikaapeli. Orgonienergiaa voidaan näin suunnata ja säteilyttää paikallisille alueille, joko ihmiskehoon, lemmikkeihin tai kasveihin.

Alla: 7 ply:n orgonipeiterakenne, josta näkyy villan ja teräsvillan kerrokset.

Orgonikeräimet ovat kokeellisia

Reichin kuoleman jälkeen yksittäiset tutkijat ovat tehneet kokeita eläimillä ja kasveilla vahvistaakseen Reichin raportoimat orgonienergian positiiviset vaikutukset. (14) Tätä elävää energiaa on kutsuttu nimellä ”universaali, dynaaminen eetteri”, akupunktion harjoittajat kutsuvat sitä nimellä ”chi”, fyysikoiden idea ”neutriinomerestä” kuvaa sen ominaisuuksia, uudenlainen organismien luokka nimeltään ”Archaea” liittyy bioneihin ja astrobiologit ovat päässeet lähelle biogeneesin tunnustamisessa. Kukaan Reichiä ennen tai jälkeen ei ole kyennyt niin monipuolisesti kuvaamaan tämän perimmäisen energian toimintaa ja kehittämään myös laitteita sen käyttöön niin yksinkertaisella tavalla. Joskus on sanottu, että Reich keksi ”liian paljon” ja siksi ei voi olla oikeassa. Luonnostaan kiinnostunut mies seurasi ”punaista lankaa” ja yksi löytö johti toiseen. Hän ei koskaan olettanut ”jo tietävänsä” yhtään mitään täydellisesti. Hänen työnsä on vasta alku, paljon on edelleen oppimatta ja löytämättä. Reich nosti verhoa ja paljasti universumin joka odottaa tutkimuksia.

Wilhelm Reichin kommentti orgonienergian tärkeydestä keholle:

”Jos oletat, että aineen atomihiukkanen on universumin perusyksikkö, mukaanlukien elämän, silloin olet myös oikeassa olettaessasi että tietyistä taudeista löytyvät kemialliset yhdisteet ovat tuon tietyn taudin perusosasia. Kuitenkin olet perustavalla tavalla väärässä tehdessäsi päätelmän tästä, että on lopullisesti osoitettu että kaikki kemian aiheet ovat SEKUNDÄÄRISIÄ tuotteita tästä primääristä MASSATTOMASTA energiasta elävässä organismissa. Kemialliset yhdisteet, joita syövästä tai skitsofreniasta saattaa löytyä, eivät ole ”syypää” tai ”olemassaolon lähde”, ne ovat pelkästään sairauden prosessin sivutuotteita. Sivutuotteina ne voivat myös SEKUNDÄÄRISESTI kontribuoida taudinkuvan kehitykseen.

Sydän- ja verisuonitaudeissa näkyy verisuonien seinämien kovettumia. Mutta nämä kovettumat eivät ole sydän- ja verisuonitautien syy. Ne ovat sekundäärisiä ominaisuuksia. Taudin prosessin ymmärtämiseksi meidän tulee oppia minkälainen PRIMÄÄRI ENERGIA-AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖ on vastuussa tästä. Voiko olla, että verisuonien krooninen supistuminen muuttaa tiettyjä massattomia ESIATOMISIA ORGONIfunktioita — kuten DOR Melanoriksi ja sitten mahdollisesti kalsiumiksi? Tämä avaa oven taudin funktionaalisille, ESIATOMISILLE, bioenergeettisille aspekteille.”

Wilhelm Reich in editorial notes to Rocky Road to Functionalism, by Robert McCullough, CORE, Vol. VII, Nos. 3-4, Dec. 1955

Lähdeviitteet

1. Function of the Orgasm, Discovery of the Life Energy, Vol. 1; by Wilhelm Reich.

2. The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety; by Wilhelm Reich.

3. The Basic Antithesis of Vegetative Life Functions; by Wilhelm Reich, article, Pulse of the Planet #4, On Wilhelm Reich and Orgonomy, edited by James DeMeo.

4. The Bion Experiments, by Wilhelm Reich

5. The Cancer Biopathy, Discovery of the Life Energy, Vol. 2; by Wilhelm Reich

6. The Orgone Accumulator Handbook, by James DeMeo

7. Ether, God and Devil & Cosmic Superimposition, by Wilhelm Reich

8. Character Analysis, by Wilhelm Reich

9. A Cancer Therapy, Results of Fifty Cases, by Max Gerson, MD

10. The (Psycho-) Physiological Effects of the Reich Orgone Accumulator; Muschenich, S. & Gebauer, R.; Dissertation, University of Marburg, West Germany, 1985

11. Selected Writings; by Wilhelm Reich

12. The Oranur Experiment; by Wilhelm Reich

13. Health & Light, by John Ott 14. Bibliography on Orgone Biophysics; by James DeMeo

kirjallisuutta: www.naturalenergyworks.net www.rangeleyme.com/wilhelmreich/

Vasemmalla papujen ituja tavallisessa laatikossa (kontrolli) ja oikealla orgonikeräimessä (ORAC). Keräin kasvatti kolminkertaisesti.

 

Artikkelin julkaissut orgonics.com

Lentävä lautanen Bermudan kolmiossa

Havaintopäivämäärä: helmikuun 13, 2022
Havaintopaikka: Bermuda Island

Löysin lentävän lautasen Google Earthista, ja uskokaa tai älkää, se on Bermudan kolmion keskellä. Legendaarinen paikka jonne laivat ja lentokoneet ovat kaikki mystisesti kadonneet! Tämä on kaikkein mystisin paikka Maapallolla!

Tiedän, että Bermudan kolmiossa on avaruusolentojen tukikohta. Se on merenpohjan alla joitain kymmeniä metrejä pohjasta. Sen takia magneettilaitteet ja kompassit sekoavat. Tämä löytö on 100-prosenttista näyttöä siitä, että Bermudan kolmion katoamiset ovat avaruusolentojen aiheuttamia!

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Hehkuva alus Norjassa

Havaintopäivämäärä: helmikuun 10, 2022
Havaintopaikka: Alta, Norja
Lähde: https://www.altaposten.no/nyheter/i/8QLKKd/filmet-spektakulaer-ildkule-den-kom-i-en-vanvittig-fart-over-himmelen?jwsource=cl

Hehkuva kohde nähtiin Norjassa. Se kiisi taivaalla ja yhdessä kohtaa vaikutti jakautuvan kahdeksi valopalloksi ennen katoamistaan. Jos tämä oli meteori, sen olisi pitänyt tulla alas. Painovoimalla ei ole mitään vaikutusta siihen. Tämä ei ole meteori, se on UFO!

Scott C. Waring, Taiwan

 

Norjan uutiset kertovat:

Tulipallo Altan yllä: Magnus Johnsen näki vihreän viivan lentävän taivaalla, kaivoi puhelimensa ja kuvasi sen. Torstaina kello 14.25, tulipallo yhtäkkiä ilmaantui taivaalle, suuntana pohjoisesta etelään. Magnus Johnsen seisoi kämppänsä ovella Altan yläastetta vastapäätä, kun hän näki mitä taivaalla tapahtui.

”Olin parkkeerannut koulun pihalle, ja olin omissa maailmoissani kun näin vihreän viivan taivaalla. Otin puhelimeni esiin ja aloin kuvata”, Johnsen sanoo.

”Mitä ajattelit kun näit tämän?”

”Ajattelin vain että ’mikä tuo on’ ja että minun pitää kuvata se. Se lensi niin matalalta ja hullulla nopeudella.

Useat tiimit ovat saaneet raportteja tapahtuneesta. Monet kyselivät sosiaalisessa mediassa ja kertoivat kokemuksistaan ja omista havainnoistaan. Hans Idar Haldorsen kuvasi myös tulipallon. Hän oli Peskassa kun auton kojelautakamera vahingossa kuvasi valon. ”Mahdollisesti meteori”, sanoo Kjell Bøen, Andøyan avaruuskeskuksen teknologiajohtaja. Hän ei ole tietoinen mistään aktiviteetista joka kertoisi ilmiöstä enempää.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily