Avainsana-arkisto: targeted individual

Vastaa kyselyyn: ELEKTROMAGNEETTINEN HÄIRINTÄ

TUTKIJAN TERVEISET:

Elektronisen sodankäynnin (EW) anti-personnel teknologiaa kohdistetaan siviileihin resonanssimenetelmien muodossa. Tällaisia menetelmiä ovat mm DEW, AW, RNM, EEG, V2K, yms. Useat valtiot ja yksityiset tahot kehittävät tällä hetkellä uusia ’mass surveillance’ tiedustelumenetelmiä osana sisäpoliittista kontrollia (sotilastiedustelulla on pääsy tähän teknologiaan, jonka asiakkaita ovat sitten poliisi, tulli, rajavartiolaitos, tiedusteluyhteisö globaalisti ja NSA [DSA]). Tällaisia resonanssimenetelmiä ovat mm neural imaging (synteettinen telepatia) ja EEG, joissa nimenomaan kohteen ajatuksia mallinnetaan ja manipuloidaan. Nämä on myyty polittiselle vallalle tiedustelun menetelminä, vaikka kuluttavat kohteen elimistöä ja tuottavat kipua. Sitten on energiaaseita (Directed Energy Weapons ’DEW’) ja akustisia menetelmiä (Acoustic Weaponry ’AW’), mikroaaltokuuleminen esimerkkinä. DEW teknologia perustuu EMP eli elektromagneettisiin pulsseihin, jotka voidaan lajitella lasereihin, partikkelisäteisiin ja mikroaaltoihin, joista on kaikista valtava määrä sovelluksia. Akustiset ääniaallot kuuluvat nk infra- tai ultra-äänialueelle ja ovat siis ihmiskorvalle havaitsemattomia ja tuntuvat lähinnä paineena, pakotuksena kehossa, kun taas energia-aallot tuottavat mm polttavaa, nipistävää tai puuduttavaa tunnetta riippuen resonanssista ja aallon tyypistä. AW teknologian alla voidaan myös tuottaa kohde kuulemaan puhetta tai pelkkää puuromaista ääntä, joka estää kuulemasta vaikkapa läheisen puhetta. On tärkeää ymmärtää, että kaikki tämä on tuotettu vuosikymmeniä kestäneen tieteellisen tutkimuksen tuloksena, eikä siis näillä ole pinta-alaa suhteessa salaliittoteorioihin (vrt mm B Zohuri Directed Energy Weapons, William Binney [NSA], Robert Duncan [former CIA engineer]).

https://www.springer.com/gp/book/9783030207939

Suomessa ei ole lakia aseilajien systemaattiselle testaamiselle ja Euroopan turvallisuus strategiakin on hieman epäselvä suhteessa YK:n ohjeistukseen vähemmän-tappavien aseiden käytöstä. YK:lla on hyvä ohjeistus tällaisten menetelmien käyttöön (mm Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement), vaikka teknologia on salaista ja kehittyy nopeasti, joten meidän tehtävämme on ilmoittaa YK:lle näistä. YK:n ongelma on, että se ei tunne vielä viimeisimpiä menetelmiä, kuten RNM (neural imaging), joka tuottaa kipua ja on yleisin syy globaaliin TI ongelmaan. Kansainväliset sopimukset kuten Nurnberg Treaty tai Geneve Convention säätävät aselajien testaamisesta tai käytöstä, niihin ovat sitoutuneet jäsenmaat. Näitä kuitenkin pyritään kiertämään uusin aselajein, joita ei ole luokiteltu aseteollisuuden toimesta sotilasteknologiaksi. Toinen ongelma on se, että poliittinen valta ei välttämättä tiedä nk resonanssimenetelmistä, koska teknologialla on sekä tiedusteluvälineen että kipua tuottavan teknologian ominaisuudet. Tällöin mm salaisten pakkokeinojen alla toteuttajien päälliköt päättävät teknologioista ja niiden valvonnasta ja esittävät resonanssimenetelmät yksin tiedustelumenetelminä, vaikka niitä käytetään holtittomasti myös tuottamaan kipua ja manipuloimaan kohdetta. On syytä myös huomioida, että monitoimitutkat, joilla tällaisia resonsseja voidaan tuottaa, voidaan sijoittaa kaikille alustoille ja erityisesti HX hanke keskittyy tämän kapasiteetin lisäämiseen. YK on ilmaissut huolensa näistä teknologioista. Tästä huolimatta aselajia ei ole saatu kansainvälisen lain piiriin. Laki ei Suomessa eikä kansainvälisesti huomioi uusia aselajeja, niiden käyttöä tai testaamista. Ylikansallisella submissiolla, josta tässä siis on kysymys, pyritään muuttamaan tätä asiaa ja tuomaan esiin, että TI (targeted individuals) ovat kohteita tällaiselle globaalille testaamiselle. Suomen hallitus on valinnut teemakseen ihmisoikeudet ja vuoden 2020 aikana valmistuu Suomen YK:lle toimitettava ihmisoikeusraportti. Tämä on siis erinomainen ajankohta ylikansallisen kanteen tekemiseen, jonka osana voidaan erityisesti välittää painetta kansainvälisiin toimijoihin lain laatimiseksi näiden aselajien käytön kattamiseksi tai tietoa YK:lle meneillään olevista toteutuksista Suomessa. Suomen poliittinen eliitti on jo reagoinut tätä aihetta koskevaan materiaaliin. Epäsuorasti syntyi kuva kansainvälisten sotaharjoitusten toteuttamisesta. Hallinnon eri tahoille osoitetuissa kirjelmissä on tuotu esiin epäkohtia osoittaen, että aseita testataan siviileillä ilman heidän tietoisuuttaan tai lupaansa (Nurnberg Treaty).

Nyt vaikuttaa siltä, että sotilastiedustelu, joka itsevalvoo toimintaansa, toteuttaa vakavien rikosten tai terrorismin tutkinnassa myös salaisia menetelmiä (pakkokeinot), jotka saattavat olla kuitenkin rinnastettavissa tähän teknologiaan. Ongelmana on menetelmien (oma)valvonta ja tuomarien lupien antamisen valvonta sekä se, että lainsäätäjä ja luvanantajat eivät tunne teknologiaa riittävästi. Tiedustelulakihan tuli voimaan vasta 01.06.2019, mutta monella meistä on ollut kattava kokemus vuosikymmenien ajalta. Todellinen epidemia on käsillä tuolloin, kun uuden teknologian aseet päätyvät yksityisten valvomattomien tahojen arsenaaliin, vaikkakaan todella valvottua ei testaaminen ole ollut niiden tämän hetkisellä käyttäjälläkään. Ihmisoikeuselimet mm. YK ovat ottaneet kantaa tähän asiaan jo 1970-luvulla (lähde: The United Nations and Disarmament: 1945-1985 by the UN Department for Disarmament Affairs) ja on ennustettu, että ilmiöstä tulee ongelma, kun pienilläkin valtioilla on varaa tähän teknologiaan. Vuosittainen globaali markkinatutkimus (DEW) paljastaa kärkkäimmät käyttäjävaltiot Euroopassa ja paljon muuta.

Koska emme voi tietää toteuttaako testaamista oma hallintomme vai vieras valta tai institutionaalinen taho, kaikki tieto asiaan liittyen saattaa auttaa avaamaan asiaa sekä kohteille itselleen kokonaisuutena että oman hallintomme virkamiehille, jotka varmasti ovat valmiita lisäämään säätelyä ja valvontaa asiassa uuden lain puitteissa, kunhan ensin ymmärtävät asian ja sen magnituudin. Erityisesti kohteiden altistumisperioodin pituudet ovat olleet epäinhimillisiä. Käyttö ja testaaminen perustuu nimenomaan siihen, että kohteella ei ole tietoa asiasta, A) mistä on kysymys näiden uusien tuntemusten suhteen, B) kuka toteuttaa ja C) miksi. Erityisesti kahden viimeisimmän kohdan tietojen puute estää tehokkaasti mahdollisuudet laillisiin toimiin asiassa. Seuraava haaste on kansainvälisten säädösten aikaansaaminen ja tietoisuuden lisääminen asiassa. Kaikki kohteet ovat yhtä yllättyneitä uuden epämieluisan elementin saapumisesta heidän elämäänsä.

Nämä uuden teknologian aseet luokitellaan ei-tappavien aseiden listalle (Non-lethal weapons ’NLW’), mutta luokitus on harhaanjohtava. Varsin usein teknologiaa kohdistetaan rintakehään tai kohteen päähän kohteen nukkuessa, jolloin seuraukset voivat olla fataaleja. Myös näillä välineillä aiheutettu kipu sekä menetelmän psykologiset haasteet ovat epäinhimillisiä. Pyrimme siis lisäämään tietoisuutta asiasta, jolloin asia voi tulla julkisesti hyväksytyksi ja siis tunnustetaan, jolloin kohderyhmää ei enää voi diskriminoida.

Tämä hanke pyrkii siis A) kartoittamaan kohteiden kokemusten laatua, laajuutta ja kestoaikaa sekä löytämään kuvauksia näiden aselajien kohteiden kokemuksista, B) keräämään nimiä ylikansallisen submissioon YK:lle (luottamuksellinen) sekä C) keräämään lupia kirjailtujen kokemusten käyttämiseen ainoastaan submissiossa YK:lle (luottamuksellinen) sekä D) lisäämään tietoisuutta aiheesta. Kaavakkeen voi täyttää anonyymisti, mutta nimen ja yhteystietojen toimittaminen kokemusten yhteydessä ja luvan antaminen niiden käyttöön YK:lle kohdistuvassa toimituksessa auttaisivat tämän asian kommunikoimista YK:in. Vastauksen voi antaa vapaamuotoisesti, laajastikin, mutta alla esitettyjen aihealueiden olisi hyvä esiintyä tekstissä. Kuitenkin, mikä tahansa informaatio liittyen elektromagneettiseen häirintään eli vahvojen sähkökenttien tai mikroaaltojen yms kokemiseen on hyödyllistä tässä vaiheessa. Varsin moni sekoittaa asiaa sähköallergiaan, koska tietoa ei ole riittävästi käsillä. Lähtökohtaisesti itse kyseenalaistamme sähköallergian ja ohjaisimme ajattelemaan, että kenties oirehdinta on tarkoituksenmukaista. Lisäksi saa toimittaa niin paljon oman katsomukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa kuin kokee tarpeelliseksi, eritoten siitä, mitä ajatuksia tällainen kokemus on herättänyt myös noista kahdesta vastaamattomasta kysymyksestä eli kuka ja miksi. Psykologiseen kokemukseen liittyvä kuvaus on äärimmäisen tärkeää, koska pyrimme välittämään kuvauksia ahdistuksen tuottamisesta eteenpäin.

Henkilötietoja tiedustellaan siis ainoastaan yli 18-vuotiailta Yhdistyneille Kansakunnille etenevään kanteluun tai tiedonantoon uusien aselajien testaamisesta ja käyttämisestä siviileihin Suomessa tai sen ulkopuolla. Kyselyssä tiedustellaan osallistuvien henkilötietoja sekä lupaa liittää nämä YK:lle toimitettavaan materiaaliin sekä lupaa liittää osallistujien kokemukset samaiseen submissioon.

Kyselyyn osallistuja voi suostua joko kokomuksensa, henkilötietojensa tai molempien jakamiseen tähän tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti, eikä niiden luovuttamisperusteena käytetä muuta kuin kyseinen submissio eli tietojen antaminen ei johda muuhun kommunikaatioon aiheen ulkopuolelta. Luonnollisesti YK haluaa tietyn verifioinnin ongelman laajuudesta, joten tässä on kysymys A) adressin kaltaisesta nimiluettelosta sekä B) aihepiirin avaamiseen liittyvien kokemusten jakamisesta ongelman kuvaamiseksi.

Lisätiedot: Hanna-Maria Hakala 040 169 3885 ja Kalevi Riikonen 0400 468 207.

Kysely on aktiivinen osoitteessa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEbBjfcuNSQ6hfNvceHtUx0LOAfKivOvjA_TWCf0V5kYDsxg/viewform


Joukkovainon uhreista lisää mm.

Oikeusministeriö: Kohdennettu väkivalta: https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12013/kohdennettuvakivalta.html

YLEn artikkeli: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/02/vainoamisella-vakavat-seuraukset

Suomen Joukkovainotut ry WordPress: https://targetedindividualsfinland.wordpress.com/2019/05/08/the-journey-begins/

Martti Kosken kotisivut: http://www.saunalahti.fi/~makako/mind/

New World Orderin vainon kohteiden verkko Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1763926883865041/

Peace Pink: http://peacepink.ning.com/group/finland

Teemu Vehkalan blogi: https://nwohavaintoja.blogspot.com/2017/02/joukkovainonta-uhkaa-yha-kansallista.html & http://nwohavaintojapromo.blogspot.com/2018/03/mita-on-joukkovainonta-eng-gang-stalking.html

Indie Target -blogi: http://indietarget.blogspot.com/

Case Mielenterveystalo.fi ja vakavan kohdennetun väkivallan uhka-arvio: https://www.theseus.fi/handle/10024/326754

Four pillars

Lähetä tämä kirje kansanedustajallesi

Kirjeen on kirjoittanut omalla nimellään Martti Koski, mutta voit varmasti muokata kirjeen tekstiä sopivaksi ja omalle nimellesi.

Martti Kosken kotisivut:

http://www.saunalahti.fi/~makako/mind/

Suomen joukkovainotut ry:

Suomen joukkovainotut ry:n toiminta alkanut

Facebook-ryhmä:

https://www.facebook.com/groups/1763926883865041/

 


Pyyntö tutkimuksen järjestämisen edesauttamiseksi

Arvoisa kansanedustaja

Kirjoitan teille Suomen joukkovainotut ry:n puolesta. Yhdistys ajaa joukkovainoamisen uhreiksi joutuneiden suomalaisten asiaa, jotka ovat osa laajempaa kansainvälistä n. 50 000 henkilön ryhmää, joka kutsuu itseään nimellä Targeted Individuals (TI). Joukkovainoaminen (engl. gang stalking) eroaa tavallisesta vainoamisesta siten, että uhria vainoaa järjestäytynyt joukko ihmisiä, joka voi olla hyvinkin suuri.

Suomen joukkovainotut ry, samoin kuin tämä laajempi kansainvälinen ja osittain järjestäytynyt ryhmä on vakuuttunut, että monet heistä ovat myös uudenlaisten ihmiskokeiden eli erilaisen etänä suoritetun elektronisen häirinnän uhreja. Häirintä voi olla mm. sellaista, jollaisen uhreiksi USA:n Kuuban-lähetystön työntekijät väitetysti joutuivat, tai kuuloaistimusten aiheuttamista uhrille mikroaaltojen tai radiotaajuuksien avulla.

Elektroninen häirintä pystytään myös todistamaan mittauksella, jollaisesta ehkä parhaana esimerkkinä Japanissa uhrien itse järjestämä mittaus, joka on tehty spektrianalysaattorilla. Alla ylemmässä kuvassa (katso kuvat kirjeestä) normaalista verrokkihenkilöstä suojatussa tilassa tehty mittaus, ja alemmassa kuvassa ylläkuvattujen kaltaisten ihmiskokeiden uhrista samassa tilassa tehty mittaus. Kuvasta näkyy että ihmiskokeiden uhrista tehdyssä mittauksessa on useita ”piikkejä” monilla taajuuksilla, jotka osoittavat, että uhrista ”säteilee” radioaaltoja.

Kuten päiväkirjassani kerron, Suomessa henkilö, joka uskoo olevansa elektronisen häirinnän uhri ja menee poliisille ja pyytää, että asia tutkitaan, ohjataan helposti poliisin toimesta mielenterveysviranomaisille ja sitä kautta tahdonvastaiseen hoitoon mielisairaalaan. Hän ei siis saa asiallista tutkimusta, joka sisältäisi mittauksen ja mahdollisten implanttien etsinnän missään vaiheessa, vaan sen sijaan hänet julistetaan mielisairaaksi. Tällaisia kohtaloita on joukossamme useita.

Maailmalla joukkovainottujen (TI) ryhmissä on järjestetty useita mittauksia ja muita tutkimuksia, joissa tutkituista on mm. löytynyt erilaisia implantteja, joita mahdollisesti hyödynnetään elektronisessa häirinnässä. Siitä huolimatta tiedossani ei ole yhtään tutkimuslaitoksen tai poliisin mittausta, jossa olisi yritetty toistaa (duplikoida) uhrien positiiviset mittaustulokset tai etsiä implantteja. Ainoat tutkimukset, joita jotkut yliopistot ovat suorittaneet, ovat pelkkiä kyselytutkimuksia, joissa lähdetään epätieteellisesti etukäteisolettamuksesta, että uhrit ovat mielisairaita.

Vastaavia tapauksia Suomen historiasta löytyy 1930-luvulta, jolloin poliisi kieltäytyi tekemästä vakavia tutkimuksia henkilöistä, jotka joutuivat Lapuan liikkeen muiluttamisten, muurahaispesässä istuttamisten, ja muunlaisten vainojen uhriksi. Paitsi poliisin-, kansanedustuslaitoksen- ja oikeuslaitoksen – myös lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden suhtautuminen uhrien asiaan, oli samanlainen, kuin se on nyt elektronisen joukkovainoamisen uhreihin.

Euroopan lähihistoriassa Naton Project Gladio – jonka yhteydet Suomeen ovat jääneet epäselviksi – harjoitti hieman samanlaista toimintaa. DDR:ssä Stasilla oli käytössään ohjelma nimeltä Zersetzung, jossa kohdehenkilö yritettiin tuhota psykologisesti ja jossa käytettiin paljon samanlaisia menetelmiä, jollaisista TI:t Suomessa ja ympäri maailmaa ovat raportoineet.

Koska – samoin kuin 30- luvulla, Lapuan liikkeen aikana – kansanedustuslaitos on viime kädessä vastuussa niin poliisin kuin oikeuslaitoksen toiminnasta, toivoisin teidän kansanedustajien kiinnittävän huomiota poliisin ja mielenterveysviranomaisten toimintaan tässä asiassa, ja edesauttavan, että mahdollisille ihmiskokeiden uhreille, joita yhdistyksemme edustaa, järjestetään asiallinen tutkimus, johon kuuluisi implanttien etsintä ja spektrianalyysitutkimus, joiden mahdolliset positiiviset tulokset johtaisivat rikostutkimuksiin. Testi voitaisiin järjestää ryhmätestinä, jolloin kustannukset henkeä kohti eivät olisi kovinkaan suuret.

Kunnioittavasti Suomen joukkovainotut ry:n puolesta,

Martti Koski, puheenjohtaja

Tärkeitä asiaan liittyviä linkkejä

Asian kokonaisuus tulee paremmin käsitettäväksi tutustumalla oheiseen liitteeseen, salassa pidettyyn keksintöön, jota on kehitetty vuosikymmeniä eli elektroniseen verbaalisten ajatusten lukutegnologiaan.

Valitettavasti niille kansanedustajille joiöta puuttuu englannninkielen taito -ainoa Suomenkielinen artikkeli joka vähän sivuaa asiaa on tämä Helsingin Sanomissa äskettäin julkaistu juttu

Liitteessä on minun kertomukseni Kanadasta, Edmontonista, ja linkki Dorothy Burdickin kirjaan, Such things are known. Ne molemmat yhdessä todistavat, että elektronista ajatustenlukua kehiteltiin salassa jo 1980 luvulla. Siellä on myös leikkeitä Facebook-mindcontrol sivuilta, jossa käy selville että ajatustenluku on todellisuustta useille uhreille. Itse asiassa näitä leikkeitä voisi kerätä huomattavasti enemmän haluttaessa.

Samoin ”katuteatteri” ja erilaiset muut gangstalking–tyyppiset vainon muodot, muuttuvat mielekkäiksi, kun uhrin palaute manipulointiin, saadaan hänen ajatuksiaan lukemalla – tietysti hänen tietämättään.

Mielestäni Suomen kansanedustuslaitoksen tulisi olla varuillaan, että kansanedustajien ajatuksia ehkä voidaan lukea elektronisesti, ja mahdollisesti niitä voidaan myös manipuloida. Tämä olettaen että Suomen turvallisuusviranomaiset eivät ole tietoisia kyseisistä tekniikoista.

Kansainvälisen joukkovainoamisen ja elektronisen häirinnän uhrien etujärjestön kotisivut: http://www.pactsntl.org

USA:n hallituksen bioeettisen komission 5. kokouksessa vuonna 2011 kuultiin lukuisten joukkovainoamisen ja elektronisen häirinnän uhrien todistukset: https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/meeting-five.html https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/node/225.html

USA:n Kuuban-lähetystön työntekijöitä häirittiin väitetysti mikroaaltoaseilla: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201809022201176458

https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html

USA:n armeija on kehittänyt energia-aseen Active Denial System (ADS): https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System

USA:n armeijan alihankkija Raytheon kehitti ADS:stä pienemmän version Silent Guardian:

https://www.wired.com/2009/08/pain-ray-first-commercial-sale-looms/

https://www.nbclosangeles.com/news/local/New-Laser-Weapon-Debuts-in-LA-County-Jail-101230974.html

Tutkimuksia mikroaalloilla tai radiotaajuuksilla aiheutetuista kuuloaistimuksista: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17495664

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14628312

USA:n oikeusministeriön vuoden 2006 kyselytutkimukseen perustuvan raportin mukaan 3,4 miljoonasta vainoamisen uhrista 13,1 prosentin kohdalla vainoajia oli kolme tai useampi: https://www.justice.gov/sites/default/files/ovw/legacy/2012/08/15/bjs-stalking-rpt.pdf

Saksan Liittotasavallan Stasi-arkistoja hallinnoivassa virastossa (BStU) työskennellyt historioitsija Hubertus Knabe puhuu Zersetzung-ohjelmasta Ted-luennollaan: https://www.ted.com/talks/hubertus_knabe_the_dark_secrets_of_a_surveillance_state/transcript

Toinen Stasin arkistoihin perehtynyt historioitsija Max Hertzberg kuvailee Zersetzung-ohjelman menetelmiä yksityiskohtaisesti: http://www.maxhertzberg.co.uk/background/politics/stasi-tactics/

Miksi globaali joukkovainottujen päivä 29. elokuuta ansaitsee huomiomme

Artikkelin kirjoittanut Richard Enos
Huom! Joukkovainottujen päivän järjestäjätaho on siirtänyt päivän juhlinnan hamaan tulevaisuuteen koronaviruksen vuoksi: https://www.alliancetoendtargeting.org/

Sen jälkeen kun aloin kirjoittaa ‘joukkovainottujen’ (engl. gang stalking) tai ’kohdennetun väkivallan kohde’ (Targeted Individual, TI) ilmiöstä viime vuonna, olen saanut kymmeniä sähköposteja ihmisiltä, jotka identifioituvat vainotuiksi, joko kiittäen minua siitä että asiasta on kirjoitettu tai haluten kertoa oman tarinansa, missä esiintyy monenlaisia hyökkäyksiä väijymisestä valvontaan ja EMF-aseista kidutukseen. Otoskoko ei ole maailman suurin, mutta varmasti tarpeeksi merkittävä, jotta voin pitää ilmiötä vakavastiotettavana, erityisesti koska CE:n artikkelien levinneisyys on viimeaikoina pienentynyt. Yksi tai kaksi näiden joukossa kuvittelee että heille tapahtuu jotain, mutta näin monen ihmisen kertomuksia siitä mitä heille tapahtuu ei voi pilkata, erityisesti kun heidän tarinansa ovat niin samankaltaisia.

Ja monet heistä ovat ilmaisseet erittäin selvästi ja kaunopuheisesti ongelman, joka koskee kaikken mystisimpiä ja hämmentävimpiä nykypäivän salaisia aktiviteetteja. Eräs henkilöistä, joka otti minuun yhteyttä, oli Thomas McFarlan, joka on sekä TI että aktivisti, joka on kirjoittanut paljon joukkovainottujen ilmiöstä vuosien ajan. Hänen artikkelinsa “Joukkovainotut suunnittelevat maailmanlaajuista protestia 21 paikassa ‘TI-Day’:lle 2019” sekä tarjoaa informaatiota maailman suurimmista TI-mielenosoituksista että auttaa taustoittamaan niiden väitteitä, jotka mielestään ovat tarkkailun, väijynnän ja suunnattujen energia–aseiden (Directed Energy Weapons, DEWs) hyökkäyksen kohteina.

Uskottavuusongelma

Jotta voisi uskoa, että ‘joukkovainon’ ohjelmia olisi olemassa, täytyy ensin kyetä hyppäämään valtavirran käsityksen yli tajuamaan, että jotkut valtion, tiedustelu, armeijan, lainvalvonnan, median ja jopa niinkutsuttujen ihmisoikeusjärjestöjen elementit työskentelevät yhdessä näiden kokeellisten rikosten suorittamiseksi. Tästä syystä aktivistit kuten McFarlan joutuvat ensin luomaan kontekstin jossa nämä uhrit ovat uskottavia:

Järjestäytyneen väijyntärikollisuuden uhreille TI-Day 2019 on uniikki mahdollisuus työskennellä yhdessä muitten uhrien kanssa ympäri maailman ja varoittaa kansaa ja rehellisiä lainsäätäjiä näistä rikoksista globaalissa mielenosoituksessa, joka selvästi näyttää näiden rikosten tapahtuvan oikeasti kansainvälisessä mittakaavassa. Vaikka tämä järjestäytyneen väijyntärikollisuuden globaalin “väitteen samanaikaisuuden” todeksi osoittaminen tulee joutumaan pilkan kohteeksi laittomasti valtaapitävien taholta, jotka näitä kampanjoita pyörittävät, “väitteen samanaikaisuuden” todeksi osoittamisella on oikeaa juridista painoarvoa, huolimatta siitä miten paljon lokaa heitetään tätä realiteettia koskevien ilmiselvien todisteiden päälle.

Mediassa, ihmisoikeusjärjestöissä, ylikansallisissa organisaatioissa ja valtioissa toimivien pahisten esittämät väitteet siitä, että ihmiset jotka näitä rikoksia ilmoittavat ovat harhaisia, lentävät perseelleen kun käydään yksinkertaisesti läpi sitä kovaa näyttöä jota ihmisillä ympäri maailman on esittää. Näyttöön kuuluu erittäin selvästi ilmaistuja kertomuksia näistä rikoksista erittäin koulutetuilta ja ammatillisesti arvostetuilta uhreilta… Uhreilta kuten tri. Rauni-Leena Luukanen-Kilde: Lapin lääninlääkäri, huippusuosittu kirjailija; Cheryl Welsh: juristi, aktivisti ja tutkija; Ted Gunderson: Los Angelesin FBIn toimiston johtaja, 25+ vuotinen FBI-veteraani ja riippumaton tutkija; Ramola D: palkittu kirjailija, George Washington Universityn professori ja uraauurtava journalisti; Randy Quaid: legendaarinen Oscar-palkittu näyttelijä; tri. Eric T. Karlstrom: California State University Stanislaus Universityn professori 30 vuoden ajan ja uraauurtava tutkija; Geral W. Sosbee: juristi, FBI-agentti ja aktivisti; Gloria Naylor: legendaarinen palkittu ja huippusuosittu kirjailija; Stephen Shellen: Hollywood-näyttelijä, taiteilija ja riippumaton elokuvantekijä.

“Väitteen samanaikaisuus” on tärkeää, koska toisin kuin useimmat rikosten uhrit, joita kansa uskoo kun he kärsivät väkivaltaa, tunkeutumisia kotiin ja muita rikoksia, tuntuu siltä että ‘joukkovainottujen’ rikoksissa sisäänleivottuna on se, että he jäävät yksin, epäilemään itseään, ja tuntuu olevan vaikeuksia saada kerättyä uskottavaa näyttöä näistä rikoksista. Kun ihmiset tarkkailevat tai seuraavat sinua julkisessa tilassa, kun yksityisyyttäsi loukataan ja kun sinut altistetaan sähkömagneettisille aseille, joilla on eri asteisia mieleen vaikuttavia voimia tai jotka saavat aikaan fyysistä kipua, ei voi kun ajautua avuttomuuden ja itsemurhan partaalle kaikkein kovapäisimpienkin henkilöiden tapauksessa.

Mitä tulee kaikkeen muuhun mitä me täällä CE:llä raportoimme mm. varjovaltion toiminnasta, Deep Statesta, sotateollisesta kompleksista tai globaalista eliitistä, tämän tyyppiset kokeelliset jutut joilla testataan eri tyyppistä mielenhallintaa, kidutusta ja joukkojenhallinnan strategioita pahaa-aavistamattomiin uhreihin sopivat kuin nyrkki silmään. Nämä ovat niitä aktiviteetteja, joita vallat ja väet pyrkivät suorittamaan luodakseen globaalin valvontavaltion ottamalla käyttöön poliittisia, taloudellisia ja teknologisia keinoja, joiden tarkoitus on saada ihmiskunta alistettua.

Miksi tämä ansaitsee huomiomme

McFarlan viittaa viralliseen vuoden 2009 Yhdysvaltain oikeusministeriön dokumenttiin koskien väijyntärikoksia Amerikassa, jonka mukaan ‘13.1% näistä 3,398,630 Yhdysvaltain kansalaisesta, jotka raportoivat väijyntärikoksia Yhdysvaltain oikeusministeriön “Stalking Victimization Surveyyn”, yksistään vuonna 2006, raportoivat että heitä väijyy 3:n tai useamman henkilön ryhmä. Joten tuossa on reilusti yli 441,800 ihmistä, jotka ovat raportoineet olleensa organisoidun väijynnän uhreja, yksistään oikeusministeriön surveyn perusteella.’

Tämänkaltaisesta näytöstä aktivistit ovat tulleet päätelmään, että maailmanlaajuisesti on yli miljoona joukkovainon uhria, jotka joutuvat tällaisten kokeellisten ohjelmien hampaisiin tavalla tai toisella. Nyt ottaen huomioon sen (suhteellisen vähäisen) määrän ihmisiä, jotka minä olen nähnyt ottaneen osaa TI-mielenosoituksiin aiemmin, kysyin McFarlanilta siitä miten uskottavaa TI-ilmiön levinneisyys oli. Toisin sanoen, jos olisi yli miljoona ihmistä, jotka olivat joutuneet tämän ohjelman uhreiksi, varmasti olisi yli kourallinen ihmisiä, jotka tulisivat näihin mielenosoitustapahtumiin. Hänen vastauksensa oli silmiä avaava:

Syy sille miksi niin harva TI tulee mielenosoituksiin on, että suurin osa meistä murhataan, itsemurhataan, lavastetaan vankilaan, lavastetaan mielisairaalaan, joutuu kodittomaksi ilman resursseja ja täysin psykologisesti pois tolaltaan tai ajautuu vain täysin maansa myyneenä elämään vanhempiensa luo, tai johonkin halpaan vuokraluukkuun elämään elämää alentavassa paskaduunissa, rahattomana ja ilman toivoa tulevaisuudesta. Joten mitään ei haluta tehdä. TI:t joita näet mielenosoituksissa ja aktiivisina ovat koko joukon kermaa, psykologisesti vahvimpia ihmisiä joita on olemassa.

Tämä on allekirjoittaneelle täysin järkeenkäypää. Se vahvistaa intensiivistä raivon ja toivottomuuden tunnetta ja hämmennystä jota olen nähnyt keskustellessani joukkovainottujen kanssa tai katsoessani heidän videoitaan. Ja vallassaolijat kuvittelevat, että nämä rikkinäiset emotionaaliset ja psykologiset tilat olisivat riittäviä estämään minkäänlaisen julkisilta tahoilta annettavan tuen näille uhreille. Ja juuri siksi meidän tulee antaa näille uhreille meidän tukemme ja huomiomme.

Koko jutun juoni

Pyrkimyksenään luoda lakiehdotus joka pyrkii suitsimaan ja rankaisemaan poliiseja organisoidusta kidutuksesta/väijynnästä Kalifornian lainsäädäntöön, tri. Tomo Shibata ajautui hankaluuksiin joka vaiheessa ja hän huomasi salaisissa lähteissä toimivien lainsäätäjien kohtuuttoman vaikutusvallan. Lisäksi eräs kantava teema oli, että lainsäätäjät sanoivat että heidän tulisi nähdä enemmän ihmisiä ennen kuin he voisivat tukea lakiesitystä, jotta he voisivat oikeuttamaan aikansa ja huomionsa investoinnin tähän asiaan.

Heränneiden yhteisön tietoisina aktivisteina TI-ilmiö ja elokuun 29. päivän globaalit mielenosoitukset ansaitsevat huomiomme. Jos, vähintäänkin, me voimme tarkastella ongelmaa tarpeeksi tunnustaaksemme että se oikeasti on olemassa ja että se ei olisi, kuten valtavirta sen haluaa esittää, yksinkertaisesti harhaisten ja paranoidien ihmisten päästään tekaisema ilmiö, me annamme energiamme ja tukemme urheille aktiiveille, jotka etsivät tapoja syvemmin paljastaa näitä rikoksia ja lopulta panna stoppi näille ohjelmille.

Artikkelin julkaissut Collective Evolution  

Joukkovainon uhreista lisää mm.

Oikeusministeriö: Kohdennettu väkivalta: https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12013/kohdennettuvakivalta.html

YLEn artikkeli: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/02/vainoamisella-vakavat-seuraukset

Suomen Joukkovainotut ry WordPress: https://targetedindividualsfinland.wordpress.com/2019/05/08/the-journey-begins/

Martti Kosken kotisivut: http://www.saunalahti.fi/~makako/mind/

New World Orderin vainon kohteiden verkko Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1763926883865041/

Peace Pink: http://peacepink.ning.com/group/finland

Teemu Vehkalan blogi: https://nwohavaintoja.blogspot.com/2017/02/joukkovainonta-uhkaa-yha-kansallista.html & http://nwohavaintojapromo.blogspot.com/2018/03/mita-on-joukkovainonta-eng-gang-stalking.html

Indie Target -blogi: http://indietarget.blogspot.com/

Case Mielenterveystalo.fi ja vakavan kohdennetun väkivallan uhka-arvio: https://www.theseus.fi/handle/10024/326754