Värähtely

”Mikään ei pysy paikallaan; kaikki liikkuu; kaikki värähtelee.” — Kybalion

Kolmas Suuri Hermeettinen Periaate — Värähtelyn Periaate — pitää sisällään totuuden siitä, että Liike ilmenee kaikessa Universumissa — mikään ei pysy paikallaan — kaikki liikkuu, värähtelee, kiertää. Varhaiset kreikkalaiset filosofit tunnistivat tämän Hermeettisen Periaatteen, jotka käyttivät sitä järjestelmissään. Mutta sitten vuosisatojen ajan se oli kadoksissa Hermeetikkojen piirin ulkopuolisilla ajattelijoilla. Mutta 1800-luvulla fyysinen tiede selvitti totuuden uudelleen ja 1900-luvun tieteen löydökset ovat tuoneet lisää todisteita tämän satoja vuosia vanhan Hermeettisen doktriinin pätevyydestä ja totuudellisuudesta.

Hermeettinen Opetus sanoo, että sen lisäksi että kaikki on jatkuvassa värähtelyliikkeessä, eri universaalin voiman ilmentymien väliset ”erot” johtuvat täysin värähtelyn eri nopeuksista ja tiloista. Ei ainoastaan näin, vaan myös KAIKKEUS itse ilmentää jatkuvaa sellaisen äärettömän intensiteetin ja nopeuden värähtelyliikettä, että sitä voitaisiin hyvin pitää liikkumattomana. Opettajat suuntaavat oppilaiden huomion siihen seikkaan, että jopa fyysisellä tasolla nopeasti liikkuva kappale (kuin vaikka pyörivä pyörä) tuntuu olevan paikallaan. Opetus sanoo, että Henki on Värähtelyn toisessä Navassa, toisessa Navassa on eräät äärimmäisen karkeat Aineen muodot. Näiden kahden navan välissä on miljoonia ja miljoonia eri värähtelyn nopeuksia ja asteita.

Moderni Tiede on osoittanut, että kaikki se mitä me kutsumme Aineeksi ja Energiaksi on pelkkiä ”värähtelyliikkeen muotoja”, ja jotkut edistyneemmät tieteentekijät ovat nopeasti muuttamassa kantaansa okkultistien suuntaansa, joiden mielestä Mielen ilmiöt ovat samalla tavoin värähtelyn tai liikkeen muotoja. Tarkastelkaamme mitä tieteellä on sanottavaa aineen ja energian värähtelyistä.

Ensinnäkin, tiede opettaa, että kaikki materia ilmenee, jossain määrin, värähtelyinä jotka syntyvät lämpöliikkeestä. Kylmä tai lämmin kappale, molemmat ovat ominaisuuden asian eri määriä, ilmenee tiettyinä lämpövärähtelyinä, ja siinä mielessä se on liikkeessä ja värähtelee. Kaikki aineen hiukkaset ovat kiertoliikkeessä, alkeishiukkasista auringoiksi. Planeetat kiertävät aurinkoja, ja monet niistä kääntyvät pyörimisakselillaan. Auringot kiertävät suurempia keskuspisteitä, ja näiden uskotaan edelleen kiertävän vieläkin suurempia, ad infinitum. Molekyylit, joista eri Aineet koostuvat, ovat jatkuvassa värähtelyn tilassa ja liikkeessä toisiinsa nähnen. Molekyylit koostuvat Atomeista, jotka samalla tavalla ovat jatkuvassa liikkeen ja värähtelyn tilassa. Atomit koostuvat alkeishiukkasista, joita joskus kutsutaan ”elektroneiksi”, ”ioneiksi” jne. jotka myös ovat nopeassa värähtelyliikkeessä, kiertävät toisiaan, ja jotka ilmenevät erittäin nopeassa värähtelytilassa. Ja näin me näemme, että kaikki Aineen muodot ilmentävät Värähtelyä, Värähtelyn Hermeettisen Periaatteen mukaisesti.

Ja näin on myös eri Energian muotojen kanssa. Tiede opettaa, että Valo, Lämpö, Magnetismi ja Sähkö ovat vain värähtelyliikkeen muotoja, jotka liittyvät jollain tavalla Eetteriin ja todennäköisesti emanoituvat siitä. Tiede ei ole vielä yrittänyt selittää Koheesion nimellä tunnettua ilmiötä, joka on Molekyylivetovoiman periaate; eikä Kemiallista Affiinisuutta, joka on Atomivetovoiman periaate; eikä Gravitaatiota (suurin mysteeri kaikista kolmesta), joka on jokaisen Aineen hiukkasen tai massan vetovoiman periaate, jolla jokainen hiukkanen tai massa on sitoutunut jokaiseen toiseen hiukkaseen tai massaan. Tiede ei vielä ymmärrä näitä kolmea Energian muotoa, ja kuitenkin tämän tekstin kirjoittajat ovat sitä mieltä, että nämä kolme myös ovat jonkinlaisen värähtelevän energian muodon ilmentymiä, fakta jonka Hermeetikot ovat tunteneet ja jota he ovat opettaneet iän kaiken.

Universumin Eetteri, jonka olemassaolon tiede on postuloinut ymmärtämättä sitä kuitenkaan tarkasti, on Hermeetikkojen mukaan korkeampi manifestaatio siitä, jota virheellisesti nimitetään aineeksi — eli, Ainetta korkeammalla värähtelyn tasolla — ja he nimittävät tätä ”Eteeriseksi Substanssiksi”. Hermeetikot opettavat, että tämä Eetterisubstanssi on äärimmäisen elastista, ja se täyttää universumin kokonaan, toimii väliaineena aaltojen värähtelyenergialle kuten lämpö, valo, sähkö, magnetismi jne. Opetukset sanovat, että Eetteriaine kytkee yhteen ”Aineena” tunnetun värähtelyenergian muodot yhtäältä ja toisaalta ”Energian tai Voiman”; ja myöskin se ilmenee värähtelyn asteina, nopeutena, tilana, täysin itsekseen.

Tieteentekijät ovat tarjonneet kuvauksen nopeasti pyörivästä pyörästä, tai sylinteristä, jolla näytetään kasvaneen värähtelynopeuden vaikutukset. Kuvaus olettaa pyörivän pyörän, tai sylinterin, joka pyörii hitaasti — voimme kutsua tätä pyörivää asiaa ”esineeksi” kuvausta käsitellessämme. Olettakaamme, että esine liikkuu hitaasti. Se voidaan nähdä selvästi, mutta sen liike ei tuota mitään ääntä. Nopeus kasvaa hiljalleen. Muutamassa hetkessä sen liike muuttuu niin nopeaksi, että voidaan kuulla matala hurina. Sitten nopeuden kasvaessa ääni nousee yhden sävelen. Sitten pyörimisliike nopeutuu edelleen, ja sävel kohoaa. Yksi toisensa jälkeen, kaikki nuotit sävelasteikolla kuullaan, ne nousevat ylöspäin ja ylöspäin liikkeen nopeutuessa. Lopulta, kun liike on päässyt tiettyyn nopeuteen, joka on ihmiskorvan kuuloaistin yläraja, ääni katoaa ja tulee hiljaista. Mitään ääntä ei kuulla pyörivästä kappaleesta, pyörimisnopeus on niin suuri, että ihmiskorva ei kuule värähtelyjä. Sitten tulee aistimus yhä kasvavasta Lämmön lisääntymisestä. Sitten jonkin ajan päästä silmä huomaa kappaleen muuttuvan väriltään tummanpunaiseksi. Nopeuden kasvaessa puna kirkastuu. Sitten nopeuden kasvaessa punainen sulaa oranssiin. Sitten oranssi sulaa keltaiseen. Sitten toisiaan seuraa vihreän, sinisen, indigon ja lopulta violetin sävyt nopeuden kasvaessa. Sitten kaikki väri katoaa, ihmissilmä ei enää kykene näkemään värisävyjä. Mutta pyörimisliikkeessä olevasta esineestä välittyy näkymättömiä säteitä, säteitä joita käytetään valokuvauksessa, ja muita valonsäteitä. Sitten alkavan pyörimisliikkeen seurauksena ilmetä erilaiset muut säteilyn lajit, kuten ”röntgensäteet” jne., kun esineen koostumus muuttuu. Kun pyörimisliike saavuttaa tietyn nopeuden, emittoituu sähköä ja magnetismia.

Kun esine saavuttaa tietyn värähtelynopeuden, sen molekyylit hajoavat ja muuttuvat alkuperäisiksi alkuaineiksi eli atomeiksi. Sitten atomit, Värähtelyn Periaatteen mukaisesti, erkaantuvat lukemattomiksi alkeishiukkasiksi joista ne koostuvat. Ja lopulta, jopa alkeishiukkaset katoavat ja esineen voidaan sanoa koostuvan Eetteriaineesta. Tiede ei kehtaa viedä kuvausta pidemmälle, mutta Hermeetikot opettavat, että jos värähtelyt lakkaamatta kasvaisivat, esine kävisi läpi eri ilmenemisen tiloja, ja se ilmentäisi eri mentaalisia tasoja, ja siitä pääsisi sitten Henkeen, kunnes se lopulta päätyisi KAIKKEUTEEN, joka on Absoluuttinen Henki. ”Esine”, kuitenkin, olisi lakannut olemasta ”esine” kauan ennen Eetteriaineeseen pääsyn tasoa, mutta muutoin kuvaus on oikea. Se kertoo jatkuvasti kasvavan värähtelyn tilan ja nopeuden aiheuttamat vaikutukset. Se tulee pitää mielessä ylläkuvatusta, että tasoilla joilla ”esine” säteilee valoa, lämpöä jne. se ei ole ”sulautunut” niihin energian muotoihin (jotka ovat asteikolla paljon korkeammalla), vaan yksinkertaisesti se saavutti sellaisen värähtelyn asteen jossa nuo energian muodot vapautuvat, kvanteittain, sen molekyylien, atomien ja alkeishiukkasten rajoittavista vaikutteista. Nämä energian muodot, vaikka ne ovat asteikolla paljon korkeammalla kuin aine, ovat vangittuina ja suljettuina aineen yhdistelmiin, läpi ilmenevien energioiden ja materiaalisten muotojen käytön vaikutuksesta, mutta näin ne ovat kietoutuneet ja suljettu materiaalisten muotojen luomuksiin, joka tietyssä määrin pätee kaikkiin luotuihin asioihin, kun luova voima osallistuu luomiseen.

Mutta Hermeettiset Opetukset menevät paljon pidemmälle kuin moderni tiede. Ne opettavat, että kaikki ajatusten, emootioiden, järjen, halun tai tahdon, tai minkä tahansa mentaalisen tilan tai olosuhteen ilmentymät tuovat mukanaan värähtelyjä, joista osa irtoaa ja jotka pyrkivät vaikuttamaan muiden henkilöiden mieliin ”induktiolla”. Tämä on periaate, joka tuottaa ”telepatian” ilmiön; mentaalinen vaikuttaminen ja muut mielten väliset teot, joiden avulla kansa nopeasti oppii tuntemaan näiden alojen kultit ja opettajat tänä aikana, eri mysteerikouluissa laajalti levitettävän okkulttisen tiedon ansiosta.

Jokaisella ajatuksella, emootiolla tai mentaalisella tilalla on vastaava värähtelytila ja nopeus. Ja henkilön oman tahdon vaikutuksesta, tai muiden henkilöiden, nämä mentaaliset tilat voidaan uusintaa, aivan kuten sävel voidaan tuottaa instrumentilla saattamalla se värähtelemään tietyllä taajuudella — aivan kuten väri voidaan tuottaa samalla tavalla. Tiedolla Värähtelyn Periaatteesta, kun sitä sovelletaan Mentaalisiin Ilmiöihin, voi polarisoida mielensä miten hän haluaa, ja näin saada täydellisen kontrollin omista mielenliikkeistään, mielentiloistaan jne. Samalla tavoin hän saattaa vaikuttaa muiden mieliin, tuottamalla heissä halutun mielentilan. Eli, hän voi kyetä tuottamaan Mentaalisella Tasolla sen mitä tiede tuottaa Fyysisellä Tasolla — siis, ”Värähtelyjä Tahtomalla”. Tämä voima tottakai tulee hankkia ainoastaan asianmukaisen ohjeistuksen, harjoituksen jne. avulla, jossa tieteenä on Mentaalinen Transmutaatio, eräs Hermeettisen Taidon laji.

Pikkuinen pohdinta siitä mitä me olemme tässä jo sanoneet tulee näyttämään oppilaalle, että Värähtelyn Periaate on Mestareiden ja Adeptien ihanien voiman ilmentymien taustalla, jotka kykenevät siirtämään sivuun Luonnonlait, mutta jotka, todellisuudessa, yksinkertaisesti käyttävät vain yhtä lakia toista vastaan; yhtä periaatetta toista vastaan; ja jotka saavat aikaan tuloksensa muuttamalla materiaalisten esineiden, tai energiamuotojen, värähtelyjä ja näin tekevät niinkutsuttuja ”ihmeitä”.

Kuten eräs vanha Hermeettinen kirjoittaja on todella sanonut: ”Ken ymmärtää Värähtelyn Periaatteen, hän on tarttunut Vallan valtikkaan”.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.