Mentaalinen Transmutaatio

”Mieli (kuten myös metallit ja alkuaineet) voidaan muuttaa olomuodosta toiseen; olosuhteesta toiseen; napaisuudesta toiseen; värähtelystä toiseen. Todellinen Hermeettinen Transmutaatio on Mentaalinen Taito.” — Kybalion.

Kuten me olemme esittäneet, Hermeetikot olivat alkuperäisiä alkemisteja, astrologeja ja psykologeja. Hermes on perustanut nämä koulukunnat. Astrologiasta on kasvanut moderni astronomia; alkemiasta on kasvanut moderni kemia; mystikkojen psykologiasta on kasvanut modernit psykologian koulukunnat. Mutta ei tule olettaa, että muinaiset eivät olisi tienneet jostain sellaisesta, jota modernit koulukunnat pitävät heidän erikoisena omaisuutenaan, jota muilla ei ole. Muinaiseen Egyptiin kaiverretut tallenteet näyttävät selvästi, että muinaisilla oli täysi tietoisuus astronomiasta, ja jo Pyramidien rakentaminen kertoo yhteydestä heidän designin ja astronomisen tieteen välillä. Eivätkä he olleet tietämättömiä Kemiastakaan, sillä muinaisten kirjoitusten jäänteet näyttävät, että he tiesivät asioiden kemiallisista ominaisuuksista; itse asiassa, muinaiset teoriat koskien fysiikkaa ovat hiljalleen varmentumassa uusimpien modernin tieteen löydöksien myötä, joista nimekkäimpinä ovat ne, jotka liittyvät materian koostumukseen. Eikä tule olettaa, että he eivät olisi tienneet niinkutsutuista modernin psykologian löydöksistä — päinvastoin, egyptiläiset olivat erinomaisen osaavia Psykologian tieteessä, erityisesti niillä aloilla jotka modernit koulukunnat sivuuttavat, mutta jotka siitä huolimatta ovat tutkimuksen kohteina ”psyykkisten tieteiden” nimen alla, joka on nykypäivän psykologeille hämmentävää, ja se saa heidät vastahakoisesti myöntämään, että ”siinä voi sittenkin olla jotain perää”.

Totuus on, että materiaalisen kemian, astronomian ja psykologian (siis, psykologia merkityksessä ”aivojen toiminta”) taustalla muinaisilla oli tieto transsendentaalisesta astronomiasta, nimeltään astrologia; transsendentaalisesta kemiasta, nimeltään alkemia; transsendentaalisesta psykologiasta, nimeltään mystinen psykologia. Heillä oli sekä Sisäinen Tieto että Ulkoinen Tieto, joista moderneilla tieteilijöillä on lähes pelkästään jälkimmäistä. Hermeetikkojen monien salaisten tiedon alojen joukossa oli myös tieto Mentaalisesta Transmutaatiosta, joka on tämän oppitunnin aiheena.

”Transmutaatio” on termi, jota yleensä käytetään kuvaamaan muinaista metallien muuttamisen taitoa — erityisesti perusmetalleja jalometalleiksi. Sana ”transmutaatio” tarkoittaa ”yhden luonnon, muodon tai aineen muuttamista toiseksi; muuntaminen” (Websterin sanakirja). Ja tämän mukaisesti ”Mentaalinen Transmutaatio” tarkoittaa mentaalisten tilojen, muotojen ja olosuhteiden muuttamista toisiksi. Joten voit nähdä, että Mentaalinen Transmutaatio on ”Mentaalisen Kemian Taito”, jos haluat käyttää tuota termiä — käytännöllisen Mystisen Psykologian muoto.

Mutta tämä tarkoittaa paljon enemmän kuin miltä se pintapuolisesti näyttää. Transmutaatio, Alkemia tai Kemia Mentaalisella Tasolla on varsin tärkeää vaikutuksiltaan, ja mikäli taito lakkaisi olemasta se olisi edelleen kaikkein tärkeimpiä aloja joita ihmiskunta on koskaan tutkinut. Mutta tämä on pelkkä alku. Katsotaanpa miksi!

Ensimmäinen Seitsemästä Hermeettisestä Periaatteesta on Mentalismin Periaate, aksiooma ”KAIKKEUS on Mieli; Universumi on Mentaalinen”, mikä tarkoittaa että Universumin Allaoleva Todellisuus on Mieli; ja Universumi itsessään on Mentaalinen — eli, ”se on olemassa KAIKKEUDEN Mielessä”. Me käsittelemme tätä Periaatetta tulevissa oppitunneissa, mutta tarkastelkaamme tämän periaatteen vaikutusta jos sen oletettaisiin olevan totta.

Jos Universumi on Mentaalinen luonteeltaan, silloin Mentaalinen Transmutaatio on oltava UNIVERSUMIN OLOSUHTEIDEN MUUTTAMISTA, kun puhutaan Aineesta, Voimista ja Mielestä. Joten näette, että Mentaalinen Transformaatio on todella ”Magiaa”, josta muinaisilla kirjoittajilla oli niin paljon sanottavaa mystisissä teoksissaan, ja josta he antoivat niin vähän käytännön ohjeita. Jos Kaikki on Mentaalista, silloin taidon, joka mahdollistaa transmutoida mentaaliset olosuhteet, on tehtävä Mestarista materiaalisten olosuhteiden kontrolloija, sekä myös niiden olosuhteiden joita normaalisti kutsutaan ”mentaalisiksi”.

Itse asiassa, ei kukaan muu kuin kehittynyt Mentaalinen Alkemisti ole kyennyt saavuttamaan sellaista voimaa jota vaaditaan karkeampien fyysisten olosuhteiden kontrolloimiseksi, kuten Luonnon elementtien kontrolli; myrskyjen nostattaminen tai hiljentäminen; maanjäristysten ja muiden fyysisten ilmiöiden aiheuttaminen tai pysäyttäminen. Mutta onko sellaisia ihmisiä ollut olemassa, ja onko edelleenkin olemassa, se on kiinni kaikkien nykypäivän koulukuntien kaikkien kehittyneiden okkultistien uskomuksista. Mestarit ovat olemassa, ja että heillä on tällaisia voimia, parhaat opettajat vakuuttavat Oppilailleen, kun heillä on ollut tällaisia kokemuksia jotka oikeuttavat heidän uskomuksensa ja lausuntonsa. Nämä Mestarit eivät pidä julkisia näytöksiä voimistaan, vaan pyrkivät eristäytymään ihmisjoukoista, työskennelläkseen paremmin Saavutuksen Polulla edistymisen puolesta. Me mainitsemme heidän olemassaolonsa tässä kohtaa lähinnä suunnataksemme teidän huomion siihen seikkaan, että heidän voimansa ovat puhtaan Mentaalisia, ja he operoivat korkeamman Mentaalisen Transmutaation mukaisesti, Mentalismin Hermeettisen Periaatteen alaisuudessa. ”Universumi on Mentaalinen” — Kybalion.

Mutta Mestareita alempana olevat oppilaat ja Hermeetikot — Vihityt ja Opettajat — kykenevät vapaasti työskentelemään Mentaalisella Tasolla, Mentaalisen Transmutaation parissa. Itse asiassa kaikki se mitä me nimitämme ”psyykkisiksi ilmiöiksi”; ”mentaaliseksi vaikutukseksi”; ”mentaaliseksi tieteeksi”; ”ajatusilmiöiksi” jne. toimivat samojen yleisten periaatteiden mukaan, sillä ei ole muuta kuin yksi periaate, huolimatta siitä minkä nimen me ilmiölle annamme.

Mentaalisen Transmutaation opiskelija ja harjoittaja toimii Mentaalisella Tasolla, transmutoiden mentaalisia olosuhteita, tiloja jne. toisiksi, eri kaavojen mukaan, enemmän tai vähemmän tehokkaasti. Mentaalisen tieteen eri ”käsittelyt”, ”affirmaatiot”, ”kiellot” jne. ovat pelkkiä Hermeettisen Taidon kaavoja, jotka ovat usein epätäydellisiä ja epätieteellisiä. Suurin osa moderneista harjoittajista ovat varsin tietämättömiä verrattuna muinaisiin mestareihin, sillä heiltä puuttuu perustieto siitä mille heidän työnsä perustuu.

Oman itsen mentaaliset tilat jne. voidaan muuttaa Hermeettisillä Metodeilla; mutta niin voidaan myös muiden tilat muuttaa, ja usein muutetaankin, samoilla tavoilla, usein tiedostamatta, mutta monesti tietoisesti jollain ymmärryksellä laeista ja periaatteista, tapauksissa joissa vaikutuksen kohteena olevat eivät ole tienneet itsesuojelun periaatteista. Ja tämän lisäksi, kuten monet modernin mentaalisen tieteen oppilaat ja harjoittajat tietävät, jokainen materiaalinen olosuhde joka riippuu muitten ihmisten mielistä voidaan muuttaa aidolla halulla, tahdolla, ja ”hoitamalla” muutosta omiin olosuhteisiinsa kaipaavaa ihmistä. Kansa on yleisesti niin perillä koskien näitä asioita, että me emme katso tarpeelliseksi tässä mainita samaa yhtä yksityiskohtaisesti, tarkoituksenamme tässä on vain näyttää kaikkien näiden harjoitteiden taustalla oleva Hermeettinen Periaate ja Tieto, hyvässä ja pahassa, sillä voimaa voidaan käyttää myös vastakkaisiin suuntiin Polariteetin Hermeettisen Periaatteen mukaisesti.

Tässä kirjasessa me esitämme Mentaalisen Transmutaation perusperiaatteet, jotta lukija voi ymmärtää Allaolevat Periaatteet ja näin saada haltuunsa Mestariavaimen jolla avata Polariteetin Periaatteen monia ovia.

Nyt käymme tarkastelemaan ensimmäistä Seitsemästä Hermeettisestä Periaatteesta — Mentalismin Periaatetta, jossa selitetään totuus siitä, että ”KAIKKEUS on Mieli; Universumi on Mentaalinen”, Kybalionin sanoin. Me oppilaitamme pyydämme läheisesti tarkastelemaan tätä suurta Periaatetta, sillä se on todella koko Hermeettisen Filosofian ja Hermeettisen Mentaalisen Transmutaation Perusperiaate.

 

Artikkelin julkaissut Kybalion

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.