Uskonnoista

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsiteli uskontoja. Tämä on kanavoinnin ensimmäinen osuus.


Sallikaa meidän aloittaa idealla, jota te planeetallanne nimitätte uskonnoksi. Me aloitamme tällä idealla, sillä se on omalla tavallaan ihmiskunnan alkuperäisten olosuhteiden jatke planeetallanne, joiden keskellä ihmiskunta tunnusti olemassaolonsa muuttuessaan fyysiseksi. Tuolloin tapahtuneet erkaantumiset ideasta, jossa oma itse tunnustetaan luojana, ovat syntyneet erillisyydestä luojana olemisen ideaan, mikä on synnyttänyt kaikki ideat joita te kutsutte uskonnoiksi.

Arviolta 25 tuhatta vuotta sitten, niinkutsutulla Atlantiksella, heidän kielellään Atalundi, idea luojana olemisen ja oman itsen välisestä erillisyydestä sai varsinaisesti alkunsa, vaikka se oli ilmaantunut planeetallenne jo sitä ennen. Silloin massatietoisuudessa tehtiin valinta, että tuo aikakausi tulisi määrittämään itsensä omalla tavallaan siten, että se ei kaipaisi oman itsen integroimista Kaikkeen Siihen Mikä On; vaan että he voisivat harjoittaa valtaa suoraan tavalla, jolla he irroittavat itsensä Kaiken Sen Mikä On totaalisuudesta, niin että he voisivat löytää itsensä henkilökohtaisemmalla tavalla luojana. Tämä johtui projektiosta, jossa henki projisoitiin aineelliseen muotoon. Sen jatkuessa henki projisoi itseään aineeseen yhä enemmän, ja itse materiaalisen muodon ideasta tuli erillisyyden ja rajoittuneisuuden määritelmä. Näin mitä enemmän henki koki materiaalista muotoa tai fyysistä todellisuutta, hitaasti mutta varmasti näihin energiakuvioihin totuttiin.

He alkoivat aistia ideoita, tunteita, emootioita, ajatuksia ja uskomuksia, joita he eivät sitä ennen olleet kohdanneet ei-fyysisyydessä. He alkoivat kehittää kiinnostusta rajoittuneisuutta kohtaan, ja näin tekemällä he mahdollistivat jumiutumisen siihen, niin että he voisivat kokea kaiken mahdollisen mikä siinä tavassa olisi koettavissa, sekä kaikissa muissa tavoissa joita ei-fyysisyydessä oli mahdollista kokea Kaikessa Siinä Mikä On. Näin he kehittivät tavan ilmaista itseään aineellisilla tavoilla, emotionaalisuuden, ajatuksen ja uskomusten avulla, eikä niinkään suoraan tietämällä.

Kun he olivat tämän tavan kehittäneet, heille kävi ilmi että erillisyys oli muuttunut eräässä muodossa täydelliseksi, ja he sulkivat itsensä ulos omasta suorasta tietämisestään, ja näin he olivat luoneet fyysisen reinkarnaatiosyklin. He tavallaan uppoutuivat Maapallon energiaan. Heistä tuli osa sen tietoisuutta; siitä tuli osa heidän tietoisuuttaan.

Tällä tavoin he saivat selville olevansa nyt osa Maapallon värähtelyä, ja johtuen siitä tavasta miten aika ja avaruus toimivat, ilmenevät, he tajusivat että tämän energian keskittämisen intensiivisyys piti heidät lukkiutuneina planeettaa ympäröiviin energian renkaisiin, kerroksiin tai sykleihin, ja näin he tajusivat, että he olivat kyvyttömiä, johtuen viehätyksestään, murtautumaan irti näistä renkaista, sykleistä, ilman integraatiota. Ja näin he loivat itselleen, myös teille, reinkarnaation kulun.

Siirtymä fyysiseen todellisuuteen oli alkanut paljon kauemmin kuin 25 tuhatta vuotta sitten; mutta alussa oli edelleen jonkin verran tiedostamista yhteydestä omaan suoraan tietävään itseen, ja näin planeetallanne luotiin monia todellisuuksia, ainetta ja energiaa manipuloitiin monin tavoin, joska edelleen ilmenevät taivaan ja paratiisin ideoina planeetallanne. Kun syklien toistaminen oli mennyt siihen pisteeseen, että olennot menettivät näkemyksen omasta sisäisestä itsestään, he päättivät että sen takaisin saamiseksi heidän pitää saada täysi kontrolli ympäristöstään ja muista siinä olevista olennoista. Koska he eivät enää suoraan aistineet välillään olevaa yhteyttä, heistä tuntui niinkuin he eivät olisi yhteydessä toisiinsa. Tämän yhteyden takaisinsaamiseksi he kokivat tarpeelliseksi luoda ylivallan idean ympärillään olevista, koska he eivät enää tunteneet luonnollista sisällään olevaa yhteyttä.

Tässä on informaation idean alku. Idea siitä, että voisi kerätä ideoita, jotka eivät ole osa kokonaisuutta, ja välittää niitä muille asioina jotka ovat hyödyllisiä yksilöille, mutta jotka saattavat muut ihmiset ainoastaan muutaman harvan vallan alaisiksi, niin että he voisivat kokea oman egonsa paisuttamisen ja itsensä nostamisen muiden yläpuolelle tavalla, joka heille mahdollistaa vallantunteen, mutta joka oikeasti johtuu siitä että he kokevat olevansa voimattomia; kuitenkin se on fyysisessä todellisuudessa pelkkä illuusio.

Sekä uskonnon että jossain määrin valtion idea on luotu tästä erillisyydestä, ideasta että voidaan luoda tarinoita ja ideoita, joilla ei ole mitään yhteyttä asioihin, vaan niillä voidaan piilottaa kaikki piilotettavissa oleva, ja ne liittyvät vain tuomittaviin asioihin. Ja näin ihmiset havaitsivat luovansa syklejä, joissa he antoivat valtansa muille, sellaisille jotka voisivat suojella heitä näiltä asioilta joita nämä sanoivat olevan olemassa, joiden totuudellisuudesta näillä muilla ei ollut mitään keinoa varmistua. Huomaatte, että tämä toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tämän 25 tuhannen vuoden syklin aikana, monissa eri muodoissa.

Jopa silloinkin kun muista ulottuvuuksista saapui korkeampaa tietoisuutta, kuten vaikka niinkutsuttu Kristus-tietoisuus, erillisyyden sykli oli niin täydellinen, että näitä saapumisia ei ymmärretty. Annetut viestit yleensä puhuivat siitä, että jokainen ihminen on kuin tuo Kristus-tietoisuus. Mutta erillisyyden sykli oli niin tavanmukainen ja niin syvään juurtunut mielissänne, niin padottu ja jäykkä mentaliteetti itsessään, että ainoa tapa jolla nämä viestit voitiin käsittää oli vallan antaminen pois muille ja lammasmaiseksi seuraajaksi, eikä niinkään aktiiviseksi tekijäksi tai esimerkillään johtavaksi, ryhtyminen.

Kristus-tietoisuus ei koskaan halunnut olla johtaja, ei koskaan kaivannut johtajuutta. Se halusi olla kuvaus Jeesus-nimisen henkilön avulla, tavalla jolla kuvataan idea siitä, että jokaikinen ihminen on Kaiken Sen Mikä On jatke, tai Jumalan lapsi.

Kaikki ne ideat, mitä te nimitätte uskonnoksi, jotka pyrkivät siihen että seurakunnat vaativat johtajia, että ihmiset olisivat vähempiarvoisia kuin jumalallisuus, että jumalallisuuden idea kykenisi tuomitsemaan ketään, kaikki nämä ovat eron tekemistä Kaikkeen Siihen Mikä On. Kaikki nämä uskonnoksi nimittämänne ideat liittyvät vain siihen, että te annatte pois vallan joka teillä on yksilöinä avuttomuuden, pelon, tuomitsemisen tai egoismin kautta henkilöille, jotka haluaisivat että te uskotte olevanne voimattomia heidän oman niinkutsutun alitajuisen voimattomuudentunteensa keskellä. Koska se on heidän aito uskomus että he ovat itse arvottomia eivätkä kuulu joukkoon, irrallisina jumalallisuudestaan joka kuuluu myös heille, jumalallisuus on kaikkien oikeus, oikeus tietää että on jumalallinen. Näin monet uskonnot tulevat aina olemaan seurausta hämmennyksestä, joka on seurausta oman itsen erillisyydestä Kaikesta Siitä Mikä On, mitä oma itse tietää olevansa.

Kun tietäminen hylätään, ja ainoastaan mekanismit joilla filosofioita esitetään fyysiselle todellisuudelle, joita kutsutaan persoonallisuuksiksi, ainoastaan silloin kun filosofioita pitää tulkita pelkän mentaalisuuden läpi, saadaan aikaan sellainen erillisyyden näkökulma. Tajutkaa, että tämä ei ole sen tuomitsemista, että näin on nyt tehty. Sivilisaationne on valinnut, sivilisaationne tietoisuus on valinnut ryhmänä tutkia kaikkia negatiivisuuden ilmentymiä eristämällä oma itse Kaikesta Siitä Mikä On. Tämä on yksi Kaiken Sen Mikä On luomus, ja se itsessään on validi ilmaisu, vaikka pelkästään siitä syystä että tämä on se miten Kaikki Se Mikä On haluaa nähdä itsensä tällä tavoin.

Kaikki Se Mikä On ei kaipaa mitään erityistä syytä ilmaista itseään millään tavoin kuin mitä se tekee; yksinkertaisesti koska se voi tehdä niin, se tulee niin tekemään. Tämä on yksi olemassaolon määritelmistä. Se, mikä on ollut olemassa ennen tarkoituksen ideaa, ei kaipaa tarkoitusta ollakseen olemassa millään tavalla, missään muodossa, se vain on yksinkertaisesti siksi kun se voi.

Tunnustakaa, että uskonnollisissa, valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa instituutioissanne nyt tapahtuvat integraatiot, siirtymät ja muutokset tapahtuvat nyt siksi, että te olette erillisyyden syklinne lopussa ja ymmärrätte nyt itsenne olevan yksi idea, yksi homogeeninen todellisuus, yksi energia, yksi tietoisuus, ja alatte ottaa takaisin vastuullisuuttanne oman elämänne luomisesta. Alatte herätä siihen aikaan, kun projisoitte itsenne fyysiseen aineellisuuteen ja antauduitte reinkarnaatiojärjestelmän alaisiksi planeetallanne. Heräätte nyt alkuperäisiin sopimuksiinne, ja alatte nyt tajuta, että kaikki erillisyytenne, kaikki uskontonne, jotka haluaisivat tehdä teistä seuraajia, vähempiarvoisempia kuin se jumalallisuus joka olette, että ette olisi jo nyt tarpeeksi arvokkaita tuntemaan itseänne kokonaisuutena ja täydellisinä ja että tarvitsisitte pelastusta yleensäkään yhtään mistään; alatte nyt tunnustaa itsenne sinä ydinitsenä joka olette, todellisdena Kaiken Sen Mikä On luomana ydinolemuksena.

Kaikki pelastajien ideat, oli se sitten Jeesus, Buddha, Muhammed tai kuka tahansa, kaikkien näiden korkeammat aspektit sopivat kuvaan. Alkutietoisuudessa ei ole mitään ristiriitaa näiden pelastajien ideassa, mutta tunnustakaa että ensimmäinen asia minkä pelastaja tietää on, että he eivät ole täällä pelastamassa yhtään ketään. Mikään pelastus ei ole tarpeen. Kaikki ristiriidat, joita löydätte kirjoistanne on persoonallisuuksien tuotetta, jotka ovat olleet olemassa sivilisaatioissanne, heidän tulkintojaan omien filosofioidensa läpi siitä mitä nuo olennot tarkoittivat sanomisillaan. Kaikki kirjallisuutenne ja kaikki ristiriitaisuudet ovat sellaisten filosofioiden tuotosta, jotka on ilmaistu persoonallisuuksien kautta, jotka ovat olleet hengissä tuolloin kun informaatio on annettu.

Tämä on nyt palvellut tarkoitustaan, sillä nyt teillä on taustaa mihin verrata oman itsenne kokonaisuutta negatiivisen erillisyyden ilmaisuna Kaikesta Siitä Mitä On. Tunnustakaa, että voitte antaa aivan ilman minkäänlaista tuomitsemista, minkään uskonnon tuomitsemista, omaa tuomitsemistanne, voitte antaa kaikkien olentojen alkaa elää ideoita, joita oletetut pelastajanne teille kertoivat kuinka tulisi elää. Ei seurata heitä, vaan kuunnella sisäistä olemustanne, tunnustaa että nämä ideat ja perustat, joita te nimitätte uskonnoiksi ja valtioiksi, valtio siis eräänlaisena uskontona, haluavat että antaisitte pelkonne ja valtanne ja voimanne suuremmalle voimalle, niinkutsutusti, että he voisivat huolehtia teistä, paapoa tietä, pitää kaikki ne asiat poissa joita te pelkäätte, pitää teidät turvassa, antaa teille ikuinen rauha, suojaa ja turvaa. Nämä instituutiot on luotu teidän haluttomuudestanne ottaa vastuu itsestänne ja peloistanne. Sitten ne, kuten mikä tahansa muukin tietoisuus, kun ne on luotu pelkoon perustuen, haluavat elättää itseään. Ja jos ne luotiin pelosta, ainoa menetelmä joka niillä on itsensä elättämiseksi on luoda lisää pelkoa, pitää teidät täten erillään itsestänne, antaa teidän jatkaa ajatella ja uskoa siihen että te olisitte jotenkin vähemmän, vähempiarvoisia suuremman vallan ja voiman silmissä, että te olette lapsia jotka eivät kykene elämään omaa elämäänsä, eivät kykene ottamaan vastuuta itsestään.

Ymmärtäkää, vaikka voittekin luoda organisaatiojärjestelmiä, että ne eivät elä elämää teidän puolestanne. Se tulee olemaan palvelu, jonka teille tarjoaa palvelualttiit ja -halukkaat olennot; ei siksi että te palvelisitte heitä, ei siksi että teidän pitäisi ruokkia heidän paremmuudentunnettaan ja voiman tunnetta, jotta heidän ei tarvitsisi tunnistaa voimattomuuden uskomusta, joka heillä itsellään on.

Ottakaa voimanne takaisin. Antakaa itsenne tuntea olevanne omat hallituksenne, olla omat uskontonne. Te olette itse jokainen näistä käsitteistä yhteiskunnassanne. Te olette itse omat pappinne, sillä yhtä varmasti kun kuuntelette heidän saarnojaan ja menette kotiinne, luotte ainoastaan nuo saarnat itsellenne omassa päässänne. Se minkä te valitsette muistaa, se muuttuu jokaisen teistä osaksi, joka on pappi sisällänne, joka muistuttaa teitä uudestaan ja uudestaan, jos hyväksytte sen, että te ette ole sen arvoisia, että jollain tapaa olisitte vähemmän jumalallinen kuin se joka teidät on luonut. Ymmärtäkää, että jumalallisuus joka teidät loi ei pidä teitä vähempänä. Se tietää mitä olette. Se tietää itse olevansa oma tietoisuutensa, mutta tunnustaa itsensä myös kaikkien teidän tietoisuuksien kokoelmaksi, ja sellaisenaan tunnustaa suhteensa teihin. Suhde rikkoutumattoman kokonaisuuden sekä monitietoisuuden polariteettien välillä on se mistä se koostuu. Se on tuo suhde itsessään, joka on olemassa ja määrittelee idean moninaisesta ja yksittäisestä Jumalasta. Tuo suhde on itse asiassa oma pelkonne ja oma vastuullisuutenne. Kaikki Se Mikä On; te olette se. Te olette tuo suhde.

Kaikki uskontonne, kaikki erillisyyden ideanne voivat sulautua tähän yhteen ideaan, voivat sekoittua ja muuttua yhdeksi ymmärrykseksi, tietoisuudeksi siitä joka teillä on ollut monia, monia, monia satoja tuhansia vuosianne sitten. Vaikka valitsisittekin olla olemassa fyysisessä todellisuudessa ja reinkarnaation syklissä, voitte silti tuntea itsenne tällä tavoin. Se on ollut aina kaikkein päällimmäisenä kaikkien pelastajienne viesti: tunne itsesi, ja itsesi tuntiessa tunnet Jumalan, tunnet Kaiken Sen Mikä On.

Me huomautamme myös, että uskontojenne kirjallisuus ei mitenkään kerro kaikkia niitä asioita, joista me puhuimme, missään mielessä. Kenenkään sanansaattajan sanomisista ei ole olemassa täydellistä arkistoa, ainoastaan pieniä palasia, haaleita muistoja, hämäriä muistiinpanoja, yleensä monta vuotta varsinaisen tapahtuman jälkeen. Pääsyy näille teksteille ei ole historian kuvaus, vaan vakuuttaa, tai yrittää vakuuttaa muita ihmisiä siitä, että tämä on se miten pitää uskoa jos he aikovat ”pelastua”. Jokaisen valtauskonnon opetukset liittyvät lähetystyöhön, käännynnäisten hankkimiseen ja voimantunteen pönkittämiseen niin, että ne jotka uskovat tuntevat itsensä voimattomiksi voimallisten edessä.

Niin rajoittunut kuin persoonakonstruktin idea onkin kokonaisolemuksenne ja eheytenne kuvaamisessa, yhtä rajoittuneita ovat kaikki sen läpi tulevat havainnot, joihin kuuluu myös teidän kirjallisuutenne, vaikka se onkin luovaa, kaunista ja kuvaa täydellisesti ideoita, joita olette valinneet kokea itsenne Kaikesta Siitä Mikä On erottavan luomiskertomuksen aikakaudella universumisuhteenne, jota nimitätte myös uskonnoksi, näkökannasta tarkasteltuna. Tämä on ollut uskonnon saaga, teidän näkemyksenne itsestänne suhteessa universumiin, mutta tarkasteltuna olemisfilosofian perspektiivistä, joka on erillään universumista.

Seuraavassa osuudessa käymme läpi sitä miten tietävän itsen sekoittaminen synnyttää uudenlaisen minäsuhteen Kaikkeen Siihen Mikä On, sekä monet ilmentymät jotka planeetallanne voivat tapahtua sen jälkeen kun hävitätte uskonnon ja valtion luomat raja-aidat.

Ensinnäkin ymmärtäkää, mitkään näistä muutoksista eivät tule olemaan voiman muutoksia, väkivallan muutoksia, vihan muutoksia. Ei. Nämä tulevat kaikki olemaan muutoksia, jotka syntyvät ehdottomasta rakkaudesta, jota te nyt alatte tunnustaa itsessänne; jonka te nyt tunnustatte annettavan teille Kaikelta Siltä Mikä On, huolimatta valtion ja uskonnon ideoista, ja se todellakin ylittää kaikki nuo raja-aidat ja keinotekoiset rajanvedot ja konstruktit. Tämä käsitteiden yhteensulautuminen mahdollistaa teidän myös ymmärtää sen miten uskonnon ja valtion ideat ovat vain kaksi tahoa kaiken tietävästä filosofiasta, jota te olette filtteröineet monilla eri tavoilla persoonienne läpi, ja se mahdollistaa teidän tajuta, että ei ole yhtä ainoaa tietä. Jos olisi yksi ainoa tie, silloin olisi yksi ainoa henkilö. Jokainen henkilö planeetallanne on kaikki ne eri reitit, joita pitkin Kaikki Se Mikä On katselee itseään. Nyt olette katselleet itseänne kaikkien niiden ykseyden eri puolien läpi.

Seuraavassa osuudessa pyrimme tarkastelemaan koko yhteiskuntaanne ja kaikkia sen ihmisiä Kaiken Sen Mikä On ehdottoman kokonaisuuden ja tuen näkövinkkelistä. Huomaatte, että tulette palvelemaan Kaikkea Sitä Mikä On automaattisesti, ja näin Kaikki Se Mikä On palvelee teitä, sillä te olette sen osa. Ei enää tarvetta erillisyydelle, ei enää tarvetta pelastukselle. Olette jo valmiiksi itse pelastus; te olette jo taivas; te olette jo paratiisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.