Avainsana-arkisto: uskonnot

Uskonnoista, toinen osuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli uskontoja. Tämä on kanavoinnin toinen osuus.


Tämä on toinen osuus, jossa käsitellään integraationäkökulmaa suhteessa uskonnon ja valtion ideoihin. Huomaatte, että kun otatte vallan takaisin ehdottomalla rakkaudella, kun alatte nähdä itsenne uskontojenne vertaisina, valtioidenne vertaisina, Kaiken Sen Mikä On vertaisena, alatte tunnustaa yhteiskunnassanne, että oma jumalallisuutenne on silti mahdollista ilmaista persoonan läpi, joka tulee olemaan olemassa niin kauan kuin te olette fyysisiä, mutta monin tavoin se tulee luomaan Taivaan Maan päälle.

Te tulette olemaan kykeneväisiä näkemään kaikki symbolit, jotka uskontonne ovat luoneet, sen miten ne ilmenevät fyysisesti planeetallanne. Te tulette ymmärtämään symbologian mekanismin. Te tulette olemaan yhteydessä omiin arkkityyppienergioihinne. Tulette tuntemaan sen omassa tietoisuudessanne kuin maanalaisen virran virtaus. Tulette tunnustamaan sen alitajuntanne energiaksi, joka on ollut vastuussa kaikkien illuusioiden ja symbolien muodostamisesta, joista tätä energiaa on käytetty luomaan kaikki nämä symbolit teille, jotta voisitte suhtautua johonkin, niin kauan kun ette pohtisi sitä että se mihin te oikeasti suhtaudutte onkin te itse, Kaiken Sen Mikä On luomakunnassa.

Kun olette luoneet tällaisen erillisyyden arkkityyppisestä tietoisuuden energiasta, te aina otatte käyttöön symbologian, joka antaa teille jotain millä vahvistaa erillisyyden ideaa. Tämän te tulette varsinkin näkemään, ja se ilmenee psykologiassa, se on jo alkanut tekemään niin, ja siksi psykologian ideat ovat alkaneet korvata niinkutsuttujen uskontojen ideoita.

Tulette tunnustamaan, että olette luoneet näitä tietoisuuden virtauksia olemalla erillinen olento. Olette luoneet erillisyyttä tietoisuuteenne ulkoisesta tietoisuudesta, alitajunnasta, tiedostamattomasta, hypertajunnasta, massatietoisuudesta ja kaikista eri persoonanne aspekteista.

Muinaisina aikoina, kuitenkin 25 tuhannen vuoden syklin aikana, kaikki nämä persoonan aspektit synnyttivät symbolijärjestelmiä uskonnolliseen symboliikkaanne: demonit, enkelit, näyt ja niin edelleen. Tämä ei tarkoita, että mitään tietoisuutta ei oikeasti olisi ollut, tai oikeaa energiaa niiden ilmentymien taustalla, vaan uudesta integroidusta katsantokannastanne tulette ymmärtämään miten monet näistä ideoista ovat olleet oman korkeamman tietoisuutenne laajennoksia, jotka teille heijastetaan takaisin keinotekoisen persoonakonstruktin läpi, käyttäen tätä energiaa luomaan symboleita, jotka ymmärtäisitte siinä erillisyydessä, jonka olette itsellenne luoneet, vahvistamaan pelkoa jonka halusitte luoda, koska olitte halunneet luoda erillisyyden Kaikesta Siitä Mikä On, tietävästä itsestänne, ykseydestä joka olette.

Olette alkaneet käyttää tätä ideaa, tätä työkalua jota kutsutte psykologiaksi, psykiatriaksi, ymmärtämään että teillä on näitä energian virtauksia jotka kulkevat lävitsenne, että te projisoitte näitä ideoita itsestänne kanssakäymisiinne joita teillä on muiden tietoisuuksien kanssa, tai oman tietoisuutenne muiden aspektien kanssa.

Ymmärtäkää siis, esimerkkinä, että alatte nähdä kaikki näytelmät, kaikki elämän kulut, oletettujen pelastajienne ilmentymät enemmän kuin pelkkinä fyysisinä manifestaatioina, ne ovat olleet myös psyykkisiä manifestaatioita ja ovat toimineet monilla eri olemassaolon tasoilla, ei pelkästään fyysisellä.

Näin alatte tajuamaan suhteita eri ykseystietoisuuden aspektien välillä. Esimerkkinä, idea Kristus-tietoisuudesta, ei ainoastaan Jeesuksen läpi ilmennettynä, vaan myös Elijan, Johannes Kastajan ja Juudaksen, joista muodostuu eräänlainen kolmiyhteys, Johannes Kastaja, Jeesus ja Juudas, pelaajakolmikko jossa eri puolet ovat samasta tietoisuudesta. Ja Elija, joka tuli heitä ennen, profetoi tämän kaiken ja teki tilaa sille näytelmälle, joka tultaisiin näyttelemään jotta voisi olla monitahoinen peilikuva kristallista, joka heijastaa kaikkia niitä arkkityyppisten energioiden aspekteja, joita ihmiset tuohon aikaan loivat itsessään heidän näytellessään näytelmää erillisyydestä Kaikesta Siitä Mikä On.

Tätä kaikkea te alatte tajuta: ihmissuhteet, yhteydet, allaolevat synkronisiteettikuviot joita on tapahtunut erillisyyden syklien aikana, jotka ovat aina olleet siellä, aina ovat toimineet ilmiselvinä linkkeinä, mutta joita ei olla nähty johtuen näkökyvyn erillisyydestä, ja niistä rajoitteista joita olette asettaneet luomillenne persoonille. Te olette katselleet tummennetun lasin läpi.

Nyt alatte selkiyttää itseänne. Olette muuttumassa selvänäköisiksi omista elämistänne. Ja näin, vaikka teillä on psykologian ja psykiatrian ideat, nyt teillä on myös idea psyykkisyydestä, joka on myös tulossa esiin, koska sallitte itsenne tietää olevanne jatkuvassa kommunikaatiossa kaikkiin muihin tietoisuutenne ja itsenne aspekteihin, huolimatta siitä missä ajassa tai paikassa ne ovatkaan. Tämä on psyykkinen puoli, joka luo saman energian polariteetin, joka synnyttää psykiatrian. Psyykkisyys, psykiatria: samaa energiaa polariteetin eri kohdissa. Teillä tulee aina olemaan polariteetti niin kauan kun olette fyysisiä, ja tämä tulee olemaan seuraava ymmärtämänne aspekti: polariteetti fyysisen todellisuuden yhtenä aspektina.

Ymmärtäkää miten tämä yksinkertainen oman itsenne sulauttamisen näkökulman integrointi, että näette itsenne Kaikkena Sinä Mikä On, on jo vienyt teidät kauas, kauas muualle uskonnon käsitteestä, ja se alkaa jo luoda perustusta sille miten tämä energia sulautuu kaikkiin muihin aloihin planeetallanne. Kun me käymme läpi niitä yksi kerrallaan, tulette näkemään miten ne kaikki sopivat kuvioon, ja perustuksia muodostetaan tässä mielessä; filosofia, joka nykyään esitetään puhtaammin sekauskonnon ideana, yksinkertaisesti filosofia ja sen polariteetin ilmaisut, jotka te ymmärrätte määrittävän fyysisen todellisuuden. Näin ensimmäinen uskonnosta omakseen irtoava ala, jonka koette polariteettina, on psyykkisyys ja psykiatria. Paljon samaan tapaan kuten huomaatte, että atomirakenne synnyttää eri partikkelit atomin käsitteen sumeasta ideasta.

Kun te ja yhteiskuntanne opitte määrittelemään todellisuuden luonteen suuremmalla ja suuremmalla tietoisuudella, tarkemmin ja tarkemmin, samalla tavalla huomaatte että psyykkisyyden ja psykiatrian polariteettien idea on kuin atomin tarkemmat komponentit, jotka syntyvät uskonnon idean sumeudesta, samalla tavoin kuin hiukkaset syntyvät yksittäisen atomin ideasta.

Vaikka tulette huomaamaan, aluksi, analogiaa jatkaaksemme, että polariteettien tai partikkelien suurelta näyttävä määrä saattaa luoda enemmän hämmennystä kuin yksinkertaistusta, kuten fysiikasta huomaatte nyt; tajuatte myös itsenne tarkastelun menetelmissänne ja filosofioissanne, että olette lähestymässä polariteettien energioiden idean ymmärrystä, ideaa polariteetista itsestään, samalla tavoin kuin fyysikkonne lähestyvät näkökantaa jota he kutsuvat “yhtenäiskentäksi”. Tällä tavoin analogia korreloi suoraan, kun huomataan että sekä psyykkisyys että psykiatria ovat komponentteja, polarisoituneita komponentteja, jotka ovat perua yhtenäisemmästä kentästä tai filosofiasta. Ja tämä idea, tämä perustus, perspektiivi, on vastuussa sekä kaikkien yhteiskuntafilosofioidenne tai aspektienne yhtenäistämisestä tai sekoittamisesta että myös tieteellisten ja taloudellisten.

Niinpä te tulette huomaamaan, että jokaisella alalla, kun alkaa soveltaa integraation aspektia omassa perspektiivissä, näkökannassa, erittäin nopeasti se tulee siirtymään muualle alkuvaiheen käsitteestä, joka on syntynyt erillisyydestä, ja se menettää monia tuon kyseisen alan tunnusmerkkejä. Psyykkisyys ja psykiatria tulevat ensin menettämään uskonnon tunnusmerkit, jotka käsittelevät sitä kuinka ollaan ulkomaailman voimien armoilla: että joku tuomitsee. Tulette huomaamaan sekä psyykkisyyden että psykiatrian olevan pyrkimys ymmärtää omaa itseä ja sen relaatioita, persoonan relaatioita Kaikkeen Siihen Mikä On.

Oman vallan takaisinoton, kontrollin saamisen, tai ennemminkin sen tietämisen että on jo oman elämänsä jokaisen eri aspektin kontrollissa, ensiaskeleista eteenpäin on sinun vastuullasi yksilönä ja teidän kollektiivina tietää, että kontrolli on jotain mitä te käytätte työkaluna tehdäksenne yhteiskunnastanne sellaisen kuin te sen haluatte olevan, jolloin ette enää ole vähän ymmärrettyjen ulkomaailman voimien, tuomioiden tai irrationaalisten jumalten armoilla.

Ymmärtäkää, että kun me käytämme termiä Jumala, me viittaamme kaikkiin niihin rajoittuneisiin määritelmiin, joita teidän yhteiskuntanne on luonut. Meidän käsitteemme yksinkertaisesti viittaa luomakuntaan Kaikkena Sinä Mikä On, joka kattaa ja käsittää kaiken ja on kaikki, ja se sanoo että Kaikki Se Mikä On tietää olevansa Kaikki Se Mikä On.

Tajutkaa, että aiemmat rajoittuneen terminologian määritelmät, joista kaikki nämä termit ovat syntyneet, monta kertaa pakottavat Kaiken Sen Minkä On idealle jonkin sortin rajoitteita, mikä synnyttää ristiriitoja kuten: ”Jumala on Kaikkivoipa, ja kuitenkin Jumala ei ole minä, vaan ulkopuolellani. Minä olen Jumalan ulkopuolella.” Tämän määritelmän mukaan, jos jumala on kaikkialla, kaikki, sitten ei ole mitään Jumalan ulkopuolista. Jumala ei ole ulkopuolellanne, te olette Jumalaa. Jumala on sinä määritelmän mukaisesti. Näin me haluamme mieluummin käyttää termiä Kaikki Se Mikä On. Tällä tavoin se ei ole rajoittava; sillä jotenkin olette luoneet idean siitä, että vaikka Jumala on kaikkivoipa, se voi siltikin jotenkin olla teidän ulkopuolellanne.

Sekoittumalla näette myös määritelmienne rajoitteet ja ne rajoittuneet aspektit, joita ennen ette pitäneet tarkastelemisen arvoisina, ovat nyt turvallisia käsitellä. Niin kauan kuin olette luomassa ja tuottamassa ideaa pelosta, tietyt persoonanne aspektit, tietyt uskomukset, tietyt emootiot, tietyt mentaalisuutenne aspektit tulevat olemaan teille mielestänne turvattomia, niinkuin aina kun yhteen sekoittaminen synnyttää niinkutsutun harhaopin idean. Harhaoppi on viittaus yhteiskunnan reaktioon, kun henkilö tajuaa, että ehkäpä ne kuvaavat aspekteja joita yhteiskunta ei aiemmin ole pitänyt todellisena. Idea siitä, että sinä jotenkin olisit yhteydessä perustavanlaatuisemmalla tavalla Kaikkeen Siihen Mikä On, menee vastakarvaan separatismin oppia, joka on ollut yhteiskuntanne kaikkien uskontojen kaanon, kaikissa opetuksissanne.

Polariteetti itsessään yksinkertaisesti nähdään uudesta näkökulmasta, sekoitetusta näkökulmasta, yhtenä fyysisen todellisuuden määritelmänä, niinkuin myös aika ja avaruus. Tällä tavoin tajuatte, että tarkasteltaessa uskontoa sekoittuneesta näkökulmasta, menettää sen separatistiset ominaisuudet ja alkaa näyttää yhä enemmän tieteen suuntaan, ja ottaa yhä enemmän aspekteja siitä, ja siksi se johtaa meidät suoraan seuraavan kappaleen ideaan, jolle annamme otsikon ”Tiede”.

Me tulemme tutkimaan sitä miten jopa tiede, joka on luotu separatismin aikaan, on luonut monia ideoita, jotka eivät ole mahdollistaneet unifikaatiota tai sekoittumista muiden alojen kanssa, ja se on pitäytynyt omana itsenään; ja sitä miten tieteenne on nyt alkanut ymmärtää, että oman unifikaationsa avulla se tulee määritelmän mukaisesti alkamaan sisällyttää monia muita aloja itseensä, joita on pitkän aikaa yhteiskunnassanne pidetty tieteen ulkopuolisina.

Nyt me annamme hieman tilaa kysymyksille jokaisesta aiheesta, joita tietoisuudessanne saattaa leijailla niillä jotka ovat joko kuulleet tai lukeneet tätä materiaalia. Näitä kysymyksiä kysytään, tai jos ei ole kysymyksiä, silloin voitte jokaisen kappaleen lopussa tiivistää muistiinpanot tai kommentit omasta yhteiskunnastanne ja näin luoda yhdessä meidän kanssa assosiaation.

Tämä osuus jokaisesta kappaleesta antaa sivilisaatiollenne mahdollisuuden muuttua osaksi Liittoa, ja sitten me askel askeleelta, kappale kappaleelta, käsi kädessä, muodostamme ja luomme yhdessä tämän sulautumisen idean niin, että sivilisaationne, meidän omamme, ja kaikki tietoisuuden tasot puhdistumme jokainen osaltamme, tämän työn edistyessä. Ja aloitamme tämän työn erillisten sivilisaatioiden idealla, ja lopetamme mahdollisuuteen nähdä, että me olemme kaikki yhtä sivilisaatiota joka työskentelee käsi kädessä, tutkii asioita yhdessä, muodostaa ideoita itsestämme ja muista ja antaa itselleen mahdollisuuden nähdä Kaiken Sen Mikä On tutkimassa tätä kaikkea meissä; eräänlainen ”uusi uskonto”, mutta se ei tule olemaan mikään uskonto.

Nyt saatte kysyä aiheesta:

Kysymys: Teidän näkemyksenne mukaan, mikä on yhteinen nimittäjä ja suunta, jos sellaista onkaan, kaikille uskonnoille?

Vastaus: Kuten mainittua, yhteisen pohjan idea on yksinkertaisesti sen tutkiminen, mitä te olette halukkaita uskomaan itsenne olevan. Niin kauan kun luotte eron Kaikesta Siitä Mikä On, tämä tutkimus on jatkunut itsenne ulkopuolella, ja niin luotte rituaaleja ymmärtääksenne ja kuvastaaksenne itsellenne että todellisuutenne sisältää kaiken; mutta nyt kun teistä tulee integroituja, te huomaatte että tämä tutkiminen siirtyy oman itsen sisälle, ja että rituaalityökalut eivät enää ole tarpeen. Näin jokainen teistä tunnustaa olevansa oma polkunsa ja siten myös oma uskontonsa, niinsanotusti, ja tajuatte nyt, että uskonto siinä muodossa kuin te sen olette luoneet ei enää ole tarpeen ymmärtääksenne suhdettanne itseenne Kaikkena Sinä Mikä On. Onko tämä vastannut kysymykseesi?

Kysymys: Kyllä, osittain. Mikä olisi kaikkein universaalein pelastusrituaali, jos pitäisi olla rituaali jolla päästään sinne missä ei enää tarvita rituaaleja, uskontojen näkökulmasta, jonka me voisimme ottaa käyttöön kokeaksemme suuremman integraation itsessänne?

Vastaus: Yksinkertainen ehdottoman rakkauden ilmaisu. Periaate, joka on kaikkien kokemusten taustalla planeetallanne, oletetusti, uskonnoissa, on juuri se. Se kaikki perustuu ideaan luomakunnan rakastamisesta sen luomuksien takia. Näin te olette luojia. Te olette niitä luomuksia. Rakastakaa itseänne. Rakastakaa toisianne. Elämä ja rakkaus ovat ainoat niinkutsutut rituaalit, joita tarvitsette integroitumiseen.

Kysymys: Jos jollain on kysymys uskonnollisesta rituaalista, jota he näkevät itse harjoittavansa, tai sen avulla ottavan yhteyttä toisiin… sanot, että se rituaali on ehdoton rakkaus.

Vastaus: Voitte yksinkertaisesti tajuta, että jos kyseenalaistatte rituaalin, jonka olette luoneet tavanomaiseksi, silloin ihmettelette onko se enää tarpeen, ja voitte tajuta että olette luoneet rituaaleja pelkästään sitä varten, että ilmaisette rakkautta luomista kohtaan, jonka tunnette Luojalla olevan kun se on teidät luonut. Näin voitte yksinkertaisesti muuttaa kaikki tavanmukaiset rituaalit ehdottoman rakkauden ilmaisuiksi. Siitä ei tule tyhjä rituaali, vaan todellista, aktiivista jakamista, ja tulette näkemään niinkutsuttujen uskontojen itse toteuttavan tätä planeettanne pinnalla.

Kysymys: Kiitos, minulla on kysymys uskonnollisesta kokemuksesta, joka on hieman eri käsite kuin uskontojen idea. Voisitko kommentoida ykseyden ideaa uskonnollisessa kokemuksessa, sekä tuon kokemuksen kulttuurillisten ilmaisujen eroja?

Vastaus: Jossain määrin niin juuri teimme. Idea ykseydestä on tunnustus siitä, että te kaikki olette yhtä. Te olette kaikki tutkimassa samaa ideaa eri näkökulmista. Erot näkökulmissa ovat olemassa yksinkertaisesti siksi, että olette eri henkilöitä. Se on tunnustus, joka sallii useamman kuin yhden polun ymmärtää itsensä Kaikkena Sinä Mikä On. Ei ole yhtä ainoaa polkua. Jos olisi yksi ainoa polku, olisi yksi ainoa ihminen. Koska teitä on useampia, voitte tajuta, että on monia, monia reittejä jotka vievät takaisin samaan ymmärrykseen.

Kysymys: Kiitos. Omasta näkökulmastasi, kysymys yhteisestä nimittäjästä ja suunnasta kaikille profetioille.

Vastaus: Meidän näkökulmastamme ei ole olemassakaan sellaista asiaa kuin ennuste, ennustus tulevasta; se on energian aistimista joka tehtiin ennusteen aikaan. Ne, jotka toimivat massatietoisuuden idean parissa, jossa uskontojen idea on suuresti läsnä, idea massasivilisaatiosta, tulette huomaamaan että aistimukset suunnasta, jonne tämä energia virtaa, ovat olleet tarkkoja; mutta monet tulkinnat, joita ennusteille annetaan, liittyvät siihen menetelmään jolla tulette ymmärrykseen itsestänne Kaikkena Sinä Mikä On.

Aikoina, jolloin olitte erittäin erillään Kaikesta Siitä Mikä On, nämä integraation ideat nähtiin poikkeavan niinkutsutusta yhden tietyn uskonnon totuudesta. Ja näin tämä integraatio, joka on nyt käynnissä planeetallanne, nähdään heidän näkökulmastaan pahana. Siksi te yksinkertaisesti kykenette tunnistamaan, että kaikki profetiat sanovat samaa asiaa, että te olette integroitumassa, että tämä on muutoksen aikaa, jolloin siirrytte uuteen ideaan itsestänne. Mutta kaikki eri ideat, jotka liittyvät tuomioon, Maailmanloppuun, pelastukseen, kaikki nämä erillisyyden ideat, ideat siitä että teidän on kamppailtava, käytävä tulikokeessa jotta ansaitsisitte elää harmoniassa ja rauhassa, ovat kaikki aikansa näkemysten tuotoksia, jolloin profetiat tehtiin.

Kysymys: Liittyykö tuo idea esim. Nostradamuksen ennustuksiin?

Vastaus: Jonkin verran. Ei ole sellaista kuin ennuste tulevasta. Ennustus on pelkästään energian aistimus, joka tehdään ennusteen tekohetkellä siitä, mikä on todennäköisin tulevaisuus jos energia ei muutu. Monta kertaa ennusteet itse muuttavat tulevaisuutta, koska nyt energian tiedetään liikkuvan tiettyyn suuntaan, ja jos ihmiset ovat tietoisia ennustuksesta eivätkä he pidä tuosta energiasta, heidän asenteensa muuttaa energian liikemäärää ja mitätöi ennustuksen.

Kaikki ennusteet, jotka on tehty tietyllä aikavälillä, tulevat käyttämään hyväksi kyseisen ajan ymmärrystä ja symbolisia viitteitä. Jos aikaväli ei voi kuvitella muutoksen tapahtuvan ilman tuhoutumista, silloin heidän aistimuksensa sellaisesta muutoksesta, niinkuin maailmassanne nyt tapahtuu, ei esiinny ilman tuhoutumisen symbolia.

Nyt kun olette heräämässä voimaantumiseenne, teillä on kyky tajuta että voitte luoda muutoksen ilman tuhoa.

Me kiitämme kysymyksistä, ja sallikaa meidän muistuttaa teitä, että kun luotte omat kysymyksenne, teillä on jo omat vastauksenne niihin. Kysymyksen muoto ainoastaan on sellainen, että olette erotelleet itsenne vastauksesta, joka teillä on jo tiedossanne. Näin me kiitämme teitä jälleen kerran halukkuudestanne ilmaista tutkailujanne, sillä sivilisaationne ja omamme on vaihdantaa, joka jatkuu ikuisesti.

Kysyjä: Kiitos.

 

Uskonnoista

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsiteli uskontoja. Tämä on kanavoinnin ensimmäinen osuus.


Sallikaa meidän aloittaa idealla, jota te planeetallanne nimitätte uskonnoksi. Me aloitamme tällä idealla, sillä se on omalla tavallaan ihmiskunnan alkuperäisten olosuhteiden jatke planeetallanne, joiden keskellä ihmiskunta tunnusti olemassaolonsa muuttuessaan fyysiseksi. Tuolloin tapahtuneet erkaantumiset ideasta, jossa oma itse tunnustetaan luojana, ovat syntyneet erillisyydestä luojana olemisen ideaan, mikä on synnyttänyt kaikki ideat joita te kutsutte uskonnoiksi.

Arviolta 25 tuhatta vuotta sitten, niinkutsutulla Atlantiksella, heidän kielellään Atalundi, idea luojana olemisen ja oman itsen välisestä erillisyydestä sai varsinaisesti alkunsa, vaikka se oli ilmaantunut planeetallenne jo sitä ennen. Silloin massatietoisuudessa tehtiin valinta, että tuo aikakausi tulisi määrittämään itsensä omalla tavallaan siten, että se ei kaipaisi oman itsen integroimista Kaikkeen Siihen Mikä On; vaan että he voisivat harjoittaa valtaa suoraan tavalla, jolla he irroittavat itsensä Kaiken Sen Mikä On totaalisuudesta, niin että he voisivat löytää itsensä henkilökohtaisemmalla tavalla luojana. Tämä johtui projektiosta, jossa henki projisoitiin aineelliseen muotoon. Sen jatkuessa henki projisoi itseään aineeseen yhä enemmän, ja itse materiaalisen muodon ideasta tuli erillisyyden ja rajoittuneisuuden määritelmä. Näin mitä enemmän henki koki materiaalista muotoa tai fyysistä todellisuutta, hitaasti mutta varmasti näihin energiakuvioihin totuttiin.

He alkoivat aistia ideoita, tunteita, emootioita, ajatuksia ja uskomuksia, joita he eivät sitä ennen olleet kohdanneet ei-fyysisyydessä. He alkoivat kehittää kiinnostusta rajoittuneisuutta kohtaan, ja näin tekemällä he mahdollistivat jumiutumisen siihen, niin että he voisivat kokea kaiken mahdollisen mikä siinä tavassa olisi koettavissa, sekä kaikissa muissa tavoissa joita ei-fyysisyydessä oli mahdollista kokea Kaikessa Siinä Mikä On. Näin he kehittivät tavan ilmaista itseään aineellisilla tavoilla, emotionaalisuuden, ajatuksen ja uskomusten avulla, eikä niinkään suoraan tietämällä.

Kun he olivat tämän tavan kehittäneet, heille kävi ilmi että erillisyys oli muuttunut eräässä muodossa täydelliseksi, ja he sulkivat itsensä ulos omasta suorasta tietämisestään, ja näin he olivat luoneet fyysisen reinkarnaatiosyklin. He tavallaan uppoutuivat Maapallon energiaan. Heistä tuli osa sen tietoisuutta; siitä tuli osa heidän tietoisuuttaan.

Tällä tavoin he saivat selville olevansa nyt osa Maapallon värähtelyä, ja johtuen siitä tavasta miten aika ja avaruus toimivat, ilmenevät, he tajusivat että tämän energian keskittämisen intensiivisyys piti heidät lukkiutuneina planeettaa ympäröiviin energian renkaisiin, kerroksiin tai sykleihin, ja näin he tajusivat, että he olivat kyvyttömiä, johtuen viehätyksestään, murtautumaan irti näistä renkaista, sykleistä, ilman integraatiota. Ja näin he loivat itselleen, myös teille, reinkarnaation kulun.

Siirtymä fyysiseen todellisuuteen oli alkanut paljon kauemmin kuin 25 tuhatta vuotta sitten; mutta alussa oli edelleen jonkin verran tiedostamista yhteydestä omaan suoraan tietävään itseen, ja näin planeetallanne luotiin monia todellisuuksia, ainetta ja energiaa manipuloitiin monin tavoin, joska edelleen ilmenevät taivaan ja paratiisin ideoina planeetallanne. Kun syklien toistaminen oli mennyt siihen pisteeseen, että olennot menettivät näkemyksen omasta sisäisestä itsestään, he päättivät että sen takaisin saamiseksi heidän pitää saada täysi kontrolli ympäristöstään ja muista siinä olevista olennoista. Koska he eivät enää suoraan aistineet välillään olevaa yhteyttä, heistä tuntui niinkuin he eivät olisi yhteydessä toisiinsa. Tämän yhteyden takaisinsaamiseksi he kokivat tarpeelliseksi luoda ylivallan idean ympärillään olevista, koska he eivät enää tunteneet luonnollista sisällään olevaa yhteyttä.

Tässä on informaation idean alku. Idea siitä, että voisi kerätä ideoita, jotka eivät ole osa kokonaisuutta, ja välittää niitä muille asioina jotka ovat hyödyllisiä yksilöille, mutta jotka saattavat muut ihmiset ainoastaan muutaman harvan vallan alaisiksi, niin että he voisivat kokea oman egonsa paisuttamisen ja itsensä nostamisen muiden yläpuolelle tavalla, joka heille mahdollistaa vallantunteen, mutta joka oikeasti johtuu siitä että he kokevat olevansa voimattomia; kuitenkin se on fyysisessä todellisuudessa pelkkä illuusio.

Sekä uskonnon että jossain määrin valtion idea on luotu tästä erillisyydestä, ideasta että voidaan luoda tarinoita ja ideoita, joilla ei ole mitään yhteyttä asioihin, vaan niillä voidaan piilottaa kaikki piilotettavissa oleva, ja ne liittyvät vain tuomittaviin asioihin. Ja näin ihmiset havaitsivat luovansa syklejä, joissa he antoivat valtansa muille, sellaisille jotka voisivat suojella heitä näiltä asioilta joita nämä sanoivat olevan olemassa, joiden totuudellisuudesta näillä muilla ei ollut mitään keinoa varmistua. Huomaatte, että tämä toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tämän 25 tuhannen vuoden syklin aikana, monissa eri muodoissa.

Jopa silloinkin kun muista ulottuvuuksista saapui korkeampaa tietoisuutta, kuten vaikka niinkutsuttu Kristus-tietoisuus, erillisyyden sykli oli niin täydellinen, että näitä saapumisia ei ymmärretty. Annetut viestit yleensä puhuivat siitä, että jokainen ihminen on kuin tuo Kristus-tietoisuus. Mutta erillisyyden sykli oli niin tavanmukainen ja niin syvään juurtunut mielissänne, niin padottu ja jäykkä mentaliteetti itsessään, että ainoa tapa jolla nämä viestit voitiin käsittää oli vallan antaminen pois muille ja lammasmaiseksi seuraajaksi, eikä niinkään aktiiviseksi tekijäksi tai esimerkillään johtavaksi, ryhtyminen.

Kristus-tietoisuus ei koskaan halunnut olla johtaja, ei koskaan kaivannut johtajuutta. Se halusi olla kuvaus Jeesus-nimisen henkilön avulla, tavalla jolla kuvataan idea siitä, että jokaikinen ihminen on Kaiken Sen Mikä On jatke, tai Jumalan lapsi.

Kaikki ne ideat, mitä te nimitätte uskonnoksi, jotka pyrkivät siihen että seurakunnat vaativat johtajia, että ihmiset olisivat vähempiarvoisia kuin jumalallisuus, että jumalallisuuden idea kykenisi tuomitsemaan ketään, kaikki nämä ovat eron tekemistä Kaikkeen Siihen Mikä On. Kaikki nämä uskonnoksi nimittämänne ideat liittyvät vain siihen, että te annatte pois vallan joka teillä on yksilöinä avuttomuuden, pelon, tuomitsemisen tai egoismin kautta henkilöille, jotka haluaisivat että te uskotte olevanne voimattomia heidän oman niinkutsutun alitajuisen voimattomuudentunteensa keskellä. Koska se on heidän aito uskomus että he ovat itse arvottomia eivätkä kuulu joukkoon, irrallisina jumalallisuudestaan joka kuuluu myös heille, jumalallisuus on kaikkien oikeus, oikeus tietää että on jumalallinen. Näin monet uskonnot tulevat aina olemaan seurausta hämmennyksestä, joka on seurausta oman itsen erillisyydestä Kaikesta Siitä Mikä On, mitä oma itse tietää olevansa.

Kun tietäminen hylätään, ja ainoastaan mekanismit joilla filosofioita esitetään fyysiselle todellisuudelle, joita kutsutaan persoonallisuuksiksi, ainoastaan silloin kun filosofioita pitää tulkita pelkän mentaalisuuden läpi, saadaan aikaan sellainen erillisyyden näkökulma. Tajutkaa, että tämä ei ole sen tuomitsemista, että näin on nyt tehty. Sivilisaationne on valinnut, sivilisaationne tietoisuus on valinnut ryhmänä tutkia kaikkia negatiivisuuden ilmentymiä eristämällä oma itse Kaikesta Siitä Mikä On. Tämä on yksi Kaiken Sen Mikä On luomus, ja se itsessään on validi ilmaisu, vaikka pelkästään siitä syystä että tämä on se miten Kaikki Se Mikä On haluaa nähdä itsensä tällä tavoin.

Kaikki Se Mikä On ei kaipaa mitään erityistä syytä ilmaista itseään millään tavoin kuin mitä se tekee; yksinkertaisesti koska se voi tehdä niin, se tulee niin tekemään. Tämä on yksi olemassaolon määritelmistä. Se, mikä on ollut olemassa ennen tarkoituksen ideaa, ei kaipaa tarkoitusta ollakseen olemassa millään tavalla, missään muodossa, se vain on yksinkertaisesti siksi kun se voi.

Tunnustakaa, että uskonnollisissa, valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa instituutioissanne nyt tapahtuvat integraatiot, siirtymät ja muutokset tapahtuvat nyt siksi, että te olette erillisyyden syklinne lopussa ja ymmärrätte nyt itsenne olevan yksi idea, yksi homogeeninen todellisuus, yksi energia, yksi tietoisuus, ja alatte ottaa takaisin vastuullisuuttanne oman elämänne luomisesta. Alatte herätä siihen aikaan, kun projisoitte itsenne fyysiseen aineellisuuteen ja antauduitte reinkarnaatiojärjestelmän alaisiksi planeetallanne. Heräätte nyt alkuperäisiin sopimuksiinne, ja alatte nyt tajuta, että kaikki erillisyytenne, kaikki uskontonne, jotka haluaisivat tehdä teistä seuraajia, vähempiarvoisempia kuin se jumalallisuus joka olette, että ette olisi jo nyt tarpeeksi arvokkaita tuntemaan itseänne kokonaisuutena ja täydellisinä ja että tarvitsisitte pelastusta yleensäkään yhtään mistään; alatte nyt tunnustaa itsenne sinä ydinitsenä joka olette, todellisdena Kaiken Sen Mikä On luomana ydinolemuksena.

Kaikki pelastajien ideat, oli se sitten Jeesus, Buddha, Muhammed tai kuka tahansa, kaikkien näiden korkeammat aspektit sopivat kuvaan. Alkutietoisuudessa ei ole mitään ristiriitaa näiden pelastajien ideassa, mutta tunnustakaa että ensimmäinen asia minkä pelastaja tietää on, että he eivät ole täällä pelastamassa yhtään ketään. Mikään pelastus ei ole tarpeen. Kaikki ristiriidat, joita löydätte kirjoistanne on persoonallisuuksien tuotetta, jotka ovat olleet olemassa sivilisaatioissanne, heidän tulkintojaan omien filosofioidensa läpi siitä mitä nuo olennot tarkoittivat sanomisillaan. Kaikki kirjallisuutenne ja kaikki ristiriitaisuudet ovat sellaisten filosofioiden tuotosta, jotka on ilmaistu persoonallisuuksien kautta, jotka ovat olleet hengissä tuolloin kun informaatio on annettu.

Tämä on nyt palvellut tarkoitustaan, sillä nyt teillä on taustaa mihin verrata oman itsenne kokonaisuutta negatiivisen erillisyyden ilmaisuna Kaikesta Siitä Mitä On. Tunnustakaa, että voitte antaa aivan ilman minkäänlaista tuomitsemista, minkään uskonnon tuomitsemista, omaa tuomitsemistanne, voitte antaa kaikkien olentojen alkaa elää ideoita, joita oletetut pelastajanne teille kertoivat kuinka tulisi elää. Ei seurata heitä, vaan kuunnella sisäistä olemustanne, tunnustaa että nämä ideat ja perustat, joita te nimitätte uskonnoiksi ja valtioiksi, valtio siis eräänlaisena uskontona, haluavat että antaisitte pelkonne ja valtanne ja voimanne suuremmalle voimalle, niinkutsutusti, että he voisivat huolehtia teistä, paapoa tietä, pitää kaikki ne asiat poissa joita te pelkäätte, pitää teidät turvassa, antaa teille ikuinen rauha, suojaa ja turvaa. Nämä instituutiot on luotu teidän haluttomuudestanne ottaa vastuu itsestänne ja peloistanne. Sitten ne, kuten mikä tahansa muukin tietoisuus, kun ne on luotu pelkoon perustuen, haluavat elättää itseään. Ja jos ne luotiin pelosta, ainoa menetelmä joka niillä on itsensä elättämiseksi on luoda lisää pelkoa, pitää teidät täten erillään itsestänne, antaa teidän jatkaa ajatella ja uskoa siihen että te olisitte jotenkin vähemmän, vähempiarvoisia suuremman vallan ja voiman silmissä, että te olette lapsia jotka eivät kykene elämään omaa elämäänsä, eivät kykene ottamaan vastuuta itsestään.

Ymmärtäkää, vaikka voittekin luoda organisaatiojärjestelmiä, että ne eivät elä elämää teidän puolestanne. Se tulee olemaan palvelu, jonka teille tarjoaa palvelualttiit ja -halukkaat olennot; ei siksi että te palvelisitte heitä, ei siksi että teidän pitäisi ruokkia heidän paremmuudentunnettaan ja voiman tunnetta, jotta heidän ei tarvitsisi tunnistaa voimattomuuden uskomusta, joka heillä itsellään on.

Ottakaa voimanne takaisin. Antakaa itsenne tuntea olevanne omat hallituksenne, olla omat uskontonne. Te olette itse jokainen näistä käsitteistä yhteiskunnassanne. Te olette itse omat pappinne, sillä yhtä varmasti kun kuuntelette heidän saarnojaan ja menette kotiinne, luotte ainoastaan nuo saarnat itsellenne omassa päässänne. Se minkä te valitsette muistaa, se muuttuu jokaisen teistä osaksi, joka on pappi sisällänne, joka muistuttaa teitä uudestaan ja uudestaan, jos hyväksytte sen, että te ette ole sen arvoisia, että jollain tapaa olisitte vähemmän jumalallinen kuin se joka teidät on luonut. Ymmärtäkää, että jumalallisuus joka teidät loi ei pidä teitä vähempänä. Se tietää mitä olette. Se tietää itse olevansa oma tietoisuutensa, mutta tunnustaa itsensä myös kaikkien teidän tietoisuuksien kokoelmaksi, ja sellaisenaan tunnustaa suhteensa teihin. Suhde rikkoutumattoman kokonaisuuden sekä monitietoisuuden polariteettien välillä on se mistä se koostuu. Se on tuo suhde itsessään, joka on olemassa ja määrittelee idean moninaisesta ja yksittäisestä Jumalasta. Tuo suhde on itse asiassa oma pelkonne ja oma vastuullisuutenne. Kaikki Se Mikä On; te olette se. Te olette tuo suhde.

Kaikki uskontonne, kaikki erillisyyden ideanne voivat sulautua tähän yhteen ideaan, voivat sekoittua ja muuttua yhdeksi ymmärrykseksi, tietoisuudeksi siitä joka teillä on ollut monia, monia, monia satoja tuhansia vuosianne sitten. Vaikka valitsisittekin olla olemassa fyysisessä todellisuudessa ja reinkarnaation syklissä, voitte silti tuntea itsenne tällä tavoin. Se on ollut aina kaikkein päällimmäisenä kaikkien pelastajienne viesti: tunne itsesi, ja itsesi tuntiessa tunnet Jumalan, tunnet Kaiken Sen Mikä On.

Me huomautamme myös, että uskontojenne kirjallisuus ei mitenkään kerro kaikkia niitä asioita, joista me puhuimme, missään mielessä. Kenenkään sanansaattajan sanomisista ei ole olemassa täydellistä arkistoa, ainoastaan pieniä palasia, haaleita muistoja, hämäriä muistiinpanoja, yleensä monta vuotta varsinaisen tapahtuman jälkeen. Pääsyy näille teksteille ei ole historian kuvaus, vaan vakuuttaa, tai yrittää vakuuttaa muita ihmisiä siitä, että tämä on se miten pitää uskoa jos he aikovat ”pelastua”. Jokaisen valtauskonnon opetukset liittyvät lähetystyöhön, käännynnäisten hankkimiseen ja voimantunteen pönkittämiseen niin, että ne jotka uskovat tuntevat itsensä voimattomiksi voimallisten edessä.

Niin rajoittunut kuin persoonakonstruktin idea onkin kokonaisolemuksenne ja eheytenne kuvaamisessa, yhtä rajoittuneita ovat kaikki sen läpi tulevat havainnot, joihin kuuluu myös teidän kirjallisuutenne, vaikka se onkin luovaa, kaunista ja kuvaa täydellisesti ideoita, joita olette valinneet kokea itsenne Kaikesta Siitä Mikä On erottavan luomiskertomuksen aikakaudella universumisuhteenne, jota nimitätte myös uskonnoksi, näkökannasta tarkasteltuna. Tämä on ollut uskonnon saaga, teidän näkemyksenne itsestänne suhteessa universumiin, mutta tarkasteltuna olemisfilosofian perspektiivistä, joka on erillään universumista.

Seuraavassa osuudessa käymme läpi sitä miten tietävän itsen sekoittaminen synnyttää uudenlaisen minäsuhteen Kaikkeen Siihen Mikä On, sekä monet ilmentymät jotka planeetallanne voivat tapahtua sen jälkeen kun hävitätte uskonnon ja valtion luomat raja-aidat.

Ensinnäkin ymmärtäkää, mitkään näistä muutoksista eivät tule olemaan voiman muutoksia, väkivallan muutoksia, vihan muutoksia. Ei. Nämä tulevat kaikki olemaan muutoksia, jotka syntyvät ehdottomasta rakkaudesta, jota te nyt alatte tunnustaa itsessänne; jonka te nyt tunnustatte annettavan teille Kaikelta Siltä Mikä On, huolimatta valtion ja uskonnon ideoista, ja se todellakin ylittää kaikki nuo raja-aidat ja keinotekoiset rajanvedot ja konstruktit. Tämä käsitteiden yhteensulautuminen mahdollistaa teidän myös ymmärtää sen miten uskonnon ja valtion ideat ovat vain kaksi tahoa kaiken tietävästä filosofiasta, jota te olette filtteröineet monilla eri tavoilla persoonienne läpi, ja se mahdollistaa teidän tajuta, että ei ole yhtä ainoaa tietä. Jos olisi yksi ainoa tie, silloin olisi yksi ainoa henkilö. Jokainen henkilö planeetallanne on kaikki ne eri reitit, joita pitkin Kaikki Se Mikä On katselee itseään. Nyt olette katselleet itseänne kaikkien niiden ykseyden eri puolien läpi.

Seuraavassa osuudessa pyrimme tarkastelemaan koko yhteiskuntaanne ja kaikkia sen ihmisiä Kaiken Sen Mikä On ehdottoman kokonaisuuden ja tuen näkövinkkelistä. Huomaatte, että tulette palvelemaan Kaikkea Sitä Mikä On automaattisesti, ja näin Kaikki Se Mikä On palvelee teitä, sillä te olette sen osa. Ei enää tarvetta erillisyydelle, ei enää tarvetta pelastukselle. Olette jo valmiiksi itse pelastus; te olette jo taivas; te olette jo paratiisi.

Kuinka usko avaruusolentoihin on vaikuttanut uskontoihin

Usein sanotaan, että mikäli me olisimme löytäneet elämää Maan ulkopuolelta, uskonnot olisivat tuhoutuneet. Kuitenkin useimmat uskonnot jo nyt puhuvat Maan ulkopuolisesta elämästä, ja ovat tehneet niin monta sataa vuotta.

Tässä esityksessä Alejandro Rojas keskustelee siitä miten monin eri tavoin Maan ulkopuolinen elämä esiintyy valtauskonnoissa, ja miten sitä tällä hetkellä käsitellään. Puhetta on myös tutkimuksista, jotka paljastavat oivalluksia siitä miten uskonnolliset johtajat, uskovaiset ja ne jotka eivät usko saattaisivat reagoida mikäli älykkään elämän olemassaolo Maan ulkopuolella viimein tunnustetaan. Lopuksi tarkastellaan tulevaisuutta ja sitä miten usko Maan ulkopuoliseen älykkääseen elämään on inspiroinut uusien uskontojen syntymistä.

 

Artikkelin julkaissut Open Minds

Avaruusolennot Koraanissa

Johdanto

Elokuun 7. päivänä 1996 NASAn (1) tieteilijät tekivät ilmoituksen, joka pääsi lehtien otsikoihin ympäri maailman. Marsilaisesta meteoriitista he olivat löytäneet todisteita mikroskooppisista elämänmuodoista, jotka ovat saattaneet olla elää Marsissa yli kolme miljardia vuotta sitten. (2) Vaikka toiset myöhemmin julkaistut tutkimukset haastoivat tämän johtopäätöksen (3), useat tuoreemmat löydökset, esimerkiksi Galileo-aluksen tekemät löydöt (4) helmikuussa 1997 mahdollisesta punaisen värisestä merestä Jupiterin kuun Europan jääpeitteen alla (5), herättävät toivoa siitä, että me mahdollisesti piankin voisimme saada vastauksen erääseen vanhimmista ja kiinnostavimmista ihmisen kysymistä kysymyksistä: ”Onko kukaan tuolla jossain, vai olemmeko me yksin universumissa?”

Voi kuitenkin olla, että kukaan meistä ei elä näkemään päivää jolloin tiedemiehillä on yksikäsitteinen vastaus tähän kysymykseen. Muslimeille tämän ei tulisi olla ongelma. Meillä on jo vastaus. Vaikka monet muslimit eivät ole siitä tietoisia, Koraani (6) eksplisiittisesti mainitsee Maan ulkopuolisen elämän olemassaolon.

Henkisen luonteisten olentojen olemassaolo, kuten enkelit universumissa, on kaikkien muslimien hyväksymä fakta, niin kuin on muidenkin uskontojen seuraajien laita, kuten kristittyjen. Se seikka, joka saa aikaan innostusta kansan ja tieteentekijöiden keskuudessa, on kysymys siitä onko materiaalisia elämänmuotoja kuten me itse, jotka tiede kykenee löytämään, oikeasti olemassa Maan ulkopuolella. (7) Tämän artikkelin tavoite on esittää todisteita Koraanista MATERIAALISTEN elämänmuotojen olemassaololle universumissa (”Elämä niin kuin me sen tunnemme”).

”Dabbatun” (Neuvonpidon Suura)

Suurassa 42, jakeessa 29 (42:29) Koraanissa meille kerrotaan, ”Hänen tunnusmerkkejään ovat taivaan ja maan luominen ja ne elävät olennot, jotka Hän asetti kumpaankin. Hänellä on myös valta koota ne yhteen milloin tahtoo.” (8) Ennen kuin menemme eteenpäin, tästä on sanottava pari huomautusta. Arabian kielen sana ”sama”, suomeksi ”taivas”, tarkoittaa samalla tavalla niin konkreettista kuin henkistäkin taivasta. Voidaan esittää vastalause, että jae puhuisi olennoista fyysisellä taivaalla (esim. linnut), eikä henkisestä (kuolemanjälkeisestä) taivaasta. Kuitenkin linnut mainitaan erillään taivaallisista olennoista jakeessa 24:41, ”Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa? Niin tekevät myös linnut, kun ne siipensä levittävät. Hän tuntee jokaisen rukouksen ja ylistämistavan. Jumala tietää, mitä he tekevät.” (9)

Huomautuksessa koskien jaetta 42:29 Muhammad Asad esittää, ”Koraanissa ilmaisu ’taivaassa ja maan päällä’ ilman muuta esittää universumia sen kokonaisuudessaan.” (10) Koraani mainitsee liikkumattomien esineiden myös ylistävän Jumalaa: ”Eivätkö he edes tarkastele Jumalan luomia olentoja, miten niiden varjot oikealta ja vasemmalta kumartuvat Jumalan edessä ja lankeavat maahan.”(16:48). (11) Täten eivätkö jakeessa 42:29 mainitut olennot taivaassa ole myös liikkumattomia olentoja, jotka ovat Jumalasta. Seuraava jae 16:49 kuuluu, ”Jumalan edessä kumartuvat kaikki olennot taivaassa ja maan päällä, samoin myös enkelit ylpeyttä tuntematta.” (12) Käännös ”olennot” tässä on sama kuin jakeessa 42:29, ”Dabbatun”. Asad kommentoi, ”Sana dabbah merkitsee mitä tahansa älyllistä, ruumiillista olentoa, joka kykenee spontaaniin liikkeeseen, ja tässä sellainen asetetaan ruumiittomien, henkisten olentojen rinnalle, joita kutsutaan ’enkeleiksi’.” (13) Toisin sanoen, 42:29 viittaa tasan tarkkaan sen tyyppiseen elämään jota tiede etsii, ei mihinkään metafyysiseen olentoon. Yusuf Ali sanoo, ”Dabbatun: pedot, elävät olennot, kaikenlaiset matelevat elikot.” (14) Tämä on sama sana, jota käytetään jakeessa 2:164, ”…kaikenlaisten eläinten leviämisessä yli maan, …on totisesti tunnusmerkkejä (Jumalan kaikkivaltiudesta) ihmisille, joilla on ymmärrystä” (15) ja jakeessa 24:45, ”Jumala on myös luonut kaikki eläimet vedestä. Niiden joukossa on sellaisia, jotka ryömivät vatsallaan, sellaisia, jotka kulkevat kahdella jalalla, ja sellaisia, jotka kulkevat neljällä jalalla. Jumala luo mitä haluaa. Totisesti Jumalalla on valta kaiken yli.” (16)

Kommentoidessaan jaetta 42:29 Allama Shabbir Ahmad Usmani sanoo, ”Jakeesta käy ilmi, että kuten maan päällä, niin on jonkinlaisia eläimiä — eläviä olentoja — myös taivaissa.” (17) Samasta jakeesta Yusuf Ali kommentoi, ”Elämä ei ole rajoittunut omalle pienelle Planeetallemme. On varsin vanha spekulaatio nähdä ihmisen kaltaista elämää planeetta Marsissa… on järkevää olettaa, että elämää muodossa tai toisessa on miljoonissa taivaankappaleissa, jotka ovat hajallaan ympäriinsä avaruutta.” (18) Tällaisten huomautusten myötä lukija tajuaa, että muslimioppineet ovat varsin tietoisia siitä, että jae 42:29 selvästikin mainitsee avaruusolentojen olemassaolon.

Onko olemassa Maan ulkopuolista älyllistä elämää?

Vaikka minkä tahansa muotoisen elämän löytäminen Maan ulkopuolelta olisikin dramaattista, ihmiskunta on erityisen kiinnostunut tietämään onko universumissa Maan ulkopuolista älyllistä elämää. NASAlla oli aiemmin ohjelma, joka etsi Maan ulkopuolista elämää (search for extraterrestrial intelligence, SETI). Vaikka ohjelma on nyt budjettileikkausten takia jäähyllä, yksityinen SETI-organisaatio on nyt luotu (19) jatkamaan etsintää. The Planetary Society (20), yksityinen organisaatio, jonka jäsen elokuvaohjaaja Steven Spielberg (21) on hallituksessa, on maailman suurin SETI-ohjelma. Tähän mennessä älykästä elämää ei ole löytynyt. Voiko Koraani tarjota vastauksen?

Suura 27:65 komentaa, ”Sano edelleen: »Ei kukaan taivaassa tai maan päällä, paitsi Jumala, tiedä näkymättömiä. Eivätkä he tiedä ylösnousemuksensa hetkeä.” (22) Tämä kertoo meille, että kuten ihmiset, on myös muunlaisia olentoja universumissa jotka myös nostetaan kuolleista. Meille kerrotaan jakeessa 19:93-96, ”Taivaissa ja maan päällä ei ole ainoatakaan, joka tulisi Laupeimman luo muuten kuin palvelijana. Totisesti, Hän tietää heidän lukunsa ja Hän on sen tarkoin laskenut. Ja ylösnousemuksen päivänä jokainen heistä astuu Hänen eteensä omakohtaisesti. Totisesti, ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, Jumala on palkitseva rakkaudella.” (23) Näistä jakeista opimme, että on olemassa Maan ulkopuolisia elämänmuotoja, jotka, kuten mekin, tuomitaan myös heidän tekojensa perusteella joita he elämänsä aikana tekevät. Heidän joukossaan on uskovia. Täten, luonnollisesti, on myös niitä avaruusolentoja jotka eivät usko. Uskovaiset palkitaan. Elämänmuodot, jotka yllämainituissa jakeissa kuvataan, voidaan tuskin olettaa olevan mikro-organismeja. Koraani viittaa olentoihin, joiden kehitystaso tekee heistä moraalisesti tilivelvollisia olentoja. Heidän täytyy olla organismeja, joilla on ominaisuuksia mitkä me liittäisimme älykkäisiin elämänmuotoihin.

Suurassa 72:14-15 jinn (eräänlainen henkinen elämänmuoto, josta Koraani mainitsee sen elävän Maassa) sanoo, ”Joukostamme ovat eräät totisesti Herralle alistuneita muslimeja, ja toiset jumalattomia. Ne, jotka ovat muslimeja, ovat niitä, joiden päämääränä on vanhurskaus. Mitä taasen tulee jumalattomiin, kuluttaa heidät helvetin tuli.” (24) Koraani mainitsee, että hyvät jinnit palkitaan Paratiisilla. Kaikki yllä esitetyt jakeet tiivistettynä on selvää, että Tuomionpäivä on kaikille universumin olennoille (Suura 39:68, ”Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalan vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.”) (25) ja kuten jinnit, avaruusolennot pääsevät myös samoihin kuolemanjälkeisiin maailmoihin ihmisten kanssa. Itse asiassa, Koraani mainitsee, että Paratiisi on oman universumimme kokoinen jakeessa 57:21, ”Kiiruhtakaa kilvan saavuttaaksenne Herranne anteeksiannon ja Paratiisin, jonka avaruus on maan ja taivaan suuruinen ja joka on valmistettu niille, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen sananjulistajiinsa! Tämä on Jumalan armo. Hän antaa sen kenelle haluaa, sillä Hän on Herra, jonka armo on suuri.” (26) Täten ei ole yllättävää, että kun me jaamme tämän universumin avaruusolentojen kanssa, meillä on myös yhteinen Paratiisi ja Helvetti heidän kanssaan myös. Koraani näyttää meille, että avaruusolennot ovat olemassa, mutta sen lisäksi että niiden joukossa on myös älykkäitä olentoja.

Mistä avaruusolentoja löytyy?

Tietäen, että avaruusolentoja on olemassa, seuraava kysymys on ”Missä he asuvat?” Tieteentekijät luonnollisesti odottavat niiden elävän toisilla planeetoilla. He etsivät toisia planeettoja tähtien ympäriltä, planeettoja joilla on oikeat olosuhteet elämälle, toisin sanoen, toisia Maapalloja. Lokakuussa 1995 tieteentekijät ilmoittivat, että he olivat löytäneet ensimmäisen aurinkokuntamme ulkopuolisen planeetan tähden numero 51 läheltä Pegasuksen tähtikuviosta. (27) Siitä lähtien on ollut sarja löydöksiä muista planeetoista. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan 15 eksoplaneettaa on väitetty löydetyn. (28) Vaikka jotkut näistä kappaleista on sivuutettu ruskeina kääpiöinä (mukaanlukien Pegasi 51:tä kiertävä kappale) joidenkin tieteentekijöiden suulla (29), ainakin 15 kappaletta pidetään planeettoina. Tieteilijät uskovat, että mahdollisesti kaksoistähtiä kiertävien planeettojen kuissa on oikeat olosuhteet elämälle. (30)

Suurassa 65:12 meille kerrotaan, ”Jumala on luonut seitsemän taivasta ja yhtä monta maata. Niiden kautta tulee ylhäältä Jumalan käsky, jotta tietäisitte, että Jumalalla on valta kaiken yli ja että Jumala sulkee kaiken tietoonsa.” (31) Tämä jae, vaikka se yleensä on käännetty oikein, on monesti kommentaattoreiden väärintulkitsema. He antavat tulkintoja, että avaruus on jaettu seitsemään alueeseen (suom. huom. tämä voi tarkoittaa sitä mitä Yhden Laissa kutsutaan oktaaviksi), ja samalla tavoin kuten Yusuf Ali asian esittää, ”maankuori rakentuu geologisista kerrostumista toinen toisensa päällä”. (32) Tämä tulkinta syntyy väärinymmärryksestä siitä mitä ”taivas” tarkoittaa Koraanissa. Ennen kuin jatkamme eteenpäin avaruusolentoaiheen parissa, on tärkeää selvittää tämä sekaannus. Vastaus voidaan saada Koraanin itsensä jakeista ja verrata niitä nykyiseen tietoomme universumista.

Suura 21:30 kysyy, ”Eivätkö uskottomat huomaa, että taivaat ja maa olivat sulkeutuneet, kunnes Me erotimme ne toisistansa? Vedestä Me olemme luonut kaikki elolliset olennot. Eivätkö he sittenkään usko?” (33) Suura 41:11-12 kertoo meille,”Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää usvaa, ja Hän sanoi sille sekä maalle: »Tulkaa esiin kumpikin, suosiolla tai vastahakoisesti.» Ja ne sanoivat kumpikin: » Me tulemme suosiolla». Niin Hän järjesti ne kahdessa päivässä seitsemäksi taivaaksi ja ilmoitti kullekin taivaalle sen tehtävän. Ja Me koristimme alemman taivaan loistavin tähdin, jotka panimme sen vartijoiksi; tämä on Hänen asetuksensa, jonka on valta ja tieto.” (34) ja Suura 71:15-16, ”Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle? Hän on myös asettanut niille kuun valoksi ja auringon lampuksi.” (35) Suura 51:47 kertoo meille, ”Ja taivaan olemme Me voimallamme kohottanut korkealle ja totisesti tehnyt sen laajaksi.” (36) Asad kommentoi jakeita seuraavasti. Jaetta 21:30, ”ylläoleva on erehtymätön viittaus universumin yhtenäiseen alkuperään, jota Koraanissa metonyymisesti kuvataan ’taivaiksi ja maaksi’, joka huomattavasti myötäilee lähes kaikkien modernien astrofyysikoiden näkökulmaa siitä, että universumi on peräisin yhdestä entiteetistä, yhdestä yksittäisestä elementistä, nimittäin vedystä, joka kasaantui painovoiman johdosta ja sitten erkaantui tähtisumuiksi, galakseiksi ja aurinkokunniksi, jonka yksittäiset osat asteittain erkaantuvat muodostaakseen uusia entiteettejä tähtien, planeettojen ja niiden kiertolaisten muodossa”; (37) jakeesta 41:11 hän selittää sanan ”usva” ”kaasuna, selvästikin vetykaasuna, jota fyysikot pitävät pääasiallisena alkuaineena josta kaikki materian hiukkaset universumissa ovat kehittyneet ja edelleenkin kehittyvät…” (38) ja itse jakeesta hän sanoo, ”tätä kohtaa selitettäessä Zamakhshari havainnoi: ”Jumalan komento taivaille ja maalle on ’tulla’ ja sen merkitys … on tämä: Hän tahtoi niiden tulevan esiin…”; jakeesta 41:12 hän selittää ”seitsemän taivasta” ”kosmisten järjestelmien moninaisuutena”; (39) jakeesta 51:47 hän sanoo, ”fraasi ’inna la-musi’un’ selvästikin varjostaa modernia ’laajentuvan universumin’ käsitettä — eli, seikkaa että kosmos, vaikka se onkin rajallinen, on jatkuvasti laajenemassa avaruudessa.” (40) Viimeisenä, kolme jaetta pitää käsitellä, 50:38, ”Totisesti Me olemme kuudessa päivässä luonut taivaat ja maan ja mitä on niiden välillä, eikä väsymys vähääkään vaivannut meitä” (41), 21:104, ”Sinä päivänä Me käärimme taivaan kokoon, kuten kirjoitukset kääröksi kootaan. Samoin kuin Me alussa loimme oliot, niin saatamme ne takaisin sinne, mistä ovat tulleet. Tämä on Meitä velvoittava lupaus. Totisesti, näin tulemme tekemään” (42), ja 14:48, ”Se tapahtuu sinä päivänä, jolloin maa uudeksi vaihtuu ja samoin taivaat, ja jolloin ihmiset seisovat Jumalan, ainoan, kaikkivaltiaan edessä.” (43)

Ylläolevista jakeista opimme: taivas on materiaalinen asia joka on syntynyt samasta materiaalista kuin maa. Alunperin se on ollut kaasua. Erkaantumisprosessin seurauksena syntyi ”seitsemän taivasta” ja ”kaikki se mikä niiden välissä on.” Aurinko, Kuu, tähdet ja Maa ovat taivaankappaleita. Täten taivaan täytyy olla suurempi kuin tähti (aurinko). Kun universumin loppu on käsillä, taivaat, jotka siihen asti olivat laajentuvia (51:47), tulevat kaikki yhteen. Näin tapamme jolla nykyinen universumimme on syntynyt synnyttää uuden luomakunnan, mikä sisältää uudet taivaat ja uuden maan. Kuka tahansa astronomi, joka näitä jakeita lukee, voi kertoa sinulle, että on olemassa vain yksi tähän taivaan kuvaukseen sopiva asia. ”Taivas”, johon Koraanissa viitataan, viittaa ”galaksiin”. Modernin tieteen mukaan universumi on syntynyt singulariteetista, Alkuräjähdyksessä, ja siitä eteenpäin se on laajentunut. Alkeiskaasupilvestä syntyi suuret massat, joista galaksit ja niiden klusterit ovat syntyneet. Nykyään galaksit liikkuvat toisistaan poispäin avaruudessa. Niitä erottaa intergalaktinen avaruus, jossa voi olla pimeää ainetta, mikä olisi 90 prosenttia koko universumin massasta. Jos pimeää ainetta on tarpeeksi, jossain kohtaa tulevaisuudessa universumi lakkaa laajenemasta ja kääntyy tiivistymisvaiheeseen, jossa galaksit lopulta tulevat yhteen Loppurysäyksessä, mikä on universumimme loppu. Universumi olisi palannut singulariteettitilaan, joka on samanlainen kuin mistä nykyinen universumimme on syntynyt. Siten tieteentekijät ennustavat, että uusi universumi voi syntyä Loppurysäyksessä kun uusi Alkuräjähdys synnyttää uuden universumin galakseineen ja planeettoineen. Koraanin jakeet ovat hämmästyttävän yksimielisiä nykyisten universumin ideoidemme kanssa!

Tämän pitkän sivuun karanneen läpikäynnin tavoitteena oli osoittaa, että ”seitsemän taivasta” eivät ole alueita, joiksi universumimme on jakautunut, vaan suuria astronomisia entiteettejä, galakseja. Jotkut ovat tulkinneet väärin taivaan aurinkokunnaksi. Kuitenkin vaikka tällaiselle tulkinnalle voidaan löytää siihen sopivat jakeensa, se ei myötäile kaikkia jakeita.

Koraani mainitsee seitsemän taivaan luomisen. Asad selittää, että ”…mitä tulee ’seitsemään taivaaseen’, tulee pitää mielessä että arabian kieli käyttää numeroa ’seitsemän’ usein synonyymina ’usean’ kanssa.” (44) Olen näyttänyt, että taivaat ovat galakseja ja me voimme nähdä niitä olevan olemassa miljoonia. Vaikka me olettaisimme, että taivas tarkoittaa joitain muita astronomisia kappaleita, jotka ovat syntyneet alkeiskaasupilvestä, silloin niitä ei todellakaan ole seitsemän vaan miljoonia.

Tämän relevanssi keskusteluumme avaruusolennoista on, että Suura 65:12 kertoo meille Jumalan luoneen ”seitsemän taivasta”. Hän on luonut ”yhtä monta maata”. Täten koska galakseja on miljoonia, Jumala on luonut myös miljoonia Maapallon kaltaisia planeettoja hajalleen universumiin. Usmani kommentoi jaetta 65:12, ”Myös maat hän loi seitsemäksi (Usmani ajattelee kirjaimellisesti seitsemää. Me tiedämme, että se tarkoittaa ’montaa’), kuten Tirzimin perinteessä sanotaan. On mahdollista, että ne eivät ole näkyvillä, on mahdollista että ne ovat näkyvillä, mutta ihmiset ajattelevat niiden olevan tähtiä tai toisia planeettoja, kuten tieteentekijät nykyaikana ovat ennustaneet Marsissa olevan elämää…” (45) Tärkeä asia huomauttaa jakeesta 65:12 on, että Jumala ei käytä sanaa ”maailmat” vaan erityisesti ”maa”. ”Maa” olisi planeetta jolla on elämää. Tieteentekijät myös usein puhuvat toisten maiden etsimisestä. He eivät tarkoita vain mitä tahansa planeettoja, vaan sellaisia joilla on tai on kyky olla elämää. Raamattu, Koraani ja tiede, Maurice Bucaille kirjoittaa,”…ei tule yllätyksenä Koraanin lukijalle, että sellaisia maita kuin omamme löytyisi muualta Universumista…” (46)

Me olemme viimein päässeet Koraanin vastaukseen kysymykseen siitä missä avaruusolentoja on. Ne asuvat miljoonissa maapalloissa jotka Jumala on luonut miljooniin taivaisiin (galakseihin) universumissa. Koraani, täten, antaa meille loistavan kuvan universumista, universumista joka on täynnä elämää, paikasta jota edesmennyt astronomi Carl Sagan nimitti ”kosmiseksi fuugaksi, jolla on omat teemat ja vasta-argumentit, dissonanssit ja harmoniat, miljardit eri äänet soittamassa elämän musiikkia.” (47)

Löydämmekö koskaan avaruusolentoja?

Tähän mennessä me olemme oppineet Koraanista, että Maan ulkopuolinen elämä, mukaanlukien älyllinen elämä, on olemassa lukemattomilla maapalloilla universumissa. Mutta tämä ei riitä tyydyttämään mielenkiintoamme. Me haluamme tieteentekijöiden oikeasti löytävän avaruusolentoja. Vasta sitten kun olemme löytäneet kumoamatonta tieteellistä todistusaineistoa avaruusolentojen olemassaolosta, meidän (epäuskovaiset) sydämemme näkevät, että Koraani oli oikeassa alunalkaenkin. Me itse asiassa emme ole tyytyväisiä ennenkuin tapaamme avaruusolennon kasvoista kasvoihin. Onko mitään mahdollisuutta sille, että tulevaisuudessa me oikeasti havaitsemme, tieteen avulla, avaruusolentojen olevan olemassa ja luomme heidän kanssaan jonkinlaisen yhteyden tai jopa tapaamme heitä?

Saadaksemme käsityksen aiheesta, meidän on palattava Suuraan 42:29. Meille kerrotaan siellä miten elävät olennot ovat hajallaan taivaissa ja että Maa on ”tunnusmerkki”. Mikä on tunnusmerkki? Suura 6:104 sanoo, ”Niin olette nyt saaneet todisteet Herraltanne; ken ne oivaltaa, sille koituu se hänen sielunsa hyödyksi, mutta ken on sokea, sille se on hänen omaksi vahingokseen. Ja (sano): >En minä ole vartijanne.»” (48) Suura 6:109, ”He ovat vannoneet Jumalan nimeen pyhimmät valansa, että jos tunnusmerkki olisi tullut heille, olisivat he totisesti uskoneet siihen. Sano: »Tunnusmerkit kuuluvat ainoastaan Jumalalle, mutta ettekö te (muslimit) tiedä, että he eivät usko, vaikka saavat niitä?»” (49) Suura 7:73, ”Niin lähetimme Me Tamuudin luo heidän veljensä Saalihin. Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän; onhan luoksenne tullut jo selvä todistus Herraltanne. Tämä Jumalan naaraskameli on tunnusmerkiksi teille; antakaa siis sen käydä Jumalan laitumella älkääkä tehkö sille mitään pahaa, ettei teitä kohtaisi tuskallinen rangaistus.” (50) Selvästikin tunnusmerkki on jotain minkä voimme nähdä, tai ainakin havaita aisteillamme. Muutoin se ei olisi tunnusmerkki. Jotkut tunnusmerkit ovat niitä joita Jumala on näyttänyt ihmisille menneinä aikoina. Toiset tunnusmerkit Jumala näyttää meille tulevaisuudessa, ”Me osoitamme heille pian merkkimme sekä kaukaisilla seuduilla että heidän oman kansansa keskuudessa, kunnes totuus kirkastuu heille kokonaan. Eikö riitä, että Herrasi on kaiken todistaja?” (41:53). (51) TÄTEN SUURA 42:29 SISÄLTÄÄ ENNUSTUKSEN SIITÄ, ETTÄ TOSIAANKIN TULEE AIKA TULEVAISUUDESSA KUN IHMISET LÖYTÄVÄT AVARUUSOLENNOT.

Suura 55:33-34 puhuu meille, ”Te henkien ja ihmisten joukot, jos voitte paeta taivaitten ja maan rajojen ulkopuolelle, niin paetkaa! Te ette voi paeta ilman lupaa. Minkä Herranne armotyön siis väitätte valheeksi?” (52) Miksi Jumala pyytää meitä menemään avaruuteen? Sillä täytyy olla jokin tarkoitus. Ehkäpä meidän tulee toteuttaa jotain suurta meitä varten asetettua kohtaloa, ehkäpä meistä tulee galaktinen rotu, kunnioitettu osa galaktisten sivilisaatioiden yhteisöä. Ehkäpä avaruusmatkailumme johtaa meidät kohtaamaan avaruusolentoja ja toteuttamaan Koraanin ennustuksen jakeessa 42:29. Aika näyttää. Sitä aikaa odotellessa jolloin meistä tulee avaruusmatkaajia, meille kerrotaan Suurassa 29:22, ”Te ette voi kätkeytyä maahan ettekä taivaisiin, eikä kukaan muu kuin Jumala voi teitä suojella eikä auttaa.” (53)

Muiden sivilisaatioiden tavoittamiseksi meidän tulee kyetä kelvolliseen tähtienväliseen liikkumiseen. Jonain päivänä mahdollisesti voimme ottaa osaa sellaiselle matkalle? Suura 16:8 sanoo, ”Ja Hän on luonut hevoset ja muulit ja aasit, jotta voisitte niillä ratsastaa sekä myöskin ylvästellä. Hän on luonut sellaistakin, mitä ette tiedä.” (54) Jälkimmäinen osa jakeesta usein käännetään preesensiin, mutta kuten Asad huomauttaa, ”Käyttö tässä kontekstissa, aorilainen termi ”yakhluqu” viittaa tulevaisuuteen (’Hän tulee luomaan’) … Sillä tämä viittaus Jumalan jatkuvaan luomiseen esitetään suoraan heti kun on mainittu primitiiviset liikkumiskeinot, se selvästikin viittaa muihin — vielä tuntemattomiin — asioihin samasta kategoriasta: eli uusiin kulkuvälineisiin joita Jumala lakkaamatta luo sen kekseliäisyyden avulla, jonka hän on antanut ihmisen mielelle.” (55) Täten on mahdollista, että me voimme joku päivä vielä luoda avaruusaluksen, joka kykenee tähtienväliseen matkustukseen. Onhan Jumala Itse kannustanut meitä ”pakenemaan taivaitten ja maan rajojen ulkopuolelle”. Suura 42:29 loppuu lausuntoon siitä, että Jumalalla on voima koota taivaiden ja maiden olennot yhteen niin halutessaan. Tämä myös viittaa mahdollisuuteen tavata avaruusolentoja tulevaisuudessa. Kuitenkin, tämä kokoontuminen voi hyvin viitata siihen mikä tapahtuu Tuomionpäivänä niinkuin mainitaan Suurassa 19:93-96 (kts. yllä).

Ihmisen paikka luomakunnassa

Kaikkein vallankumouksellisimmat löydökset historiassamme ovat olleet niitä, jtoka ovat muuttaneet jollain tavalla sitä miten ihmiset näkevät itsensä universumissa. Me tajusimme, että Maa ei ollutkaan universumin keskipiste. Me tajusimme, että Aurinkomme on varsin tavallinen tähti, joka sijaitsee merkityksettömässä osassa galaksia, joka on vain yksi miljoonista galakseista. Näiden löydöksien olisi pitänyt nöyrryttää meidät. Ja kuitenkin nykyään monet meistä voitonhuumaisesti väittävät olevan itse Jumalan ylin luomus. On yleistä liittää arvostettu asemamme kaikkien elävien asioiden joukossa omiin korkeampiin intellektuaalisiin kykyihinmme. Jos me havaitsisimme, että universumissa on muitakin älykkäitä rotuja, ja että jotkut voivat olla meitä älykkäämpiä, mihin se jättäisi meidät tuolloin? Syrjäytettäisiinkö meidät viimein?

Suura 17:70 kertoo meille, ”Totisesti, Me olemme saattanut ihmisen lapsia kunniaan ja antanut heille kulkuneuvoja sekä maalla että merellä. Ja olemme varustanut heidät puhtaalla ravinnolla sekä asettanut heidät useimpien muitten luotujen yläpuolelle.” (56) Monet käännökset jättävät kääntämättä kohdan jossa puhutaan aivan ”erityisestä suosiosta”, vaikka jae sisältää arabiankielen sanan ”tafzelan”, joka välittää tämän merkityksen. Huomaa, että jae mainitsee, että on myös muita olentoja kuin ihmisiä, joille on myös annettu eriasema, ja ihmisiä on suosittu monien, ei kuitenkaan kaikkien, yli kaikista näistä olennoista. Usmani sanoo kommentissaan tästä jakeesta, ”Tämä jae avaa keskustelun: Kuka on ylinnä — ihmiset vai enkelit? Mutta loogisesti tämä jae ei päätä tuota kysymystä.” (57) Eräs toinen oppinut on kirjoittanut, ”Tästä jakeesta käy selväksi, että mitä tahansa ylemmyyttä ihmiskunnalla onkin muihin luotuihin, se ei ole kokonaan näin. Allahin luomukset sisältävät sellaisia olentoja joiden yläpuolella ihmiset eivät ole.” Täytyy muistaa tässä, että vaikka tähän mennessä me olemme puhuneet materiaalisista Maan ulkopuolisista elämänmuodoista, keskustelu ihmisten paikasta luomakunnassa pitää sisällään sekä materiaaliset että henkiset Jumalan luomukset. Jotkut varhaiset auktoriteetit, kuten Hasan, eivät ole hyväksyneet sanaa ”akser”, joka mainitaan jakeessa 17:70, mikä tarkoittaa ”useaa”. Hasanin mukaan sana ”akser” tuossa kohdassa tulisi ymmärtää tarkoittavan ”kaikkia”, sillä samaa sanaa käytetään jakeessa 26:233 ja 10:36, missä olisi epäasianmukaista jos sana tarkoittaisi ”useaa” ”kaikkien” sijaan. Jos sanan merkitys muutettaisiin kohdassa 17:70, merkitys tarkoittaisi, että Jumala suosii ihmistä yli kaikkien muiden olentojen. (suom. huom. kaikissa kolmessa jakeessa [17:70, 26:233, 10:36] on käytetty suomenkielisessä Koraanissa samaa termiä ”useimmat”)

Debatti ihmisen statuksesta jatkuu oppineiden piirissä sekä myös kansan keskuudessa. Tehkäämme analogia debattiin siitä onko mies naisen yläpuolella. Oletetaan hetki, että me annamme miehelle palkinnon ja annamme hänen nauttia ”ylemmästä” asemastaan. Tuomionpäivänä ainoastaan hyvät teot ratkaisevat ja hyvät naiset menevät Paratiisiin ja pahat miehet palavat Helvetissä. Kuka olisi ollut ylempänä? Kuten näemme, mikä tahansa keskustelu rodusta tai lajista on turhaa. Aiemmissa jakeissa, jotka on mainittu tässä artikkelissa, lukija muistaa että Koraanin mukaan Jumala tuomitsee sekä ihmiset että avaruusolennot heidän tekojensa mukaan ja palkitsee heidät asianmukaisesti. Monet ihmiset joutuvat helvettiin pahoista teoistaan. Samaan aikaan on avaruusolentoja, jotka saavat palkkion hyvistä teoistaan. Kummat olisivat ylempänä, uskottomat ihmiset vai uskolliset avaruusolennot? Vastaus on ilmiseklvä.. Täten mitä hyötyä on vääntää tästä asiasta? Olennon asema on suhteessa hänen moraaliseen käytökseensä. Suura 95:4-5 sanoo, ”Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa, mutta Me kyllä alennammekin hänet alhaista alemmaksi”. (58)

Islam ja geosentrinen universumi

Uskonnonpilkkaajien hieno idea on, että avaruusolentojen löytyminen vie pohjan siltä vähältä uskottavuudelta, mitä uskonnoilla on jäljellä. Islamin tapauksessa voidaan tästä keskustelusta nähdä, että tämä tuskin pitää paikkansa. Päinvastoin, sellainen löydös tulisi todistamaan Koraanin lauseet tosiksi mitä tulee Maan ulkopuoleiseen elämään, ja vahvistamaan muslimien asemaa. Islamin visio on, että se on todella universaali uskonto. Se on todella kaukana juutalaisuuden erityisasemasta (”Me olemme valittuja Jumalan viestille.”). On sääli, että kaikkien uskontojen kuva on kärsinyt suuresta kirkon skandaalista — sen tavasta kohdella Galileoa, joka (aivan oikeudenmukaisesti) haastoi heidän näkökulmansa geosentrisestä maailmankaikkeudesta, jossa ihminen on Keskeinen Hahmo Jumalan Luomissuunnitelmassa, joka elää planeetalla jonka ympärillä kaikki muu luomakunta pyörii.

Koraani antaa meille hieman erilaisen kuvan paikastamme universumissa. Suurassa 40:57 Jumala sanoo, ”Totisesti, taivaan ja maan luominen on enemmän kuin ihmisen luominen, mutta useimmat ihmiset ovat tietoa vailla.” (59) Yusuf Ali kommentoi, ”Ihminen itse on pieni osa luomakuntaa. Miksi hänen tulisi olla niin egokeskeinen?” (60) Yksikään ihmisrotu ei ole valittu totuuden yksinoikeudelliseksi vartijaksi. Suura 16:36 kertoo meille, ”Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan keskuudesta lähettilään näin lausumaan: »Palvelkaa Jumalaa ja välttäkää syntisiä.» Jotkut ovat Jumalan johdattamia ja toiset ovat kulkeneet harhaan. Jatkakaa siis vaellustanne maan päällä ja katsokaa, millaisen lopun saavat ne, jotka sepittävät valheita.” (61) Joidenkin perinteiden mukaan Jumala on lähettänyt 124000 viestintuojaa Maahan, läpi kaikkien aikojen ihmisille ympäri maailman. Yhdeltäkään maalta ei ole evätty pääsyä totuuteen. Ihmisille on annettu opastusta ihmisten lisäksi myös Jinneillem jotka asuvat planeetalla kanssamme. 6:130, ”Te dzinnien ja ihmisten suku! Eivätkö lähettilääni omasta keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseen teille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päivä teidät kohtaa? He sanovat silloin: »Me todistamme itseämme vastaan.» Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseään vastaan, että he eivät uskoneet.” (62) Jumalan aarre, Islamin mukaan, ei rajoitu Maan olentoihin, koska ”Jumalalle kuuluu kaikki kiitos, taivaitten Herralle, maan Herralle, maailmojen Herralle!” (45:36). (63)

Ihmisille on lähetetty paljastettuja Kirjoja, joista viimeisin on Koraani. Koraanista itsestään meille kerrotaan jakeessa 43:4, ”Ja se on totisesti ylevä ja viisautta täynnä niinkuin alkuperäinen Kirjoitus Meidän luonamme.” (64) Koskien toisia planeettoja, S.Bashir-ud-din Mahmood sanoo tämän, ”Perustuen Ibn-e-Abbasin jakeen 65:12 tulkintaan (Allah olkoon häneen mielissään), me voimme sanoa, että näiden planeettojen asukkailla on meidän kaltaisemme uskonto ja niin myös Pyhät Kirjat. Ne tulevat kaikki samasta ’Ylimmästä Lähteestä’ josta Pyhä Koraani on tullut tänne meille Maahan. Se on selvää tästä Pyhän Koraanin jakeesta” (eli 43.4). (65) Koraanin aivan ensimmäinen jae alkaa, ”Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle”. (66)

Lopputiivistelmänä sanottakoon, että vaikka Koraani näyttääkin miten ihminen on suositussa asemassa Maassa (2:30 ”Ja kun Herrasi puhui enkeleille: »Katso, Minä aion totisesti asettaa sijaisen maan päälle»…” (67); 2:34 ”Ja kun Me sanoimme enkeleille: »Kumartukaa maahan Ihmisen (Aadamin) edessä»…” (68); 95:4 ”Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa” (69)) on myös muita Jumalan luomuksia, joita Jumala on myös suosinut universumissa (17:70). Ihmiset ovat vain pieni osa Jumalan luomakuntaa (40:57). Kun he käyttäytyvät väärin, heidät alennetaan alimmaiseksi (95:5). Pelastus ei ole jotain mikä on vain ihmisille, vaan kaikille ihmisille ja olennoille koko universumissa. Jumala on suunnitellut suuren suunnitelman kaikille heille. Kaikki ihmiset sekä avaruusolennot, jotka seuraavat Jumalan ohjeistusta jonka Jumala on lähettänyt näille planeetoille, tulevat saamaan palkkion (19:96). ”Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa?” (24:41). (70)  Kaikki tulee palaamaan takaisin Häneen. Miten kaukana Islamin kuva universumista onkaan geosentrisestä maailmankaikkeudesta!

Loppuyhteenveto – paljastamista odottava ”salaisuus”

Jos Koraani on niin eksplisiittinen esittäessään todisteita elävistä organismeista universumissa (42:29), voisi olettaa että muslimit yleisesti olisivat tietoisia siitä, että Koraani mainitsee avaruusolennot. Valitettavasti tämä ei ole asian laita. Merkittävällä osalla muslimeista ei ole hajuakaan siitä, että tämä innostava informaatio on tarjottu heidän Pyhässä Kirjassaan. Olen lainannut useita oppineita tässä artikkelissa, jotka ovat kommentoineet Maan ulkopuolista elämää koskevia jakeita. Heidän joukossaan on sellaisia kuten Yusuf Ali ja Muhammad Asad, joiden työ on kaikkien muslimien tiedossa ympäri maailman. Allama Shabbir Ahmad Usmani oli nimekäs hahmo Pakistanin vapautusliikkeessä. Kaikki oppineet, joita tässä on lainattu, ovat Islamin valtavirtaa. Joten vähintäänkin muslimioppineet ovat tietoisia siitä, että Koraani mainitsee avaruusolennot. Ja kuitenkin on oppineita, joilla ei ole mitään hajua aiheesta. Yllättävää kyllä, jopa Maurice Bucaille, jonka loistava kirja The Bible, The Quran and Science käsittelee laajalti tieteellisiä aiheita Koraanissa, täysin on jättänyt avaruusolennot mainitsematta.

Miten tietoisia olivat varhaiset muslimit avaruusolentojen olemassaolosta taikka Koraanin jakeista aiheeseen liittyen? Bashir-ud-Din Mahmood kirjoittaa, ”Idea siitä, että elämää olisi myös muualla universumissa on johdettu Allahin Profeetasta (pbuh) kun hän kertoi muslimeille, ’Kun istutte alas rukoukseen Attahiyatin puolesta ja sanotte: ”Rauha olkoon kanssamme, sekä Allahin oikeamielisten palvelijoiden kanssa”, silloin itse asiassa lähetätte rauhaa kaikille oikeamielisille ihmisille, jotka elävät Maapallolla ja taivaissa.’ Tämä selvästikin viittaisi siihen, että kaiken tyyppisiä ihmisiä, hyviä ja pahoja, elää muissa maailmoissa aivan kuten heitä elää Maapallolla.” (71) Hän myös kirjoittaa viitaten Rasial Imam Ghazaliin, ”Imaami Muhammad Ghazalin mukaan (1000-luvulla) ihmiset näissä planetaarisissa maailmoissa ovat oppineet matkustamaan ja kommunikoimaan keskenään.” (72)

Ibn-e-Abbasin tapaus on mielenkiintoinen. Hän oli yksi Profeetan (pbuh) läheisistä. Profeetta (pbuh) oli rukoillut Jumalaa antamaan Ibn-e-Abbasille (73) tietoa Koraanista, ja hänestä tuli eräs suuri Koraanin oppinut. Maulana Maududi kirjoitti teoksessaan Tafhim-ul-Quran, ”Ibn-e-Abbas (olkoon Allah häneen tyytyväinen)… uskoi vahvasti, että oli olemassa monia muita maankaltaisia kappaleita taivaissa. …Hän opetti, että sellaisissa maissa asui älyllisiä olentoja, mutta sen lisäksi hän myös opetti, että ihmiset niissä olivat aivan kuten Maassa. Hän meni jopa niin pitkälle, että sanoi heillä mahdollisesti olevan omat Profeettansa kuten Muhammed (pbuh), ha että heillä olisi Aatami, Nooa, Ibrahim ja Jeesus (rauha olkoon heidän yllään) aivan kuten meillä.” (74) Tieto avaruusolentojen olemassaolosta ja siitä että heistä puhutaan Koraanissa on ollut läsnä muslimien keskuudessa aina Islamin alkuvaiheista!

On jotain muutakin mitä meidän tulisi tietää Ibn-e-Abbasista. Hän ei laajalti julkistanut mielipiteitään avaruusolennoista. Sen sijaan hän oli varsin salamyhkäinen tässä asiassa. Syy siihen oli, että hän pelkäsi että hänen ideat sekoittaisivat ihmisiä. Itse asiassa hän pelkäsi, että ihmiset olisivat vaarassa muuttua epäuskovaisiksi jos he eivät hyväksyisi tätä asiaa, mistä Koraani itse kertoi. Ehkäpä sellaiset mietiskelyt ovat johtaneet myöhempien aikojen muslimioppineet jättämään avaruusolentoaiheen välistä, ja niinpä nykypäivänä niin monet muslimit eivät tiedä asiasta mitään. Mutta ajat muuttuvat. Me olemme tulleet pitkän matkan meitä ympäröivien ihmeiden löydösmatkallamme. Viime aikaiset havainnot eksoplaneetoista, jäästä Kuussa (75), mikrobeista Maan jäätiköiden alla ja lämpölähteistä merissä (76), vedestä Auringossa (77) ja monista muista uskomattomista löydöksistä ovat viemässä meidät kohti grande finalea. Kansa on henkisesti valmis kuulemaan pian kuinka elämää on löydetty Maan ulkopuolelta.

Viime aikoina muslimit ovat missanneet kultaisen tilaisuuden edistää uskontoaan ihmisille ympäri maailmaa. Esimerkiksi Koraani mainitsee universumin laajenemisen. Tiedemiehet tajusivat tämän ilmiön vasta vuonna 1929. Jos muslimit olisivat antaneet ihmisten kuulla tästä etukäteen, että Koraani mainitsi tämän seikan, silloin tuon löytämisen aikoihin oltaisiin saatu aikaan suuri vaikutus ei-muslimimaailmaan. Me olisimme näyttäneet maailmalle sen voiman, sen ihmeen, joka Koraani on. Tottakai jopa nykyään on ihme, että Koraani mainitsee universumin laajentumisen, mutta ei-muslimit sanovat, ”Kerrot vasta nyt kun tiede on jo tämän havainnut! Sinä rakennat merkityksiä Koraanille jotka sopivat toiveisiisi.”

Nykyään, meidän seistessä kaikkein vallankumouksellisimman löydöksen äärellä ihmiskunnan historiassa, meidän muslimien tulee kysyä itseltämme, ”Eikö viimein ole tullut aika salaisuuden ’paljastukselle’ jota Ibn-e-Abbas panttasi koko maailmalta?” Kyllä, aika on kypsä. Annetaan koko maailman tietää, ennen kuin se tajuaa sen itse, että 1400 vuotta sitten Arabian aavikoilla profeetta vastaanotti paljastukset, mitkä kertovat Maan ulkopuolisesta elämästä lukemattomissa taivaankappaleissa universumissamme, ja hän profetoi, että jonain päivänä ihmiset löytäisivät avaruusolentoja.

Koraani sisältää monia huikeita lausuntoja koskien tiedettä. Ei ole syytä uskoa, että kaikki tieteelliset paljastukset oltaisiin saatu siitä irti ja meidän käydessämme seuraavalle vuosisadalle, me voimme olla varmoja siitä että Koraani jatkaa valon loistamista joihinkin kaikkein sitkeimpiin ja kiinnostavimpiin aikamme tieteellisiin mysteereihin.

Viitteet ja linkit

Introduction 1. NASAn kotisivu 2. Medline-lainaus — Ref: Search For Past Life On Mars: Possible Biogenic Activity In Martian Meteorite ALH84001. McKay et al. in Science, Vol. 273, pages 924-930; August 16, 1996. —Scientific American: The Case For Relic Life On Mars. December 1997. 3. Ref: Scott, Edward R.D. et al, Petrological evidence of shock melting of carbonates in the martian meteorite ALH84001. Nature, 387, 377-379 (22 May, 1997). 4. Galileon kotisivu 5. Vettä Europalla: — Scientific American:Exhibit: Great Balls of Ice: August 19, 1996.NASA Space Science News: The Frosty Plains of Europa 6. Koraani: — Yusuf Alin, Pickthallin ja Shakirin käännökset. Muslim Students Associationin sivu — (MSA-USC), sisältää kaikkien kolmen oppineen käännökset. — Koraanin hakukone Voit etsiä jakeita hakusanalla. — Koraanin transliteraatio. Koraanin koko transliteroitu teksti. — Kuuntele Koraania. Koko teksti resitoitu arabiaksi ja englanniksi. — Koraani MP3-muodossa. Lataa omalle koneellesi. 7. The Astrobiology Web. Tietoa avaruuden elämän tieteestä.

”Dabbatun” 8. Suura 42:29. Pyhä Koraani. Abdullah Yusuf Ali. 9. Suura 24:41. Yusuf Ali. 10. Huomautus 33 Suuraan 42:29. Muhammad Asad. 11. Suura 16:48. Yusuf Ali. 12. Suura 16:49. Yusuf Ali. 13. Huomautus 55 Suuraan 16:49. Asad. 14. Huomautus 4568 Suuraan 42:29. Yusuf Ali. 15. Suura 2:164. Yusuf Ali. 16. Suura 24:45. Yusuf Ali. 17. Huomautus 43 Suuraan 42:29. Pyhä Koraani. Tafseer-e-Usmani.Allama Shabbir Ahmed 17. Usmani. 18. Huomautus 4569 jakeeseen 42:29. Yusuf Ali.

Onko olemassa Maan ulkopuolista älyllistä elämää? 19.SETI-organisaatiot: — The SETI Institute.SETI@home. Nyt voit itse osallistua etsintään kotoa asentamalla näytönsäästäjän 20. The Planetary Society. Maailman suurin SETI-ohjelma. 21. Steven Spielberg. 22. Suura 27:65. Yusuf Ali. 23. Suura 19:93-96. Yusuf Ali. 24. Suura 72:14-15. Yusuf Ali. 25. Suura 39:68. Yusuf Ali. 26. Suura 57:21. Dr. Mahmud Y. Zayid.

Mistä avaruusolentoja löytyy? 27. Planeetta 51 Pegasi: —- Mayor, M. & Queloz, D. A Jupiter-mass companion to a solar-type star. Nature 378, 355-359. (1995). 28. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Internetin pääkatalogi eksoplaneetoille. 29. Haaste planeetalle 51 Pegasi: —- Walker, Gordan. One of our planets is missing. Nature 385, 775-776. (27 Feb 1997). —- Gray, David F. Absence of a planetary signature in the spectra of the star 51 Pegasi. Nature 385, 795-796. (27 Feb 1997). —- Päivitys: Uutta todistusaineistoa planeetasta 51 Pegasi: —- Marcy, Geoffrey. Extrasolar planets: Back in focus. Nature 391, 127. (8 Jan 1998). —- Gray, David F. A planetary companion for 51 Pegasi implied by absence of pulsations in the stellar spectra. Nature 391, 153-154. (8 Jan 1998). —- Hatzes, Artie P. et al. Further evidence for the planet around 51 Pegasi. Nature 391, 154-156. (8 Jan 1998). 30. Mahdolliset maat ovat potentiaalisia planeettojen 16 Cygni B kiertolaisia Joutsenen tähtikuviossa sekä 47 Uma Ursae Majoriksessa. —- Chyba, Christopher F. Exobiology: Life on other moons. Nature 385, 201. (16 Jan ’97). —- Williams,Darren M. et al. Habitable moons around extrasolar giant planets. Nature 385, 234-236. (16 Jan 1997). 31. Suura 65:12. Yusuf Ali. 32. Huomautus 5527 Suuraan 65:12. Yusuf Ali. 33. Suura 21:30. Yusuf Ali. 34. Suura 41:11-12. Muhammad Marmaduke Pickthall. 35. Suura 71:15-16. Pickthall. 36. Suura 51:47. Asad. 37. Huomautus 38 Suuraan 21:30. Asad. 38. Huomautus 12 and Huomautus 13 Suuraan 41:11. Asad. 39. Huomautus 14 Suuraan 41:12. Asad. 40. Huomautus 31 Suuraan 51:47. Asad. 41. Suura 50:38. Pickthall. 42. Suura 21:104. Pickthall. 43. Suura 14:48. Yusuf Ali. 44. Huomautus 20 Suuraan 2:29. Asad. 45. Huomautus 32 Suuraan 65:12. Usmani. 46. Ref: Bucaille, Maurice. The Bible, The Quran and Science. Osio: The Quran and Modern Science. Kappale III: The Creation of the Heavens and the Earth. Alaotsikko: The Basic Process of the Formation of the Universe and the Resulting Composition of the Worlds. 47. Ref: Sagan, Carl. Cosmos. Kappale II. Lue klassikkoartikkeli: The Quest for Extraterrestrial Intelligence. Kirjoittanut Carl Sagan.

Löydämmekö koskaan avaruusolentoja? 48. Suura 6:104. Zayid. 49. Suura 6:109. Zayid. 50. Suura 7:73. Zayid. 51. Suura 41:53. Yusuf Ali. 52. Suura 55:33-34. Yusuf Ali. 53. Suura 29:22. Zayid. 54. Suura 16:8. Asad. 55. Huomautus 6 Suuraan 16:8. Asad.

Ihmisen asema luomakunnassa 56. Suura 17:70. Pickthall. 57. Huomautus 105 Suuraan 17:70. Usmani. 58. Suura 95:4-5. Pickthall.

Islam ja geosentrinen universumi 59. Suura 40:57. Yusuf Ali. 60. Huomautus 4431 Suuraan 40:57. Yusuf Ali. 61. Suura 16:36. Yusuf Ali. 62. Suura 6:130. Zayid. 63. Suura 45:36. Pickthall. 64. Suura 43:4. Zayid. 65. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death. Kappale 18, Alaotsikko: The Quran in Other Worlds. Ta-Ha Publishers. 66. Suura 1:1. Pickthall. 67. Suura 2:30. Yusuf Ali. 68. Suura 2:34. Yusuf Ali. 69. Suura 95:4. Yusuf Ali. 70. Suura 24:41. Yusuf Ali.

Loppuyhteenveto – paljastamista odottava ”salaisuus” 71. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death.Kappale 18, Alaotsikko:Life in Other Worlds. 72. Ref: Mahmood, Bashir-ud-din. Doomsday and Life After Death. Kappale 18, Alaotsikko:Life in Other Worlds. 73. Ibn-e-Abbas lyhyt huomautus elämänkertaan 74. Maududi, Abul Ala. Tahfhim-ul-Quran. 75.Jäätä Kuussa: —- Scientific American: Science and the Citizen. Water, Water Everywhere: May 1998. —- NASAn lehdistötiedote : Jäätä Kuussa. 76. Maanalaiset mikrobit: —- Wellsbury, Peter et al. Deep marine biosphere fuelled by increasing organic matter availability during burial and heating. Nature 388, 573-576. (7 Aug 1997). —-Scientific American: Microbes Deep Inside the Earth. October 1996. 77. Vettä Auringossa: —- Polyansky, Oleg L. et al. Water on the Sun: Line Assignments Based on Variational Calculations. Science, Vol.277, pages 346-348; July 18, 1997. —- Science-lehti

Ilmaisia videoita verkossa Islamista ja tieteestä: 78.The Quran and Space Sciences by Zahir Abbas

Ilmaisia kirjoja verkossa Islamista ja tieteestä: 79.The Bible, The Quran and Science by Maurice Bucaille

Muita verkkolähteitä avaruusolennoista Koraanissa: 80. Aliens avaruusolennot Islamissa

Vanhoja lähteitä Yahoo!ssa: 81. Scientific Community for Muslims 82. Islamic Community 83. Seven Heavens

Muita linkkejä: 84. Islam and Science 85. Twin Sisters 86. Islam- The Modern Religion 87. The Quran and Science 88. It is the Truth 89. Islam-QA: Islam Questions and Answers

  Artikkeli julkaistu answering-christianity.comissa

Kun UFO-demonihypoteesi pysäytti tieteen

Entinen Nevadan senaattori Harry Reid antoi George Knappille yksinoikeudellisen haastattelun koskien salaista USA:n hallituksen UFO-tutkimusta vuosina 2007-2012.

“Eräs tutkimuksen tavoite oli selvittää alusten alkuperä. Tiedustelu-upseerit sulkivat pois venäläiset ja kiinalaiset, mutta Reid sanoo, että vihollisemme ovat todennäköisesti meitä edellä yrittäessään kopioida paljon kehittyneempää teknologiaa.”

Toinen UFO-tapauksien aikaansaama huolenaihe liittyi “selviin kansallisen turvallisuuden seuraamuksiin, kuten kylmääviin raportteihin joissa UFOt leijailivat amerikkalaisten ydinasetukikohtien yllä.”

Ex-senaattorin mukaan:

“Tämä kaikki on dokumentoitu. Lukemattomat ihmiset ovat astuneet esiin, katsoneet arvuutellen ja ihmetellen mikä se on. Ne eivät poistuneet. Kommunikaatiot ohjusjärjestelmien kanssa pantiin poikki. Se ei tapahtunut ainoastaan yhden kerran. Se tapahtui useamman kerran.”

Huolimatta vaikutuksista kansalliselle turvallisuudelle, jotkut viranomaiset ovat nolostuneet havaitessaan, että valtio oli salaa rahoittanut UFO-tutkimusta. Oli myös muita huolia:

“Reid sanoo tutkimusten saaneen aikaan suuria määriä raportteja, mutta se lopetettiin johtuen tiedusteluyhteisön pelkotiloista, peloista että tarina vuotaisi ulkopuolelle sekä uskonnollisiin uskomuksiin perustuvista peloista, että UFOt olisivatkin saatanasta. Reportteri George Knapp: “Kuulitko sinä sellaista että ne olisivat pahoja? Harry Reid: “Kyllä. Mielestäni on monia ihmisiä jotka eivät pidä niistä useista syistä ja heidän uskonnollisten näkökantojensa takia. Se ei sopinut siihen mihin he halusivat kuluttaa rahaa.”

Myöhemmässä haastattelussa George Knapp avasi lisää näiden tiedusteluyhteisön jäsenten taikauskoisia uskomuksia ja heidän identiteettiään:

“…fundamentalistikristityt; joiden mielestä mikä tahansa UFOihin liittyvä ja paranormaali on saatanallista, että tutkimalla niitä me kutsumme paholaista tähän maailmaan, ja he halusivat sen lopetettavan näistä syistä. Tiedän miltä tämä kuulostaa, en vähättele kenenkään uskonnollisia katsomuksia, mutta ei huhhuh, tuonkaltainen päätöksenteko, että päätetään lakkauttaa ohjelma joka saa aikaan hyvää sen takia että paholainen saattaisi olla mukana, minusta ei Pentagon kuulosta yhtään paremmalta tämän jälkeen, mutta se on totta.”

Luonnollisesti päätin tsekata Gary Batesin mielipiteen tähän uutiseen. Olihan hän kirjoittanut kirjan Alien Instrusion, joka on yksi kaikkein suosituimmista UFOjen demoonihypoteesin esityksistä kristillisissä piireissä.

Kesken kaiken sitä mikä osoittautui olevan pelkkä iso mainos tulevalle kirjan elokuvaversiolle, Bates esittää erittäin harhaanjohtavan väitteen:

“Valtio ei virallisesti tunnusta yliluonnollisten tapahtumien kategoriaa, mikä tulee vaikuttamaan heidän kykyynsä tulkita tätä informaatiota. Kuten olemme kirjoittaneet aiemmin teoksessa Prepare ye the way: aliens are coming!, meitä ei yllättäisi yhtään jos jokin virallinen ilmoitus tulisi joltain maailman valtiolta, että Maapallo on kokenut UFO-aktiviteettia jonka ‘täytyy olla’ kehittynyttä ja Maan ulkopuolelta. Mitä muutakaan se voisi heille olla?

Ja kuitenkin jos Knappin lähteet ovat oikeassa, valtion rahoituksen tälle UFO-tutkimusprojektille otti pois sellaiset viranomaiset, joiden mielestä nämä voisivat olla ennemmin demoonisia kuin Maan ulkopuolelta! En usko, että Bates olisi tietämätön Knappin tarinasta. Ehkäpä se ei sovi hänen haluamaansa narratiiviin.

Oli miten oli, Knapp päätti haastattelun aivan oikein sanomalla, että rahoituksen evääminen tutkimukselta oli nihkeää sen takia, että he uskoivat paholaisen olevan UFO-ilmiön taustalla:

“Kun joku sössöttää ja käyttää kummitusjuttuja ja uskonnollisia kantoja siivoamaan maton alle tieteellisen tutkimuksen tai legitiimin virkamiespyynnön, se on ongelmallista. Tiedätkö, ehkäpä kyseessä onkin perkele. Ehkäpä ne ovatkin demoneja. En tiedä mikä tässä nyt on. Ulottuvuuksienvälinen matkailu, ulottuuvusolennot, aikamatkaajat, kaikki nämä jo mainitut, tai kryptoalienit, tai Maan sisällä asuvat. En tiedä. Mutta meidän tulee selvittää tämä. Jos ei kansallisen tai henkilökohtaisen turvallisuuden takia, niin pelkästään siitä puhtaasta selville saamisen ilosta. On erittäin perseestä kansallisen turvallisuuden politiikalle sanoa ettemme halua tietää jotain asiaa. Siinä ei ole mitään järkeä.”

Artikkelin julkaissut exotheology.org

Vatikaanin kääntäjän raju väite: Maan ulkopuolinen Jumala on kloonannut ihmisen

Mauro Biglino on teologian tutkija, joka on analysoinut pyhiä tekstejä yli 30 vuoden ajan, tietäen että vain suoralla muinaisten kirjoitusten analysoinnilla voidaan saada parempi kuva uskonnosta.

Hänen latinan ja kreikan kielen tutkimuksensa on mahdollistanut hänen toimia kääntäjänä San Paolo -kustantamolle. 

Vatikaani lopulta julkaisi hänen 17 kirjaansa vanhasta testamentista.

San Paolon kautta julkaistut 17 kirjaa kertovat 12 profeetasta ja viidestä maagikosta.

Allaolevista videoista ensimmäisessä Biglino puhuu vuonna 2018 käännetyistä teksteistä, jossa vihjataan siihen, että Maan ulkopuolinen Jumala on kloonannut ihmiset omalla avaruusolentojen geneettisellä koodillaan.

Kolmannessa videossa Mauro Biglino jälleen vuonna 2019 jatkaa raamatullisten tekstien tulkkausta, mm. vanhan ja uuden testamentin, joista hän sanoo että vanha testamentti kuvaa sen tavan jolla avaruusolennot loivat ihmiskunnan, käyttäen apinoiden ja Elohimin geneettistä koodia.

Hän painottaa, että kuka tahansa voi lukea alkuperäistekstistä sen mitä siellä sanotaan. Vanha testamentti ei mainitse Jumalan olemassaoloa samalla tavalla kuin uudessa testamentissa kuvataan.

Video 1:

Video 2:

Video 3:

 

Artikkelin julkaissut Alien Star

Mitä tapahtuu uskonnoille jos löydämme elämää avaruudesta?

Melkein joka viikko astronomit tuovat meille uutisia uusista planeetoista toisten tähtien ympärillä. Nämä löydökset tuovat mukanaan viisaan astronomin julistuksen siitä, että tämä planeetta johtaa meidät lähemmäksi elämän löytämistä avaruudesta.

Olemmeko me yksin? Vai onko meillä seuraa jossain tuolla? Mikä vastaus onkin, tämä tieto tulee tuomaan mukanaan suurimman intellektuaalisen haasteen ihmiskunnan historiassa. Ei vähintään siksi että se tulee olemaan teologinen Maapallon uskonnoille.

Onko edessämme suuri henkinen herääminen ja vallankumous? David Weintruab Ph.D, astronomian professori @ Vanderbuilt University vastaa mammuttimaiseen kysymykseemme tässä haastattelussa.

 

 

Lähde: http://www.youtube.com/watch?v=nfBDkN_dU1k

 

Saneleeko uskonto mielipiteesi avaruusolennoista?

Uskotko avaruusolentoihin? Silloin olet todennäköisesti ateisti tai muslimi. Tutkimus paljastaa kuinka uskonnot vaikuttavat todennäköisyyteen uskoa avaruusolentoihin. Astronomi David Weintraub Vanderbiltin yliopistosta Teennesseessä on kirjoittanut kirjan aiheesta.

Tutkimus paljastaa että

  • 55% ateisteista uskoo avaruusolentojen olemassaoloon
  • 44% muslimeista
  • 37% juutalaisista
  • 32% kristityistä uskoo avaruusolentoihin sekä jumalallisiin olentoihin

Professori Weintraubin mielestä aasialaisilla uskonnoilla olisi vähiten vaikeuksia hyväksyä maan ulkopuolisen elämän löytyminen.

 

Kirja tiivistää 24:n uskontokunnan uskonnollisten johtajien ja teologien ajatukset maan ulkopuolisesta elämästä. Mukana on mm. juutalaisuus, roomalaiskatolisuus, Englannin kirkko, hinduismi ja buddhismi.

Professori Weintraub sanoi:

”Kun etsin aineistoa kirjastossa, löysin puolisentusinaa kirjoja jotka oli kaikki kirjoitettu maan ulkopuolisesta elämästä ja kristinuskosta, lähinnä roomalaiskatolisuudesta, joten ajattelin tarkastella asiaa laajemmin.

Harvat meistä ovat käyttäneet paljoakaan aikaa siihen mitä tieto maan ulkopuolisesta elämästä, oli se sitten viruksia tai yksisoluisia eliöitä tai kaksijalkaisia lentämässä avaruusaluksilla, tarkoittaisi henkilökohtaisten uskomusten ja jumalasuhteen kannalta.”

Noin 36 prosenttia hinduista ja 32 prosenttia kristityistä uskoo avaruusolentoihin sekä jumalallisiin olentoihin.

Kristityistä kreikkalaisortodoksit uskoivat todennäköisimmin avaruusolentoihin (41%) kun taas baptistit olivat skeptisimpiä (29%).

Artikkelin julkaissut Educating Humanity.