Avainsana-arkisto: uskomukset

Lapsuuden tietoisuus itsestä

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavoinnissa käsitellään lapsuuden vaikeuksia, uskomuksia, yksinäisyyttä sekä värähtelyä ja ääntä. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


Q: Voisitko puhua lapsista? Lapsista, jotka valitsevat joutua vaikeisiin tilanteisiin ja kasvaa, ja uskoa niihin asioihin joista puhut, ja myös kokea paljon tuskaa.

A: Selvä. Ensinnäkin, tunnustakaa että monet lapsista, jotka nyt syntyvät planeetallenne, eivät unohda niin paljoa kuin te olette unohtaneet. Ja tällä tavoin, monet näistä lapsista voivat itse asiassa muistuttaa teitä siitä mitä nämä yhteydet ovat — monet näistä yhteyksistä ovat yhteyksiä jotka ovat syntyneet monissa aiemmissa elämissä. Monet vaikeat tilanteet, joita monet näistä lapsista kokevat, voivat yksinkertaisesti olla jäljelle jääneitä tilanteita, joita he joutuvat käsittelemään, ihmissuhteista jotka on muodostettu aiempien elämien tilanteissa.

Tai mahdollisesti he ovat valinneet syntyä vaikeaan elämäntilanteeseen, perhetilanteeseen, salliakseen sen tilanteen aikuisille mahdollisuuden oppia lapselta ne asiat joita aikuisten tulee oppia. Voi olla monenlaisia syitä sille miksi lapsi valitsee syntyä vaikeaan tilanteeseen ja kasvaa sellaisessa lapsena.

Mutta enemmän ja enemmän te tulette huomaamaan, että lapset, jotka nyt syntyvät teidän yhteiskuntaanne, tulevat olemaan täysin, ei ainoastaan seuraava sukupolvi, vaan kokonaan täysin eri kulttuuri. Heidät, tavallaan, paremman termin puutteessa, prosessoidaan tällä hetkellä, lähinnä Arcturuksen ja Siriuksen energiavärähtelyjen suojeluksessa, ja monet heistä ovat tänne palaavia plejadilaisia jotka valitsevat syntyä planeetallenne avustamaan nyt läpikäytävässä transformaatiossa.

Monet heistä ovat valon olentoja ja ilmaisevat sitä varsin nuoresta pitäen. Ja jälleen kerran, kuten me olemme sanoneet, monet heistä muistuttavat aikuisia — jotka ovat valinneet unohtaa sen keitä he ovat — siitä keitä he ovat. Mutta mikä tahansa vaikea tilanne tulee yksinkertaisesti olemaan jäänne prosessista johon yksilö on valinnut syntyä, joihin heidän mielestään heidän on tarvinnut syntyä, oppimaan se mitä heidän tarvitsee oppia. Ja tällä tavoin huomaatte, että yhä useampi ja useampi näistä lapsista, nyt kun he syntyvät uuteen kulttuuriin, uuteen uskomusjärjestelmään, uuteen sukupolveen, eivät enää tarvitse perhetilanteita jotka tuovat luonnostaan mukanaan vaikeuksia. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Inkarnaatiosyklin loppu on käsillä, ja huomaatte täten, että kaikki sopimukset ja kaikki järjestelyt saatetaan nyt loppuun tämän transformationaalisen elämän aikana, tai seuraavien yhden tai kahden elämän aikana.

Sitten huomaatte, että monet yksilöt planeetallanne yksinkertaisesti elävät pidempiä elämiä, eikä heidän tarvitse kokea kokemuksia, jotka on sekoitettu tai eroteltu moneen erilliseen elämään; ja että monet yksilöt, jotka nyt elävät, tulevat olemaan elossa kolmen sadan teidän vuotenne päästä. Ja, että arviolta, teidän kahden tai kolmen tuhannen vuotenne päästä yhteiskuntanne on täysin loppuuunsaattanut kaiken sen mikä tulee oppia fyysisen inkarnaatiosyklin aikana Maapallolla, eikä se tule enää olemaan fyysinen. He sallivat tehdä tilaa seuraavalle tietoisuusryhmälle, joka voi olla halukas käyttämään Maan värähtelyä omassa ymmärryksessään, ja omien ideoidensa tutoroinnissa, joita heidän tulee kokea.

Q: Ja mitä sanoisit aikuisille, jotka ovat läpikäyneet näitä vaikeita lapsuusaikoja — mistä tahansa syystä he ovatkin ne luoneet — että miten toimia nyt, erityisesti heidän mies/nainen-parisuhteissaan, ja miten tuota työstetään tällä planeetalla?

A: Selvä. Ensinnäkin, ehdottaisin että alatte tunnustaa, että valitsitte sen minkä olette kokeneet omien syidenne tähden. Joten koittakaa päästä kiinni siitä miten se on palvellut teitä, positiivisella tavalla. Monet yksilöt valitsevat syntyä elämään, joissa he ovat omien uskomusjärjestelmiensä kanssa täysin vastakkain heidän vanhempiaan, niin että heillä on jotain mitä vastaan puskea, jotta he aivan varmasti varmistavat sen, että heidät kasvatetaan polaariseen uskomusjärjestelmään, mikä tulee olemaan enemmän ilmaisu siitä mikä on tarpeen tänä transformaatioaikana. Pysytkö kärryillä?

Q: Toki.

A: Joten tällä tavoin, ensinnäkin, tunnustakaa että tiesitte mitä teitte kun valitsitte perhetilanteen johon synnyitte, ja te silti tiedätte mitä olette tekemässä. Toinen ehdotus on alkaa tunnustaa, että jos olette nyt kohdassa jossa te tajuatte tehneenne tuon valinnan, silloin heti kun tajuatte sen olleen valinta, te olette päässeet pois tuosta syklistä, ette enää ole kiinni siinä, ja menneisyyden idea ei enää ole kytkeytynyt nykyisyyteen. Menneisyys ei kontrolloi nykyisyyttä; menneisyys ei hallitse nykyisyyttä. Te olette, minä tahansa hetkenä, mikä tahansa määritelmä jonka te vain valitsette olla. Ja niin kauan kun jatkatte siihen uskomista, että sen mitä te olitte menneisyydessä tulee kontrolloida sitä mitä te olette nyt, silloin jatkatte sellaisen elämän luomista missä luulette olevanne tuon menneisyyden kontrolloima.

Mutta heti kun tunnustatte, että te olette tietoisia, päivätajunnassa, fyysisenä olentona, siitä että olette tehneet ne valinnat päästäksenne sinne missä te olette nyt — ja te yksinkertaisesti voitte olla sitä mitä haluatte nyt — silloin te yksinkertaisesti käyttäydytte niin kuin haluatte, nyt. Ja se mitä te haluatte olla nyt ei yksinkertaisesti mitenkään liity siihen mitä te olitte ennen.

Q: Selvä. Ja voisitko puhua kateudesta ihmistunteena ja miten se palvelee meitä? Ja mies/nais….

A: Kateus on mitätöintiä, itsesi mitätöintiä. Kateus, tällä tavoin, kun se ilmaistaan planeetallanne, on se kun yksilö näkee jotain toisella ja uskoo: ”Minulla ei ole tuota ja haluan tuon.” Mutta tunnustakaa, että jos teillä on kyky nähdä jotain jossain toisessa, silloin sisällätte sen itsekin, koska voitte havaita vain sitä mitä sisällätte. Joten kateus on seurausta uskomuksesta, että se mitä näet toisissa sinulla itselläsi ei ole.

Mutta kun tunnustatte, että se mitä näette toisissa, se minkä haluatte olevan totta itsellenne, on teillä jo, ja että teidän pelkkä kykynne nähdä se jossain toisessa on merkki siitä, että teillä on kyky olla tuollainen itse, silloin ei ole tarvetta kateudelle. Sillä te kykenette sanomaan: ”Havaitsen jotain jota olen halunnut itselleni tuolla toisella, ja voi, kuinka onnellista, nyt kun tiedän että näen sen jollain toisella, se tarkoittaa että minulla on kyky manifestoida se yhtä helposti itselleni.” (yleisö: nauraa) Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Ei ole tarvetta kateudelle kun validoitte itsenne ja rakastatte itseänne ehdottomasti, ja rakastatte kaikkia olentoja ehdottomasti, ja tunnustatte että olette kokonainen olento. Ette ole vajaa. Voitte uskoa olevanne vajaa, voitte uskoa näkevänne jotain jollain toisella jota teillä ei ole; mutta se on vain perspektiivi, ainoastaan näkökulma. Se on teidä mahdollisuutenne tunnustaa, että kun näette jotain jollain toisella jota itse haluatte olla, voitte tunnustaa että teillä on potentiaalia olla se idea. Ja, kun näette jotain jollain toisella jota ette halua olla, se silti tarkoittaa että sisällätte sen yhtä paljon potentiaalina olla se idea, mutta teidän ei tarvitse, jos ette suosi sellaista.

Yksinkertaisesti tunnustakaa, että jokainen on heijastus. Katsotte ainoastaan peilejä kun katsotte muita ihmisiä. Joten se mitä näette… jos näette jotain jota ette suosi, yksinkertaisesti tunnustakaa, että potentiaali on teissä sisällänne, koska jokainen sisältää jokaikisen todennäköisen todellisuuden ja ilmaisumenetelmän, mutta jos näette jotain jossain toisessa jota itse haluaisitte olla, silloin pitäkää itsestäänselvyytenä että te myös sisällätte sen — se on teissä.

Q: Ja entä se riippuvuus, tai tunne tarpeesta…

A: Se ei ole riippuvuutta, se ei ole tarve; se on tunne itsetietoisuudesta. Jos näette heijastuksen itsestänne kaikissa, silloin tiedätte olevanne kokonainen. Ette ole riippuvainen kenestäkään tehdäksenne itsestänne kokonaista. Te olette kokonaisia. Ja kun alatte toimia kokonaisina yksilöinä, silloin houkuttelette elämäänne yksilöitä joiden kanssa voitte jakaa tuon kokonaisuuden. Mutta se ei ilmene riippuvuutena. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Joten yksinäisyys on vajavuutta… se ei ole edes todellista…

A: Kyllä.

Q: Mutta jos sellaiset asiat ovat niin epätodellisia, mitkä ovat niitä syitä miksi niitä tunnetaan? Ihmiset tuntevat niitä paljon näinä viimeisinä aikoina kun me kuljemme tämän portin läpi…

A: Kyllä.

Q: …kuten yksinäisyys…

A: Kyllä, mutta hetkinen… hetkinen, ymmärtäkää että kun te tunnette jotain, se ei ole ensimmäinen asia joka tapahtuu. Mikä tahansa tunne, mikä koskaan luotte elämässänne, tapahtuu vain reaktiona johonkin jonka te jo uskotte olevan totta. Tunteet ovat alisteisia uskomuksille, ne eivät tule ensin. Kyse ei ole tästä: ”No tämä on yksinkertaisesti se miten minä tunnen tämän tilanteen tapahtuvan.” Ei. Kuten olemme sanoneet, yhdessäkään tilanteessa ei ole sisäänrakennettua tarkoitusta. Te tuotte jokaiseen neutraaliin tilanteeseen uskomuksen siitä mitä tuo tilanne tarkoittaa. Ja jos tuotte tuohon tilanteeseen uskomuksen, että nuo olosuhteet tarkoittavat sitä että olette yksinäinen, silloin tottakai tunnette itsenne yksinäisiksi.

Mutta jos ymmärrätte, että yksinäisyytenne on seurausta vain siitä seikasta, että uskotte, että tilanne jossa olette on luonnostaan ”yksinäisyyttä luova”, silloin teidän ei ole pakko tuntea itseänne yksinäisiksi — tunnustamalla että teidän ei ole pakko uskoa, että tuon tilanteen on pakko ilmentyä tuolla tavoin. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Kun ymmärrätte, että olette aina — samaan aikaan — yksin ja yhteydessä kaikkeen, silloin se on kiinni teistä valita millä tavoin uskotte toimivanne. Joten jos tunnette itsenne yksinäisiksi, silloin se on yksinkertaisesti mahdollisuus ja indikaatio teille tajuta, että uskotte yksinäisyyteen, ja että ette ole yhteydessä Äärettömään Luomakuntaan; teidän valintanne; se on kiinni teistä.

Jos valitsette tuntea itsenne yksinäiseksi koska valitsitte uskoa yksinäisyyteen, silloin hyväksykää se, että valitsitte uskoa tuolla tavoin, ja heti kun hyväksytte, että se oli valintanne uskoa tuolla tavoin, silloin ymmärrätte että teillä on kyky valita tuntea ja uskoa toisellakin tavoin.

Älkää kieltäkö sitä, älkää paetko sitä, älkää yrittäkö päästä tästä ideasta eroon. Ei ole mitään paikkaa minne päästä pakoon yhtään mitään. Te olette oma universuminne. Tunnustakaa, että te olette selvästikin valinnut uskoa yksinäisyyteen jos tunnette itsenne yksinäisiksi. Kysykää itseltänne: ”No, miten se palvelee minua tuntea itseni yksinäiseksi? Miten se palvelee minua uskoa yksinäisyyteen?” Saatte vastauksen jos kuuntelette itseänne. Vaikka vastaus on ainoastaan se, että valitsitte uskoa yksinäisyyteen, niin että voitte oppia että ette halua uskoa yksinäisyyteen.

Q: Ymmärrän. (nauraa)

A: Koska se saa teidät tuntemaan itsenne yksinäisiksi, ja ette pidä siitä! Ja nyt kun olette tunnustaneet miksi valitsitte uskoa yksinäisyyteen, ja nyt kun olette saaneet tuon kokemuksen, ja teidän ei enää tarvitse kokea tuota, silloin voitte valita toisen uskomuksen ja saatte toisen tunteen sen myötä. Selvä?

Q: Selvä. Ja viimeinen kysymys: miten ääni ja tanssi palvelevat planeettaa parhaiten tänä aikana?

A: Liikkumalla sen mukaan mikä teitä sitten liikuttaakin. Sallimalla itsenne tunnustaa, että kaikki on värähtelyä, ja että kun löytätte sen mikä teille on se liike, mikä on sen ydin, mikä on se värähtely joka toimii juuri teille, silloin SÄTEILETTE tuota nuottia. Silloin SIIRRÄTTE tuon tanssin kaikkien nähtäville. Silloin OLETTE täydellisin sen moniulotteisen kristallin fasetti joka voitte olla.

Ja yksinkertaisesti liikkumalla sen mukaisesti minkä tiedätte teille olevan totta, annatte toisille parhaan mahdollisuuden nähdä teistä että seuraatte polkuanne, että elätte tanssianne, että soitatte sävelmäänne. Mikä sallii heidän tuntea, että he voivat tehdä samoin. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: On monia värähtelyllisiä nuotteja jotka myös voivat yleisesti auttaa monia yksilöitä yhteiskunnassanne. Voitte tutkia joitain niistä yleisistä nuoteista, ja tunnustaa, että kun löydätte sen nuotin joka teitä liikuttaa, se mitä silloin teette on oman tahtilajinne löytäminen. Kun sitten luotte uudelleen tahtilajinne värähtelyn, koko kehonne kemia ja solurakenne ja hermoradat alkavat värähtellä tuon tahtilajin mukaan.

Kun asetatte — ei negatiivisella tavalla — tai identifioidutte, sallitte kehonne identifioitua teitä liikuttavan nuotin kanssa, oman tahtilajinne värähtelyn, silloin sallitte koko kehonne mennä takaisin sen idealisoituun nollatilaan. Ja siinä tilassa ei ole epätasapainoa, eikä sairautta.

Täten, jos voitte avustaa toista yksilöä löytämään hänen idealisoidun tahtilajin värähtelyn, ja auttaa häntä luomaan sen uudelleen niin, että hän voi upottautua siihen värähtelyyn, hänen koko solurakenteensa alkaa identifioitua tuon värähtelyn kanssa. Ja se sallii hänen kehonsa — ei pakottaa — sallii hänen kehonsa napsahtaa takaisin nollalepotilaan, jota tuo tahtilaji esittää. Silloin heillä ei ole minkäänlaista sairautta.

Ymmärtäkää, että ainoa syy miksi teillä on sairautta tai epätasapainoa on, koska te itse pidätte itseänne epätasapainossa. Kun päästätte irti itsestänne, te palaudutte takaisin nollakohtaan — ideaaliseen sinikopioon, lepotilan määritelmään siitä tietoisuudesta joka te olette; ja siinä tilassa ei ole epätasapainoa, täten siinä ei myöskään ole sairautta. Joten, tonaalinen värähtely joka esittää henkilön tahtilajin ydinvärähtelyä voi sallia hänen saada jotain johon identifioitua, mikä sallii hänen päästä takaisin nollaan. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Se on tanssi jonka voitte jakaa, jos haluatte. Mutta aivan ensimmäiseksi, olkaa oma tanssinne, olkaa oma nuottinne, ja eläkää täysillä sitä mikä teille on totta. Tai kukaan muu jota haluaisitte auttaa ei usko että osaisitte häntä auttaa, jos he eivät näe teissä elävää esimerkkiä. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Paljon kiitoksia!

Q: Kiitos.

Miten negatiiviset uskomukset neutraloidaan

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe käsittelee negatiivisten uskomusten neutralointia. Tämä on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle.

Käydäänkö nyt läpi lista neutralisoijista? Niistä ensimmäinen oli se jonka jo kerroin yllä listan ulkopuolella, koska se on pääperiaate neutralisoijien taustalla. Eli ymmärtää illuusio ja valheet negatiivisten uskomusten taustalla, koska niinkuin sanoimme alussa, idea on että negatiivisten uskomusten on työskenneltävä erittäin kovasti vakuuttaakseen teille että ette ole arvollisia koska TIEDÄTTE ETTÄ OLETTE ARVOLLISIA. Ja täten tämä kaikki on pelkkä sumuverho. Ja näyttämällä idea siirtymästä yksinkertaisesta tunnustuksesta monimutkaiseen ja ”pelottavaan” arkketyyppiseen esitykseen mytologiassanne, näette kuinka negatiiviset uskomukset joutuvat työskentelemään paljon luodakseen illuusioita, kun se mitä ne oikeasti tekevät on seisovat verhojen takana ja vetävät vivuista ja sanoavt ”voi, ne uskovat tämän, tämä on paras temppuni tähän mennessä, minä olen Mahtava Oz”. Te ymmärrätte.

Ja nyt, kurkatkaamme verhon taakse.

Muistaa että negatiiviset tunteet syntyvät negatiivisista uskomuksista

Kun ymmärrätte että tämä on jatkumoa siitä, että teillä täytyy ensin olla uskomus jotta teillä voisi olla minkäänlaista tunnetta, koska teillä täytyy olla määritelmä jotta voisitte tietää mitä te tunnette. Sitten heti kun teillä on negatiivinen tunne tai tunteita jotka ovat epämukavia, omistakaa ne, älkää yrittäkö päästä niistä eroon. Älkää yrittäkö sivuuttaa niitä. Omistakaa ne, teidän tulee tunnustaa tunteenne ja että ne ovat siinä koska ette voi muuttaa mitään mitä ette omista. Mutta tajutkaa, että heti kun teillä on tunne, voitte KÄYTTÄÄ SITÄ TUNNETTA. Muistakaa että tunteen TÄYTYY lähteä ensin määritelmästä. Heti kun tunnette tunteen, se voi olla ensimmäinen A-HAA -tunteenne: ”jos tunnen tämän, täytyy olla määritelmä joka sen saa aikaan, selvitetäämpä mikä se on. Mitä minun tulisi uskoa todeksi jotta tuntisin tällä tavalla?” Ja se voi auttaa avaamaan pelkolukon ja pääsemään uteliaisuuteen ja löytämään sen mikä negatiivinen uskomus oikeasti on. Ja heti kun sen tunnistatte, se katoaa automaattisesti epäloogisena ja potaskana, ja tajuatte että olette uskonut niihin jossain kohtaa matkan varrella. Vanhempienne, yhteiskunnan, ystävienne, koulunne kautta. Ja tajuatte että se on painolastia teille ja että voitte jättää ne taaksenne. Mennä eteenpäin.

Muistaa että negatiiviset uskomukset ovat ainoastaan uskomuksia eivätkä ne oikeasti ole totta

Kaikki on vain uskomuksia mitä fyysisen maailmanne kokemukseen tulee. Ainoat asiat jotka ovat absoluuttisia ovat viisi lakia joista olemme puhuneet. Kaikki muu on ainoastaan yhdistelmä näistä laeista, ja kokemus polariteettiprojektioiden ideasta, uskomusjärjestelmistä fyysiseksi olennoksi. Koska se on se mistä teidät on tehty. Fyysinen mielenne on tehty näistä uskomusjärjestelmistä. Se on kaikki se mitä on. Ne ovat vain filttereitä jotka sallivat teidän kokea idean itsestänne projektiona fyysiseen todellisuuteen. Mutta fyysinen todellisuus on vain uni. Todellisuudessa olette edelleen sielun hengessä. Uneksitte vain että ette ole! Niin se on. Ette koskaan poistu hengestä. Se on luonnollinen tila! Se on se mitä olette. Joten verhoatte nyt henkenne päälle tietoisen unen jonka koette tässä fyysisessä todellisuudessa. Ja se on kaikki mikä on. Mutta olette silti hengessä. Juuri nyt. Joten HERÄTÄÄN! Ja muistetaan tämä.

Muistaa että uskomukset on aina mahdollista muuttaa

Uskomus on olennaisesti muutettavissa kun uskoo niin. Joten tämä on Luurankoavain joka avaa teidät miltä tahansa uskomukselta. Aivan sama kuinka kovasti negatiivinen uskomus työskentelee vakuuttaakseen teidät siitä että teidän tulisi uskoa siihen, jos vain sallitte itsellenne tilaisuuden aina ottaa pieni paussi ja muistaa että se ON vain uskomus, silloin teillä on aina avain muuttaa se jos todella niin haluatte. Se on Luurankoavain joka avaa minkä tahansa uskomuksen, kyse on siitä että muistatte että se ei ole mitään muuta kuin uskomus.

Muistaa että kaikki tilanteet ovat olennaisesti neutraaleja

Jälleen kerran, huomaattehan miten suurin osa näistä neutraloijista liittyvät pelkkään näiden ideoiden MUISTAMISEEN. Siinä kaikki. Ja jälleen, muistattehan että negatiiviset uskomukset tekevät kaikkensa jotta UNOHTAISITTE. Jotta ette tajuaisi että sellaisia käsitteitä on. Muistakaa, me sanoimme niiden maalaavan nämä asiat kuin ne olisivat jotain jotka pitää jättää huomiotta. Joten itse asiassa idea pelkästä näiden ideoiden muistamisesta monessa tapauksessa riittää neutralisoimaan ne vain sen takia että murtauduitte negatiivisen uskomuksen unohduksen läpi jonka se pyrki asettamaan tietoisuudellenne. Pelkästään muistamine voi pyyhkiä pois monia näistä uskomuksista. Pelkästään muistamalla nämä asiat. Ja se saa teidät takaisin neutraaliuden tilaan. Joka, kuten jo olemme sanoneet, on itse asiassa hieman positiivisuuden puolella. Koska neutraalius on tila jossa olette vapaita valitsemaan, ja se on itsessään positiivista. Joten, tavallaan voisi sanoa että Luomakunta on itseasiassa hieman enemmän positiivinen kuin negatiivinen, koska on olemassa neutraaliuden keskitila joka sallii teidän vaivattomammin valita positiivisuus. Ja jos vain ajelehditte neutraaliudessa, jos teette vain sen, Luomisen virta lopulta kääntää teidät positiiviseen suuntaan jos ette tee muuta kuin mene virran mukana. Se on voimakasta, eikö niin? Hyvä.

Muistaa että olemassaolonne ja arvonne ovat perustavanlaatuisempia kuin mikään uskomus

Uskomukset ovat pelkkä fyysisen mielen idean luomus. Olemassaolonne on paljon perustavanlaatuisempaa. Se, tietyllä tavoin, tulisi olla itsestäänselvää. Ja jos olette olemassa, se tarkoittaa että TEIDÄN TÄYTYY OLLA ARVOLLISIA. Koska Luomakunta ei tee virheitä. Ja jos olette olemassa, se tarkoittaa että olemassaolo TARVITSEE TEIDÄN OLEMASSAOLOANNE tai olemassaolo ei olisi täydellinen. Joten olette NIIN ARVOLLISIA. Koska, jälleen kerran, asiat, joita olemassaolo ei tarvitse, eivät ole olemassa. Joten arvollisuutenne ja olemassaolonne ovat paljon perustavanlaatuisempia kuin mikään uskomus, ja jos vain menette takaisin SIIHEN ydinmuisteluun, silloin uskomus tuntuu toisen asteen illuusiolta ja ei-todelliselta perustavanlaatuiselta totuudelta tai todellisuudelta.

Muistaa että negatiiviset uskomukset tekevät positiivisista uskomuksista helpompia nähdä niitä vastoin

Voitte käyttää negatiivisuuden ideaa positiivisella tavalla. Se on periaatteessa se mitä tämä tarkoittaa. Vaikka ette mitätöikään negatiivista uskomusta, mutta kääntämällä sen itseään kohti ja sanomalla ”kiitos negatiivinen uskomus siitä että olet NIIN pimeä, koska olemalla niin pimeä itseasiassa helpotat sitä että valo näkyy kauempaa. Jota, jos asiat olisivat kirkkaampia, en välttämättä olisi huomannut.” Avaruuden suuressa tyhjyydessä pieni valonkipinä on paljon helpompi nähdä kaiken pimeyden keskellä. Joten voitte käyttää negatiivisuutta hyödyksenne ja kääntää tempun toisinpäin sanoen ”kiitos kun näytit kontrastin”. Koska monta kertaa on monille teistä helpompi ymmärtää se mitä suositte kun teille näytetään selkeä esimerkki siitä mitä ette suosi. Tällöin tiedätte mihin suuntaan mennä helposti.

Muistaa että negatiiviset uskomukset ovat omaa luomustanne ja että olette aina hallinnassa, aina voimaantuneita, ja vaikka käytättekin sitä voimaa saamaan näyttämään siltä että ette olisi hallinnassa

Tässä, jälleen kerran, on ymmärrettävä olemassaolon luonne ja olemassaolonne myös, että ei voi olla sellaista asiaa kuin poikki oleva yhteys Jumalaan. Mutta Jumala tukee teitä niin ehdottomasti valinnoissanne että voitte valita esittävänne että yhteys on poikki. Mutta paradoksi on, että ainoa tapa oikeasti saada kokemus poikki menneestä yhteydestä on käyttää yhteyttänne luomaan se! Joten jos muistatte että olette aina voimaantuneita, aina voimaantuneita, silloin tajuatte ja muistatte että ainoa mahdollinen tapa kokea voimattomuutta on jos käytätte voimaanne luomaan kokemuksen voimattomuudesta. Ja heti kun muistatte että ei ole mahdollista olla voimaton, jälleen, neutraloitte negatiivisen uskomuksen vaatimuksen siitä että olette voimaton.

Muistaa että positiiviset uskomukset eivät koskaan käytä negatiivista vahvistusta, mutta että negatiiviset uskomukset käyttävät aina positiivista vahvistusta koska ne ovat suunniteltu petollisiksi

Aivan. Joten aina muistakaa kiinnittää huomiota siihen, kun ne johtavat teidät helppoon elämään ja maalaavat ruusunvärisen kuvan jostain, jonka TIEDÄTTE olevan oikeasti negatiivista. Koska niiden tulee työskennellä todella kovaa saadakseen sen näyttämään positiiviselta niin että seuraisitte sitä. Mutta voitte tunnustaa että ne ovat vilpillisiä koska se on niiden luonne olla niin jotta ne jatkaisivat olemassaoloaan. Koska TIEDÄTTE TOTUUDEN itsestänne ja niiden täytyy valehdella teille saadakseen teidät uskomaan siihen mitä ne sanovat esittämällä, että ne tietävät asian paremmin. Esittämällä että ne haluavat parastanne ja näin värittävät asiat saadakseen asian näyttämään siltä että se on oikea valinta, kun oikeasti vain jos ottaisitte etäisyyttä ja tarkastelisitte sitä mitä teette, tajuaisitte että se on vain kivinen tie jolle ne haluavat teidän astuvan.

Muistaa Yin-Yang -konsepti, että miten pimeältä tahansa asiat näyttävätkään, teillä on aina kyky päästä kohti valoa

Olemassaolon polariteetin idean sisällä on aina mahdollisuus käyttää Yin-Yang -symbolia tunnustamaan että pimeällä puolella on aina valkoinen piste ja valkoisella puolella musta piste. Joten että tiedätte että polkuja on olemassa molempiin suuntiin ja voitte aina vlita, miten pimeältä asiat näyttävätkään, silti tiedätte että on olemassa portti valoon. Aina. Mutta samaan aikaan tiedätte että miten valoisalta asiat voivat näyttää, teillä on aina valta valita pimeys. Tämä, jälleen kerran, tuo teidät takaisin tasapainoon, tuo teidät takaisin keskipisteeseen jossa voitte neutraloida kaiken ja tajuta että kaikki valinnat ovat yhtä päteviä ja sitten valita sen suositte hyvällä omatunnolla ja tasapainon tilasta. Joten muistakaa tuo symboli.

RMuistaa olla ookoo löytämisen prosessissa sen kanssa mitä negatiiviset uskomukset ovat jotta niistä voisi päästää irti

Monet ihmiset, jälleen kerran, ovat negatiivisten uskomusten vakuuttamia siitä että heidän tulisi olla absoluuttisen täydellisiä henkisiä olentoja nyt. Miksi nämä asiat tapahtuvat minulle? Mikä minussa on vikana? Minun pitäisi olla yli niistä jo tässä kohtaa. Mutta kun prosessi ON koko pointti. Siirrytte jossain kohtaa negatiivisten uskomusten irtipäästämisen ideasta johonkin muuhun. Mutta se tulee aina olemaan prosessi, joten ole sinut prosessin kanssa. Koska prosessi on koko fyysisen lämän pointti. Koska ei ole mahdollista muuttua ilman prosessin ideaa. Ajattomassa tilassa ei ole muutosta. Vain luomalla illuusio ajasta ja tilasta on mahdollista käydä läpi itsensä löytämisen idea uudesta näkökulmasta. Joten ole onnellinen prosessin kanssa. Rakasta prosessia. Ole innostunut löytämään prosessin kautta. Koska prosessi on yhtä kuin elämä. Elätte elämää joka on, luonteeltaan löytämisprosessi. Se on se mitä se on. Matka on päämäärä. Prosessi on koko pointti. Joten eläkää prosessia, eläkää nykyhetkessä prosessin kanssa, ja se tulee aina palvelemaan positiivisin tavoin. Antakaa olla ookoo käydä läpi nuo prosessit.

Ero tulee tällä tavoin: jossain kohtaa, kun olette viimein valmiita tutkimaan kaikkia negatiivisia uskomuksia, tuomaan ne tietoiseen päivänvaloon ja päästämään niistä irti, irtipäästäminen tulee edelleen jatkumaan, mutta prosessi silloin ilmaisee itsensä niin että se muuttuu negatiivisten uskomusten irtipäästämisestä yleisesti kaikkien uskomusten irtipäästämiseksi jotka eivät ole relevantteja elämänne kanssa enää. Tämä voi olla positiivisia asioita, mutta lopulta tulette virtaviivaistamaan, virtaviivaistamaan, virtaviivaistamaan itsenne päästämällä irti jopa positiivisista asioista jotka eivät enää ole relevantteja sen kanssa minkä tiedätte itsenne olevaksi ja haluatte itsenne olla. Joten proessi ei lakkaa kun päästätte irti kaikista negatiivisista ideoista. Pyydämme ettette käännä prosessia itsessään yhdeksi negatiiviseksi ideaksi koska se ei ole sitä. Tai sen ei tarvitse olla.

Muistaa että negatiiviset uskomukset kuuluvat jollekin muulle ja teidän ei tarvitse kantaa niitä mukananne

Kyllä. Kuten olemme sanoneet, asiat jotka ovat todella poissa linjasta sen kanssa kuka olette eivät kuulu teille. Mahdollisesti olette poimineet ne matkalla. Mutta ne ovat toisten ihmisten painolastia joka teidän on vain uskoteltu joutuvan kantamaan. Mutta koska ne kuuluvat muille, siksi ne ovat niin painavia. Siksi ne painavat teitä. Uskomukset jotka ovat totta ja linjassa kanssanne eivät paina mitään! Ne tuntuvat vaivattomilta. Tunnette olonne höyhenenkevyeksi. Kun alkaa tuntua painavalta, se on yksi vihjeistä että kannatte jotain joka ei kuulu teille. Joten tutkikaa sitä. Jättäkää painolasti. Kuten olemme sanoneet, älkää varastako toisten uskomuksia ja olko uskomus-rosvoja. Ette halua varastaa toisten ihmisten uskomuksia. Jättäkää ne ja keventäkää taakkaanne. Muistakaa että ensimmäinen askel valaistumiseen on keventää taakkaanne.

Muistaa että ette ole koskaan yksin ja teillä on aina apua

Teillä on aina kyky kokea yksinolo positiivisella tavalla. Mutta ETTE IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ OLE TODELLA YKSIN. Ette voi olla. Koska olette yhteydessä kaikkeen. Olette kaikkeus joka ilmaisee itsensä kaikkena mahdollisena. Kokemassa itsensä kaikkina itsensä aspekteina. Ja näin olette kaikki heijastuksia ja ne ovat te. Ette koskaan ole yksin. Teillä on apua, teillä on oppaanne, teillä on ystäviä, teillä on perhe monilla eri tasoilla, ja yhteyksiä enemmän kuin tästä perspektiivistä voitte kuvitellakaan.

Voitte aina luoda kokemuksen yksinolosta ja se yksinolo tulee aina olemaan kunnioitettu siitä, että se antaa teille tilaa jota tarvitsette sinä yksilönä toimimiseen joka te olette, mutta te ette ikinä koskaan ole yksin. Ja sinä hetkenä, SINÄ HETKENÄ kun KUKAAN SAA TIETÄÄ että tarvitaan apua, apua annetaan aina. Olette aina, itse asiassa, pommitettuja kaikella avulla jonka me, teidän oppaanne ja monet muut olennot ja Lähde kykenee antamaan. Jos tunnette että apua ei ole, se ei johdu siitä että sitä ei anneta, se johtuu siitä että blokkaatte vastaanoton negatiivisilla uskomuksilla ja uskomalla niihin. Joten heti kun päästätte irti, tajuatte heti, ja itse asiassa, olette melkein SOKAISTUNEITA siitä avusta joka on AINA virrannut suuntaanne ilman minkäänlaista penikointia. Joten hypätkää virtaan ja antakaa sen virrata lävitsenne. Koska se on aina tulossa. Se ei voi pysähtyä.

Muistaa että teitä rakastetaan ja tuetaan aina, ihan sama mitä tapahtuu

Jälleen kerran tämä liittyy arvollisuuteenne. Jos ette olisi arvollisia, ette olisi olemassa. Joten jos olette olemassa, olette arvolisia. Ja idea on, täten, että teillä on absoluuttinen, ABSOLUUTTINEN oikeus kaikkeen energiaan, kaikkeen tukeen, kaikkeen rakkauteen niinkuin sitä kutsutte. Kaikkeen Mikä On. Koska se ON itse olemassaolon energia. Ja jos olette osa olemassaoloa, silloin se on LUONTONNE kokea ideoita jotka sovitatte todellisuuteenne ehdottomana rakkautena ja tukena. Se on luontonne silloin kun koette noita energioita. Se on olemassaolon itsensä luonne joka sovittuu fyysisiin termeihin, se miksi kutsutte sitä ehdottoman rakkauden ja ehdottoman avun tunnetta. Se on luontonne.

Muistaa antaa itsellenne ja muille anteeksi

Anteeksianto on suunnattoman tehokas työkalu. Tässä on syy siihen miksi, värähtelyllisesti. Anteeksianto on olemisen tila joka kykenee lievittämään negatiivisten tekojen seurausten vaikutuksia. Te olette, ainakin monet ovat, kuulleet ideasta että kun kuolette, koette niinkutsutun Elämän Läpikäynnin. Eikö? Ja siinä Elämän Läpikäynnin kokemuksessa on raportoitu tapahtuvan, koska teidän ja muiden ihmisten välillä ei enää ole samoja esteitä, että yhtäkkiä alatte kokea, sekä asioita jotka teille tapahtuivat visuaalisesti sekä itse asiassa kokea kaiken sen seuraamukset minkä olette valinneet tehdä ja tavalla jolla toiset ovat sen saattaneet kokea perustuen teidän aikeisiin, aivan kuin kokisitte sen HEIDÄN katsantokannaltaan. Ymmärrättehän?

Joten jos teillä on millään muotoa ollut tarkoitus satuttaa jotain, elämän läpikäynnissä tunnette tasan tarkkaan sen mitä he ovat tunteneet kun teitte sen, aivan kuin olisitte he. Anteeksi antaminen itsellenne, anteeksi saaminen toisilta, anteeksi antaminen toisille on itseasiassa värähtelyllinen tila joka lieventää negatiivisesti aiottua tekoa. Joten mitä enemmän annatte anteeksi itsellenne, sitä enemmän voitte antaa anteeksi muille, mitä enemmän tasoitatte pelikenttää, sitä vähemmän teillä on tarvetta kokea negatiivisen energian ideaa joka alunperin sai alkunsa negatiivisesta teosta. Se on niin yksinkertaista. Se on lievennys-peruutus-järjestelmä. Anteeksianto on sitä energiana. Se tuo kaiken takaisin nollaan.

Muistaa että voitte valita mitä suositte ilman että mitätöitte sen mitä ette suosi

Ainoa syy miksi valitsisitte mitätöidä jotain jota ette suosi on jos teillä on uskomus että se on jollain tavalla voimakkaampi kuin te päättämään sen mitä suositte. Koska jos teidän tulee mitätöidä se, silloin sanotte, että saadaksenne ylimääräistä suojausta, teidän tulee jollain tavalla tukahduttaa se ja työntää se pois luotanne. Mutta ei ole mitään minne voisitte sen pois luotanne työntää. Kuvitelkaa, että koska kaikki on oikeasti tässä ja nyt, että olemassaolon seinämät ovat juuri nyt tässä, ja että on olemassa suuri jousi seinämässä, ja jos työnnätte tuota jousta, ainoa asia mitä se tekee on varaa energiaa siitä kun kiellätte ja työnnätte asioita pois. Jossain kohtaa energia kasvaa niin suureksi että se pomppaa takaisin teitä kohti. Sillä ei ole valintaa, sillä ei ole mitään minne mennä. Tämä on se mitä mitätöinti tekee.

Mutta jos yksinkertaisesti vahvistatte kaiken, silloin jousi vain on siinä. Ja te sanotte ”no ookoo, tuossa on negatiivinen jousi, tuossa on positiivinen jousi, ne vain ovat tuossa. En aio antaa teille kohtuutonta energiaa, aion vain valita mitä suosin ja tämä on se mitä suosin”. Siinä se. Se on yksinkertaisesti tunnustus siitä mitä suosin. Siinä se. Ja sitten käyttäydytte valintanne mukaisesti. Ja se on kaikki mitä siitä tulee tietää. Mitätöinti antaa voimaa sille mitä ette suosi. Koska se on negatiivista energiaa. Joten jos ette suosi negatiivista asiaa, miksi ruokkisitte sitä lisää negatiivisella energialla mitätöimällä sitä? Ruokitte sitä, ja kun ruokitte jotain, se kasvaa. Älkää ruokkiko sitä.

Olla halukkaita olemaan rehellisiä itsellenne uskomuksistanne

Ehdottomasti. Älkää antautuko tutkimuksissanne negatiivisten uskomusten vakuuttelulle mikä saa teidät menemään kieltäymykseen siitä että teillä on negatiivisia uskomuksia. Ne tulevat olemaan siinä jonkin aikaa, ja innostuksenne, kun seuraatte sitä, paljastaa teille minkä tahansa negatiivisen uskomuksen joka teillä onkin saattanut olla persoonarakenteessanne. Ja se on kaikki ookoo. Löytäkää ne vain. Älkää menkö kieltäymykseen niistä. Jos menette ideaan siitä, että ”minun tulisi olla tämä täydellinen hengellinen olento jolla ei ole yhtäkään negatiivista uskomusta”, no, silloin se on negatiivinen uskomus. Jälleen kerran, negatiivinen uskomus vakuuttelee teille että koska olette täydellisiä, teidän ei tarvitse tarkastella asioita. Mutta olette täydellisiä jokatapauksessa. Olette täydellisiä sellaisena kuin oletet. Mikä tahansa versio itsestänne, joka olette, on absoluuttise täydelinen versio siitä mitä olette sillä hetkellä. Seuraaavana hetkenä saatatte olla erilainen, mutta tulette olemaan erilainen, täydellinen versio siitä. Joten olette jo valmiiksi täydellisiä, vaikka tulette aina jatkuvasti muuttumaan.

Muistaa: Älkää antako pelon hidastaa vauhtianne. Jos aiotte pelätä jokatapauksessa, silloin menkää ja puskekaa sen läpi ja tehkää mitä rakastatte tästä huolimatta

Tämä on vain looginen argumentti. Jos aiotte olla peloissanne, miksei sitten samalla pelätä kun teette sitä mitä rakastatte sen sijaan että istuisitte tekemättä mitään ja olisitte peloissanne? Se on niin yksinkertaista! Saattaisitte aivan yhtä hyvin, jos aiotte olla peloissanne, jatkaa sen tekemistä mitä rakastatte samalla kun pelkäätte. Ja piakkoin kun aloitatte liikkumisen siihen suuntaan mitä rakastatte tehdä, huomaatte pian että olette vähemmän peloissanne. Erittäin yksinkertainen itsensä kumoava mekanismi.

Jos havaitsette että koette pelkoa, puskekaa pelon läpi vaikka huomaisitte että siitä tulee yhä kovempi ja voimakkaampi, se tarkoittaa sitä että se on saavutamassa päätepisteensä ja lopulta liukenee

Kuten olemme sanoneet, negatiivisten uskomusten tulee työskennellä erittäin kovasti saadaksenne huomionne siirtymään pois totuudesta että olette absoluuttisen arvollisia. Joten heti kun alatte liikkumaan positiiviseen suuntaan, ne alkavat huutaa niin kovaa kuin pystyvät, ne alkavat paukuttaa rumpuja, niillä on 76 soittajan orkesteri yrittämässä saada huomiosi niin että palaisitte takaisin niiden suuntaan. Joten mitä kovemmaksi niiden ääni muuttuu, mitä vahvemmalta pelko tuntuu, se on erkki teille että olette todella lähellä rahan ylittämistä ja siitä irti päästämistä, koska niiden ei muuten tarvitsisi työskennellä niin kovasti saadakseen teidän huomiota.

Jos olette negatiivisen uskomuksen luoja, silloin olette voimakkaampi kuin negatiivinen uskomus

Jos te olette se joka on sen luonut, aivan sama yrittääkö se vakuuttaa teille että sillä on valtaa teidän yli, se tietää aina että te olette negatiivisen uskomuksen luoja, ja totta kai, jos tajuatte sen, silloin negatiivinen uskomus neutralisoituu. Joten se tekee kaikkensa sen vallassa vakuuttaakseen teille että ette ole niin voimakkaita kuin olette. Mutta jos te sen loitte, teidän täytyy olla. Voimakkaampia kuin se on.

Muistaa: Positiiviset uskomukset sallivat teidän tuntea itsenne kevyiksi ja vapaiksi, se on negatiiviset uskomukset jotka saavat teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi ja raskaiksi

Jälleen kerran, tämä on se missä me tulemme takaisin porsaanreiän ideaan. Vaikka kykenette keventämään lastianne matkatessanne, jos jostain syystä pidätte ja pidätte ja pidätte ja pidätte kiinni ja muututte väsyneemmäksi ja väsyneemmäksi ja väsyneemmäksi ja ihmettelette miksi teillä ei ole elämänhalua, silloin ideaa voidaan käyttää kääntämään asia voitoksi tunnustamalla, että lopulta, lopulta jos teillä on yhtään halua päästä positiiviseen suuntaan, että jonain päivänä tulette niin lopen uupuneiksi siitä että olette jatkuvasti lopen uupuneita, päästätte viimeinkin irti siitä joka tekee teistä lopen uupuneita.

Päästää irti siitä mitä egonne haluaa

Kyllä. Tietäkää ero sen kanssa mitä suositte ja mitä egonne kertoo teille teidän haluavan. Koska useammmin kuin ei, ego haluaa sitä mitä negatiivinen ego yrittää vakuuttaa teidän tarvitseman, ja harhauttaa teidät siitä mikä todella palvelisi teitä, mikä todella edustaisi sitä mitä tarvitsette, mikä olisi todella iloanne edustavaa. Se vakuuttaa teille että teidän tulee haluta tätä ja teidän tulee haluta sitä jotta olisitte onnellisia. Ja jälleen kerran, monesti se vain yrittää johtaa teidät harhaan hyvillä aikeilla kivetylle polulle.

Päästää irti kaikista oletuksistanne ja päästä nollaan

Kyllä, ja me jatkamme, koska tämä kulminoituu viimeiseen.

Älkää vastustako muutosta, menkää virran mukana

Sekä…

Muistakaa tunnettu lainaus: ”Tietämättömyytenne ei aja teitä ongelmiin. Se on se minkä tiedätte joka ei oikeasti ole niin.”

Oletukset. Negatiiviset uskomukset vakuuttelevat teille että tiedätte mistä puhutte kun ette oikeasti tiedä. Joten sallikaa aina itsenne tietäää että monenlaiset eri väittämät, jotka voivat kuulostaa faktoilta, voivatkin oikeasti olla vain pelkkiä oletuksia joita negatiiviset uskomukset vahvistavat vakuuttaakseen teille että tiedätte sen mistä puhutte ja että tiedätte paremmin kuin mitä joku toinen voi yrittää kertoa teille joka saattaisi auttaa teitä. Joten teistä tulee ÄÄRIMMÄINEN AUKTORITEETTI, tiedän tämän kaiken, et voi kertoa minulle mitään uutta. Mutta siinä on juuri ansa. Kyse ei ole siitä että ajaudutte ongelmiin sen kanssa mita ette tiedä, kyse on sitä minkä tiedätte joka ei pidä paikkaansa. Koska teille on uskoteltu että se on totta ja asia ei voi olla niin. Joten aina tarkkailkaa asioita jotka suustanne tulevat ulos ja keskittykää siihen ovatko ne vain oletuksia vai tosi väittämiä omasta olemuksestanne. Koska negatiiviset uskomukset saavat oletukset näyttämään faktoilta. Ja ne eivät ole taaskaan mitään muuta kuin sumuverho.

Taas kerran, nämä ovat vain muutama idea sekä negatiivisesta että positiivisesta. On teidän mielikuvituksestanne kiinni mikä teille toimii. Mutta mitä enemmän annatte itsenne tarkastella tätä listaa ja tutkia tätä listaa, sitä enemmän se ravistelee teistä sitä tapaa jolla negatiiviset uskomukset toimivat. Alatte todella nähdä verhon taakse ja ymmärtää niiden illuusioita ja temppuja, ja sitten alkaa saada niitä kiinni housut kintuissa. Ja sitten ymmärrätte kuinka voimaantuneita olette. Ja tällöin voitte liikkua siihen suuntaan jota suositte.

Koska oikeasti ette ole jumissa. Se on vain negatiivisen uskomuksen idea. Kiitos.

Negatiivisten uskomusten temput ja työkalut

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli negatiivisia uskomuksia, sitä miten ne toimivat.

Sanon hyvää päivää tänä päivänne aikana, miten voitte?

Selvä, kiitos. Kuka pitää elokuvista? Hyvä. Kun menette elokuviin, tiedätte että he kertovat tarinan joka ei välttämättä ole totta. Mutta antamalla teille mitä tarvitsette tuossa tarinassa, luomalla uskottavat hahmot ja kiinnostavat juonenkäänteet ja niin edelleen, he sallivat teidän tehdä sen mitä monet ihmiset elokuva-alalla kutsuvat tahdonvaraiseksi avoimeksi mieleksi. Joten mennessänne tarinan mukana kuin se olisi totta, suhteuttaessanne itsenne hahmoihin kuin ne olisivat oikeita ihmisiä sen sijaan että joku esittää heitä.

Tämä konsepti, tahdonvarainen avoin mieli, on myös mekanismi jota käytetään uskomusjärjestelmissä, omituista kyllä. Idea, josta olemme usein puhuneet, on että kun synnytte inkarnaatioon, kun muodostatte persoonallisuuden, egorakenteen, kokeaksenne fysikaalisen todellisuuden, se yleensä koostuu määritelmistä, uskomuksista, tunteista, ajatusmalleista, käyttäytymismalleista, jotka muodostavat sen mitä pidätte omana persoonanananne, fyysisenä identiteettinänne. Nämä määritelmät ovat sinikopiotasolla joka määrittelee sen mitä olette kykeneväisiä kokemaan fyysisen maailman olevan. Uskomusten, jo pelkän luonteensa ja määritelmänsä mukaan, täytyy sisältää resonanssi ja värähtelytaajuudet jotta niihin voisi uskoa vahvemmin, tai teillä ei olisi vaadittavaa fokusta uskoa siihen mitä ne sanovat teille ja olla fyysinen kokemus joka edustaa tuota tiettyä uskomusta. Joten kaikki uskomukset saavat itsensä näyttäämään jollain tavalla ainoilta mahdollisilta ja olemassaolevilta uskomuksilta tuolla hetkellä.

Koska olette olentoja joilla on sekä positiivisia että negatiivisia uskomuksia, kun teillä on positiivinen uskomus mielessänne, teidän taivuttelunne ei ole niin iso juttu tai sen ei tarvitse suostutuella teitä uskomaan että teillä on kivaa. Hyvät tunteet jotka koette. Mutta koska todella syvällä sisällänne sekä samalla myös yliminässänne todella TIEDÄTTE sen totuuden että olette rajattomia, ikuisia ja tuhoutumattomia olentoja jotka ovat ABSOLUUTTISESTI EHDOTTOMAN RAKKAUDEN sekä Luomakunnan tuen ARVOISIA, koska TODELLA TIEDÄTTE tämän sydänten sydämissänne, negatiivisten uskomusten täytyy työskennellä todella kovaa ja todella erityisellä tavalla jotta teidän sallittaisiin uskoa tahdonvaraisen avoimen mielen avulla tuo totuus, jotta kokisitte polariteetin käsitteen. Se on itseasiassa erittäin vaikeaa sisäisesti uskoa jotain negatiivista todellisesta olemuksestanne. Joten negatiiviset uskomukset joutuvat luottamaan sarjaan temppuja ja työkaluja, niiden täytyy erityisesti osoittaa tiettyjä ideoita ja kokemuksia ja tehostaa ja paisuttaa niitä jotta fokusoituisitte aivan erityisellä tavalla jotta oikeasti päästäisitte irti ajatuksesta että olette näin ARVOKKAITA OLENTOJA ja oikeasti vakuutella että ette ole sen arvoisia. Vakuutella että elämä on taistelua, vakuutella että asiat eivät ole helppoja. Koska syvällä sisimmässänne tiedätte että ne oikeasti ovat. Tiedätte syvällä luonnollisessa Itsessänne että asiat ovat erittäin yksinkertaisia.

Ja niin jotta kokisitte polariteetin idean, jotta kokisitte idean fyysisestä todellisuudesta, kokemuksena jossa käytte läpi unohtamisprosessin siitä kuka olette jotta muistaisitte itsenne uudelta kantilta, jotta voisitte laajentaa ymmärrystänne itsestänne, tehdäksenne itsenne, sanoisimmeko, kaikkien eri ajatusten ja negatiivisten uskomusten saataville jotka ovat olemassa unohduksen maailmassa. Näin käymällä läpi näitä negatiivisia uskomuksia, niitä muuntamalla positiivisiksi, muuntamalla pimeyttä valoksi, muuntamalla rajoitteita vapaudeksi on koko homman nimi. Ja niin yleensä aloitatte jostain negatiivisesta uskomuksesta joka esittää teemaa jota olette suostuneet tutkimaan tässä elämässänne, joka nostaa päätään, ja kaikki haasteet tulevat tiellenne jotka esittävät tuota teemaa elämässänne. Mutta jälleen kerran, koska suuri osa siitä että kykenette löytämään itsenne uudelta kantilta johtuu itseasiassa siitä että käytätte unohtamista tapana tehdä sen, tällöin negatiiviset uskomukset voivat joskus tuntua erittäin vahvoilta, erittäin voimakkailta, erittäin perustavanlaatuisilta.

Tottakai ne saavat voimansa vain TEILTÄ. Mutta ne antavat teille mahdollisuuden tutkia tietynlaisia skenaarioita joita rajoittamaton olento ei muuten kykenisi tutkimaan. Jokatapauksessa nyt kun saavutte negatiivisuuden syklin loppua kohden ja siirrytte positiivisempaan tietoisuuteen ja heräämiseen, tietoisuuden laajentumiseen, nyt on aika alkaa todella muistaa se, että kaikki negatiiviset uskomukset, joiden kanssa olette olleet tekemisissä, ja jotkut joiden kanssa jatkatte vielä jonkin aikaa elämässänne, ovat todella vain pelkkiä ideoita, tietyllä tavalla savuverho, ja että niiden täytyy tehdä todella kovaa töitä ja keskittyä todella kovaa tiettyyn asiaan teidän sisällänne jotta ne saavat teidät uskomaan sitä että ettette ole arvokkaita, jotta ne saisivat teidät uskomaan idean että teidän ei tulisi tutkia niitä. Koska ne ovat, jälleen kerran, suunniteltu niin, että ne pyrkivät jatkamaan itseään, pyrkivät jatkamaan itsensä vahvistamista ja näyttämään siltä kuin ne olisivat ainoa mahdollinen todellisuus. Ja kun tämä idea tulee negatiiviselta puolelta, niillä on monia työkaluja ja temppuja käytettävissään jotta te uskoisitte tuon skenaarion.

Aloittakaamme tutkailemalla joitakin noista työkaluista ja tempuista ja laajentaen siitä pikkuhiljaa, jotta voitte todella lukkiutua tähän ideaan. Voitte kaikki seurata myös listaa joka teille on jaettu, mikäli haluatte. Listassa jonka näette, etu- ja takapuolella, on sekä negatiivisten uskomusten työkaluja että myös työkaluja niiden neutralisoimiseen, johon pääsemme hetken päästä. Listan ei ole tarkoitus olla täydellinen. Se voisi olla useita sivuja pitkä, koska negatiiviset uskomukset ovat erittäin hyviä ja välkyjä siinä mitä ne tekevät. Jokatapauksessa, tämä kattaa suurimmat ja alkaa todella antaa teille idean siitä mitä etsiä kun käsittelette negatiivisten uskomusten työkaluja ja tekniikoita. Kun asenteenne on neutraali näitä ideoita kohtaan, voitte alkaa tarkastella näitä ideoita, voitte todella alkaa nähdä ne neutraalimmasta paikasta, ja todella alkaa päästä irti niiden kyvystä taivutella teidät, niiden kyvystä saada teidät vapaaehtoisesti avaamaan mielenne itsellenne ja niille, ja lopulta tulla täyteen ymmärrykseen ja täyteen tietoisuuteen siitä että nämä ovat vain ideoita joita vahvistetaan ja paisutellaan, jotka filtteröidään uskomusjärjestelmienne läpi jotka eivät ole empiirisesti totta teistä, mutta antaa teille tilaisuus tutkia iteänne paikasta joka ei olisi ajattomassa hengen tilassa mahdollista.

Vakuuttaa teille että mikään muu uskomus ei ole yhtä todellinen

Noniin, olemme jo käsitelleet tätä hieman. Eräs ensimmäisistä asioista, joka negatiivisten asioiden tulee tehdä, kun ne haluavat saada teidät lakkaamaan etsimästä ideaa, on vakuuttaa teille että ne todella edustavat todellisuutta, ja että kaikki on fantasiaa.

Vakuuttaa teille mikään muu uskomus ei ole mahdollinen

Jos, silloin kun ne yrittävät taivutella teitä uskomaan että vain ja ainoastaan ne ovat todellisia, ja kuitenkin saatatte olla sen verran voimaantuneuta jotta etsitte muualta ja louhitte itsellenne jotain siitä uskomuksesta, ne tulevat, niinkuin sanoin, tehostamaan voimaansa, ja yrittämään vakuuttaa teidät että mikään muu uskomus ei ole mahdollinen.

Vakuuttaa teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia

Tämä on erittäin ovelaa. Koska, jälleen kerran, se mitä ne yrittävät vakuuttaa teille että pysytte tasan siinä missä ne haluavat teidän olevan, on että ne värittävät ja filtteröivät idean joka saattaa edustaa totuuttanne, innostustanne ja saada se näyttämään joltain jota se ei ole, itse asiassa saada se näyttämään varsin pelottavalta ja josta pysyisitte poissa. Se on toinen temppu jolla ne saavat teidät pysymään tasan siinä missä ne haluavat teidän pysyvän.

Vakuuttaa teille että negatiiviset uskomukset ovat positiivisia

Tämä on kolikon kääntöpuoli. Eivät ainoastaan ne uskottele teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia, mutta ne uskottelevat teille että NIILLÄ on teidän paras etu mielessään, niin että etsitte niitä silloin kun kohtaatte todella positiivisen uskomuksen todellisuudesta jonka ne ovat saaneet teidät mieltämään pelottavaksi. Tätä ne myös kasvattavat sanomalla ”voi voi, tule tänne, ymmärrän sinua, täällä olet turvassa, suojelen sinua tästä suurelta pahalta positiiviselta uskomukselta.” Ne saavat itsensä näyttämään sankareilta joiden luokse liikutte.

Vakuuttaa teille että ottaisitte negatiiviset asiat henkilökohtaisesti

Monta kertaa idea on, että kun näette toisia ihmisiä, jotka käyvät läpi negatiivisia asioita, ymmärrätte että ihmiset jotka pelkäävät syventyä itseensä ja tutkia näitä ilmiöitä usein projisoivat omat ongelmansa muihin, kuten teihin. Ja jos teillä ei ole keinoja neutraloida ideaa ja tunnustaa eroa jonkin kanssa joka todella on teidän omanne ja jonkin joka on heidän ongelmansa, negatiivinen uskomus saattaa vakuuttaa teille että se mitä kerrotte itsellenne itsestänne onkin totta, vaikka itseasiassa se mitä ne tekevät on puhuvat itsestään. Monet ihmiset paheksuvat olla esimerkkinä, ja uskovat että he ovat epäonnistuneet jos he näkevät jonkun onnistuvan asioissa joita he pitävät saavuttamattomina ja projisoivat oman paheksuntansa muihin syytösten muodossa, tai sanoen toisilla olevan joitain todella negatiivisia ominaisuuksia jotka ovat oikeasti heillä, tai että he kieltävät itsensä koska pelkäävät tarkastella sitä perustuen siitä mitä heidän negatiiviset uskomuksensa ovat sanoneet heille että heidän ei tulisi tehdä. ”Sinun ei pidä tutkia tätä.”

Joten tämän neutralisoiminen tarkoittaa ettei ota asioita henkilökohtaisesti. On aina viisasta kuunnella jotain ja tarkastella voidaanko heidän neuvoaansa käyttää tai olisiko heidän näkökulmansa jotain sellaista jota tulisi tarkastella. Mutta jos tajuat että tämä on yksinkertaisesti heidän ongelmansa, tällöin negatiivinen uskomus tekee kaikkensa jotta pysyisitte negatiivisina, vakuutellen että se mitä ne sanovat teistä, eli negatiivinen idea, on itseasiassa totta. Teidän tulee opetella tekemään ero heidän ongelmillaan ja teidän ongelmillanne.

Vakuuttaa teille syyttää toisia omasta negatiivisesta kokemuksestanne

Kyllä, tämä on jälleen kerran kolikon toinen puoli henkilöltä joka syyttää ja projisoi. Negatiivinen uskomus haluaa teidän kieltävän sen seikan että TE OLETTE käsittelemässä negatiivista uskomusta, koska se saa näyttämään itsensä varsin pelottavalta, ja tämän takia emme voi tarkastella sitä koska se muuttuu yhä pelottavammaksi, se muuttuu yhä suuremmaksi ja se murisee teille jos tulette lähelle. Joten säilyttääksenne itsenne se aktivoi idean selviytymismekanismista ja sanoo ”tämä ei liity sinuun, sen täytyy olla jonkun muun aiheuttama, syytä jotain toista, projisoi toisen päälle ne asiat joita pelkäät itsessäsi jotta sinun ei tarvitse tarkastella niitä, voit vain jättää ne jonkun muun huoleksi ja se ei ole oma ongelmasi enää.”

Vakuuttaa että kärsitte jos muutatte uskomuksianne

Kyllä, tämä on todella iso. Idea helvetissä kärsijöistä. Sallia teidän tietää että olette turvassa siinä missä olette ja että tämä on toinen tapa maalata kuva positiivisesta todellisuudesta äärimmäisen negatiivisessa valossa kun sanoo ”katso, vaikka et välttämättä olekaan absoluuttisen onnellinen, olet kuitenkin mukavasti siinä turvassa ja jos lähdet siitä liikkeelle olipa se sitten kuinka negatiivista tahansa, vakuutan sinulle että se minne haluat mennä tulee olemaan paljon vaikeampaa, paljon pelottavampaa, että haluat pysyä tutussa ja turvallisessa, koska tulet todella kärsimään jos oikeasti yrität saada sen mitä oikeasti haluat ja itse asiassa saatat jopa EPÄONNISTUA siinä joka tekee sinusta vieläkin masentuneemman, joten miksi et vain pysyisi täällä jossa on mukavaa ja turvallista, huomassani.”

Vakuuttaa teille että tunnette itsenne vähemmän yksinäisiksi jos toiset vahvistavat negatiivista uskomusta

Tämä on jälleen kerran ”kaksin aina kaunihimpi”-idea. Jos tunnette että olette negatiivisuuden tilassa, kurjuuden tilassa, mutta haluatte tuntea idean siitä että ette ole yksin, jotta teidän ei tarvitsisi tuntea näin yksinään, silloin voitte kutsua muita jotka ovat yhtä kurjia, ja kutsutte heitä jotta he tuntevat itsensä vielä kurjemmiksi ja myös te, jotta voitte pysyä tilassa joka tuntuu yhteiseltä tilalta, ja täten koska kaikki tekevät niin, minun ei tarvitse muuttua. Tuo on se idea. ”Katso nyt, kaikkihan näin tekevät, miksi sinun tulisi olla erilainen, me olemme kaikki kurjia, pysy vain sellaisena.”

Vakuuttaa teille että muutos on liian vaikeaa

Jälleen kerran tämä kulkee käsi kädessä joidenkin jo mainittujen asioiden kanssa, mutta tämä voidaan tehdä usein eri tavoin, ja jälleen kerran ne osoittavat uskomuksistanne joihin jo uskotte, ja ne vahvistavat ja suurentavat niitä tiettyjä asioita joita olette aina pitäneet vaikeina, ja saavat ne näyttämään vielä vaikeammilta jos olette menossa eri suuntaan.

Vakuuttaa teille että on mahdotonta muuttua

Jälleen kerran, sama idea. Se on yksinkertaisesti luonnonlakeja vastoin. ”Olet se mitä olet, olet kuka olet, älä keinuta venettä, et voi tehdä asialle mitään.”

Vakuuttaa teidät antamaan negatiivinen merkitys kaikille tilanteille

Tottakai. Koska jos yhtäkkiä tajuaisitte että kaikki on itseasiassa neutraalia ja että voitte itseasiassa VALITA merkityksen ja saada sen vaikutuksen joka merkitykseen perustuu, silloin negatiiviset uskomukset ovat menettäneet valtansa koska yhtäkkiä olette neutraloineet ne aivan kuin minkä tahansa muun uskomuksen. Joten se taas vakuuttaa teille että ainoa realistinen asia tehdä on antaa negatiivinen merkitys jokaiselle tilanteelle joka näyttää, millään muotoa, siltä jota teille on koskaan opetettu määrittämään negatiivisesti ja ei sallia edes mahdollisuutta ajatella että sitä voitaisiin koskaan määritellä toisin tavoin. ”Tämä on se mitä kaikki muut sanovat tämän tarkoittavan, miksi siis uida vastavirtaan? Tiedät että se on paha asia, jokainen sanoo tämän olevan paha asia, joten selvästi sen täytyy olla oikeasti paha asia, joten älä yritä määritellä sitä uudelleen koska silloin näytät vain typerältä. Näytät yksisarvisella ratsastajalta, kaikki tietää että todellisuus on se mitä se todella on.”

Vakuuttaa teidät tuntemaan voimattomuutta muutosta kohtaan pienentämällä kykyä

Jälleen kerran, jos sallitte itsenne antaa tiettyjen negatiivisten uskomusten pysyä teissä kiinni tarpeeksi kauan, ne saavat teidät tuntemaan että energianne imetään pois joka kerta kun muutatte suuntaa jonkin positiivisen suuntaan vakuuttaakseen teille että todella teillä ei ole kykyä tehdä näin. Tämä saa teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi, ne saavat teidät tuntemaan niinkuin se ei olisi sen arvoista, ne saavat teidät tuntemaan kuin tämä tulisi olemaan todellista kamppailua, todellista vääntöä, ne saavat teidät tuntemaan itsenne heikommaksi, koska ne antavat lisää voimaa teille kun ne saavat teidät pysymään negatiivisuuden puolella, ja ne ottavat energiaa pois kun liikutte positiivisen puolelle. Ei sillä että oikeasti OLISITTE heikompia, kyse on siitä että vertailussa ne saavat asian näyttämään siltä kuin olisitte heikompia koska ne liottavat teitä niin suuressa määrässä valtaa kun palaatte takaisin niiden suuntaan.

Vakuuttaa teidät tuntemaan avuttomuutta muutoksen edessä vahvistamalla pelkoa

Jälleen kerran ne väijyvät sitä ideaa mistä tahansa muusta negatiivisesta uskomuksesta joka saattaisi luoda oikean pelon kokemuksen, ja ne pumppaavat valtaa ja energiaa siihen pelkoon. Ne vahvistavat sitä niin paljon että sinusta tulee niin pelon valtaama, niin lamaantunut ettet voi tehdä mitään positiiviseen suuntaan liikkumiselle. Tai ainakin niin ne haluavat saada asian näyttämään.

Vakuuttaa teille että on omien etujenne mukaista kuvitella kaikkein pahin lopputulema

Tämä kulkee käsi kädessä sen konseptin kanssa jossa olette realistisempia jos aina kuvittelette pahinta. Koska, jälleen kerran, muutoin se vahvistaa ideaa että jos ette aina ajattele elämästä niin, ihmiset kuvittelevat että olette jonkinlainen hörhö, että ette ole realistisia, että teillä ei ole jalat maassa, että teihin ei voida luottaa tärkeissä asioissa koska mielikuvituksenne on liian vilkas. Ja niiin edelleen ja niin poispäin. Että elät vain fantasiamaailmassa. Joten kuvittelemalla pahimman mahdollisen ihmiset näkevät että ”kyllä, seon varsin realistinen arvio, koska tuo on tapa miten kaikki tietävät maailman makaavan, ja sitten sinut otetaan vakavasti.” Mutta jälleen kerran tämä on ansa. Koska kaikki haluavat tulla otetuksi vakavasti, negatiiviset uskomukset vetävät yhtäsuuruusmerkit vakavasti otettavuuden idean ja aina pahimman skenaarion projisoinnin kanssa. Ja pian siitä tulee tapa.

Vakuuttaa teidät siitä että ne ajattelevat parastanne

Ehdottomasti. Kuten olemme jo maininneet, idea siitä että ”katso, katso, pidän sinusta huolta, en aio satuttaa sinua, tiedän että maailma tuolla on iso ja paha ja jos antaisin sinun elää unelmiasi siinä SUURESSA MUSTASSA TUNTEMATTOMAN TYHJYYDESSÄ, silloin joutuisin etsimään sinut, suojelemaan sinua, pitää sinut poissa suuresta pahasta tyhjyydestä kaikilta niiltä hirvioiltä jotka siellä piileskelevät, minä todella todella olen se joka olen selkäsi takana, minä pidän sinusta huolta, minä ajattelen parastasi, joten pysy vain tässä värähtelyssä, koska muuten jos en ole kanssasi kuka tietää mitä voisi sattua sinulle ja se olisi pelottavampaa kuin mikään mitä voisit kuvitellakaan.”

Vakuuttaa teille että tarkoitus pyhittää keinot

Tämä on iso asia yhteiskunnassanne. Koska negatiiviset uskomukset vakuuttavat teille, jälleen, kääntämällä idean positiivisesta negatiiviseksi ja negatiivisen positiiviseksi, saa teidät käyttäytymään negatiivisilla tavoilla ajatellen että se oikeasti ratkeaa positiivisella tavalla, joka ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tarkoitus ja keinot OVAT YHTÄ. Joten negatiivinen käyttäytyminen muuttuu normiksi, ja negatiiviset uskomukset jatkuvasti vahvistavat tuota negatiivista käytöstä keinona positiivisen tuloksen saamiseksi, mitä ei tapahdu koskaan. Koska se saa teidät etsimään ja ajattelemaan ”kyllä, tämä tulee toimimaan” vaikka lähestytte asioita negatiivisella tavalla, tarvitaan vain negatiivisen vahvistusta, mikä on juuri se mitä negatiivinen uskomus haluaa tapahtuvan.

Negatiivisen todellisuuden vahvistaminen negatiivisella synkronisiteetilla

Synkronisiteetteja tapahtuu kaiken aikaa. Mutta tottakai, idea on että kun olette negatiivisessa tilassa, synkronistiset heijastukset tulevat myös heijastelemaan tuota negatiivisuutta. Tätä te kutsutte ”pahaksi onneksi” kielessänne. Tuolloin ihmiset sanovat ”jos ei olisi pahaa onnea, ei olisi onnea ollenkaan”. Idea jälleen kerran on, että kun olette negatiivisessa tilassa, tottakai sitä vahvistetaan synkronisiteetilla, koska synkronisiteetti on vain esitys mekanismista joka on neutraali, eikä sillä ole omaa mieltä. Sitä ei kiinnosta minkälaista energiaa siihen laitetaan. Joten negatiiviset uskomukset tietävät tämän, ja ne käyttävät hyväksi negatiivista synkronisiteettia kun olette negatiivisessa tilassa. Ne ovat saaneet teidät negatiiviseen tilaan ja negatiivinen synkronisiteetti ilmaantuu sanomaan ”hei! sanoinhan niin! maailma on iso ja paha paikka. katso tätä. sinun tulee seurata sitä mitä sanon sinulle ja parempia asioita tapahtuu.”

Tässä kohtaa ne käyttävät toista ideaa että jatka vain negatiivisten asioiden tekemistä ja jotain hyvää tapahtuu. Ja negatiivinen synkronisiteetti vain kasautuu ja kasautuu ja kasautuu ja niiden tulee työskennellä kovempaa ja kovempaa ja kovempaa saadakseen teidät vakuutetuiksi siitä että tämä on tie jota tulee kulkea. Tämän takia niin monet ihmiset ovat niin lopen uupuneita olemaan siinä tilassa ja viimein sallivat itselleen muutoksen. Mutta syy miksi teistä tulee niin uupuneita siihen tilaan on että kun olette olleet siinä tilassa niin kauan, koska negatiiviset uskomukset ovat saaneet teidät vakuutetuiksi pysymään siinä tilassa paljon pidempään kuin teidän todella olisi tarvinnut. Ja sen takia olette väsyneitä, ja lopulta sallitte itsenne muuttua. Tämä on yksi porsaanrei’istä negatiivisen uskomuksen ideassa, että se kuluttaa teidät niin pitkälle että TAVALLA TAI TOISELLA pääsette lopulta pois siitä negatiivisen olemuksen tilasta. Mutta siitä voi päästä pois positiivisella tavalla tai siitä voi päästä pois negatiivisella tavalla. Joskus negatiiviseen poistumiseen viitataan itsemurhan nimellä.

Estää teitä näkemästä positiivisia mahdollisuuksia

Kuten olemme usein sanoneet, ette voi havaita sitä minkä värähtelytaajuudella ette ole ensin. Jos olette tiettyä negatiivista värähtelyä, olette yksinkertaisesti kyvyttömiä kuvittelemaan positiivisia mahdollisuuksia. Ne ovat näkymättömiä teille. Ette vain ajattele sillä tavoin, negatiivisessa tilassa. Mutta kun olette positiivisessa tilassa, tällöin kaikki mahdollisuudet jotka voivat olla positiivisia ilmestyvät eteenne positiivisen synkronisiteetin avulla. Ja teillä on KYKY kuvitella mitä ne voisivat olla, ja jopa luoda joitain omia tilaisuuksianne. Mutta jälleen kerran, negatiivinen uskomus haluaa varmistaa, tehdä parhaansa pitääkseen teidän siinä tilassa missä ette voi edes kuvitella positiivisten mahdollisuuksien olemassaoloa. Ette van ymmärrä positiivisen todellisuuden kieltä pitämällä itseänne negatiivisessa energiassa.

Estää teitä löytämästä ydinuskomusta suuntaamalla huomionne sekundäärisiin uskomuksiin

Tämä on syvän negatiivisen uskomuksen lempitemppu. Että se ympäröi itsensä kaikenlaisilla sekundääristen ja tertiääristen uskomusten kuorilla ja kerroksilla, sallien teidän ajatella ”jos ne aikovat tulla etsimään, teen kaikkeni että ne löytävät nämä”. Harhaanjohtavat vihjeet ja sumuverhot ovat joka puolellaniin että ajattelette ”voi olen löytänyt negatiivisen uskomuksen, kiva, se on nyt kadonnut.” Ja jatkatte elämäänne ja huomaatte ett käyttäytymisenne on sama ja tunteenne ovat samat. Ja ihmettelette ”mitä hittoa tapahtui, luulin päästäneeni sen menemään?” No, negatiivinen uskomus on syvällä kuorensa alla ja se sanoo ”hah hah haa ne eivät ole löytäneet minua”. Ja se jatkaa sen tekemistä ja jatkaa ja jatkaa kunnes lopulta saavutatte sentasoisen halun joka vaaditaan päästä irti KAIKISTA niistä eri tasoista ja todella katsoa syvällä olevaa määritelmää. Joka, kun löydätte sen ja päästätte irti siitä sallii sekundääristen ja tertiääristen uskomusten vain romahtaa koska niillä ei ole nyt enää perustaa.

Harhauttaa teitä tutkimasta uskomuksianne

Tämä on myös iso. ”Kyllä, kyllä, lähden nyt tutkimaan niitä negat… ooh, kiiltävää. Mitä minä olin tekemässä? Ai niin, aion päästä niiden negatiivisten usko… tuo näyttää kivalta.” Negatiiviset uskomukset tekevät tuota myös. ”Katso tuota, katso nyt tuota. Olet halunnut sitä jo hetken. Olen kaverisi, olen ystäväsi, tehdään se. Se näyttää paljon kivemmalta kuin etsiä minua.” Se tekee kaikkensa pitkittääkseen prosessia. Toisin sanoen…

Vakuuttaa teidät uskomaan ettette tee mitään näistä

Aivan! Kuten joku sanoi, puhekielisesti ilmaistuna, eräs suurimmista paholaisen tempuista on vakuuttaa teidät siitä ettei hän ole olemassa. Idea on että tämä on se mitä oikeasti tapahtuu ja tämä on se mistä tuo ilmaisu juontaa juurensa. Negatiiviset uskomukset myös saavat aikaan tahdonvaraisen avoimen mielen että ettette ole edes kykeneväisiä näkemään että sellaista uskomusta olisi edes olemassa. Luulette että tämä tulee ulkopuolelta. Tämä on nyt todellinen uhrimentaliteetti, jossa ajattelette ”kaikki ovat minua vastaa” Tämä on paranoiaa. Tämä on sama kuin syyttäisi maailmaa. Tämä on sama kuin sanoisi ”olen uhri ja kaikki tapahtuu minulle, sen sijaan että ne tapahtuisivat minun kauttani elämässä.” Tässä negatiiviset uskomukset todella saavat teidät uskomaan että ”jotain ei tapahdu omassa tietoisuudessa, että kaikki on jossain tuolla ja että kaikki tulee jostain tuolta ja ei ole negatiivista uskomusta. Se on vain se miten maailma makaa. Se on julma, paha paikka. Tästä tulee päästä yli.”

Vakuuttaa teidät kieltämään että teillä olisi mitään negatiivisia uskomuksia

Sama asia.

Vakuuttaa teidät uskomaan että olette poikkeus kyvyssä muuttua

Todellakin. Tämä on, jälleen kerran, ylimielisyyden ja uhriutumisen vahvistamista, jossa sanotaan ”kyllä, tiedän että on mahdollista muuttua jos todella haluaa, tiedän että se on mahdollista, kaikki voivat tehdä niin mutta jostain syystä minä en voi. Minä olen poikkeus sääntöön.” Se on itse asiassa, vaikka se tuntuu uhriutumiselta, se on itse asiassa suuren ylimielisyyden tila. Että ajattelette että kaikista Luomakunnan olennoista te olette ainoita jotka eivät kykene muutokseen. Tämä antaa teille huomiota erittäin negatiivisella tavalla, joka vahvistaa sisällänne olevaa negatiivista energiaa.

Vakuuttaa teidät tuntemaan itsenne mukavaksi negatiivisuuden kanssa

Voi kyllä. Jos elätte sen kanssa tarpeeksi kauan ja se on tehnyt tehtävänsä pelotellakseen että kaikki muut suunnat muuttuvat vain huonommaksi, silloin jämähdätte siihen sohvalle ja se alkaa syödä ja syödä ja syödä ja syödä teitä hitaasti ajan kanssa. Kunnes huomaatte että te ja sohva olette fuusioituneet yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja nyt jos haluatte tehdä jotain, se on nyt vakuuttanut teidät siitä että odella ette voi edes liikkua koska nyt te joudutte liikuttamaan itsenne lisäksi koko sohvaa. Ja nyt koska ette voi todella tehdä mitään asialle, voitte pysyä siinä ja nauttia siitä. Nauttia omassa surkeudessanne piehtaroinnista. Tämä tapahtuu kun piehtaroitte omassa surkeudessanne. Yksinkertaisesti luovutatte, annatte kaiken valtanne pois ja asia nyt vain on niin.

Vakuuttaa teidät uskomaan että positiiviset työkalut eivät toimi

Tämä on myös iso. Koska, jälleen kerran, idea on että ne maalaavat kaikki positiiviset ideat negatiivisessa valossa. Ja kun altistatte itsenne, teillä on jopa mahdollisuus tai todennäköisyys altistua työkaluille jotka voisivat auttaa tietä, ne työskentelevät todella kovaa vakuuttaakseen että nuo asiat ovat vain typeryyttä, pelkkää toiveajattelua, nuo asiat eivät koskaan toimi kunnolla, älä edes yritä mennä sinne suuntaan, se on todella vain fantasiaa, elät fantasiamaailmassa. Ymmärrättekö?

Vakuuttaa teidät vääristämään ja näkemään positiivinen informaatio negatiivisena

Tämä on jälleen kerran variaatio positiivisten uskomusten ideasta, jossa jälleen se ei salli teille oikeasti ymmärtää jotain saamaanne informaatiota joka voisi auttaa teitä liikkumaan positiiviseen suuntaan. Se vääristää sitä, filtteröi sitä, vääntelee sitä sillä tavoin että se mitä näette on jotain muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja jälleen kerran ette ole kykeneväisiä käyttämään hyödyksi positiivista informaatiota. Se saa näyttämään asian ristiriitaiselta. Koska olette negatiivisessa tilassa, pois linhasta, poissa todellisen värähtelytaajuutenne vaiheesta, se saa korvanne vuotamaan verta kun kuuntelette sitä niin liikutte pois positiivisesta informaatiosta. Se saa näyttämään asian siltä ettette ole värähtelyllisesti yhteensopivia sen kanssa ja niin sen täytyy olla paha asia. Koska olette ihania ja olette hyviä ja mikä tahansa mikä luoksenne tulee joka saa teidät tuntemaan näin täytyy olla pahaa. Joten jättäkää se välistä. Juoskaa sitä karkuun niin nopeasti kuin kykenette takaisin syliini jossa on mukavaa ja turvallista ikuisesti.

Vakuuttaa teidät oikeuttamaan negatiivisista uskomuksista kiinnipitäminen

Kun negatiivinen uskomus on todella tehnyt hommansa hyvin ja todella vakuuttanut teidät siitä että se on turvallisin paikka, mitä tahansa ja kaikkea käytetään oikeutuksena sen ylläpitämiseen. Kaikkiin negatiivisiin tuntemuksiin joita teillä on tullaan keskittymään niin että ette keskity itse uskomukseen. Kaikkiin negatiivisiin ajatuksiin tullaan keskittymään niin että voitte oikeuttaa idean. Katsotte menneisyyteen ja kaikki negatiivinen jota teille onkin saattanut tapahtua menneisyydessänne saa teidät sanomaan ”mutta katso, tämä tapahtui minulle joten se varmasti tapahtuu uudestaan”, ”mutta katso, pidän kiinni tavoista ja kuvioista jotka minulle on opetettu”, ”mutta aktso, näin maailma makaa, joten mikä minä olen sanomaan mitään erilaista”. Löydätte minkä tahansa syyn oikeuttaaksenne kaikki nämä työkalut ja temput ja pitääkseenne negatiivisen uskomuksen vallassa siitä mitä ajattelette, mitä tunnette, mitä sanotte ja miten käyttäydytte. Teistä tulee negatiivisen uskomuksen agentti sen puolesta, ja todella olette sen alainen, teette sen työtä sen kanssa jatkaaksenne itsenne uskottelua siitä että negatiivinen uskomus on paras mahdollinen tila teille. Ja sitten negatiivinen uskomus voi alkaa rentoutua, koska se on vakuuttanut teidät siitä että teidän tulee tehdä sen hommat. Teette nyt työtä sille eikä toisinpäin. Kiinnostavaa eikö?

Noniin. eli ennenkuin voimme mennä neutralisoijien ideaan, ymmärtäkää että nämä asiat ovat olleet, niinkuin olemme sanoneet, teille annettuja ja opetettuja. Mutta se ei ole syy miksi näin tulisi jatkua. Tämä on vain idea. Jate olette suojelleet näitä asioita, ja negatiiviset uskomukset ovat projisoineet itsensä kaiken tyyppisiin arketyyppisiin ikoneihin ja kuviin jotta varmistettaisiin se että ne ovat tietoisuutenne eturintamassa ja että ne ovat naamanne edessä jatkuvasti. Ja se on ookoo, koska polariteetti tulee olemaan joka puolella kun katsotte ympärillenne. Mutta avain on tunnistaa että kaikki negatiivisten uskomusten tekemät esitykset ovat vain sitä, ne ovat vain esityksiä. Ne ovat vain symboleja. Ne ovat vain representaatioita, ja niiden ei tarvitse sisältää mitään kiinteyttä, mitään kelpoisuutta, siinä mielessä että uskoisitte ne todeksi. Ne ovat yhtä KELPOJA uskomuksina, mutta teidän ei tarvitse suosia niitä. Ja teidän ei tarvitse mitätöidä niitä. Teidän tulee vain sallia niiden olla neutraaleja.

Mutta ennenkuin käymme neutralisoijien listan läpi, me haluaisimme tehdä pienen esityksen ja TEHDÄ YMMÄRRETTÄVÄKSI jotain teille joka voi toimia ensimmäisenä neutralisoijana salliessanne nähdä hieman selvemmin kuinka nämä negatiiviset uskomukset puskevat itsensä yhteiskuntanne tarinoihin ja historiaanne ja kulttuuriinne tavoilla jotka saavat ne kasvattamaa niitä. Ja tekemällä ymmärrettäväksi joitain näistä arkketyyppisistä kuvista voitte alkaa nähdä että ne eivät ole paljon mitään, muuten kuin representaatioita siitä seikasta että todellisuus sisältää aina positiivista energiaa ja negatiivista energiaa. Joka on vain toinen tapa sanoa että on olemassa positiivinen idea joka on integroiva, yhdistävä, laajentava mekanismina. Tämä ei ole arvottamista. Ja negatiivinen energia joka on vain idea yhteyden katkaisemisesta, eristävästä ja vetäytyvästä. Kun teette näistä asioista yksinkertaisia mekanismeja itsessään joiden täytyy olla olemassa jotta teillä yleensäkään voisi olla fyysistä kokemusta, silloin niistä tulee pelkkiä mekanismeja eikä mitään muuta. Niistä ei tule muuta ja ette näe niissä mitään muuta kuin mekanismin. Tällöin idea olemassaolon luonteesta ja rakenteesta itsessään joka sallii aina tilaisuuden tehdä valinta, ja sallii tilaisuuden käyttää pimeyttä ja valoa kuin taiteilija, kuin maalari, aina luoda yksityiskohtia ja varjoja kun tarpeellista. Mutta ei koskaan alentua idealle että olisitte vankina maalauksessa.

Joten, antakaamme nyt yksi kuvaus siitä kuinka tämä idea positiivisesta ja negatiivisesta, yksinkertaisella tavalla, on, sanotaanko, filtteröitynyt joihinkin mytologioihinne ja tarinoihinne ja kulttuurillisiin ideoihinne yhteiskunnassanne. Me kysymme teiltä auringosta ja kuusta.

Noniin, me kiitämme teitä. Kauan aikaa sitten, suurin osa ihmisistä planeetallanne yksinkertaisesti yhdisti auringon valoon, päivään ja positiiviseen energiaan. Eikö? Ja suurin osa ihmisistä yhdisti kuun yöhön, tottakai, planeetallanne, ja täten pimeyteen, joka pitkän aikaa oli pelottava asia, koska pimeässä saattaisi olla asioita joita ette näkisi tulevan ja jotka voisivat tappaa teidät. Joten se liittyi selviytymisvietin ideaan. Ja täten, koska fyysinen mielenne kehitti kuvion, siitä tuli assosiaatio negatiivisen energian idean kanssa. Se joka voisi irroittaa teidät maailmasta. Erittäin yksinkertaista, eikö?

Se on vain havainto positiivisen ja negatiivisen energian mekaniikan ideasta. Kun asiat kehittyivät ja kun alkoi esiintyä kulttuuria ja sivilisaatiota, asetitte nämä symbolit tietyillä tavoilla tarinoihinne ja mytologioihinne esittämään tätä positiivisen ja negatiivisen energian, valon ja pimeyden ideaa. Jälleen kerran emme tarkoita että pimeän tarvitsee olla olennaisesti negatiivista, se ei ole mitä tässä nyt halutaan sanoa, vaan että sivuamme mekaanista kuvausta joka sai alkunsa kauan sitten. Emme tuomitse tätä ideaa millään tavalla, että päivä olisi parempi kuin yö. Molemmat ovat yhtä hyviä eri syistä. Mutta me puhumme tässä vain mekanismeista ja niistä itse olemisen tiloista jotka assosioitiin erilaisiin arkketyyppisiin kulttuurinne representaatioihin. Kaikilla kulttuureilla planeetallanne ei ole samoja, mutta me tiedämme käsittelevämme niitä joita tyypillisesti kutsutaan länsimaiseksi kulttuuriksi, ja tämä on se missä ne ovat eniten läsnä. Ja kun aloitte projisoimaan negatiivisen ja positiivisen energian ideaa arkketyyppisiin muotoihin jotka olivat samankaltaisia omien muotojenne kanssa jotta voisitte niihin jotenkin suhtautua, mutta silti tunnustaa että ne olivat representaatioita energioista ja voimista jotka ovat useiden ulottuvuuksien tuolla puolen, aloitte näkemään niitä ja esittämään niitä todellisuudessanne olentoina, voimakkaina arkketyyppisinä olentoina. Ja lopulta, kun aloitte kietoa näitä ideoita konseptiin jota kutsutte uskonnoksi, ne alkoivat näyttäytyä teille tällä tavoin. Eikö?

Pyhimysten ja enkelien halo, positiivinen. Pimeyden sarvet, paholainen. Se kaikki juontaa juurensa tästä. JA SE ON KAIKKI MITÄ SE ON! Kaikki mitä se on. Voitte jäljittää tämän kaiken aurinkoon ja kuuhun, päivään ja yöhön, positiiviseen ja negatiiviseen energiaan. Se on kaikki mitä se on. Ja nyt pitäen nämä mielessä, ymmärtäkää: ei sillä että ei olisi olemassa enkelien energioita ja että enkelien energioilla ei olisi negatiivista vastapuolta, mutta useammin te havaitsette että kun ihmiset planeetallanne uskovat että heidän päälleen hyökkää demonit ja että heitä viettelykset houkuttelevat heitä, he itseasiassa kokevat negatiivisten uskomusten temppuja ja työkaluja. He arkketyypillistävät ne oikeiden olentojen ideaksi ja tuntevat että heidän päälleen hyökätään, tuntien että heillä ei ole valtaa, tuntien että demoniset olennot hyökkäävät heidän päälleen, vetäen heitä ympäriinsä, pitäen heitä vallassaan ja tehden mitä sattuu. Kaikki nämä energiat tulevat negatiivisista uskomuksista, koska se on se mitä ne on suunniteltu tekemään, ja jälleen kerran se on niiden temput ja työkalut jotka saavat teidät uskomaan että niiden työ on muiden olentojen kuten demonien ja pirujen työtä joiden yli teillä ei ole mitään valtaa. Ja sen takia ette katso sisällenne. Ymmärrättekö?

Noniin. Joskus aurinko on vain aurinko, ja joskus kuu on vain kuu.